A A A
 
La Plataforma Estatal per l'Escola Pública ha acordat declarar el dia 26 d'octubre com a jornada de lluita contra les revàlides per a exigir la seua eliminació immediata i definitiva i des de la Federació d"Ensenyament de CCOO PV animem a la comunitat educativa a sumar-se a aquesta jornada.    llegir més
 

6 d'octubre de 2016

 

CCOO INFORMA: Complements retributius per al PDI laboral

 
La Conselleria d’Educació ha convocat per al proper dilluns dia 10 una reunió amb els Sindicats per tal de negociar una modificació del Decret 174/2002 que regula les figures de PDI laboral i les seues retribucions. Aquesta modificació té com a objectiu reconéixer el dret del PDI laboral a percebre els complements per mèrits docents (quinquennis) i investigadors (sexennis) en les mateixes condicions que el PDI funcionari. Aquesta equiparació fa temps que ja s’està aplicant en bona mesura a la Universitat de València, però aquesta modificació normativa reconeixerà legalment el que ja existia i aportarà recursos per al seu finançament.
 
Tanmateix la proposta de la Conselleria és manifestament insuficient perquè...... llegir més
 

29 de sepembre de 2016
 

CCOO informa: segona reunió de la Comissió negociadora del conveni col·lectiu.

 
El dimecres 28 de setembre es va celebrar la segona reunió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes.
 

29 de setembre de 2016
 

CCOO informa: novetats carrera professional del PAS

 
La Generalitat adoptarà pròximament les decisions necessàries per a començar el procés d’homologació de la carrera professional del PAS de les Universitats amb la ja existent per al personal de la Generalitat.
 
CCOO exigeix que la Generalitat no es limite a autoritzar que les Universitats paguen la carrera professional dels seus propis pressupostos, sinó que ha d’aportar el finançament necessari ....
 

 
28 de setembre de 2016
 

Fòrum Internacional femUrbs

La ciutat des d’una perspectiva feminista
València 29 i 30 de setembre 2016
 
femUrbs és un espai experimental per al debat intel·lectual i pràctic sobre La ciutat des d’una perspectiva feminista. Es proposa reflexionar sobre el dret a la ciutat, que ens remet a qüestions com espai, ciutadania, participació, seguretat, benestar o pertinença. S’abordaran els aspectes fonamentals de l’articulació de la perspectiva de gènere i el dret a la ciutat, i les potencialitats d’aquesta anàlisi.
 
  llegir més
 

 
21 de setembre de 2016
 

CCOO emplaça al Govern i als partits polítics a promoure una reforma urgent que ajusti la nostra legislació al marc europeu.

 
El TJUE reconeix als treballadors temporals el dret a percebre la indemnització de 20 dies per any sense necessitat que el seu contracte siga fraudulent.
 
CCOO, com a sindicat més representatiu, promourà les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l'últim any.
 
 

 
15 de setembre de 2016
 
 
Davant la situació creada per l'exigència de la Conselleria d'Educació de convocatòries públiques per a passar d'Ajudant Doctor a Contractat Doctor Interí (provisionalment s'ocupara la plaça de CDi de forma directa com en cursos anteriors, fins que es convoque el nou concurs), CCOO:
 
  • Treballarà per aconseguir un procediment de selecció per a les places de CDi  just, amb criteris i barems que tinguen en compte de forma preferent el treball i l’experiència a la Universitat. Aquest sistema no està encara determinat i s'haurà de negociar des del principi.
  • Denúncia una vegada més la imposició d’una taxa reposició molt restrictiva i  continuarà treballant per a revertir aquestes mesures.
  • Exigeix solucions a la Conselleria d’Educació, i en particular que regule noves modalitats contractuals per tal de reduir la precarietat estructural de bona part del PDI laboral
 
CCOO vol reiterar finalment que els problemes actuals per als AD són encara més greus perquè en l’últim procés de promoció no es va fer tot el possible per a reduir al màxim la interinitat. CCOO defensa, per tant, una perspectiva que supere els particularismes i incorpore una visió col·lectiva i de solidaritat
 

