Aprovat el Reglament de Règim intern del Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat de València

El Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat de València és l’òrgan paritari i col•legiat de participació, destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la Universitat en matèria de prevenció de riscos laborals.

Des de la seua constitució, el document destinat a regir el funcionament d’aquest òrgan ha estat sotmès a discussió en diverses ocasions, mitjançant les corresponents comissions creades ad hoc des del comitè mateix . Malauradament, en cap d’aquests intents per consensuar un document no ha estat possible arribar a un acord entre les dues parts, la representació social i la representació institucional, que componen el Comitè de Seguretat i Salut. 

El darrer trimestre de 2011 es creà una nova comissió, de la qual també va formar part el vicesecretari general de la Universitat de València amb l’objectiu de preparar un nou i definitiu Reglament de Règim Intern. Aquest document hauria de redactar-se en el marc de la mateixa Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, la legislació posterior en matèria preventiva i la recent resolució de 7 de novembre de 2011, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Universitats pel qual s’estableixen les directrius per l’adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a la universitat, de promoció i extensió de la cultura preventiva a la comunitat universitària.

Fruit de reunions periòdiques, la comissió va donar per definitiu el RRI del Comitè de Seguretat i Salut a principi del mes de març i va ser aprovat en la darrera sessió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut del passat 30 de març.

Aquest Reglament de Règim Intern regula la composició, les funcions, les comissions i la dinàmica en general de funcionament d’aquest òrgan paritari i col·legiat de participació de la prevenció de riscos laborals de la Universitat de València. El seu àmbit d’actuació inclou tot el personal de la Universitat de València, amb independència del règim jurídic que siga aplicable a cada cas, així com també el personal d’altres empreses que despleguen activitats a la Universitat de València en els supòsits previstos en la normativa aplicable per als casos de concurrència d’activitats en un mateix centre de treball.

 Reglament de Règim intern del Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat de València

Data d'actualització: 24 de abril de 2012 12:05.

Compartir:
  • Comparteix en Facebook
  • Comparteix en Twitter
  • Comparteix en Tuenti
  • Convertir a pdf (obri en nova finestra )