Accedir a la pÓgina principal de la Universitat""
Gerència

Pla de Pensions: especificacions del pla

format pdf Especificacions del Pla en format pdf

VERSIÓ IMPRIMIBLE Versió web imprimible

Index del document Index del pla:

TÍTOL I - DENOMINACIÓ, NATURA I CARACTERÍSTIQUES

Article 1.- Denominació i natura

Article 2.-Entrada en vigor i durada

Article 3.- Modalitat

Article 4.- Adscripció a un fons de pensions

TÍTOL II - ÀMBIT PERSONAL

Article 5.- Elements personals

CAPÍTOL I. EL PROMOTOR

Article 6.- Entitat promotora

Article 7.- Drets del promotor

Article 8.- Obligacions del promotor

CAPÍTOL II. ELS PARTÍCIPS

Article 9.- Partícips

Article 10.- Alta d’un partícip en el pla

Article 11.- Baixa d’un partícip en el pla

Article 12.- Drets dels partícips

Article 13.- Obligacions dels partícips

CAPÍTOL III. ELS PARTÍCIPS EN SUSPENS

Article 14.- Partícips en suspens

Article 15.- Baixa dels partícips en suspens

Article 16.- Drets i obligacions dels partícips en suspens

CAPÍTOL IV. ELS BENEFICIARIS

Article 17.- Beneficiaris

Article 18.- Pèrdua de la condició de beneficiari en el pla

Article 19.- Drets dels beneficiaris

Article 20.- Obligacions dels beneficiaris

TÍTOL III – RÈGIM FINANCER DEL PLA

Article 21.- Sistema de finançament del pla

CAPÍTOL I - CONTRIBUCIONS I APORTACIONS

Article 22.- Contribucions i aportacions al pla

Article 23.- Sistema de distribució de les contribucions

CAPÍTOL II- DRETS CONSOLIDATS

Article 24.- Drets consolidats dels partícips

Article 25.- Mobilitat de drets consolidats a un altre pla

Article 26.- Liquiditat de drets consolidats en cas de malaltia greu o desocupació de llarga durada

CAPÍTOL III.- PRESTACIONS

Article 27.- Contingències que cobreix el pla

Article 28.- Quantia de les prestacions

Article 29.- Forma de cobrament de les prestacions

Article 30.- Procediment i reconeixement del pagament de prestacions

TÍTOL IV - ORGANITZACIÓ I CONTROL

Article 31.- La Comissió de Control del pla de pensions

Article 32.- Funcions de la Comissió de Control

Article 33.- Funcionament de la Comissió de Control

Article 34.- Revisió del pla de pensions

Article 35.- Modificació del pla de pensions

Article 36.- Terminació del pla de pensions

Article 37.- Normes per a la liquidació del pla de pensions

TÍTOL V - L’ENTITAT GESTORA, L’ENTITAT DIPOSITÀRIA I EL FONS DE PENSIONS

Article 38. -L’entitat gestora

Article 39.- L’entitat dipositària

Article 40.- fons de pensions

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

ANNEX: GLOSSARI DE TERMES

 

 

   
Més informació: accionsocial@uv.es
© 2011-2012 Universitat de ValŔncia. Gerència. Avda. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València