APRJUV | Activitats | Anuncis | Contacte | Enllaços

 

  Els nostres estatuts :

      

DE l'ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS JUBILATS

DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

______________________________

 

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVIDATS   Art.1r. Denominació

    És constitueix l'Associació anomenada APROJUV -Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València- que s'acull a allò disposat en la Llei Orgànica 1/2002 , de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i a l'empara de l'article 22 de la Constitució Espanyola, i es constitueix sense ànim de lucre.


   
Art. 2n. Personalitat Jurídica

    L' APROJUV té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar, per a administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.    Art. 3r. Domicili i àmbit d'actuació

    El domicili s'estableix a València, Av. Blasco Ibáñez 21, codi postal 46010.

    L' APROJUV realitzarà, principalment, les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.    Art. 4t. Fins

    Constitueixen els fins de l'Associació:  

1.        Recolzar l'alumnat universitari, en l'elaboració de treballs d'investigació i en tots aquells temes que l'experiència i especialitat del professorat jubilat, permeta.

2.        Oferir la nostra col·laboració en conferències, taules redones, debats culturals, projectes, etc., organitzats per la UVEG o altres institucions.

3.        Col·laborar en les activitats i porjectes d'ADEIT.

4.        Organitzar cursos i activitats culturals diverses, segons requeresquen les circumstàncies de cada moment.

5.        Col·laborar amb altres associacions de jubilats, en l'organització i realització de trobades, projectes, seminaris, etc.

6.        Aportar el nostre esforç per a l'èxit d'una Universitat prestigiosa i una societat, cada vegada millor formada i més cívica.

7.        Participar en actes públics i representatius de la Universitat, quan ens siga requerit.

8.        Afavorir el desenrotllament de coneixements científics, tècnics i de qualsevol tipus -teòrics o pràctics- que contribuesquen a la millora de la societat civil.

9.        Sol·licitar l'ús dels servicis, com biblioteca, instal·lacions esportives i d'oci, activitats culturals i artístiques, etc., per mitjà de l'actualització del carnet o l'estratègia que la Universitat considere oportuna.

10.     Prestar ajuda als seus socis i als que la sol·liciten, per a entendre i superar el trànsit de la vida activa a la de jubilat.

 

    Art. 5è. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior, es realitzaran les activitats següents:

        Cicles de conferències, a càrrec de persones destacades en àmbits diversos.

        Visites culturals, viatges turístics i culturals, activitats gastronòmiques, etc.

        Concursos i campionats: escacs, vesprades literàries, jocs de taula, etc.

        Cursos d'autoformació i autoajuda.

        Publicació de butlletins i ressenyes.

 

CAPÍTOL II.- ELS ASSOCIATS    Art. 6è. Capacitat

    Podran formar part de l'Associació totes les persones físiques i jurídiques, que, lliure i voluntàriament, tinguen interés en el desenrotllament dels fins de la mateixa, d'acord amb els principis següents:

      a) Les persones físiques, jubilades, amb capacitat d'obrar i que no estan subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret.

      b) Qualsevol altra persona que siga o haja sigut professor d'universitat.

Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, que resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió.

    La condició d'associat és intransmissible.    Art. 7è. Drets dels associats

    Els drets que corresponen als associats són els següents:

  1. A participar en les activitats de l'Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és requisit imprescindible ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.

    b) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

    c) A ser escoltats, amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l'acord que, si és el cas, impose la sanció.

    d) A impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

    Art. 8è. Deures dels associats

    Els deures dels associats són:

    a) Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

    b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada soci.

    c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l'associació.

    d) Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.    Art. 9è. Causes de baixa

    Són causes de baixa en l'Associació:

    a) La pròpia voluntat de l'interessat, comunicada per escrit als òrgans de representació. Podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a l'associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjuís a tercers.

  1. No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-ho durant un any consecutiu.    Art. 10è. Règim Sancionador

    La separació de l'Associació, dels associats, per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent-hi. Es presumirà que hi ha tal tipus d'actes:

    a) Quan, deliberadament, l'associat impedesca o pose obstacles al compliment dels fins socials de l’APROJUV.

   b) Quan, intencionadament, obstaculitze de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l'Associació.

    En qualsevol cas, per a acordar la separació per part de l'òrgan de govern, serà necessari la tramitació d'un expedient disciplinari que contemple l'audiència de l'associat afectat.

CAPÍTOL III. L'ÒRGAN DE GOVERN

       

    Art. 11è. L'Assemblea General

    L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.
    Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, inclús els absents, els dissidents i els que
, tot i estant presents, s'hagen abstingut de votar.    Art. 12è. Reunions de l'Assemblea

    L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.

   L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d'un nombre d'associats que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.    Art. 13è. Convocatòria de les assemblees

    Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en la seu amb quinze dies d'antelació com a mínim. Sempre que siga possible es convocarà individualment a tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com també l'orde del dia.

    A l'inici de les reunions de l'Assemblea General, seran designats el president i el secretari de la mateixa.

    El secretari redactarà l'acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la reunió anterior a fi que s'aprove o no.    Art. 14è. Competències i validesa dels acords

    L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria, amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d'ells, s'haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació.

    Són competència de l'Assemblea General:

    a) Aprovar, si és el cas, la gestió de l'òrgan de representació.

    b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i gastos, així com la Memòria Anual d'activitats.

    c) Establir la línies generals d'actuació que permeten a l'Associació complir els seus fins

    d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l'associació.

    e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

    f) Triar i destituir els membres de l'òrgan de representació.

    g) Adoptar els acords referents a:

    - Expulsió dels socis, a proposta de l'òrgan de representació.

