F
 1. fade a. angl. Mecanisme que permet la fosa o l'obertura des de negre en el procés d'edició. v. fosa. b. fade in Exida de la imatge des d'un fons obscur. c. fade out Apagat gradual de la imatge.
 2. falca f. angl. advertisement; cast. cuña. Fragment de publicitat per a ràdio.
 3. fase f. a. angl. phase; cast. fase. Paràmetre electrònic que actua en la formació de les imatges. b. fase diferencial angl. differential phase; cast. fase diferencial. Màxima diferència de fase de la freqüència subportadora entre dos nivells qualsevol de luminància, des del negre fins el nivell de blanc de referència. c. fase relativa de salva angl. thunder relative phase; cast. fase relativa de salva. Distorsió que resulta d'un canvi general del matís.
 4. fast forward angl. Avançament ràpid.
 5. fast rewind angl. Rebobinatge ràpid.
 6. FBC angl. Fox Broadcasting Corporation. Corporació d'Emissores de Televisió Fox.
 7. FCC angl. Federal Communication Comission. Agència federal americana que dictamina, per als Estats Units, les regles i les atribucions de les freqüències de les estacions televisives.
 8. feedback angl. Retroalimentació i retroacció. Procés on el missatge de la comunicació es desplaça d'emissor a receptor o a l'inrevés.
 9. feix m. 1. angl. beam; cast. haz. Conjunt d'ones electromagnètiques que es transformen en una font llumisa. 2. feix d'electrons angl. electron beam; cast. haz de electrones. Flux d'electrons emés pel canó electrònic per dur a terme l'exploració del mosaic en el tub de la càmera o de la pantalla luminiscent en el tub d'imatge.
 10. FGV cat. Filmoteca de la Generalitat Valenciana.
 11. FIAF cast. Fedración Internacional de Archivos del Film. Federació Internacional d'Arxius del Film.
 12. fibra f. 1. angl. fibre; cast. fibra. Material derivat del plàstic amb el qual es construeixen receptacles o capses que alberguen alguns mecanismes dels aparells audiovisuals. 2. fibra òptica angl. optical fibre; cast. fibra óptica. Cable de resina sintètica transparent que té la propietat de ser fotoconductor i no dispersor del feix lluminós. Les fibres òptiques representen un progrés considerable en el món de les telecomuniacions, ja que superen el tradicional cable coaxial perquè tenen una gran capacitat de transmissió de la informació.
 13. ficció f. angl. fiction; cast. ficción. Programes o films que basen les històries dels seus relats en esdeveniments no documentals. La ficció audiovisual es producte en gran part de la imaginació.
 14. fidelitat f. a. angl. fidelity; cast. fidelidad. Grau en què un sistema o part d'un sistema reproduiex a l'eixida i de forma exacta les característiques esencials del senyal d'entrada. b. alta fidelitat angl. high fidelity; cast. alta fidelidad. Quan el grau de fidelitat d'un aparell es d'alta qualitat.
 15. figurant m. i f. angl. crowd person; cast. figurante. Persona que representa un personatge puntual d'un relat que no parla.
 16. film f. 1. angl. film; cast. film. Sinònim d'obra o pel.lícula cinematogràfica, és a dir, el producte acabat i preparat per a exhibir v. cinema de... . 2. angl. film; cast. film. Pel.lícula d'acetat que s'empra en fotografia o cinema.
 17. filmació f. a. angl. shooting, filming; cast. filmación. Captació d'imatges i sons en el rodatge d'un film. v. rodatge. b. filmació de notícies angl. news filming; cast. filmación de notícias. Filmació en 16 mm per a notícies de televisió. Aquest sistema ha estat utilitzat per les emissores de televisió fins el principi dels sentanta.
 18. filmoteca f. angl. film library, film archive; cast. filmoteca. Locals públics o privats d'exibició i arxiu de productes cinematogràfics. La majoria d'estats i nacionalitats amb una tradició cinematogràfica disposen d'una filmoteca on es pot trobar gran part de l'obra produïda.
