La FE de CCOO ofereix als treballadors i a les treballadores relacionats amb el sector docent i que tinguen la condició d’empleats públics els cursos a distància següents que es financen a través dels acords de formació contínua per a les administracions públiques.
 
OFERTA DE CURSOS DE TELEFORMACIÓ per a 2013 en el sector públic. Polsa sobre l’enllaç següent:
 
 
 
 
  • 1. Ser treballador de l’Administració pública i estar en actiu durant qualsevol període de l’any 2013. Aquest requisit es justificarà presentant la fotocòpia de la capçalera de la nòmina (de 2013) on consten TOTES les dades referents al treballador o a la treballadora i el seu lloc de treball.
 
  • 2. Fotocòpia del DNI 
 
MOLT IMPORTANT: Aquesta documentació sols s’enviarà quan la persona sol·licitant haja sigut seleccionada, cosa que es comunicarà per correu electrònic (s’utilitzarà allò que figure en el formulari d’inscripció).
 
En tractar-se d’un curs de formació EN LÍNIA és un requisit indispensable que la persona que s’inscriga dispose d’un ordinador amb connexió a Internet i una adreça de correu electrònic operativa.
 
Per als alumnes seleccionats per a cursos de la UNED, a més de la documentació anterior, s’haurà d’aportar la documentació específica que sol·licita aquesta entitat.
 
 
La preinscripció es realitzarà a través d'Internet punxant en l'adreça que figura a continuació:
Solament es podran realitzar 5 preinscripcions per sol·licitant
 
 
Al PV, i a la resta dels territoris, tenim assignat un nombre limitat de places.
 
Es realitzarà una selecció, per sorteig, per a les places assignades al PV.
 
Si altres territoris no cobreixen el contingent assignat podria ampliar-se el nombre de places assignades al PV, en aquest cas s’ampliarà el nombre de seleccionats. Quan comuniquem a les persones preinscrites que han sigut seleccionades, aleshores i sols aleshores HAURAN d’aportar la documentació sol·licitada, en el termini que se’ls comunique. Si aquesta documentació no obra en el nostre poder en els terminis assignats es desestimarà la sol·licitud.* És important que es preste especial atenció als terminis d’inscripció i de lliurament de documentació.
 
 
 
Es desestimaran aquelles que no aporten la documentació sol·licitada dins del termini. I les que no hagen completat alguns dels cursos d’aquesta modalitat en anys anteriors o s’hagen donat de baixa sense motiu justificat.
 
 
 
Les persones sol·licitants dels cursos de Formació Contínua per a Empleats Públics acollits a l'IV AFCAP, es comprometen a lliurar la documentació justificativa de la seua condició d'empleat públic i altra documentació que se'ls puga sol·licitar en el termini que se'ls indica per part de la FE de CCOO PV i la FE de CCOO. En cas de no fer-lo, els alumnes podran ser donats de baixa en els cursos que puguen estar participant i se'ls podrà exigir el reintegrament dels costos del curs en qüestió
 Afilia't
 
 
 10 raons per afiliar-te
 
 
 
 TELEFORMACIÓ 2013
 
 
 
 Informes
 Universitat: Cap a un canvi de model?
Informe de la Fundació 1º de Maig elaborat per Elvira S. Llopis, Carlos Sevilla, Begoña Marugán i Jesús Creues, en el qual es reflexiona sobre la situació d'influència en la Universitat de la situació de crisi general, l'adaptació al “Pla Bolonya” sense finançament addicional i l'augment de la presència perversa de les empreses privades 
 
 
 Informe diagnostic PAS
 
 
 
 
 Mesa Negociadora
 
 
 
 
 
 Acords UVEG
 
Annex de l'acord de condicions de treball per al PAS , aprovat pel Consell de Govern el 30 de setembre de 2008.
 
 
Acord de promoció interna vinculat a l'oferta de col·locació 2011.
 
 
 Ecobutlletí