http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français


Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Espais de Rascanya - Zona de capçalera 2/2

Campanar i la seua Horta

El següent molí dins del canal principal, i molt prop del poble de Campanar, era el Molí de Sant Pau o també conegut com a Molí dels hereus de Don Vicent Guitart (Mapa 2). Aquest artefacte hidràulic, és duplicat per Rosselló en dos enginys diferents, com a conseqüència de la no coincidència de denominació entre algunes de les seues fonts historiogràfiques -Ordenances de Rascanya i dades de F. X. Borrull (45).

A hores d´ara, la dada més antiga que hem pogut obtenir d´aquest casal correspon a un capbreu del segle XVII, concretament del 1665 (46), el qual esmenta que Felip Guitart Generós és propietari d´un molí fariner anomenat de Sant Pau a l´horta de Campanar. Aquesta evidència documental té la seua correspondència gràfica en una atenta ullada al plànol de Cassaus sobre la Huerta y Contribucion Particular de la Ciudad de Valencia de 1695 (47), on s´assenyala la seua presència al Quarter de Campanar vora riu. El 1748 trobem que el seu propietari era el ja esmentat anteriorment Vicent Guitart mentre que Pedro Julian era el seu moliner (48). A les primeres dècades del segle XIX registrem un canvi dins de la propietat d´aquest molí, donat que la seua possessió recau en el Comte de Ripalda (49). Avançant en el temps, per a la segona meitat d´aquesta centúria, disposem d´un acurat plànol de l´àrea compresa entre el Molí de Sant Pau i el Molí de la Torreta com es pot veure al mapa 2 . Aquesta cartografia ens proporciona una minuciosa visió d'aquest paisatge de regadiu. Així, el territori descrit presenta un parcel·lari rural, puntejat d´edificacions agràries (bases, alqueries, barraques, etc.), i esmicolat en dotzenes de parcel·les de conreu, les quals rebrien no tan sols la dotació hídrica de Rascanya -mitjançant els derramadors d'ambdos molins i altres caigudes- sinó també de tota una sèrie d´escorrenties de les séquies de Petra i Tormos.

El Molí de la Torreta, era el següent casal moliner, a l'espai de capçalera de Rascanya, situat al petit raval de les Tendetes de Campanar (Mapa 2). Tot i no haver trobat cap document d´arxiu que ho corrobore, no resultaria gens aventurat el pensar que fora un molí medieval. Les dades més antigues, que hem obtingut en la nostra recerca, corresponen a la segona meitat del segle XVI, "(...) Joan Perrimet mercader (...) señor de un moli fariner posat e situat en la horta de Valencia, en la partida vulgarment dita de les tendetes de campanar (...) lo qual. moli y terres solien esser de mossen Miquel Joan Saydia (...) del dit moli lo qual. esta situat sobre la sequia vulgarment dita de Rascaña (...) Joan Perrimet mercader possehidor del moli vulgarment dit dela Torreta" (51). Cap al 1741 el seu propietari era Joaquin Martínez de la Raga (52), substituït uns anys més tard per altre membre de la mateixa família, Thomas Martínez de la Raga, en la titularitat d´aquest molí fariner. Aquest darrer noble decideix rescindir el contracte d´arrendament al moliner Manuel Longo en l´hivern de 1750 (53).

Ja dins de l´any 1778 el Molí de la Torreta, en col·laboració amb la Comuna de Rascanya, va iniciar un procés contra la instal·lació del Molí de Pròsper, aigües avall, a Marxalenes (54). A inicis del segle XIX, observem com aquest casal -arrendat al moliner Francisco Donderis (55)- i una sèrie de construccions adjacents, propietat del Comte de Ròtova, agombolaven el nucli del raval de Tendetes, "Una casa grande con su huertecillo, lindante con el molino Arinero de dicho señor conde, y plaza en medio. Un molino Arinero con cinco muelas, una de ellas Arrozar, y un Oratorio, lindante por todas partes, con tierras y casa grande del referido señor..." (56).
Espais de Rascanya - Zona de capçalera 2/2
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 22 de gener 2003