Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2003/2004.

La Delegació d’Estudiants de la Universitat de València, a través del CADE, convoca ajudes econòmiques per als estudiants que cursen estudis a centres propis de la Universitat de València i que disposen de pocs recursos econòmics amb l’objectiu de cobrir part de les despeses derivades dels seus estudis.

1.- Destinataris:


Els destinataris són els estudiants de la Universitat de València de primer o segon cicle matriculats en el curs 2003/2004 que tinguen la nacionalitat d’algun dels països membres de la Unió Europea, i que reunisquen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria.


2.- Requisits econòmics:


2.1.- Hi podran accedir els estudiants la unitat familiar dels quals tinga uns ingressos que no ultrapassen els següents llindars econòmics:

Famílies d’1 membre 8.844,00 €
Famílies de 2 membres 15.095,00 €
Famílies de 3 membres 20.489,00 €
Famílies de 4 membres 24.333,00 €
Famílies de 5 membres 27.196,00 €
Famílies de 6 membres 29.359,00 €
Famílies de 7 membres 31.503,00 €
Famílies de 8 membres 33.627,00 €

A partir del huité membre s’afegiran 2.125,00 € per cada nou membre computable.

2.2.- Es denegarà la sol·licitud de beca o ajuda a l’estudi per raó del patrimoni del conjunt de membres computables de la família, qualsevol que siga la renda familiar a efectes de beca que poguera resultar en computar els ingressos anuals de la mateixa, segons el que es disposa en les següents regles:

a.- Finques urbanes: La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyen a la unitat familiar, exclòs l’habitatge familiar, no podrà superar la quantitat de 40.000 €. Per a efectuar la ponderació dels valors cadastrals cal multiplicar aquests per 0,50 quan la data d’efecte de l’última revisió cadastral siga l’1 de gener del 1990 o posterior.

b.- Finques rústiques: La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyen a la unitat familiar no podrà superar 12.020,24 € per cadascun dels membres computables de la unitat familiar.

c.- La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net de guanys i pèrdues patrimonials pertanyents a la unitat familiar no podrà superar 1.562,63€.

2.3.- Quan siguen diversos els elements patrimonials descrits en els apartats anteriors de què dispose la unitat familiar, es calcularà el percentatge de valor de cadascun dels elements patrimonials respecte del llindar corresponent. Es denegarà la beca quan la suma dels esmentats percentatges en supere cent.

2.4.- També es denegarà l’ajuda sol·licitada quan algun dels membres computables de la família siga titular de qualsevol activitat econòmica amb un volum de facturació, el 2002, superior a 150.012,00 €.

2.5.- Treta la renda familiar a efectes de beca, podran deduir-se’n les quantitats que corresponguen pels conceptes següents:

a.- El 50 per 100 dels ingressos aportats per tots els membres computables de la família, a excepció del sustentador principal i el seu cònjuge.

b.- 321,00 € per cada germà, inclòs el sol·licitant, que convisca al domicili familiar, quan es tracte de famílies nombroses de primera i 482,00 € per a famílies nombroses de segona o d’honor, sempre que tinga dret a aquest benefici. Quan siga el mateix sol·licitant el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades seran computades en relació amb els fills que la componguen.

c.- 1.447,00 € per cada germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que estiga afectat de minusvalidesa, legalment qualificada, de grau igual o superior al trenta-tres per cent. Aquesta deducció serà de 2.252,00 € quan la minusvalidesa siga de grau igual o superior al seixanta-sis per cent.

d.- 965,00 € per cada fill que curse estudis universitaris i residisca fora del domicili familiar, quan siguen dos o més els fills estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d’estudis universitaris i sempre que es justifique adequadament.

e.- S’incrementarà el llindar de renda familiar aplicable en un vint per cent quan el sol·licitant siga orfe absolut.

2.6.- Són membres computables de la unitat familiar a efectes del càlcul de la renda a efectes de la beca el pare i la pare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, en el seu cas, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquen al domicili familiar a 31 de desembre de 2002 o els de major edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es consideraran membres computables el cònjuge o, en el seu cas, la persona a què es trobe unit per anàloga relació, així com els fills si n’hi haguera.

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no es considerarà membre computable aquell d’ells que no convisca amb el sol·licitant de la beca, sense perjuí que en la renda familiar s’incloga la seua contribució econòmica.

Tindrà, no obstant, la consideració de membre computable, en el seu cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació les rendes i el patrimoni de la qual s’inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.

2.7.- En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua independència familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, haurà d’acreditar fefaentment aquesta circumstància, els mitjans econòmics de què disposa i la titularitat o el lloguer del seu domicili que, a tots els efectes, serà el que l’alumne habitarà durant el curs escolar. Si no es justifiquen suficientment aquests extrems, la sol·licitud serà objecte de denegació.

3.- Requisits acadèmics:


3.1.- Els estudiants hauran d’estar matriculats com a mínim en 50 crèdits o 3 assignatures en els cursos 2002/2003 i 2003/2004.

3.2.- Els estudiants de titulacions tècniques hauran d’haver superat com a mínim un 50% dels crèdits matriculats en el curs 2002/2003.

3.3.- Els estudiants de la resta d’estudis hauran d’haver superat com a mínim un 70% dels crèdits matriculats en el curs 2002/2003.

3.4.- En el cas d’haver-se matriculat en un nombre d’assignatures o crèdits superior al mínim exigit, tots ells, inclús els de lliure elecció, es tindran en compte per a la valoració dels requisits acadèmics.
Per a determinar si hi ha excepcional aprofitament de l’alumne, es calcularà l’increment percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim dels mateixos a la matriculació dels quals obliga el punt 3.1. (50 crèdits). El percentatge de crèdits a superar en aquests casos per a obtindre beca es determinarà mitjançant les següents fórmules matemàtiques:
            Y
50 - --------- % per a Ensenyaments Tècnics
           10

            Y
70 - --------- % per a la resta d’Ensenyaments
           10

Y = increment percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim dels mateixos a la matriculació dels quals obliga el punt 3.1. (50 crèdits)

3.5.- Excepcionalment, per a aquells estudiants amb discapacitació o que al·leguen situacions de causes de força major, la concessió de l’ajuda podrà no estar condicionada als límits de crèdits matriculats i de rendiment acadèmic a què es fa referència en els punts 3.1., 3.2. 3.3. i 3.4.

3.6.- Es consideren situacions de causes de força major la malaltia greu impossibilitadora, les situacions sobrevingudes i excepcionals que afecten l’estabilitat de la unitat familiar i que puguen influir en el rendiment acadèmic de l’estudiant, el treball a temps complet i qualsevol altra causa que siga acreditada documentalment i que justifique la impossibilitat de poder assumir la càrrega lectiva mínima de 50 crèdits o el rendiment acadèmic establit en els punts 3.2. 3.3. i 3.4. La justificació d’aquest punt haurà d’estar, en qualsevol cas, adequadament acreditada. En cas que s’al·legue com a causa la malaltia, s’hauran de justificar documentalment situacions i malalties que hagen impossibilitat de manera total l’activitat acadèmica, com ara hospitalitzacions o tractaments mèdics continuats i incompatibles amb l’estudi. En aquests casos caldrà aportar certificats acreditatius signats i visats per facultatius mèdics que estiguen exercint a l’Estat Espanyol.

3.7.- L’acreditació d’uns baixos ingressos familiars no serà causa que justifique, per si mateixa, un rendiment acadèmic per part dels sol·licitants inferior al requerit en aquestes bases.

3.8.- L’Ordre ministerial ECD/1877/200 (BOE núm. 161, de 7 de juliol de 2003), per la qual es convoquen les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general per al curs acadèmic 2003/2004, regirà en tot allò que, per analogia, siga aplicable i no estiga establit en aquesta convocatòria.

4.- Exclusions:


4.1.- Queden exclosos els estudiants de tercer cicle i també els estudiants matriculats a centres adscrits.

4.2.- No podran concedir-se aquestes ajudes en el supòsit d’alumnes universitaris que estiguen en possessió, o reunisquen, els requisits legals per a l’expedició d’un títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o algun dels corresponents als estudis superiors. Podran concedir-se les ajudes per a cursar estudis de segon cicle als alumnes que hagen superat un primer cicle o estiguen en possessió d’un títol de diplomat, mestre, enginyer o arquitecte tècnics que permeta l’accés al segon cicle, en les condicions acadèmiques i econòmiques previstes en la present Ordre. En aquestes condicions, també podran concedir-se beques per a cursar estudis de segon cicle en els casos que les directrius pròpies del títol possibiliten l’accés a un segon cicle que no constituïsca continuació directa del primer cicle superat per l’alumne.