15 de setembre de 2016
 
 
CCOO ha realitzat gestions amb el Vicerectorat de Professorat i el Servei de PDI per tal d’aconseguir que a aquelles Ajudants Doctores que estiguen de llicència per maternitat en el moment de la finalització del seu contracte, se’ls avance el canvi de contracte a CD interina a un moment anterior al part i, per tant, a l’inici de la seua llicència. La nostra proposta ha estat acceptada i començarà a aplicar-se ja a aquelles AD que tinguen prevista aquesta coincidència entre la maternitat i la finalització del contracte....
 
 

08 de setembre de 2016
 

Comunicat de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública davant l'obertura del curs 2016 /2017.

 

 

La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública comença el nou curs, posant una vegada més fil a l’agulla de les mobilitzacions en defensa d’una Universitat pública de qualitat. El curs 2016-2017 comença amb els mateixos problemes que la nostra Universitat pateix des de fa anys com a resultat de les polítiques de retallades aplicades pels Governs conservadors.
 
La nostra Plataforma ha vingut denunciant reiteradament que les universitats públiques valencianes hem vingut patint, amb l’excusa de la crisi, un perllongat i progressiu deteriorament de la nostra capacitat d'oferir un ensenyament superior i una investigació amb la qualitat que mereix el poble valencià ....  
 
                                                         llegir més
 

 
26 de juliol,de 2016
 

Calendari orientatiu de convocatòries de proves selectives OEP 2014, 2015 i 2016 a la UVEG

 
 
 
 

 
21 de juliol de 2016
 

Constitució de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes

 
S’ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral (PDI i PAS) de la Universitats Públiques Valencianes. Aquesta Comissió estarà integrada, d’una banda, per representants de la Conselleria d’Educació (que ostentaran la presidència i la secretaria) i de les cinc Universitats públiques valencianes i, d’una altra, per representants dels cinc Sindicats amb major representativitat entre el personal laboral.
 
Aquest Conveni ha de servir per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS, sobretot en els col·lectius més precaris i resoldre problemes endèmics com la inestabilitat de les plantilles o la deficient regulació de les figures de PDI laboral, amb la necessitat inajornable de crear noves figures que donen resposta a les noves necessitats i a la situació d'extrema precarietat d’una part del PDI laboral.
 
CCOO continuarà treballant en contacte permanent amb tot el PAS i el PDI per tal d’incorporar a la redacció del Conveni totes aquelles mesures necessàries per a millorar les condicions de treball i la Universitat pública.
 
Feu-nos arribar les vostres propostes a ccoo@uv.es
 

14 de juliol de 2016
 

Decret que regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal de la Generalitat valenciana.

 
El DOCV del dijous 14 de juliol de 2016, ha publicat el DECRET 82/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal emprat públic de l'Administració de la Generalitat. Aquest decret és un primer pas per a la implantació d'aquesta modalitat de treball, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i, per extensió, en la resta d'administracions públiques incloses en l'àmbit de la llei 10/2010 d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
 
Aquest decret requereix l'aprovació de programes de teletreball i la dotació del crèdit pressupostari suficient per poder posar a l'abast dels col·lectius sol·licitants la infraestructura informàtica i formació necessària.
 
El document aprovat millora substancialment al que en el seu moment va proposar el Partit Popular mentre estava al govern però que finalment no va implantar, amplia lleugerament la casuística per qui vulgui sol·licitar l'adhesió al programa. També s'ha canviat l'aspecte tècnic: en el text anterior el material de treball era a càrrec de l'empleat, ara és l'administració qui haurà de posar les eines per exercir les seves funcions
 
 

15 de juny de 2016

 

 

8 de juny de 2016

 

Publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016, relativa a places dels cossos docents universitaris, de professorat contractat doctor i d’investigador/a doctor/a

