Accedir a la pŕgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants

ART PÚBLIC/UNIVERSITAT PÚBLICA VIII - Mostra d’art públic per a joves creadors - SETMANA DE BENVINGUDA 2005

06/04/2005

La Delegació d’Estudiants, a través del CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants), en col·laboració amb la Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, dins de la programació d’activitats culturals de la Setmana de Benviguda 2005, convoca la VIII Mostra d’art públic per a joves creadors ART PÚBLIC/UNIVERSITAT PÚBLICA.
Amb aquesta convocatòria, la Universitat de València pretén dinamitzar els espais públics dels seus centres al Campus dels Tarongers i transformar l’entorn en un lloc d’intervenció artística obert a la societat, incorporant Internet com un espai públic en un context d’interacció. Així mateix, es pretén fomentar la difusió de les propostes dels joves artistes i implicar-los en les activitats de benvinguda al nou curs.

0. De l’objecte de la convocatňria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de nou projectes artístics de caràcter efímer per a ser exposats durant la Setmana de Benvinguda als exteriors del Campus dels Tarongers de la Universitat de València amb continguts que interactuen amb l’espai universitari.
Se seleccionarà un desé projecte, d’intervenció en l’espai públic virtual, per a ser allotjat al web de la Universitat de Val ència en Internet.

1. Dels participants.

Hi podran participar tots els joves (individualment o en equip) menors de 35 anys (incloent-hi tots els joves que tinguen 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud). Així mateix, els artistes universitaris matriculats en qualsevol universitat pública de l’Estat o de l’Institut Joan Lluís Vives, sense límit d’edat.
Les propostes es podran presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip podrà presentar solament una sol·licitud i projecte. En qualsevol cas, tots els membres d’un equip hauran de complir els requisits d’inscripció a la mostra.

2. Dels requisits dels projectes al Campus.

2.a. tipus de projectes.
S’hi podran presentar tot tipus de projectes artístics d’intervencions d’art públic de caràcter plàstic o audiovisual, destinats a l’exposició temporal als espais del Campus dels Tarongers de la Universitat de València.
2.b. condicions dels projectes.
• La intervenció proposada en el projecte no podrà suposar en cap cas una agressió o deterioració de les edificacions, instal·lacions o context arquitectònic i urbanístic del campus.
• El muntatge dels projectes haurà de ser possible entre el dia 21 d’octubre i les 12 hores del 24 d’octubre del 2005. Els projectes hauran de fer possible el seu desmuntatge en el termini de les 24 hores posteriors al tancament de l’exposició, que tindrà lloc el 28 d’octubre a les 17 hores.
• Els projectes hauran de ser originals i no haver estat premiats, seleccionats o publicats en cap altra convocatòria de premis o ajudes.
• Les instal·lacions situades a l’exterior del campus hauran d’adequar-se a la seua ubicació a l’aire lliure i, per tant, els materials i les condicions del muntatge hauran de garantir la resistència als factors meteorològics.

3. Dels requisits del projecte per a Internet.

3.a. Tipus de projecte
Es podran presentar projectes l’objectiu dels quals siga la creació d’un espai digital virtual suportat per entorn web.
3.b. condicions dels projectes
• Les imatges utilitzades per al desenvolupament del projecte no podran estar subjectes a drets de propietat i, en qualsevol cas, l’artista serà el responsable de la utilització i obtenció dels drets d’ús d’aquestes imatges.
• Els projectes hauran d’ajustar-se a les normes d’ús de recursos informŕtics de la UV.

4.De les inscripcions.

4.a. Documentació que cal aportar
• Sol·licitud d’inscripció correctament emplenada.
• Fotocòpia d’un document d’identificació del participant o dels membres de l’equip.
• Fotocòpia del rebut de matrícula en el cas d’estudiants universitaris majors de 35 anys.
• Currículum artístic detallat. En cas que el projecte
siga presentat per un equip o col·lectiu d’artistes, s’aportaran els currículums de cadascun dels seus membres. La comissió de selecció podrà reclamar als sol·licitants la presentació dels documents originals que acrediten els mèrits indicats en el currículum.
• Dossier personal complet d’obra anterior realitzada (grandària màxima DIN-A4).
• Dossier del projecte artístic d’intervenció d’art públic.
• Indicació, aproximada, sobre el plànol adjunt a les bases de la ubicació on es proposa realitzar la intervenció, en el cas de projectes destinats al campus universitari.
4.b. Contingut i presentació del dossier del projecte
Es presentarà un dossier detallat que inclourà:
• Una descripció per escrit explicativa dels projectes artístics d’intervencions d’art públic, amb la motivació, els continguts i la seua adequació als espais indicats. Aquesta descripció no podrà ser superior a tres fulls.
• Esbossos, plànols i dibuixos explicatius de la instal·lació, o desenvolupament virtual del projecte.
• Materials a utilitzar.
• Es podrà adjuntar qualsevol element visual, gràfic o sonor de tipus informatiu per a donar una idea clara i concisa del projecte proposat. En cas de documents en suport informàtic, s’haurà d’adjuntarne una còpia en paper.
• En tots els documents presentats s’inclourà el nom del participant o de l’equip.
• La documentació aportada no tindrà una grandària superior al DIN-A3. Els documents de grandària superior es lliuraran doblegats igualment en DINA3.
4.c. Terminis de presentació
Les sol·licituds i els projectes es podran presentar fins les 14 hores del dia 15 de juliol del 2005.
4.d. Lloc i forma de presentació
Les inscripcions podran ser presentades a les oficines del CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants) al Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València, o bé remeses per correu certificat, en ambdós casos l’adreça completa serà la següent:

