B
 1. B angl. L'abreviatura B marca el punt del dial d'obturació que permet una exposició continuada en les càmeres fotogràfiques.
 2. B/W angl. Abreviatura de blanc i negre.
 3. B/N cat. Abreviatura de blanc i negre.
 4. back ground angl. Fons.
 5. baffle angl. Altaveu.
 6. balanç m. 1.a. angl. balance; cast. balance. Operació d'ajust colorimètric en una càmera de vídeo. b. balanç de blancs angl. white balance; cast. balance de blancos. Ajust electrònic dels circuits de la càmera per a calibrar-la a la temperatura de color de la font lluminosa utilitzada. c. balanç de negres angl. black balance; cast. balance de negros. Dispositiu de les càmeres que permet ajustar el fons de negre en funció de la temperatura de color de l'ambient. 2. angl. balance; cast. balance. Operació de commutació i ajust de l'eixida de les fonts d'àudio per cadascun dels canals d'una taula de so o un amplificador. 3. balanç de color angl. colour balance; cast. balance de color. És el color predominant en la còpia o pel.lícula. El balanç òptim per a estar equilibrat ha de tenir uns grisos neutres i unes tonalitats clares agradables. Cada marca de pel.lícula ofereix uns paràmetres.
 7. banda f. 1.a. angl. band; cast. banda. Una de les dues parts de la pel.lícula d'acetat o els diferents compartiments que està composta la cinta magnètica. b. banda de doblatge angl. dubbing band; cast. banda de doblaje. Pista d'àudio de la banda sonora que sols conté els diàlegs o les narracions en off. c. banda internacional angl. international sound track; cast. banda de sonido internacional. L'edició definitiva en una pista d'àudio dels sorolls, els efectes i la música d'un programa sense cap diàleg o narració en off. d. banda d'imatge angl. image band; cast. banda de imagen. Part del cel.luloide o del suport magnètic destinada a reproduir les imatges. e. banda musical angl. music band; cast. banda musical. Part de la banda sonora corresponent a la música. f. banda sonora angl. sound track, audio band; cast. banda sonora. Part de la cinta on es troba el so del film: els sorolls, els efectes, la música, els diàlegs i la narració. g. banda sonora d'efectes angl. effects track; cast. banda sonora de efectos. Pista de la banda sonora on es graven els efectes de so. 2.a. angl. band; cast. banda. Amplitud de la freqüència a través de la qual es transmet el senyal d'àudio i de vídeo en televisió. b. banda ampla angl. wide band; cast. banda ancha. Capacitat d'un circuit per a funcionar en un marge relativament ample. c. banda alta angl. high band; cast. alta banda. Quan la portadora de vídeo és de 3'58 MHz o superior. d. banda baixa angl. low band; cast. baja banda. Quan la portadora de vídeo té un valor baix al voltant dels 2'5 MHz. e. banda base angl. base band; cast. banda base. Gamma de baixes freqüències que correspon al senyal d'àudio i vídeo en absència de l'ona portadora. f. banda de protecció angl. guard band; cast. banda de protección. Zona de separació entre les pistes de vídeo. g. banda RF angl. RF band; cast. banda RF. Bandes portadores de senyal d'àudio i vídeo de manera conjunta a través de radiofreqüència que omplin el dial dels sintonitzadors de televisió: banda I angl. I band; cast. banda I. Canals 1-4 de VHF. banda II angl. II band; cast. banda II. Amplària per a l' FM. banda III angl. III band; cast. banda III. Canals 5-12 de VHF. banda IV i V angl. IV, V band; cast. banda IV, V. Canals 21-69 de UHF.
