Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Servei d'Informàtica

Tractament d'informació personal pel professorat

1. Introducció

En el desenvolupament de la seua tasca, el Personal Docent i Investigador de la Universitat de València te accés a distintes dades dels estudiants en moments puntuals. En principi i de manera general es poden plantejar diversos supòsits:

1. Llistes d’estudiants en relació amb el mòdul matriculat.

2. Utilització de l’aplicació d’actes d’avaluació.

3. Publicació de notes en web.

4. Confecció de llistes de fitxes.


En tots aquests supòsits cal aplicar els principis derivats del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

2. Principis aplicables

La legislació vigent determina la necessitat en cada cas d’obtenir el consentiment per a tractar les dades (art. 6 LOPD), garantir-ne la confidencialitat, integritat i disponibilitat (art. 9 LOPD), guardar el secret respecte de la informació personal a què es puga accedir (art. 10) i no comunicar dades a tercers o publicar-les llevat que estiga previst en una llei o es tinga el consentiment del titular.

3. Obligacions del professorat en matèria de protecció de dades

El professorat, com a usuari del fitxer d’estudiants, hauria de seguir les recomanacions següents pel que fa a les mesures de seguretat:

3.1 Llistes d’estudiants en relació amb el mòdul matriculat

*El professor responsable de l’assignatura podrà accedir a la relació dels matriculats.

*En les llistes que es lliuren únicament podran constar les dades d’identificació del mòdul, els noms i cognoms, i l’adreça de correu electrònic dels estudiants matriculats proporcionada per la UVEG.

*A petició expressa del professor, que haurà de ser documentada, s’hi podran incloure les adreces personals i els números de telèfon de tots els estudiants o, si està justificat, d’algun estudiant determinat.

*El professor serà responsable de la custòdia d’aquesta documentació. Finalitzat el seu ús, caldrà destruir-la físicament de manera que la informació reste inaccessible.

3. 2 . Utilització de l’aplicació d’actes d’avaluació

La utilització de recursos i aplicacions informàtiques comporta l’adopció de certes precaucions:

*El recursos informàtics per a accedir a la informació es trobaran sempre sota la responsabilitat d’algun usuari autoritzat. La informació no pot ser visible a persones no autoritzades.

*En abandonar el lloc caldrà deixar-lo de manera que impedisca la visualització de les dades protegides, és a dir, abandonant l’aplicació i reiniciant la sessió en tornar-hi.

*No poden quedar documents impresos que continguen dades protegides en la safata d’eixida de la impressora. Si les impressores són compartides amb altres usuaris no autoritzats, caldrà retirar-los a mesura que es vagen imprimint.

*Cada usuari serà responsable de la confidencialitat de la contrasenya d’accés al recurs, que normalment correspondrà a la de correu electrònic i, en cas que siga coneguda fortuïtament o fraudulentament per persones no autoritzades, haurà de notificar-ho com a incidència i, després, canviar-la.

*La documentació en suport paper que puga generar-se amb motiu de l’ús de l’aplicació s’utilitzarà només per a les finalitats pròpies d’aquesta. Finalitzat el seu ús, caldrà destruir-la de manera que la informació reste inaccessible.

*Qualsevol usuari que tinga coneixement d’una incidència haurà de comunicar-la mitjançant el CAU. Es defineix com incidència qualsevol esdeveniment que puga produir-se esporàdicament i suposar un perill per a la seguretat del Fitxer, entesa sota els seus tres vessants de confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. El fet de conéixer i no notificar una incidència per part d’un usuari serà considerat com una falta contra la seguretat del Fitxer.

*Els fitxers generats per l’aplicació per a la generació d’actes d’avaluació per a la impressió de documents no s’han de guardar al terminal de l’usuari.

3. 3 Publicació de notes en web

No es permet la publicació de notes en la pàgina institucional de la Universitat de València, ni en cap altra. La publicació de notes en l’entorn de l’Aula virtual, quan estiga a l’abast de tots els estudiants del grup, constitueix una comunicació de dades no permesa per la llei.

3. 4 Confecció manual de llistes o fitxes

Els principis de protecció de dades s’apliquen també a les dades tractades en suport paper. Cal subratllar que tant les dades d’identificació d’un estudiant com la fotografia que habitualment s’inclou a la fitxa tenen la consideració de dades de caràcter personal. Tot i que moltes de les qüestions que ací s’indiquen constitueixen una pràctica habitual, convé precisar-les per garantir-ne el respecte a la legislació vigent.

En conseqüència, caldrà:

*Informar l’estudiant respecte de les dades que caldrà incloure i la finalitat del seu ús. Si s’emprara una fitxa dissenyada pel propi professor, aquesta informació es podria situar al peu. En qualsevol cas, seria prou amb la informació pública habitual a l’aula.

*Tractar les dades exclusivament per a les finalitats de les quals es va informar, que, lògicament, seran acadèmiques.

*Guardar secret respecte de les dades a què s’accedisca.

*No comunicar dades a tercers llevat que siguen sol·licitades pels jutges o tribunals, el Defensor del Poble o Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana o quan es tracte d’una urgència mèdica o epidemiològica. Podrà, malgrat açò, facilitar-se internament informació dels estudiants continguda en una fitxa quan es tracte de satisfer necessitats de gestió acadèmica per part de la Universitat.

*Custodiar la informació personal dels estudiants de manera adient. En aquest sentit, aquesta informació no hauria de ser accessible a tercers no relacionats amb les tasques docents o administratives relacionades amb l’aula. Per tant, seria perfectament admissible que hi pogueren accedir altres professors quan s’hi comparteix la docència o s’hi interactua (per exemple, en mòduls teoricopràctics), i el PAS del departament. D’altra banda, caldrà que les fitxes es troben en un lloc a què només puga accedir el professor, com ara el seu despatx, quan aquest siga individual, o en un armari o calaix que puga tancar-se. br>- Les fitxes només podran conservar-se mentre hi haja la finalitat per a la qual varen ser recollides i hauran de ser destruïdes físicament quan aquesta desaparega, de manera que la informació reste inaccessible.

 
 [Darrera actualització: 23/03/2006]