    - Constitució de federacions o d'integració en elles.

    - Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública.

    - Dissolució de l'Associació.

    - Modificació dels Estatuts.

    - Disposició i alienació de béns.

    - Remuneració, si és el cas, dels membres de l'òrgan de representació.

    Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades -que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat-, els acords relatius a dissolució de l'associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació, sempre que s'haja convocat específicament amb tal objecte l'assemblea corresponent.

 CAPÍTOL IV.- L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

 

Art. 15è. Composició de l'òrgan de representació

    L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació anomenat Junta Directiva format pel president, secretari, tresorer i vocals -mínim dos-.

    L'elecció dels membres de l'òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l'Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant triats per als càrrecs de president, secretari, tresorer i vocals, els candidats que hagen obtingut el nombre més gran de vots i per aquest ordre.

    Els càrrecs de president, secretari i tresorer han de recaure en persones diferents.

    L'exercici dels càrrecs serà gratuït.    Art. 16è. Duració del mandat en l'òrgan de representació

    Els membres de l'òrgan de representació, exerciran el càrrec durant el període d'un any, i podran ser reelegits indefinidament.

    El cessament en el càrrec, abans d'extingir-se el terme reglamentari podrà deure's a:

    a) Dimissió voluntària presentada per mitjà d'un escrit, en el que es raonen els motius.

    b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec.

    c) Causar baixa com a membre de l'Associació.

    d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.

    Les vacants que es produesquen en l'òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l'òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.    Art. 17è. Competències de l'òrgan de representació

    L'òrgan de representació posseeix les facultats següents:

    a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i portar a terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que l’Assemblea General establesca.

  b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l'exercici de qualsevol classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.

    c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.

    d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.

    e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que allí s'adopten, es complesquen.

    f) Comunicar al Registre d'associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l'Assemblea General, en el termini d'un mes.

    g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General, perquè els aprove i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

    h) Portar la comptabilitat d'acord amb les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat.

    i) Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.

    j) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.

  k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte d'això en la primera Assemblea General subsegüent.

    l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera especifica en els presents Estatuts a l'Assemblea General.    Art. 18è. Reunions de l'òrgan de representació

    L'òrgan de representació, convocat prèviament pel president o per la persona que el substituesca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidesquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària, si ho sol·licita un terç dels seus components.

    L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

    Els membres de l'òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, serà necessària l'assistència del president i del secretari o de les persones que els substituesquen.

    En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del president serà de qualitat.

    Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes. A l'iniciar-se cada reunió del mateix, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique.    Art. 19è. El president

    El president de l'Associació també serà president de l'òrgan de representació.

    Són pròpies del president, les funcions següents:

    a) Les de direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.

    b) La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.

    c) Firmar les convocatòries de les reunions de l'Assemblea General i de l'òrgan de representació.

    d) Visar els actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.

    e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o l'òrgan de representació.

    Al president el substituirà, en cas d'absència o malaltia, el secretari o el vocal de l'òrgan de representació.    Art. 20é El tresorer

    El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a l'òrgan de representació, conforme es determina en l'article 17 d'estos Estatuts. Firmarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l'òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel president.    Art. 21é. El secretari

    El secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, redactar i firmar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les certificacions que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats.CAPÍTOL V.- EL RÈGIM ECONÒMIC    Art. 22è. Patrimoni inicial i recursos econòmic

    -El patrimoni inicial de l’APROJUV està valorat en zero euros.

   - El pressupost anual serà aprovat, cada any, en l'Assemblea General Ordinària.

    -Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran de:

    a) Les quotes que fixe l'Assemblea General als seus membres.

    b) Les subvencions oficials o particulars.

    c) Les donacions, herències o/i llegats.

  1. Les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtindre.    Art. 23è. Benefici de les activitats

    Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de servicis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells, amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.    Art. 24è. Quotes

    Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostindre econòmicament, per mitjà de quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de l'òrgan de representació.

    L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals, i quotes extraordinàries.

    L'exercici econòmic quedarà tancat a 31 de desembre.    Art 25è. Disposició de fons

    En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la firma del president, del Tresorer i del secretari.

    Per a poder disposar de fons, seran suficients dos firmes, de les quals, una serà necessàriament la del tresorer o bé la del president.Capítol VI.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓArt. 26è. Causes de Dissolució i entrega del romanent

    L'Associació podrà ser dissolta:

    a) Si així ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament per a tal fi i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.

    b) Per les causes determinades en l'article 39 del Codi Civil.

  1. Per sentència judicial ferma.

    Art. 27è. Liquidació

    La dissolució de l'Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica. Els membres de l'òrgan de representació en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si és el cas, decidesca.

    Correspon als liquidadors:

    a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació.

    b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la liquidació.

    c) Cobrar els crèdits de l'Associació.

    d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

    e) Aplicar els béns sobrants de l'Associació als fins previstos pels Estatuts.

    f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre corresponent.

    En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del jutge competent.

    El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament al Programa Nord-Sud de la Universitat de València

    Els associats no responen personalment dels deutes de l'associació.

    Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació i les altres persones que obren en nom i representació de l'Associació, respondran davant d'ella, davant dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES    Art. 28é Resolució extrajudicial de conflictes

    Les qüestions litigioses que puguen sorgir, amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades al si de l'Associació, es resoldran per mitjà d'arbitratge, a través d'un procediment ajustat als disposats per la Llei 36/1988 de 5 de desembre d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

               A València a 26 de juny del 2008