Convocatòria Erasmus Estudis 2012-2013

El programa Erasmus és un programa de la Unió Europea per a realitzar estudis en una altra universitat de la Unió Europea o dels països de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Resolució de la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació

Annex I: Bases reguladores de la convocatòria

Annex II: Taula d'equivalèncias Convocatòria Erasmus 2011/2012

Guia amb informació sobre els Programes d'Intercanvi


Condicions per a la mobilitat

- Ser ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
- Estar matriculat en estudis oficials de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada Erasmus.
- Tenir aprovats, a la finalització del curs 2010/2011, 30 crèdits en el cas de les Diplomatures i Enginyeries Tècniques, 42 en el cas dels Graus, o bé 60 crèdits en el cas de les Llicenciatures i Enginyeries.
- Existència d'un conveni bilateral Erasmus en la teua titulació.
- No haver gaudit prèviament d'una beca Erasmus Estudis, encara que fóra per altra titulació o per altra universitat. - No ser beneficiari en el curs 2012-2013 de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE, Erasmus o Programes Internacionals), excepte el programa Erasmus Pràctiques. - A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics per a cada plaça, tant en el moment de realitzar la sol·licitud, com durant el curs 2012/2013, d'acord amb les condicions de les destinacions.

Condicions econòmiques

Per al curs 2011/2012, les ajudes econòmiques provenen de diferents institucions i són compatibles entre sí:

1) Fons de la Unión Europea: 105 euros / mes.

2) Fons del Ministeri d'Educació:(Quantitas orientatives corresponents al curs 2010-11):

a) 172 euros / mes (amb un màxim de 8 mensualitats), per a tots els estudiants Erasmus.
b) 376 euros / mes (amb un màxim de 8 mensualitats), només per als estudiants Erasmus que havien estat beneficiaris de la beca del Ministeri d'Educació el curs 2009/2010.

3) Fons Propis de la Universitat: 75 euros / mes.

4) Ajudes complementàries de la Generalitat: entre 60 i 90 euros / mes, depenent del país de destinació (s'adjudiquen segons l'expedient acadèmic, i al voltant del 20% dels estudiants Erasmus de la Universitat reben aquesta ajuda).

5) Xec UNIVEX de l'Ajuntament de València: 100 euros / mes. S'adjudiquen segons expedient acadèmic (només per a estudiants empadronats en València)

6) Beca Bancaixa: import global de 400, 600 ó 1000 euros (depenent de la duració de l'estada). S'adjudiquen segons criteris acadèmics per àrees d'educació.

Més informació sobre les ajudes

Forma de pagament

El pagament de la beca es realitza en el compte que l´estudiant ha proporcionat en el seu imprés d´aceptació de la beca. El pagament de la beca no es realitza mensualment. L'estudiant rebrà com a primer pagament un percentatge de les esmentades quantitats després de la seua incorporació a la universitat de destinació i la resta al finalitzar l'estada, una vegada es presente la documentació final.

Termini per a presentar sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran presentar del 26 d´octubre de 2011 fins al 25 de novembre de 2011.
S'hauran de presentar per Internet des del Portal de l'Alumne ( http://www.uv.es/portalumne )

Manual de com fer la sol·licitud de beca

Requisit lingüístic

Informació sobre el requisit lingüístic

Possibles destinacions i duració de l'estada

Els estudiants podran demanar l'estada en una universitat que tinga places d'intercanvi. La duració de l'estada dependrà del nombre de mesos de la plaça d'intercanvi: un quadrimestre o un curs complet.
Es pot consultar el llistat de destinacions des del Portal de l'Alumne

Llista de possibles destinacions (cal elegir el codi de la titulació)
(Consultar Codis de titulacions )
(Manual explicatiu de com es consulten les destinacions)

Preguntes més freqüents

Accés a les preguntes més freqüents sobre els Programes d'Intercanvi.


[<] Tornar