Accedir a la pŕgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants

Tallers de dinamització del voluntariat universitari

Tallers 1, 2, 3 i 4 (2, 3, 9, 10 de març de 2012)


1.-COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I EDUCACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Horari:
Divendres, 2 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 3 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 9 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 10 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: València i castellà

Formació general
Gabriela Moriana Mateo. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat.

Formació específica
Elena Mut Montalvà. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.
Eva Solá. Tècnica de Cooperació Internacional.
Begoña Campaña. Tècnica de Cooperació Internacional.

Continguts

I. Introducció a la cooperació internacional per al desenvolupament.

1. Causes de la desigualtat mundial en el context del sistema econòmic mundial globalitzat.
2. Desenvolupament-Subdesenvolupament
2.1. Definició. Anàlisi històric. Les principals teories sobre el desenvolupament.
2.2. Els indicadors de desenvolupament i la seua evolució. El IDH (Indice Desarrollo Humano).
3. La cooperació internacional per al desenvolupament.
4. Aliances internacionals per al desenvolupament i la cooperació internacional.
4.1. Nacions Unides
4.2. Objectius de desenvolupament del Mil·lenni
4.3. Declaració de Paris i Programa Accra

II. Conceptes i actors.

1. La AOD i CAD
1.1 Concepte i evolució històrica: en el CAD (Comité Ayuda Desarrollo) i a l'estat espanyol.
1.2. Qualitat i Cantitat de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) a Espanya
1.2.1 La Cooperació espanyola. AECID
1.2.2 La Cooperació descentralitzada
1.2.3 La Cooperació al País Valencià
2. La cooperació no gobernamental (concepte, evolució històrica i actors principals).
3. Principals actors de la cooperació internacional per al desenvolupament
3.1 Organismes internacionals.
3.2 Organismes estatals.
3.3. Cooperació descentralitzada.
3.4. ONGD i altres agents: definició, tipologia, evaluació històrica. La coordinadora valenciana d'ONGD i la COND d'Espanya.

III. Àrees de treball i instruments de la CID.

1. Els projectes de cooperació internacional per al desenvolupament
1.1 Definició.
1.2 Actors.
1.3 El cicle Gestió del Projecte i ferramentes de planificació.
2. Àrees d'intervenció dels agents de cooperació internacional.
3. La cooperació internacional per al desenvolupament.
3.1. L'acció humanitària i emergencia.
3.2. La sensibilització i educació per al desenvolupament.
3.3. El codesenvolupament.
4. Aspectes transversals dels projectes: genere i medi ambient.

2.- VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Horari:
Divendres, 2 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 3 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 9 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 10 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: Valencià i castellà

Formació general
Albert Mora Castro. Dept. Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat.

Formació específica
M. Angels Ull Solis. Dept. Bioquímica i Biologia Molecular. Universitat de València.
M. Pilar Martínez-Agut. Dept. Teoria de l'educació i ERI d'Estudis de Sostenibilitat. Universitat de València

Continguts

El voluntariat ambiental és una via de transformació positiva de la realitat, que sorgix com a resposta al deteriorament ambiental, caracteritzat per l’acció directa i l’absència d’ànim de lucre”.

Dins del taller de formació de voluntariat ambiental vos proposem com a temes a tractar:

• Introducció a l’educació ambiental. L'eduació ambiental i l'educació pel desenvolupament sostenible. L'actual situació d'emergència planetaria. De què parlem quan parlem de sostenibilitat?. L'hora 11. Joc de simulació sobre canvi climàtic.
• Referències al medi natural (interpretació del paisatge, característiques generals del medi natural valencià, espais naturals protegits i no, legislació ambiental, incendis forestals, turisme alternatiu ...)
• Referències al medi ambient urbà ( ecologia urbana, fluixos en la ciutat, problemes ambientals, participació ciutadana,...). Visionat de dues películes.
• Campus Sostenible UV 2015: la sostenibilitat a la Universitat de València. Voluntariat ambiental a la Universitat de València.