 8. bany m. a angl. bath; cast. baño. Qualsevol rentat, remullat o llavat que es realitza en el procés de revelat d'una pel.lícula. b. bany d'aclariment angl. rinse bath; cast. baño de aclarado. Bany que elimina o neutralitza les restes de qualsevol producte químic que pot fer malbé la pel.lícula. c. bany d'atur angl. stop bath; cast. baño de paro. Solució d'àcid acètic de baixa concentració que interromp el procés de revelatge. S'utilitza abans d'introduir el material revelat en el fixador tant per a pel.lícula negativa com per al revelatge d'ampliacions sobre parer. d. bany de blanqueig angl. bleach bath; cast. baño de blanqueo. Solució química que transforma la plata metàl.lica exposada i revelada, de color negre, en un compost qímic invisible. És un pas previ en les operacions de viratge, reducció i en el processament de color. e. bany d'emulsió angl. emulsion batch; baño de emulsión. Capa de sals de plata que porta la pel.lícula. f. bany de revelatatge angl. developping bath; cast. baño de revelado. Bany o banys on s'apliquen les diferents substàncies químiques del revelatge. g. bany enduridor hardener bath; cast. baño endurecedor. Bany que s'utilitza per a evitar una deformació per dilatació de la gelatina de les pel.lícules. h. bany fixador angl. fixer bath; cast. baño fijador. Bany final en el procés de revelat que subjecta sobre l'acetat l'emulsió i la resguarda de l'acció de qualsevol agent extern.
 9. barra f. a. angl. rod; cast. barra. Suport generalment metàl.lic que facilita el desplaçament d'algun aparell. b. barra d'extensió angl. drop-arm; cast. barra de extensión. Suport vertical fabricat a partir d'un tub metàl.lic que s'utilitza per a penjar en els seus extrems punts d'il.luminació o altres elements. Poden ser fixes o ajustables segons el disseny del plató. c. barra telescòpica angl. monopole; cast. barra telecópica. Tub extensible a partir d'un sistema de tubs concèntrics de diferents diàmetres que té una utilitat semblant a la barra d'extensió. d. barra timó angl. handle; cast. barra timón. Barra de suport que direcciona l'aparell que estiga en suspensió.
 10.  
 11. barres f. pl. angl. colour bars, color box; cast. barras de color. Senyal base d'ajust d'imatge que permet la descomposició dels diferents colors mitjançant barres.
 12. BAS angl. Sigla anglesa que denomina el senyal bàsic de vídeo.
 13. basculament m. angl. tilt; cast. basculante. Panoràmica vertical
 14. base f. 1.a. angl. base; cast. base. Espai d'una memòria d'un ordinador o component informàtic que es reserva per a una funció determinada. b. base de dades angl. data base; cast. base de datos. Programa especial que serveix per a l'agilització en general per a la ràpida obtenció de dades. 2. angl. base; cast. base. Suport que manté l'emulsió de sals de plata de la pel.lícula. Els més importants són d'acetat, de poliester o de triacetat de cel.lulosa.
 15. bateria f. a. angl. battery; cast. batería. Acumulador. b. bateria de terra angl. ground row; cast. batería de suelo. Conjunt d'aparells d'il.luminació instal.lats sobre el terra per a cobrir la il.luminació baixa del fons. De vegades aquests aparells estan amagats sobre un altet per tal que no es puguen veure.
 16. BBC angl. British Broadcasting Company. Companyia de Televisió Anglesa. Corporació de televisió pública anglesa.
 17. beta angl. Format de magnetoscopi domèstic de mitja polzada desenvolupat per Sony l'any 1976 i comercialitzat sota el nom de betamax. Aquest sistema utiliza l'enflilament en B de la cinta en el capçals.
 18. beta-hifi angl. Sistema betamax de Sony que millora l'enregistrament d'àudio.
 19. betacam angl. 1. Sistema professional de producció en vídeo de mitja polzada introduït per Sony, amb qualitat broadcast. En l'actualitat s'ha introduït amplament en la majoria de televisions. 2. betacam digital angl. Enregistra senyals de vídeo digitals en components 4:2:2 a 10 bits amb una compressió de factor 2. Alguns magnetoscopis són compatibles amb la lectura del Betacam SP. La freqüència del mostreig és de 13'5 MHz. 3. betacam SPangl. La versió SP (Super Performance) és una millora substancial sobre el betacam. Les informacions de luminància i crominància s'enregistren a través de capçals i pistes independents.4. betacam SX angl. Format de vídeo professional desarrollat per Sony a partir de la tecnologia betacam. Registra senyals de vídeo en 4:2:2 i el factor de compressió és de 10:1. El format també és de mitja polzada i està concebut per al periodisme d'ENG, cosa que el fa compatible amb el betacam SP. 5. betacam 2000 angl. Betacam d'inferiors prestacions al SP que està concebut per a treballs industrials.
 20. betamax angl. Sistema de vídeo domèstic de mitja polzada implantat per la casa Sony també anomenat beta.