 
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2016, del rector, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016, relativa a places dels cossos docents universitaris, de professorat contractat doctor i d’investigador/a doctor/a
 


3 de juny de 2016
 

CCOO Informa: Reunió amb la Directora General d’Universitats

 
L'objectiu fonamental  de CCOO era reactivar els àmbits de negociació necessaris per a millorar les condicions laborals de PDI i PAS i que un any després de la constitució del nou Govern valencià encara segueixen pendents com la Mesa d'Universitats, Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu, Carrera profesional del PAS...... +
 
 

 
CCOO ha vingut defensant des de fa temps que la Universitat de València ha de replantejar en profunditat la seua política de contractació de serveis. L’objectiu final ha de ser revertir al màxim la privatització de serveis universitaris que ha vingut produint-se al llarg d’aquests anys mitjançant les anomenades “externalitzacions”.
 
El primer pas ha de ser que no es donen nous processos d’externalització de serveis i activitats universitàries i el pas següent ha de ser encetar el més aviat possible un procés de recuperació de la gestió pública d’aquests serveis per banda de la Universitat..  Llegir noticia completa
 
 

Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Actualitzat i comentat

 

Llibre de Carmen Perona
 
La publicació té com a objecte i funció, el facilitar als empleats públics, tant funcionaris com a laborals, un únic text amb la refundició duta a terme pel legislador amb el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d'abril.
 
En aquest llibre es comenta cada article, amb referències jurisprudencials i doctrinals, per explicitar i aclarir a l'empleat públic qualsevol dubte o interpretació que pugui comportar l'articulat, atès que han estat molts tribunals els que han interpretat els diferents preceptes de l'EBEP, des de la seva aprovació i entrada en vigor l'any 2007, amb la finalitat de facilitar als treballadors i treballadores de les diferents administracions públiques un text bàsic en les seves relacions laborals i funcionarials, dirigit a evitar la seva indefensió i garantir el principi constitucional de seguretat jurídica.
 
 
 

11 de febrer de 2016
 

Cal una modificació global del decret autonòmic de professorat

 
La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret que modifique el complement autonòmic del PDI  i que autoritze a les Universitats a pagar aquests complements dels seus propis pressupostos. CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem exigir reiteradament.
 
Sembla que la Conselleria es limitarà a aplicar allò que ja havia previst l’anterior Consell: tan sols resoldre el problema de la pròrroga de les autoritzacions provisionals als complements d'algunes Universitats, generalitzant aquest permís, sense aportar finançament addicional per poder-los pagar. Això suposa retocar només una part mínima d'un Decret que necessita urgentment una revisió global, tant pel que fa als complements autonòmics -que no es modifiquen-  com respecte a la regulació de les figures de PDI laboral.
 

15 de febrer de2016
 
TE 354. Financiación Universidades Públicas
 
Ja està disponible el número de gener-febrer de la revista Treballadors/as de l'Ensenyament. En aquesta ocasió, en el tema central analitzem com el finançament de les universitats públiques segueix sense recuperar-se de les retallades malgrat el creixement del Producte Intern Brut (PIB) espanyol en els dos últims anys, de fet, aquest creixement econòmic fa que la despesa a l'educació superior universitària expressat com a percentatge del PIB segueixi descendint, passem del 0,94% en 2010 al 0,81% en 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 de febrer de 2016
 

Cal reduir la doble presència i potenciar les mesures de conciliació a la universitat de valència.

 
Un recent estudi realitzat entre els treballadors i treballadores de la Universitat de València ha posat de manifest que entre els factors de risc per a la salut en què es troba la plantilla de la nostra Universitat destaca el de la doble presència. Això significa que els treballadors (i sobretot les treballadores) de la Universitat tenen unes exigències simultànies en l’àmbit laboral i domèstic  més altes que les del conjunt de la població treballadora espanyola.
 

 
28 de gener de 2016
 

CCOO exigeix la inclusió del PAS de les Universitats en la carrera professional de la Generalitat i un millor finançament de les Universitats Públiques valencianes.