3.- MENORS EN SITUACIÓ DE RISC

Horari:
Divendres, 2 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 3 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 9 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 10 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: Valencià

Formació general
Magdalena López Precioso. Dept. Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat

Formació específica
Immaculada Verdeguer Aracil.
Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

Continguts
1.- El maltractament a la infŕncia.
1.1.- Evolució històrica.
1.2.- Tipus de maltractament.
1.3.- Abús sexual.
2.- Mesures de protecció de menors en situació de desemparament.
2.1.- Detecció i notificació.
2.2.- Vies d'accés a les mesures de protecció.
2.3.- Centres residencials.
2.4.- Acollida familiar.
3.- Adopció.
4.- Delinqüència juvenil i centres de reeducació.
4.1.- Llei Orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
4.2.- Centres de reeducació
4.3.- Mediació i reparació extrajudicial.
4.4.- Llibertats vigilades.
5.- Carasterístiques psicològiques dels menors.
6.- Funcions del voluntariat en l'àrea del menor.
7.- El paper de les ONGs en l'atenció a menors en situació de risc.

4.- PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE L'ADICCIÓ A LES DROGUES

Horari:
Divendres, 2 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 3 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 9 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 10 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: Castellà.

Formació general
Susana Sánchez Flores. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat

Formació específica
Emilio Sánchez Hervás. Psicòleg clínic. Unitat de Conductes Adictives Catarroja. Agència Valenciana de Salud. Conselleria de Sanitat.

Continguts
1. - Ús de drogues en la societat actual.
1.1.- Situació al nostre país.
2. - Conceptes bàsics en drogodependències.
2.1.- Abús, dependència, tolerància, abstinència
2.2.- Desenvolupament del procés addictiu.
2.3.- Teories explicatives.
3.- Abús de drogues legals i il.legals.
3.1.- Alcohol, tabac, benzodiacepines.
3.2.- Heroïna, cocaïna, cannabis, drogues de disseny
3.3.- Conseqüències psicosocials: desadaptació familiar, social i laboral. Psicopatologia.
4.- Prevenció de l'ús i l'abús de drogues.
4.1.- Situació actual.
4.2.- Estrategies preventives.
5.- Estratègies d’intervenció i tractament en l’abús i dependència a drogues.
5.1.- Programes i Recursos.
5.2.- Tractament psicologic i farmacologic.
5.3.- Tractament i voluntariat.

Tallers 5, 6, 7, 8 i 9 (23, 24, 30, 31 de març de 2012)

5.- VOLUNTARIAT CULTURAL

Horari:
Divendres, 23 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 24 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 30 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 31 de març, de 9 a 14 h. .
Llengua: Valencià i castellà

Formació general
Elena Mut Montalva. Dept. de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat

Formació específica
Ximo Revert Roldán.
Tècnic Superior de Gestió Cultural. Expert en Gestió de
Patrimoni Cultural.
Albert Moncusí Ferre. Dept. de Sociologia i Antropologia Social UVEG. Universitat de València.

Continguts
El voluntariat cultural té diferents accions a desenvolupar com ara la promoció, la difusió i la recuperació cívica del patrimoni cultural. Els continguts a desenvolupar en aquest taller, se centraran en la capacitat del voluntariat de generar i aportar esforços a la construcció d'un discurs social que pose en valor els bens culturals que ens envolten en sintonia amb les aspiracions i necessitats de la nostra societat. El taller oferirà opcions i experiències sobre la difusió del patrimoni cultural- i, en particular, l'universitari- dins la societat.
Tenint en compte això, l'esquema de continguts a desenvolupar abastarà els
següents items:
1.- El patrimoni cultural com a constructor d'identitats.
2.- El patrimoni cultural immaterial: naturalesa i dimensió social.
3.- La societat i el patrimoni: comportaments, aptituds envers el patrimoni
cultural.
4.- Estratègies de revalorització social del patrimoni. El voluntariat
actiu.
5.- Experiències associatives de recuperació del patrimoni.

