Què som?

  Som el servei universitari de suport administratiu de la gestió del Vicerectorat d'Investigació i de la Comissió d'Investigació i desenvolupem les funcions d'informació, difusió, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuaciones en l'àrea de la investigació. També realitzem les funcions de suport técnic i administratiu de la Comissión d'Investigació i actua com a nexe entre els diferents organismes finançadors i els investigadors i resta de sol.licitants pertanyents a la comunitat universitària, oferint al Personal Investigador de la Universitat de València els serveis d'assessorament, informació i gestió de les diferents actuacions en l'àrea de la investigació.

  Què fem?

  Les funcions que es realitzen en el servei s'enmarquen en tres àmbits diferents:

  ÀREA DE FORMACIÓ I MOBILITAT DEL PERSONAL INVESTIGADOR:

  1. Difusió, gestió i seguiment de les convocatòries del Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació relacionades amb aquesta àrea de gestió.
  2. Difusió, gestió i seguimient de les convocatòries de beques pròpies d'investigació i col.laboració i contractacions laborals derivades de projectes i contractes d'investigació.
  3. Difusió, gestió i seguiment de les convocatòries del Pla Nacional de I+D+I, de Programes Sectorials i del Pla Valencià de Ciència i Tecnologia relacionades amb la mobilitat, formació i perfeccionament del personal investigador, contractes de reincorporació i ara Programa «Ramón y Cajal»
  4. Recepció i assessorament del personal investigador estranger, facilitant la informació i gestió escaient per a l'obtenció del necessari permís de residència.

  AREA DE PROJECTES, INFRASTRUCTURA I D'ALTRES ACCIONS D'INVESTIGACIÓ:

  1. Difusió, gestió i seguiment de les convocatòries del Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació relacionades amb aquesta àrea de gestió.
  2. Difusió, gestió i seguiment de las convocatòries del Pla Nacional d'I+D, Sectorials i del Pla Valencià de Ciència i Tecnologia relacionades amb aquesta àrea de gestió.
  3. Altres accions complementàries a la investigació dels departaments i instituts.
  4. Recepció i baremació de les Memòries d'Investigació de Departaments i Instituts per a la distribució de l'ajuda a la investigació.
  5. Gestió i manteniment de l'inventari científic.

  ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA:

  1. Expedients de despesa per al pagament de professors, becaris i personal contractat amb càrrec a projectes i contractes d'investigació.
  2. Expedients de despesa per al pagament d'investigadors invitats dins del marc de les diferents convocatòries públiques.
  3. Gestió econòmica i seguiment de les convocatòries del Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació.
  4. Gestió i seguiment econòmic dels fons europeus destinats a investigació: contractes europeus, fons FEDER, Fons Social Europeu i Parc Científic.
  5. Justificació periòdica davant entitats públiques de les despeses executades amb càrrec a subvencions, projectes i contractes d'investigació.
  6. Emisió de la facturació derivada dels contractes d'investigació.