 19. filtre m. 1.a. angl. filter; cast. filtro. Placa de material transparent: vidre, gelatina o plàstic que es col.loca davant dels objectius de les càmeres, dels projectors i fonts lluminoses per tal de modificar o corregir el cromatisme. b. filtre anticalòric angl. heat filter; cast. filtro anticalórico. Filtre que aguanta les altes temperatures d'una font de llum potent. c. filtre de baix contrast angl. low-contrast filter; cast. filtro de bajo contraste. Filtre que atenua el contrast. d. filtre de boira angl. fog filter; cast. filtro de niebla. Filtre que suavitza i emblanqueix la imatge. e. filtre de càmera angl. camera filter; cast. filtro de cámara. Qualsevol filtre que es col.laca davant de l'objectiu de la càmera. f. filtre de color angl. colour filter; cast. filtro de color. Gama de filtres equivalent a l'escala cromàtica cromàtica. g. filtre de conversió angl. convertion filter; cast. filtro de conversión. Filtro amb capacitat de variació del contrast, brillantor o color. h. filtre de crominància angl. chrominance filter; cast. filtro de crominancia. Filtro que modifica la tonalitat colorimètrica. i. filtre d'estels angl. star filter; cast. filtro de estrellas. Filtre que transforma els punt de lluminositat intensa de la imatge en estels. j. filtre de densitat neutra angl. neuter density filter; cast. filtro de densitat neutra. k. filtre de vidre angl. glass filter; cast. filtro de vidrio. Filtre fabricat amb vidre polit. l. filtre degradat angl. graduated filter; cast. filtro degradado. Filtre que canvia la tonalitat del color d'una part de la imatge. m. filtre dicroic angl. dichroic filter; cast. filtro dicroico. Filtro que sols deixa passar unes tonalitat cromàtiques concretes. n. filtre difusor angl. difusion filter; cast. filtro difusor. Filtre que difumina el pas de llum. o. filtre fotogràfic angl. photographic filter; cast. filtro fotográfico. Filtres emprats en fotografia. p. filtre de gelatina angl. gelatine filter; cast. filtro de gelatina. Filtre que està fabricat amb gelatina. q. filtre de llums angl. light filter; cast. filtro de luces. Filtre que s'utilitza davant dels focus o torxes d'il.luminació. r. filtre polaritzador angl. polarizing filter; cast. filtro polarizador. Filtre utilitzat per a suavitzar les zones d'alta brillantor d'una imatge. s. filtre ultravioleta angl. ultraviolet filter; cast. filtro ultravioleta. serveix per a filtrar els raigs ultravioleta. 2.a. angl. filter; cast. filtro. Circuit o filtre intern que modifica la imatge electrònica. b. filtre bell angl. bell filter; cast. filtro bell. Filtre emprat en els processos d'enregistrament i reproducció de color SECAM. Situa la seua freqüència de transferència en el punt central dels dos valors que pren la subportadora d'aquest sistema. c. filtre de pas d'alts angl. high pass filter; cast. filtro paso bajos. Circuit que permet el pas d'una determinada banda superior de freqüències. S'utilitza en els mescladors de freqüències per al procés de color. d. filtre de pas de baixos angl. low pass filter; cast. filtro paso bajos. Circuit que filtra els baixos. S'empra a l'eixida del demodulador de FM o en els mescladors del procés de color.
 20. flaix m. 1.a. angl. flash cast. flash. Aparell d'il.luminació fotogràfica amb un efecte de durada equivalent com a mínim a la velocitat d'obturació. b. flaix automàtic angl. automatic flash; cast. flash automático. Sistema d'automatisme total de flaix, on hi ha un control a parir d'un sensor. c. flaix continu angl. sun gun; cast. flash contínuo. Flash que permet una durada d'il.luminació continuada. d. flaix dedicat angl. dedicated flash; cast. flash dedicado. Flaix que incorpora contactes i circuits dissenyats específicament per a establir una comunicació electrònica especial amb un model concret de càmera per tal d'oferir funcions avançades. e. flaix estroboscòpic angl. stroboscopic flash; cast. flash estrobodcópico. Flash que permet un nombre determinat d'efectes d'il.luminació en una exposició llarga per fi de captar una imatge fotogràfica en diferents fragments de moviment. f. flaix d'anell angl. ring flash; cast. flash anular. Sistema d'il.luminació fotogràfic on el reflector, que va al voltant de l'objectiu, té forma circular. S'utilitza per a fotografia creativa o macrofotografia. g. flaix de suport angl. support sun; cast. flash de relleno. Sistema que permet el funcionament del flaix per a compensar les ombres en una il.luminació exterior. h. flaix lent angl. slow flash; cast. flash lento. Modalitat automàtica de flaix que permet disparar a velocitats lentes d'obturació que estan per sota dels flaixos normals. i. flaix programat angl. programmed flash; cast. flash programado. Quan la càmera funciona a partir d'un automatisme de programa i controla l'exposició amb flaix. j. flaix rebotat angl. bounce flash; cast. flash rebotado. Quan la llum del flaix es llançada sobre una superfície reflectora abans d'aplegar al subjecte enfocat. 2. angl. flash; cast. flash. Pla de duració molt curta que mostra només un detall característic i que pretén reforçar un efecte expressiu a dintre de l'escena.