6.- RACISME I IMMIGRACIÓ

Horari:
Divendres, 23 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 24 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 30 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 31 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: Castellà

Formació general
Gabriela Moriana Mateo. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat

Formació específica
Francisco Torres Pérez
. Dept. Sociologia i Antropologia Social.Universitat de València.
Miquel Ruíz Torres. Dept. Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

Continguts
Aquest taller té dues parts. En la primera, dedicada al racisme, s’abordarà el marc conceptual per a comprendre el racisme i alguns dels fenòmens relacionats, com la xenofòbia i la discriminació. Es comentarà, igualment, l’evolució del racisme a les societats occidentals, des del racisme clàssic –de base biologista- a les formulacions actuals, més basades en la diferència cultural.
La segona part es dedica a la immigració estrangera que avui ja constitueix una part important de la població del País Valencià (el 17,4% en gener de 2009). Es comentaran els seus trets sociodemogràfics i els principals aspectes del procés d'inserció a casa nostra (jurídic, laboral, residencial i inclusió en serveis públics). Dedicarem un apartat a la incidència de la crisi econòmica pels immigrants i la seua inclusió en la societat valenciana. El mòdul es tanca amb les activitats, línies d'acció i paper, de les ONG d'acollida als immigrants.

7.-PROMOCIÓ DE LES DONES

Horari:
Divendres, 23 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 24 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 30 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 31 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: Castellà

Formació general
Susana Sánchez Flores. Dept. Sociologia i Antropologia Social.Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat

Formació específica
Magdalena López Precioso. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

Gabriela Moriana Mateo. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

Continguts
1.- Conceptes básics: sexisme, patriarcat, androcentrisme i feminisme.
2.- El sistema sexe/gènere: evolució interpretativa.
3.- La construcció de les identitats sexuals i de gènere.
4.- Feminismes.
5.- Apoderament. Igualtat i dominació.
6.- Problemátiques específiques: Violencia de Gènere, treball doméstic i treball sexual, la multiculturalitat i algunes praxis problemátiques.

 

8.- ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Horari:
Divendres, 23 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 24 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 30 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 31 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: castellà

Formació general
Albert Mora Castro.
Dept. Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat

Formació específica
Sacramento Pinazo Hernandis.
Dept. de Psicologia social. Facultat de Psicologia.
Celeste Asensi Borrás. Tècnica Coordinadora de la Delegació per a la Integració de Persones amb Discapacitat.

Continguts
Hi ha una gran població de persones susceptibles de ser qualificades com depenents, independentment de la seua causa, i és previsible que aquesta població s'incremente en un futur immediat. El nombre de professionals i voluntaris que avui dia ja es dediquen a l'atenció de les persones depenents en diferents modalitats d'atenció és molt nombrós, però la formació en l'actualitat és deficitària, atès que: en primer lloc, l'atenció a la dependència precisa d'un enfocament multidisciplinar i aquest enfocament està absent de la formació acadèmica convencional; i en segon lloc, es tracta d'un àmbit d'especialització molt vinculat a les noves tecnologies d'atenció, nous mètodes i tècniques d'intervenció, nous coneixement sobre el desenvolupament i la vellesa, la discapacitat, les ajudes tècniques, els programes d'intervenció i el paper del voluntariat en tot això.

9.- VOLUNTARIAT I TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Horari:
Divendres, 23 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 24 de març, de 9 a 14 h.
Divendres, 30 de març, de 16 a 21 h.
Dissabte, 31 de març, de 9 a 14 h.
Llengua: Castellà

Formació general
Magdalena López Precioso. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

0. Contextualització general sobre el voluntariat.

Formació específica
Joan Campello Saez. Dinamitzador de TICs.

Continguts
Bloque 1
Cybervoluntariat o com puc ajudar jo a distància.

Bloque 2
-Fractura digital
-Llibertat digital:
*Software Lliure com a ferramenta al desenvolupament local i sostenible
*Llicències multimedia lliures (Creative Commons, difusió de radios, etc.)
-Xarxes socials e Intel·ligència colectiva
-Els problemes de les patents tecnològiques
-TICs aplicades a l'Educació:
*E-learning o aprenentatge a través de la xarxa.
*Iniciatives de portàtils per als xiquets de països en vies de desenvolupament (One Laptop Per Children, etc.)

Bloque 3
*Experiències concretes de voluntariat tecnològic.
[<] Tornar

Més informació: cade@uv.es                     [Darrera actualització: 06/02/2012]