 
La Conselleria de Educació, i la Conselleria d'Hisenda han anunciat fa poques setmanes un acord amb les cinc Universitats públiques valencianes per a la redacció d'un decret que autoritze les Universitats a pagar dels seus propis pressupostos el primer tram (un 10%) de la carrera professional del PAS i que modifique el complement salarial del PDI.
 
CCOO considera absolutament insuficient aquest acord, el qual es produeix unilateralment i sense negociació amb els Sindicats, encara que nosaltres ho hem exigir reiteradament.
 
Ens trobem amb una simple autorització administrativa sense aportació financera de la Generalitat. No és suficient l'autorització per a pagar, cal la corresponent aportació pressupostària a les Universitats, que la Generalitat no ha fet per al 2016 i que de moment només compromet vagament per al 2017.
 
L’eufemisme que utilitza la Generalitat quan anuncia que “respecta l'autonomia en la gestió financera de les Universitats Públiques Valencianes”, no pretén més que amagar que no fa cap aportació pressupostària.
 
 

 
11 de gener de 2016
 

CC OO EXIGEIX QUE EL MINISTERI D’EDUCACIÓ INCREMENTE LES RETRIBUCIONS DELS FPU 2013 I 2014.

 
La resolució de 19 de novembre de 2015 que regula la darrera convocatòria de les ajudes FPU ha introduït un increment en les retribucions d’aquest personal durant els dos primers anys del contracte, equiparant-les a la quantia que ja es rebia durant el tercer i quart any (1.173 euros). Tanmateix, el Ministeri no ha reconegut aquesta millora per a les persones que havien rebut aquestes ajudes durant les convocatòries de 2013 i 2014, en les quals estava previst que la quantia dels dos primers anys fóra inferior (1.025 euros).
 
Encara que les pròpies convocatòries reconeixien que els increments posteriors que es pogueren produir en les quanties de les ajudes s’aplicarien també als contractes subscrits anteriorment, el Ministeri està denegant a les persones que encara es troben en el primer i el segon any del seu contracte la millora salarial que ara ha reconegut en la convocatòria de 2015.
 
CCOO rebutja aquesta decisió del Ministeri perquè suposa una clara il·legalitat, introdueix una inacceptable discriminació salarial entre persones que tenen el mateix contracte i estan fent les mateixes funcions i suposa un pas més en la política de degradació de la ciència i la investigació que ha imposat el Govern del PP.
 
CCOO se suma a les mobilitzacions que  s’estan desenvolupant per aconseguir aquesta reivindicació i exigeix al Ministeri una immediata rectificació d’aquesta decisió per tal d’homologar salarialment tots els contractes predoctorals en vigor, amb independència de la data de la seua convocatòria.
 
 

 
30 de novembre de 2015
 

Lliurament de signatures demanant la Carrera Professional del PAS

 
A les 12 hores de hui, dilluns 30 de novembre de 2015, ha hagut una concentració a la porta de l'edifici de Rectorat de la Universitat de València per tal d'exigir el cobrament de la carrera professional i fer el lliurament de més d'un miler de signatures amb aquesta reivindicació.   Llegir més
 
     
 
ACORD de 21 de desembre de 1987. del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix
 
 
 
Escrit conjunt de CCOO, UGT i STEPV-Iv sobre la Carrera Professional del PAS per llegir al proper
 

 
16 de novembre de 2015
 

Els sindicats de la UVEG sol·licitem la dotació pressupostària per a la implantació de la carrera professional al PAS de les Universitats Públiques valencianes.

 
Presentació al Registre de  la Conselleria d'Educació
clic per ampliar
Les seccions sindicals de la Universitat de València, hem presentat, avui 18 de novembre, en els diferents registres d'entrada un escrit dirigit a:
 
el Rector de la UVEG (veure adjunt),
• al President de la Generalitat,
• als diversos grups parlamentaris amb representació en les Corts Valencianes,
• al Conseller d'Educació
• i a la Directora General d'Universitats,
en el qual denunciem l'exclusió de la Carrera Professional, als pressupostos de la Generalitat per 2016, al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats públiques valencianes.
 