5.- Incompatibilitats:


Aquestes ajudes són incompatibles amb altres ajudes públiques o privades i, en particular, amb les ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i de la Generalitat Valenciana. Així mateix, no podran accedir a aquestes ajudes els subjectes passius afectats per una discapacitació que estiguen exempts del pagament de les taxes universitàries per la Generalitat Valenciana.

6.- Sol·licituds i documentació que cal aportar:


6.1.- Les sol·licituds d’aquestes ajudes, degudament emplenades, s’hauran de lliurar al registre de la secretaria del centre de la Universitat de València on l’estudiant sol·licitant curse els seus estudis. Així mateix, es podrà presentar per qualsevol altre mitjà previst en la Llei 30/1992 (Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).

6.2.- El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació finalitzarà el 7 d’abril de 2004.

6.3.- Documentació:

Serà requisit per a la concessió de l’ajuda aportar necessàriament la següent documentació:

a.- Sol·licitud degudament complimentada en tots els seus apartats i amb lletra d’impremta. La sol·licitud annexa referida a les dades de caràcter econòmic i patrimonial haurà de ser emplenada per tots els sol·licitants. S’hi consignaran tots els elements patrimonials de tots els membres computables de la família, indicant en el seu cas NO POSSEÏSC.

b - Rebut del pagament de la matrícula del curs 2003/2004.

c.- Fotocòpia del DNI (o document d’identificació) del sol·licitant i dels membres computables, majors de 14, de la unitat familiar.

d.- Documentació acreditativa econòmica i patrimonial:
d.1.- Fotocòpia de la declaració de la renda de l’exercici 2002, i en el cas de no haver fet la declaració de la renda el 2002: certificat de l’Agència Tributària on conste que no l’ha feta i documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar (certificat d’ingressos de l’INEM, entitat contractant o justificant del cobrament de pensions).
d.2- Fotocòpia dels documents acreditatius de la declaració patrimonial (fotocòpia dels rebuts de l’impost sobre béns immobles corresponents a l’exercici 2002, exclosa la vivenda habitual i certificat bancari d’interessos i dividends).

e.- Fotocòpia de les dades bancàries del compte corrent o llibreta d’estalvis on es vol percebre el pagament de la beca. El sol·licitant haurà de ser titular o cotitular del mateix.

f.- Els estudiants que adduïsquen causes de força major cal que justifiquen documentalment i adequadament l’esmentada situació.

6.4.- En el procés de resolució es podrà requerir als sol·licitants la presentació dels documents originals per a ser confrontats, o qualsevol altre document que es considere oportú per a la resolució de les ajudes.

6.5.- La comprovació de l’existència de dades econòmiques i personals no ajustades a la realitat en la sol·licitud o en la documentació aportada, així com també la insuficient justificació de la situació econòmica, podrà derivar en la denegació automàtica de l’ajuda sol·licitada, tot això a més de la resta de responsabilitats que puguen derivar-se d’aquest fet.

7.- Resolució i assignació:


7.1.- El delegat d’Estudiants de la Universitat de València resoldrà les ajudes una vegada hagen estat resoltes les convocatòries, beques i ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i de la Generalitat Valenciana, i després d’haver comprovat el compliment dels requisits especificats en aquesta convocatòria.

7.2.- Una comissió nomenada pel rector de la Universitat de València, integrada pel delegat d’Estudiants, un estudiant, un tècnic del CADE, una tècnica de l’Assessoria Universitària d’Estudiants amb Discapacitació i el director del Servei d’Estudiants o persona en qui delegue, avaluarà les situacions de causes de força major i informarà sobre la concessió de la resta d’ajudes d’acord amb aquesta convocatòria.

7.3.- L’import total de les ajudes ascendeix a 45.750 euros. La quantitat de l’ajuda serà, en un percentatge igual per a totes les ajudes concedides, entre el 50% i el 80% de l’import de la matrícula del curs 2003/2004. Aquest percentatge s’establirà en funció del nombre de sol·licituds que reunisquen els requisits per a gaudir d’aquesta ajuda. El delegat d’Estudiants podrà determinar, a través de resolució, augmentar el crèdit destinat a les ajudes sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.

8.- Reclamacions:


Contra la resolució de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua notificació.


[<] Tornar

Més informació: cade@uv.es                     [Darrera actualització: 01/03/2004]