http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français


Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Notes 3/10

Següent
 1. "El único ejemplar del mapa de Cassaus que conozco forma parte de la colección particular de D. José Huguet, a quien agradezco el que me permitiera consultarlo. Todo parece indicar que se trata (salvo error de impresión de una reedición del levantado un siglo antes por Asensio Duarte, cuando se creía que eran dos planos distintos..." Faus Prieto, A."En torno a las fuentes cartográficas de las Observaciones sobre el Reyno de Valencia de A.J. Cavanilles", Cuadernos de Geografía, 62 (1997), p. 521

 2. Per a una aproximació rigorosa sobre els plànols de l´Horta confeccionats per Cavanilles, López i Bordazar de Artazu al segle XVIII, consultar l´apartat sobre el mapa de la Particular Contribució de València, dins l´article assenyalat de Faus Prieto (1997)

 3. El plànol de Tosca sobre la ciutat de València, es centra sobre l´àrea urbana intramurs, i tant sols monstra un esmerlit fragment de horta periurbana al marge esquerre del Túria

 4. La memòria del Plano topografico de la Ciudad y Huerta de Valencia, realizat per Cristobal Sales per a la Real Societat Econòmica de Amics del País Valencià, pot trobar-se a R.S.E.A.P.V, 1821, C-68, V Premios, nº 24

 5. A.H.M.V., Séquies, caixa 92. p. 326

 6. "Lo cami de Liria, comença a la baixada del pont nou (...) En este cami hi ha dos ponts, lo hu arrimat a la cequia de Rascaña, per davall del qual passa aygua pera regar terres del hort de Catalina Morales,...". LOP, I. 1674. De la institucio Gouern Politich, y Juridich, Observancies, Costums, Rentes, y Obligacions dels Oficials de les Ilusttres , fabriques Vella dita de Murs e Valls, y Nova dita del Riu de la insigne Leal y, Coronada Ciudad de Valencia. Valencia, pp. 300-301

 7. A.H.M.V., Séquies, caixa 92. p. 326

 8. Aquest indret, representat a un excel·lent plànol de finals del segle XIX A.R.V., poseeix una de les millors imatges de la séquia de Rascanya i un racó d´horta periurbana dins aquesta centúria

 9. Regracie l´ajuda prestada en el seu moment per Thomas Glick. El qual, va tenir la gentilesa de deixar-me consultar la transcripció de bona part de la documentació medieval -fonamentalment expedients de la sèrie Governació de l´Arxiu del Regne de València- que havia utilitzat anys enrere en la confecció del seu llibre sobre el regadiu medieval valencià

 10. A.R.V., Governació, Litium 2211 , f. 22 r-v, ff. 6r-15v, f. 1 (1415, Maig 7. València)

 11. He pogut localitzar un altre document del segle XV, dins la sèrie de Clero A.R.V., on s´utilitzen ambiguament les etimologies Naxera o Naquera per nomenar la mateixa séquia que tractem

 12. "(...) Dionisio Cervera Notario en 3 de Julio 1443 este Real Monasterio de la Zaydia, establecio a Jayme Loca Labrador un pedazo de tierra llamado el Secret que entonces lindava conla Azequia de Algiros que corria continua al Monasterio, y và al Convento dela Trinidad con la Azequia de Naquera, y con el camino publico que entonces se havia hecho sobre los dos puentes de dichas dos Azequias...", A.R.V., Clero Leg 331 Caixa 883 nº 107

 13. "A fines de la década de 1580, la ciudad de Valencia (...) la desdicha se presentó bajo la forma, no menos cruel, de las inclemencias meteorológicas emanadas de la denominada pequeña edad de hielo. En efecto, mientras la Fábrica vieja de Muros y Valles realizaba en verano de 1589 algunas mejoras en la obra destinada a corregir la constante divagación del álveo fluvial en el tramo comprendido entre el portal del Real y del Mar, éstas se vieron interrumpidas bruscamente, tal como si se tratase de un negro presagio de futuras calamidades, por una significativa crecida estival el 21 de julio de 1589."Melió Uribe, V. La Junta de Murs i Valls. València, 1991

 14. A.D.P.V., E.3.1., caixa 412, exp. 9670 (1880)

 15. Borrull, F. X. Discurso sobre la distribución de las aguas del Túria y deber conservarse el tribunal de los acequieros de Valencia. 1828
Amunt
Notes 3/10
Següent
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003