 21. flashback m. angl. flashback; cast. flashback. Salt narratiu cap enrere.
 22. flashforward m. angl. flashforward; cast. flashforward. Salt narratiu cap endavant.
 23. FM angl. Modulated Frequency. Freqüència modulada. Consisteix en modular una portadora en freqüència a través d'un senyal d'àudio, cosa que facilita la reducció de la relació senyal-soroll. La majoria de les emissores de teledifusió modulen la freqüència d'àudio per tal de facilitar la introdució de l'estereofonia.
 24. focal f. angl. focal; cast. focal. Distància d'enfocament des del centre òptic de la lent de la càmera.
 25. focus angl. a. focus; cast. foco. Punt òptic on es forma la imatge enquadrada per l'objectiu. b. focus de rerafons angl. back focus; cast. foco trasero o de fondo. Ajust focal que permet mantenir nítid el fons de l'enquadrament, mentre que el primers plans queden desenfocat. c. focus nítid angl. sharp focus; cast. foco nítido. Ajust focal que permet una nitidesa de tot l'enquadrament. d. focus tou angl. soft focus; cast. foco blando. Focus que permet veure en nitidesa certs objectes de l'enquadrament. e. prioritat al focus angl. priority focus; cast. prioridad al foco. Mode d'exposició que combina l'autofocus, l'exposició i el disparament pròpiament dit, de tal manera que no es produeix l'exposició del fotograma fins que el sistema automàtic de la càmera fotogràfica no ha aconseguit un focus correcte. f. retenció del focus angl. focus bleach; cast. retención o bloqueo de foco. Dispositiu que permet recompondre l'escena, en una càmera fotogràfica de sistema automàtic d'enfocament, després de pressionar suament sobre el disparador.
 26. fons m. angl. background; cast. fondo. Decorat contextualizador d'una escena o presa.
 27. foquista m. angl. focus puller, first assistant cameraman; cast. foquista. Persona que treballa amb l'operador de càmera i s'encarrega de mantenir l'enfocament continuat en cada presa.
 28. fora adv. a. angl. out; cast. fuera. Observació o manament que es fa als actors per tal d'indicar-los que estan fora de l'enquadrament. b. fora de camp angl. out-stage, off screen; cast. fuera de campo. Tot allò que no capta l'objectiu de la càmera.
 29. format m. 1.a. angl. format; cast. formato. Classe del suport de vídeo o d'àudio que en l'actualitat va des d'1/4 de polzada fins a la polzada, segons els aparells siguen domèstics, industrials o professionlas. Els suports de vídeo han treballat en unes proporcions de pantalla de 3:4, mentre que en l'actualitat els formats digitals i analògics comencen a introduir altres proporcions més cinematogràfiques o d'alta definició com el 9:16. b. formats domèstics angl. vídeo home; cast. formatos domèsticos. Formats de vídeo comercialitzats per al gran públic. Els més importants són: el Beta, VHS, SVHS, 8mm, Hi8, etc. c. formats digitals angl. digital format; cast. formato digital. Formats que enregistren les imatges i l'àudio mitjançant un codi binari. Els més importants del mercat són el D1, D2 i D3. d. formats industrials angl. industrial format; cast. formatos industriales. Format de vídeo mitja polzada o tres quarts de polzada com: el Betacam, MII o U-matic. e. format norma B angl. B format; cast. formato B. Un dels formats de vídeo professional d'una polzada en ús per la majoria de les televisions europees i normalitzat per la UER. f. format norma C angl. C format; formato C. Format de vídeo professional especificat a la UER. Aquest format està reconegut com a estàndard de producció analògica als Estats Units i alguns països europeus. g. format quadruplex angl. quadruplex format; cast. formato cuadrúplex. Primer format de vídeo professional que utilitzava cinta de dues polzades. En l'actualitat ja no es fabrica. 2.a. angl. aperture, aspect ratio; cast. formato. Diferents classes de pel.lícula d'acetat o pantalles de projecció. La distància de la diagonal és la referència que es pren per a denominar a cada model. b. format de projecció angl. projection aperture; cast. formato de proyección. Tipus de formats emprats per a la projecció de films. c. format subestàndard angl. substandard format; cast. subestándard film. Format inferior a la pel.lícula estandard de 35 mm. Normalment el super 16 és el més acceptat per que és compatible en les proporcions de la televisió d'alta definició 16:9. 3.a. angl. aperture; cast. formato. Formats d'amplària fotogràfica. b. format de 35 mm angl. standard aperture; cast. formato estandard o de 35 milímetros. Format fotogràfic més comercialitzat. c. format gran angl. big aperture; cast. formato grande. Format fotogràfic superior al 6x9 cm que normalment treballa sobre plaques d'emulsió. d. format inferior angl. lower aperture; cast. formato inferior o medio formato. Format de pel.lícula 18x24 mil.límetres que correspon a la meitat del format de 35 mil.límetres. En l'actualitat està poc utilitzat. e. format mitjà angl. exposure mide; cast. formato medio. Formats fotogràfics de pel.lícula sensible d'un tamany que oscil.la entre 6x4'5 cm i 6x9 cm. Els rodets solen ser de 120 o 220.
 30. FORTA cast. Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonòmicos. Organisme creat el 1989 per les televisions autonòmiques de l'estat espanyol per tal d'abordar projectes conjuntament.
 31. fosa f. 1.a angl. fade, dissolve; cast. fundido. Transició gradual d'una imatge a blanc, negre o colors. b. fosa a blanc angl. fade to white; cast. fundido a blanco. Acabament gradual a blanc d'una imatge. c. fosa a color angl. colour fade; cast. fundido a color Acabament gradual a un color d'una imatge. d. fosa a negre angl. fade to black; cast. fundido a negro. Acabament gradual a negre d'una imatge. 2. fosa d'àudio angl. sound fade; cast. fundido de audio. Desaparició gradual de les diferents fonts d'àudio. 3. fosa encadenada angl. lap dissolve; cast. fundido encadenado. Encadenat.
 32. foto f. a. angl. still, photo; cast. foto. Fotografia. b. foto de raccord angl. continuity still. Foto del final d'una presa que pot tenir problemes de continuïtat en la primera foto de la següent presa. c. foto-fixa angl. still photography; cast. foto fija. L'encarregat de traure les fotografies de referència que després es dedicaran a publicitat o per al servei de la scrip-girl.
 33. fotoelèctric m. angl. photoelctric; cast. fotoeléctrico. Efecte causat per una substància que allibera electrons, quan es sotmesa a una readiació lluminosa.
 34. fotoestop m. angl. photostop; cast. fotostop. Tècnica d'animació cinematogràfica a través de la qual s'obté el moviment de la imatge en projecció fotografiant en successives posicions a les persones o objectes que componen el moviment.
 35. fotògraf-a m. i f. angl. photographer; cast. fotógrafo. Persona encarregada de fer fotografies. En alguns casos també s'anomena d'aquesta manera als operadors de cinema i fins i tot de vídeo.
 36. fotografia f. a. angl. photography; cast. fotografia. Imatge produïda a partir de l'acció química de la llum sobre les superfícies convenientment preparades amb l'emulsió de sals d'argent de la pel.lícula d'acetat. b. fotografia d'escena angl. still photography; cast. fotografía d'escena. Resultat de les imatges filmades en les diferents preses d'una escena.
 37. fotograma m. a. angl. frame, photogram; cast. fotograma. Cadascun dels quadres fotogràfics de la pel.lícula que conté perforacions, imatges i banda de so. b. fotograma a fotograma angl. frame by frame; cast. fotograma a fotograma. Muntatge que precisa l'edició de fotogrames solts. c. fotograma cremat angl. hot frame; cast. fotograma quemado. Fotograma passat d'exposició. d. fotograma de sincronisme angl. picture clap; cast. fotograma de sincronismo. Fotograma de referència en el procés de muntatge.
