http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Estudi arqueològic per al projecte de rehabilitació del Molí del Tell de València

Notícies 2/2
El Rodet Núm. 3 Hivern 2000-2001
Anterior
Editorial
Monogràfic
Articles
Publicacions

L'estudi de l'estratigrafia mural ha permés dissenyar una primera aproximació a la història constructiva de l'edifici, en la qual s'han diferenciat un total de sis fases des de mitjans del segle XVII, moment en què es daten les estructures més antigues relacionades amb el molí, fins a l'actualitat. Des del punt de vista arquitectònic, el conjunt del molí del Tell és el resultat d'una forta intervenció constructiva centrada als voltants de l'any 1800, la finalitat de la qual fou dotar l'edifici d'una important àrea d'habitatge, al mateix temps que es mantenia l'activitat molinera, encara que s'eliminaren algunes àrees de l'antic molí.

Detall de l'excavació arqueològica al  molí del Tell (València)

El cos principal de l'habitatge presenta un gran interés patrimonial en tractar-se d'un edifici de planta quadrangular que, al si d'un àmbit rural, està plenament influenciada per l'arquitectura neoclàssica del moment. D'aquesta adopta un gran nombre d'elements, presents en edificis coetanis, adaptant el llenguatge de les arquitectures cultes. Aquesta intervenció constructiva ha facilitat, sens dubte, la conservació del conjunt, ja que des de mitjans del segle XX, assistim a la destrucció d'un gran nombre de molins a causa del cessament d'aquesta activitat i la seua conversió en unes instal·lacions obsoletes front a les modernes fàbriques de farina. Al molí del Tell també s'assistí a aquesta paralització de l'activitat, cap a les dècades de 1960-70, i es va utilitzar l'espai que abans ocupava la maquinària del molí per a la cria de conills. Tanmateix, l'habitatge, que ocupa la major part de l'espai construït, continuà en ple funcionament com a casa d'horta o alqueria de València.

Del primitiu molí s'ha conservat la part fonamental, el veritable cor d'aquest tipus d'instal·lacions: la sala de les moles. En ella s'ha localitzat una part de les estructures del molí, concretament la volta del cacau, en què s'insereix l'arbre sobre el qual giren les moles, l'estructura de suport de la farinera i l'alçador. Malgrat que representa una petita part de les estructures que romanen ocultes al subsòl, els resultats del sondeig permeten programar amb precisió una intervenció arqueològica futura a la sala de les moles. El bon estat de conservació del que s'ha trobat és un incentiu per a la posada en valor d'aquest conjunt patrimonial que s'integraria perfectament en el futur edifici rehabilitat, al marge de l'ús definitiu que se li done.

Des del punt de vista històric hem de manifestar que, amb les dades que actualment tenim, no hi ha cap indici que ens faça dur el moment de la fundació més enllà del segle XVII. No obstant això, disposem d'una cita bibliogràfica del professor Rosselló Verger ("Els molins d'aigua de l'horta de València", 1989, p.343) en la qual es manifesta que existeix una referència documental del molí centrada en l'any 1422. No hem pogut contrastar aquesta referència fins al moment, però arqueològicament no es conserva cap estructura ni cap resta mural que ens duga a situar el seu origen a la baixa Edat Mitjana. L'excavació en extensió del subsòl podrà aportar dades concloents sobre l'antiguitat de l'edifici.

Víctor Algarra Pardo
Paloma Berrocal Ruiz

Notícies 2/2
Anterior
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003