Això suposa un tracte discriminatori del PAS de les Universitats Públiques respecte del personal d'altres administracions, per la qual cosa sol·licitem es consigni la dotació pressupostària necessària per fer front a aquest concepte retributiu reconegut en la La Llei 10/2010, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que desenvolupa l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ambdues d'aplicació directa tant al Personal d'Administració i Serveis de les Universitats Públiques Valencianes com al de l'Administració de la Generalitat, estableix un nou sistema retributiu en el qual s'afegeix l'anomenat Complement de Carrera Administrativa, destinat a retribuir la progressió aconseguida pel personal dins del sistema de carrera horitzontal establert
 
Escrit
 
 
 

CCOO INFORMA: INCLUSIÓ DEL PDI ASSOCIAT A LA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

 
CC OO valora positivament que la Universitat de València haja rectificat la decisió, que havia estat imposada durant els darrers anys, d’excloure el PDI Associat de la Memòria d’Investigació. Encara que no es resolen totalment els problemes que aquesta decisió havia provocat, les instruccions per a la Memòria de l’any 2014 que s’han distribuït recentment inclouen la possibilitat que el PDI Associat que desenvolupa activitat investigadora hi incorpore aquesta en condicions equiparables amb la resta del PDI.
 
CC OO vol subratllar que aquesta decisió ha estat el resultat de nombroses actuacions desenvolupades pel nostre Sindicat, tant als òrgans de la Universitat com en gestions directes amb els vicerectorats implicats en el tema. La suma de l’actitud reivindicativa del col·lectiu afectat i d’una acció sindical ferma i efectiva ha donat resultats positius una vegada més. El nostre treball constant, rigorós i efectiu, sí aconsegueix resultats.
 
Aquest no és per a CCOO més que un petit pas en la millora de les condicions laborals i acadèmiques del PDI Associat. Un objectiu que calia aconseguir per tal de superar la injustificada i discriminatòria mesura que s’havia imposat a aquest col·lectiu i al que caldrà sumar la recuperació dels anys perduts en aquesta memòria, així com tot el conjunt de reivindicacions que continuen pendents (retributives, de promoció, d’assignació de docència, de reconeixement del treball realitzat...). Qüestions que CCOO ha plantejat al Rectorat aquesta mateixa setmana en la reunió del grup de treball sobre PDI laboral.
 
Som conscients que ens queda molt camí per davant i CCOO seguirà treballant per dignificar la figura del professorat associat i per aconseguir nous avanços concrets i tangibles. Tal com ens vàrem comprometre en les recents eleccions sindicals, comencem a recuperar el futur. El nostre compromís, ja demostrat, sí té futur.
 
 

Recuperem el futur


 
 
 
 
 
Calendari Acadèmic
 
 
 
 
 
En aquesta secció publicarem les respostes a les preguntes  d'interès general, més freqüents, que ens plantegeu mitjançant l'email:  ccoo@uv.es
 
 
Taules salarials
 
 
Condicions de treball
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS, aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 
Calendari orientatiu OEP 2014,2015 i 2016
 
 
 
 
CARRERA PROFESSIONAL
 
Revista Trabajadora. Juny 2016
 
 
 
 
El número 73 de porExperiencia, la revista de l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut de CCOO, en la seva edició digital inclou un dossier dedicat a joventut i salut laboral, en el qual s'analitza els efectes de la precarietat laboral en aquest col·lectiu, els seus alts índexs de sinistralitat i la seva especial exposició a riscos psicosocials.
 
 
Pensions 2016
 
Resum pràctic amb la normativa legal vigent al fet que han d'atenir-se els diferents casos que puga produir-se a l'hora de la jubilació.
 
 
 
Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades