Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
servei de recursos humans (pdi)
    

 


Notícies 2005

 

 

26/12/2005

Complement autonòmic 2006.

Ha estat publicat al  D.O.G.V.  de 21-12-2005, la convocatòria per a sol·licitar el complement autonòmic per a 2006. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2006.

 

[ACCEDIR]

 

22/12/2005

El professorat associat a temps parcial de la Universitat de València percebrà un complement per antiguitat a partir de la nòmina del mes de desembre.

 

[ACCEDIR]

 

16/12/2005

Acord de la Mesa General de Negociació.

Acord de la Mesa General de Negociació pel qual s'estableixen mesures retributives i per a la millora de les condicions de treball i la professionalització dels empleats públics.  B.O.E. de 16-12-2005.

 

[ACCEDIR]

 

01/12/2005

Relació de Llocs de Treball de Personal docent i investigador.

Publicada en el D.O.G.V.  de 30-11-2005.

 

[ACCEDIR]

 

25/11/2005

Avaluació de l'activitat investigadora (Sexennis).

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora.

Publicat en el BOE del 25-11-2005.

 

[ACCEDIR]

 

25/11/2005

Concurs nº 12  de places d'accés a places de professorat contractat.

Resolució de 14 de novembre de 2005, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2005 – 2006.

DOGV 25-11-2005

 

[ACCEDIR]

 

23/11/2005

Concurs per a  la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de professor titular d'universitat.

Resolució de 15 de novembre de 2005, del rectorat de la Universitat de València, de 15 de novembre de 2005, per la qual es convoca concurs per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de professor titular d’universitat.

DOGV 23-11-2005.

 

[ACCEDIR]

 

23/11/2005

Concurs nº 13 Assistencials.

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2005, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2005 – 2006.

DOGV 23-11-2005

 

[ACCEDIR]

 

 

16/11/2005

Concurs per a la provisió d'una plaça de Catedràtic d'Universitat.

Resolució de 28 d'octubre de 2005, de la Universitat de València, per la que es convoca concurs públic per a la provisió d'una plaça de Catedràtic d'Universitat. B.O.E. 16 de noviembre de 2005

 

[ACCEDIR]

 

03/11/2005

Component docent (Quinquennis).

S'obre el termini per a la sol·licitud del component docent (Quinquennis) fins el 31 de desembre de 2005.

 

[ACCEDIR]

 

26/10/2005

Concurs nº 10 d'accés a places de professorat contractat.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 17 d'octubre de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (associats, ajudant i ajudants doctors) per al curs 2005-2006.  DOGV 26-10-2005

 

[ACCEDIR]

 

25/10/2005

Concurs nº 11. Assistencials

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 17 d'octubre de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professors associats amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València per al curs 2005-2006. DOGV 25-10-2005

 

[ACCEDIR]

 

25/10/2005

Concurs per a la provisió de places de Professorat Universitari.

Resolució de 6 d'octubre de 2005, de la Universitat de València, per la que es convoca concurs públic per a la provisió de diverses places de Professorat Universitari. B.O.E. 25 de octubre de 2005.

 

[ACCEDIR]

 

11/10/2005

Professorat contractat amb caràcter indefinit (Contractats-doctors i col·laboradors). Convocatòria nº 2.

Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (Contractats-doctors i col.laboradors).

DOGV 11-10-2005

 

[ACCEDIR]

 

26/09/2005

Professorat contractat amb caràcter indefinit.

Resolució del rectorat de la Universitat de València per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professor contractat doctor per a l'estabilització d'investigadors i investigadores. DOGV 26-09-2005

 

[ACCEDIR]

 

26/09/2005

Concurs nº 9. ASSISTENCIALS.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 20 de setembre de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professors associats amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València per al curs 2005-2006. DOGV 26-09-2005

 

[ACCEDIR]

 

26/09/2005

Concurs nº 8.  