 21. binari-ària adj. angl. binary; cast. binario. Característica del codi que utilitza el sistema d'enumeració en base dos. Qualsevol dada es representa mitjançant dos xifres: el O i l'1. Aquest sistema és l'emprat pels ordinadors en el seu llenguatge intern, així com pel so i les imatges produïdes a partir d'un procés digital.
 22. bit m. 1. angl. bit; cast. bit. Xifra binària que pot ser representada per 0 per 1. 2. angl. bit; cast. bit. Unitat mínima d'informació en un microordinador.
 23. blanc m. 1.a angl. white; cast. blanco. Color bàsic de referència en la construcció de la imatge electrònica a blanc i negre. b. blanc i negre angl. black and white; cast. blanco i negro. Imatge monocromàtica. En el vídeo conté la informació de luminància. 2. blanc i negre angl. black and white; cast. blanco i negro. Imatge fotogràfica monocromàtica. 3. blanc i negre angl. black and white; cast. blanco i negro. Film rodat amb blanc i negre.
 24. blow up angl. Ampliació.
 25. bobina f. 1.a angl. spool, reel; cast. bobina. Disc metàl.lic o de plàstic on es col.loca la pel.lícula per a projectar-la. b. bobina desmontable angl. split reel; cast. bobina desmontable. Bobina que permet desmuntar-se per faciltar l'enganxada de la pel.lícula. 2.a. angl. coil, reel; cast. bobina. Bobina d'electricitat. b. bobina de focus angl. focus reel; cast. bobina de foco. Bobina electromagnètica situada darrere del tub de la càmera i que permet localitzar els electrons sobre la capa sensible. c. bobines deflectores angl. deflection coils; cast. bobinas deflectoras. Bobines electromagnètiques que dirigeixen l'exploració del feix d'electrons per mitjà de camps magnètics en el tub de la càmera de les càmeres electròniques i en el tub d'imatge dels monitors
 26. bodycam angl. Sistema de suport de càmera de cine o vídeo que facilita els moviments de càmera per part de l'operador sense produir-se inestabilitat en les imatges. Aquest sistema s'acobla a l'operador, cosa que li facilita plena llibertat de moviments sense perdre l'equilibri en les preses.
 27. bombolla f. 1. angl. bubble; cast. burbuja. Nivell. 2. bombolla d'aire angl. bubble; cast. burbuja de aire. Bombolles d'aire que es fixen sobre la superfície de l'emulsió en pel.lícules o paper i impedeixen que el revelador actue amb normalitat sobre l'emulsió, per la qual cosa es recomana l'agitació continuada en el procés de revelat.
 28. boomerang angl. Efecte contrari a l'esperat que produeix un programa de ràdio o televisió sobre l'audiència.
 29. botó m. a. angl. button; cast. botón. Dispositiu electrònic o mecànic dels diferents aparells dels sistema de producció audiovisual que permet engegar una funció. b. botó d'avanç de cinta angl. play; cast. avance. Dispositiu que permet la direcció i velocitat de la cinta en un magnetoscopi camcorder.
 30. brillantor f. 1.a. angl. glow; cast. brillo. Intensitat comparativa de llum que l'ull humà percep des d'un objecte o una pantalla. b. brillantor d'una superfície angl. surface brightness; cast. brillo de una superficie. Llum reflectida per una superfície. c. brillantor excessiva angl. block off; cast. brillo excesivo. Resplendor. d. brillantors especulars angl. specular reflections; cast. brillos o reflejos especulares. Reflexos intensos dels cossos lluminosos sobre superfícies llises o polides que poden generar una distorsió òptica sobre l'objectiu. També anomenats en l'argot audiovisual mosques. 2. angl. base side of film; cast. brillo. Costat lluent de la pel.lícula. Lluentor.
 31. broadcast angl. 1. Emissió, transmissió, retransmissió o difussió d'un programa de televisió. 2. Nom de les fires comercials on es troben els diferents fabricants d'aparells de producció audiovisual. 3. Qualitat d'un format d'emissió de televisió que compleix la normativa internacional de l'ample de banda mínim exigit..
 32. by-pass angl. Connexió directa entre dos aparells electrònics que estalvia connexions intermèdies.
 33. byte angl. Unitat d'informació formada per una cadena de vuit bits; correspon normalment a un caràcter. També s'anomena octet.