Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants

4 Inscripció en l'Escola d'Estiu la Nau dels Xiquets i les Xiquetes edició 2007

Informació general
Preinscripció
Formalització de la matrícula i pagament
Beques

Informació general

Destinataris. L’Escola d’Estiu està adreçada a xiquets o xiquetes nascuts entre 1994 i 2002 que siguen fills o filles dels membres de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiants i membres de l’Associació d’Amics i Antics Alumnes) i als xiquets o les xiquetes que, encara que no tinguen vinculació amb la Universitat, s’hi puguen acollir, dins de les lògiques limitacions de places de l’Escola.

Places. Les places ofertades als xiquets/etes són 350 al campus de Blasco Ibáñez i 100 al campus de Burjassot.

Dates i horari de l'escola. L’Escola es desenvoluparà el mes de juliol; la recepció dels xiquets i les xiquetes serà a les 8 hores o a les 9:30 hores i la recollida de 14 a 15 hores.

Les seus.
La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes té dues seus:
• Seu del Campus de Blasco Ibáñez: ubicada a l’Aulari V (c/Gascó Oliag 5).
• Seu del Campus de Burjassot: Serveis Interfacultatius i facultats de Matemàtiques i Física (c/Dr. Moliner 50).

Preinscripció

1. PROCÉS DE LA PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció es fa a través de la pàgina web de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes, o a les oficines del CADE, al Campus de Blasco Ibáñez, en horari de 9 a 14 hores (Aulari III, c/Menéndez Pelayo s/n, darrere del Col·legi Major Lluís Vives, tel. 96 386 4771, fax 96 386 48 27).

2. PERÍODES DE PREINSCRIPCIÓ

Primer torn de preinscripció (de les 9 hores del 2 de maig a les 14 hores del 8 de maig de 2007). S’hi podran preinscriure els fills o les filles del PDI, PAS, estudiants i membres de l’Associació d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat, així com els xiquets o les xiquetes que participaren en les anteriors edicions de l’Escola. La prevalença dels sol·licitants serà per ordre d’inscripció.
.
Segón torn de preinscripció (de les 9 hores del 9 de maig a les 14 hores del 15 de maig). La matrícula serà lliure i la prevalença dels sol·licitants serà per ordre d’inscripció.

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ.

Preinscripció
Per tal que la preinscripció del xiquet o la xiqueta siga efectiva, cal lliurar o remetre a les oficines del CADE, al Campus de Blasco Ibáñez (Aulari III, c/Menéndez Pelayo, s/n, tel. 96 386 47 71, fax 96 386 48 27), abans del 15 de maig de 2007, la documentació següent:

A) En cas de fills o filles, de membres de la Universitat de València, per tal de justificar la seua vinculació a la comunitat universitària:

– Per al PDI i PAS: fotocòpia de l’última nòmina o certificació del servei de personal corresponent.

– Per a estudiants: fotocòpia del rebut de pagament de la matrícula del curs 2006-2007.

– Fotocòpia del carnet acreditatiu de membre d’Amics i Antics Alumnes.

B) En cas de xiquets o xiquetes que al·leguen haver participat en anteriors edicions de l’Escola (accés en el primer torn):

- Documentació justificativa d’haver participat en anteriors edicions de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes (còpia del rebut de pagament).

4. PUBLICACIÓ DE LLISTA D'ADMESOS.

Els xiquets i xiquetes seleccionats en atenció a l’ordre de preferència establit, així com la llista d’espera per a possibles baixes, es podrà consultar en la web de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes i a les oficines del CADE, en els tres campus a partir del 30 de maig. [LLISTA DE XIQUETS I XIQUETES ADMESOS]

Formalització de la matrícula i pagament

La matrícula es considerarà realitzada una vegada s’haja efectuat el pagament de les taxes. El pagament s’efectuarà entre el 31 de maig i el 7 de juny.
El rebut de pagament es pot imprimir des d'aquesta pàgina Per tal d’obtindre el rebut caldrà introduir-hi el NIF del pare, de la mare o del tutor que va efectuar la matrícula. [Obtindre el rebut de matrícula]

En cas de dificultats en la impressió del rebut, podeu sol·licitar-ne una còpia a les oficines del CADE, al Campus de Blasco Ibáñez (Aulari III, c/Menéndez Pelayo s/n, tel. 96 386 4771, fax 96 386 48 27). Si el pagament de l’import de les taxes no s’ha efectuat el dia 7 de juny, les places seran ofertes a les persones de la llista d’espera.

C.1. PREUS
 
1r. fill
2n. fill
3r.fill o més
Fills/es de membres de la Universitat de València
179,00 euros
165,00 euros
149,00 euros
Fills o filles de membres d'Amics i Antics Alumnes*
228,00 euros
207,00 euros
190,00 euros
Públic en general
299,00 euros
278,00 euros
268,00 euros

*Nota important: els membres d’Amics i Antics Alumnes hauran d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn de preinscripció i a la reducció de preu.

C2.DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR DESPRÉS DE FER EL PAGAMENT

Una vegada efectuat el pagament, caldrà fer arribar a les oficines del CADE la següent documentació abans del 8 de juny:

-Dues fotografies del xiquet/a del tipus carnet amb el nom a la part posterior
-Fotocòpia del llibre de família (pàgina en què apareix el nom dels pares i pàgina corresponent al xiquet/a)
-Dues fotocòpies de la cartilla de la seguretat social
-Autoritzacions del pare, mare o tutor. [impresos en PDF]
-Fitxa mèdica (per triplicat). [imprès en PDF]

*Nota: la coordinació de l’Escola de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes organitzarà els grups de xiquets o xiquetes tenint en compte estrictament la seua data de naixement. Les sol·licituds de canvi de grup motivades per raons d’afinitat i/o amistat entre els xiquets o les xiquetes no seran admeses per tal d’evitar problemes d’organització interna dels grups i situacions que impliquen xiquets o xiquetes afectats indirectament pels canvis sol·licitats.

Beques

S’hi estableixen 10 beques del 100% del cost de la matrícula per a xiquets o xiquetes de famílies amb problemes econòmics, en situació de pobresa o desplaçats de països en vies de desenvolupament. Les persones o entitats que desitgen obtenir aquestes beques hauran de remetre una sol·licitud adreçada a la Delegació d’Estudiants dins dels terminis establerts per a la preinscripció. El criteri per a la concessió d’una beca serà el nivell de renda o ingressos econòmics de la unitat familiar dels propis xiquets o xiquetes, o de la unitat familiar dels tutors o responsables en el cas de xiquets/etes en acollida temporal, període de vacances o intercanvi. Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió de Seguiment de la Nau dels Xiquets 2007.

Informació sobre la gestió de dades personals durant el procés de preinscripció i matrícula


[ACCEDIR A LA PREINSCRIPCIÓ]

Algunes qüestions a tindre en compte per a la preinscripció:

Hem detectat que si els navegadors tenen activada la protecció contra "poputs" "pop ups" dificulten el procés de preinscripció impedint les "finestres emergents". Per tal de solucionar el problema cal desactivar l’opció de "Site popups blocked" i canviar-la per "Site popups allowed". Aquesta opció apareix en la barra superior d’utilitats Google que tenen activades algunes versions d’Internet Explorer, o també en el desplegable de "Herramientas".
Recordeu que cal tornar a carregar les pàgines al navegador si hem entrat en els darrers dies a les pàgines de preinscripció.


[<] Tornar

Més informació: cade@uv.es                     [Darrera actualització: 24/04/2007]