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 20 de setembre de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (associats)  per al curs 2005-2006. DOGV 26-09-2005

 

[ACCEDIR]

 

21/09/2005

Proves d'Habilitació.

Resolució de 7 de setembre del 2005, de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, per la qual es convoquen proves d'habilitació nacional que faculten per a concórrer a concursos d'accés a cossos de Catedràtics d'Universitat, Professors Titulars d'Universitat, Catedràtics d'Escoles Universitàries i Professors Titulars d'Escoles Universitàries.

B.O.E. 21-09-2005
 

[ACCEDIR]

 

16/09/2005

Concurs nº 7. Plaça de professor titular d'universitat amb caràcter interí.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 6 de setembre de 2005 per la qual es convoca concurs per a la provisió d'una plaça de professor titular d'universitat amb caràcter interí.  DOGV 16-09-2005
 

[ACCEDIR]

 

12/09/2005

Concurs nº 6 d'accés a places de personal docent contractat.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 6 de setembre de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professors associats amb plaça assistencial, als centres sanitaris concertats amb la Universitat de València per al curs 2005-2006.  DOGV 12-09-2005
 

[ACCEDIR]

 

12/09/2005

Concurs nº 5 d'accés a places de personal docent contractat.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 6 de setembre de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (professors associats ),  per al curs 2005-2006. DOGV 12-09-2005
 

[ACCEDIR]

 

03/08/2005

Concurs d'accés a places de professorat.

Resolució de 18 de juliol de  2005, de la Universitat de València, per la que es convoca concurs públic per a la provisió de diverses places de Professorat Universitari.  BOE 3 d'agost de 2005.    

 

[ACCEDIR]

 

 

28/07/2005

El mes d'agost declarat inhàbil a efectes de concursos docents.

El Servei de Recursos Humans del Personal Docent i Investigador, informa que el mes d'agost ha estat declarat inhàbil, a efectes dels concursos convocats per la Universitat de València. DOGV 21-07-2005, i també per a les proves d'Habilitació Nacional.

El Servei de Recursos Humans (PDI) romandrà obert al públic durant el mes d'agost. No obstant, no s'expediran certificats fins el mes de setembre.

Aquesta pàgina web no serà actualitzada des del 5 al 31 d'agost per vacances del personal del Servei.

 

 

25/07/2005

Concurs nº 4 d'accés a places de personal docent contractat.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 18 de juliol de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (professors associats amb plaça assistencial),  per al curs 2005-2006.
 

[ACCEDIR]

 

 

25/07/2005

Concurs nº 3 d'accés a places de personal docent contractat.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 18 de juliol de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2005-2006.
 

[ACCEDIR]

 

 

21/07/2005

Concurs nº 2 d'accés a places de personal docent contractat.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data 12 de juliol de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (associats, ajudant i ajudants doctors) per al curs 2005-2006.
 

[ACCEDIR]

 

 

13/07/2005

Concurs nº 1 d'accés a places de personal docent contractat.

Resolució del rectorat de la Universitat de València de data de 5 de juliol de 2005 per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal (ajudants i ajudants doctors) per al curs 2005-2006. DOGV 11-07-2005
 

[ACCEDIR]

 

 

13/07/2005

Concurs d'accés a places de professorat.

Resolució de 13 de juny 2005, de la Universitat de València, per la que es convoca concurs públic per a la provisió de diverses places de Professorat Universitari.  BOE 7 de juliol de 2005.     (DOGV 13-07-2005)

 

[ACCEDIR]

08/06/2005

Professors Associats.

Ha estat publicat el Real Decret Llei 9/2005, de 6 de juny,  que prorroga el termini previst en la disp.  transitòria quinta de la LOU, per a la pròrroga de contractes de professors associats en règim administratiu.

 

[ACCEDIR]

 

 

 

19/05/2005

Dotació de places de Professor Titular d'Universitat i Contractat Doctor.

Resolució d'atorgament de places de Professor Titular i Contractat Doctor per motius d'investigació.