Universitat de València
CADE
Convocatòria Art Públic/Universitat Pública
Aulari III
C/Menéndez Pelayo, s/n
46010 València

5. De la resolució.

5.a. Comissió de selecció
La comissió de selecció estarà formada per:
El delegat d’Estudiants de la Universitat de València, com a president de la comissió.
José Albelda, artista, professor del Departament de Pintura de la Universitat Politècnica de València.
MŞ José Martínez de Pisón, artista, professora del Departament de Pintura de la Universitat Politècnica de València.
Antonio Méndez Rubio, ensayista, professor del Departament de Teoria dels Llenguatjes de la Universitat de València.
Ricard Martínez Martínez, tècnic del Servei d’Informàtica de la Universitat de València.
José Luis Pérez Pont, comissari d’exposicions, coordinador d’aquesta convocatòria.
Un tècnic del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE), que actuarà també com a secretari.
5.b. Valoració dels projectes
Seran factors determinants en la selecció dels projectes:
• La qualitat artística dels projectes.
• L’adaptació de les intervencions artístiques als diversos espais indicats per a la seua ubicació.
• La seua capacitat de transformació, dinamització i adaptació a l’entorn.
• La relació dels projectes amb els objectius marcats en les bases.
• La comissió podrà determinar o modificar l’espai destinat a cadascuna de les intervencions, segons la seua adequació i l’ús acadèmic del campus.
• La comissió de selecció podrà reduir el nombre d’ajudes concedides d’acord amb la qualitat de les sol·licituds presentades.
5.c. Publicació de la resolució
La comissió de selecció efectuarà l’avaluació dels projectes presentats i resoldrà la selecció de nou propostes per a la seua instal·lació al Campus dels Tarongers durant la Setmana de Benvinguda del curs 2005/2006, i la selecció d’un projecte per a Internet, que serà allotjat el web de la Universitat de València. La resolució es farà pública en el tauler d’anuncis de l’oficina del CADE del Campus de Blasco Ibáñez a partir del dia 30 de juliol del 2005 i es comunicarà per escrit als participants.
5.d. Termini de devolució de sol·licituds
Els projectes i les sol·licituds no seleccionats es podran recollir a la seu del CADE del Campus de Blasco Ibáñez de l’1 al 20 de setembre del 2005.

6. De les obligacions dels artistes seleccionats.

6.a. Durada de l’exposició
Les intervencions estaran exposades del dia 24 al 28 d’octubre del 2005. La inauguració es realitzarà el dia 24 d’octubre a les 12:30 hores.
El projecte seleccionat per a Internet romandrà allotjat en el web de la Universitat de València per temps indefinit, amb el mínim d’un any.
6.b. Obligacions de muntatge i de desmuntatge per part dels artistes
• Els artistes podran realitzar treballs previs i transport de materials durant el divendres dia 21 d’octubre. El muntatge es completarà el dia 24 d’octubre al matí. En tot cas, l’obra haurà d’estar completada en totes les seues fases de muntatge com a màxim a les 12 hores del dia 24 d’octubre.
• El termini de desmuntatge de les obres començarà el divendres dia 28 d’octubre a les 17 hores.
• El procés de muntatge i desmuntatge no podrà suposar cap agressió o deterioració de les
instal·lacions i edificacions del Campus dels Tarongers.
• Les despeses derivades de les intervencions, transport, muntatge i desmuntatge, així com la seua producció, aniran a càrrec dels artistes seleccionats.
• L’organització no es fa responsable dels mals que puguen sofrir les obres durant la seua exposició, muntatge i desmuntatge. No obstant, l’organització establirà un servei de vigilància en la setmana del 24 al 28 d’octubre.
• L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions suposarà la retirada de la dotació econòmica i la no inclusió de la intervenció en el catàleg.

7. De la dotació econòmica per a les instal·lacions seleccionades.

• Cadascun dels deu projectes seleccionats tindrà una dotació econòmica bruta de 600 euros.
• Aquesta dotació es farà efectiva en el 50% després de la resolució, i la resta una vegada acabada l’exposició i el desmuntatge de les instal·lacions.

8. De l’acceptació de les bases.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases. La resolució de la comissió de selecció serà inapel·lable i l’organització es reserva el dret d’interpretació de les bases, així com la resolució de qualsevol incidència que poguera sorgir.
En cas que els projectes no tingueren la qualitat necessària, la comissió podrà reduir el nombre de projectes seleccionats.

9. De la publicació del catàleg i la difusió de les obres.

9.a. Publicació del catàleg
La Universitat de València editarà un catàleg amb reproduccions de les intervencions.
9.b. Drets de publicació i difusió de les obres
L’organització es reserva els drets de publicació i reproducció dels materials gràfics que es deriven de l’exposició i les instal·lacions, com també de l’espai virtual digital. Així mateix, es reserva el dret de publicar aquelles dades de la sol·licitud aportades pels participants per tal de difondre l’activitat i promocionar els artistes.

Informació, sol·licituds i bases:

CADE (Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants)

Campus de Blasco Ibáñez
C/Menéndez Pelayo, s/n
46010 València
Tel. 96 386 47 71

Campus dels Tarongers
Aulari Nord. Accés central
46011 València
Tel. 96 382 85 04.


[<] Tornar

Més informació: cade@uv.es                     [Darrera actualització: 14/05/2005]