 38. fotòmetre m. a. angl. light meter, photometer; cast. fotómetro. Instrument per a mesurar la intensitat de la llum. L'escala unitats pot vindre en candeles-peu, lux o f-stops. b. fotòmetre de llum incident angl. incident light meter; cast. fotómetro de luz incidente. Fotòmetre que mesura la llum que li incideix de manera directa. c. fotòmetre de llum reflectida angl. reflected light meter; cast. fotómetro de luz reflejada. Fotòmetre que sols pren la lectura de la llum reflectida. d. fotòmetre puntual angl. spot meter; cast. fotómetro puntual. Fotòmetre que pren la lectura de la llum en un punt concret de l'enquadrament.
 39. fotomuntatge m. angl. photo montage; cast. fotomontaje. Fotografia construïda a partir de diferents fragment fotogràfics. Existeixen diferents tècniques que treballen sobre el paper, el revelatge o la captació inicial de les imatges.
 40. fotosensible adj. photosensitive; cast. fotosensible. Qualitat de la cobertura de sals d'argent que cobreixen la superfície de la pel.lícula fotogràfica.
 41. fotoseqüència f. angl. photo sequence; cast. foto secuencia. Succió de diferents preses fotogràfics sobre un mateix motiu.
 42. FPS 1. angl. Frame per Second. Fotogrames per Segon. Fa referència al nombre de fotogrames per segon que es capaç d'exposar una càmera fotogràfica motoritzada. 2. angl. frame per second; cast. fotogramas por segundo. Nombre d'imatges per segon que permet passar una càmera, projector o magnetoscopi.
 43. frame angl. L'equivalent en vídeo al fotograma de cine. Cada segon en passen 25 en el cas del vídeo PAL O SECAM de 50 Hz. i 30 en el cas del vídeo americà NTSC de 60Hz.
 44. franja f. 1.a. angl. fringe; cast. franja. Pertorbació en forma de banda horitzontal de la imatge electrònica. b. franja negra rotativa angl. glitch; cast. franja negra rotativa. Franja horitzontal estreta que es desplaça verticalment a través d'una imatge de televisió. 2. angl. frange; cast. franja. Segment horari per a definir el nivell d'audiència radiotelevisiu. 3. angl. frange; cast. franja. Franja de retolació d'una imatge.
 45. free-lancer angl. Vinculació professional lliure al sistema de producció del món audiovisual. Gran part de guionistes, càmeres, editors, etc, treballen en contractes parcials, per projectes determinats. Aquesta modalitat és amplament utilitzada fora de la indústria nord-americana, on la majoria dels professionals estan sindicats.
 46. freqüència f. 1. angl. frequency; cast. frecuencia. Referència de transmissió del senyal electro-màgnetic de ràdio o televisió que ve determinat sobre el dial del sintonitzador. És el resultat del nombre de cicles complets per segon del senyal elèctric i s'avalua amb hertzs. 2.a. angl. frequency; cast. frecuencia. Nombre d'impulsos o cicles elèctrics per segon que actuen en la formació de la imatge electrònic. b. freqüència de camp angl. field frequency; cast. drecuencia de campo. El nombre de vegades per segon que s'explora un camp. v. camp. c. freqüència de quadre angl. frame frequency; cast. frecuencia de cuadro. Nombre de vegades per segon que s'explora un quadre. v. quadre. d. freqüència de línies angl. line frequency; cast. frecuencia de línia. Nombre de vegades per segon que el punt d'exploració creua una línia vertical fixa. e. freqüència de tall angl. cut freqüency; cast. freqüencia de corte. Freqüència per damunt de la qual no es produeix una transmissió apreciable d'energia. Expressa el límit superior o inferior de la banda de freqüències transmesses.
 47. full m. a. angl. sheet; cast. hoja. Paper que resum d'una actividat en la producció audiovisual que es part d'un pla de treball determinat. b. full de doblatge angl. dubbing sheet; cast. hoja de dobaje. Full on s'especifiquen les diferents tasques del doblatge. c. full de muntatge angl. mountage sheet; cast. hoja de montaje. Graella on s'anoten de manera ordenada la tipologia de plans, durada, transicions, etc. d. full de rodatge angl. shooting sheet; cast. hoja de rodaje. Graella diària on queden totes les actuacions del rodatge.