 

[ACCEDIR]

 

 

06/05/2005

Modificació del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València.

Acord del Consell de Govern del 26 d'abril de 2005 pel que es modifica el Reglament de Selecció del PDI de la UVEG.

 

[ACCEDIR]

 

 

14/04/2005

Ajuda Social.

Resolució de 13 d'abril de 2005, de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes socials corresponents als exercicis 2003 i 2004.

 

[ACCEDIR]

 

 

11/04/2005

Publicat el RD 338/2005, d'1 d'abril,  de  modificació del RD 774/2002, de 26 de juliol.

Modificat el RD 774/2002, de 26 de juliol que regula el sistema d'habilitació nacional per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d'accés respectius.

 

[ACCEDIR]

 

 

11/03/2005

Publicada  convocatòria de la CVAEC corresponent  a l'any 2005, d'avaluació o informe previ de l'activitat docent i investigadora, per a la contractació del professorat en les universitats valencianes.

En el D.O.G.V. del 10-03-2005, es publica la Resolució de la Direcció Gral. d'Universitat i Formació Superior, per la que es publica  l'acord de la CVAEC de 17 de febrer de 2005. S'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds: del 15 de març al 20 d'abril de 2005 i de l'1 de setembre al 5 d'octubre de 2005 respectivament.

 

[ACCEDIR]

 

 

04/03/2005

Nous criteris i procediments per a presentar sol·licituds d'acreditació a l’ANECA per a les figures de Professor Contractat Doctor, Col·laborador, Ajudant doctor i Professors d'Universitat privada.

Ha estat publicat en el BOE de 04-03-2005, la Resolució de la Direcció General d'Universitats per la qual es modifiquen criteris i procediments per a acreditar l'avaluació o informe de l'ANECA per a distintes figures contractuals. Entre les principals novetats figura l’autoavaluació del professor.

D'acord amb els apartats 10è i 11è de la esmentada Resolució aquesta entrarà en vigor als 60 dies naturals de la seua publicació en el BOE. No obstant, durant un període de 15 dies naturals des de la publicació, es podran continuar presentant sol·licituds per a la seua avaluació d'acord amb el procediment anterior.
 

[ACCEDIR]

 

 

03/03/2005

Promoció del professorat.

Les sol·licituds hauran d’ésser trameses i informades pel Consell de Departament abans de l' 11 d'abril de 2005.
 

 

[ACCEDIR]

 

17/02/2005

Convocatòria  places de Professorat funcionari.

Resolució de 31 de gener de 2005, de la Universitat de València, per la que es convoca concurs públic per a la provisió de diverses places de Professorat Universitari.

 

Publicat en el BOE de 17-02-2005

 

[ACCEDIR]

 

16/02/2005

Dotació de places de Professor Titular d'Universitat o Contractat doctor.

Barem provisional  de  la convocatòria de dotació de places de T.U. o Contractat doctor per criteris d'investigació. 

 

[ACCEDIR]

 

11/02/2005

Convocatòria nº 14: Places de Professors associats amb plaça assistencial.

 

Publicat en el D.O.G.V. del 11-02-2005

 

[ACCEDIR]

 

09/02/2005

Convocatòria de llicències per any sabàtic, per al curs 2005/2006. Professorat funcionari. 

El termini per a la presentació de sol·licituds, finalitzarà el proper 10 de març.

 

[ACCEDIR]

 

04/02/2005

Convocatòria nº 13: Places de personal docent contractat de caràcter temporal (Professors associats, Professor Ajudant i Professor ajudant doctor).  

 

Publicat en el D.O.G.V. del 04-02-2005

 

[ACCEDIR]

 

 

01/02/2005

Convocatòria nº 3: Places de personal docent contractat de caràcter indefinit (contractat-doctor i col.laboradors).  

 

Publicat en el D.O.G.V. del 01-02-2005

 

[ACCEDIR]

 

[+] Noticies any 2004

 

[<] Tornar