Bibliografia sobre biblioteconomia, arxivística i documentació en català

València, 1998

Mª Fernanda Peset Mancebo

Pilar Montañana Ros

Alfredo Ortín Pérez

Sumari

Introducció *

REPERTORI CLASSIFICAT *

PART I *

1. Obres comuns a diverses disciplines, revistes, congressos, metodologia del treball científic, citació bibliogràfica, teoria del coneixement i la ciència *

2. La profesió: imatge, futur, estudis reglats i no reglats, formació contínua, associacionisme, directoris *

3. Processos tècnics de la col·lecció *

3.1. Anàlisi documental formal: catalogació, formats d'intercanvi bibliogràfic *

3.2. Anàlisi documental de contingut: indexació, classificació, resums, instruments (exceptuant els quadres de classificació d'arxius) *

3.3. Col·leccions especials: materials (electrònics, no bibliogràfics, fons antic) i seccions especials (infantil, reserva, col·lecció local…) *

3.4. Conservació i preservació de la col·lecció. Patrimoni bibliogràfic i documental. Obsolescència i esporgada (except en arxius) *

4. Serveis en unitats d'informació *

4.1. Préstec en sala, domiciliari, interbibliotecàri, accés al document *

4.2. Referència, informació bibliogràfica, OPAC's, serveis de difusió selectiva de informació *

4.3. Formació d'usuaris, estudis d'usuaris i ús de les col·leccions *

4.4. Extensió bibliotecària *

4.5. Reprografia i accessibilitat als fons. Propietat intel·lectual *

5. La gestió dels centres *

5.1. Automatització *

5.2. Instal·lacions i equips *

5.3. Cooperació entre unitats d'informació, projectes, catàlegs col·lectius, sistemes i polítiques bibliotecàries i la seua normativa *

5.4. Qualitat i avaluació. Estadístiques *

5.5. Marketing *

6. Documentació, biblioteques i arxius. *

6.1. Documentació *

6.1.1. Teoria de la informació científica, sistemes i recuperació de la informació, bibliometria *

6.1.2. Mercat de la informació i indústries afins, noves tecnologies, telecomunicacions, productes d'informació… *

6.2. Biblioteconomia *

6.2.1. Teoria *

6.2.2. Biblioteques nacionals *

6.2.3. Biblioteques públiques *

6.2.4. Biblioteques universitàries i de recerca *

6.2.5. Biblioteques escolars *

6.2.6. Biblioteques privades *

6.2.7. Biblioteques especialitzades *

6.3. Arxivística *

6.3.1. Teoria. Esporgada. Classificació *

7. Història del llibre, la lectura i la cultura escrita *

PART II *

8. Catàlegs, bibliografies i instruments de descripció dels arxius *

8.1. Catàlegs de biblioteques *

8.1.1. Catàlegs d'una institució *

8.1.2. Catàlegs col·lectius *

8.2. Bibliografies *

8.2.1. Bibliografies locals *

8.2.2. Bibliografies de publicacions periòdiques *

8.2.3. Bibliografies de materials especials *

8.2.4. Bibliografies especialitzades *

8.2.5. Bibliografies comercials *

8.2.6. Bibliografies de publicacions oficials *

8.2.7. Bibliografies nacionals *

8.2.8. Bibliografies de bibliografies *

8.2.9. Bibliografies d'incunables, manuscrits i rars *

8.3. Instruments de descripció d'arxius classificats per la seua dependència *

8.3.1. Arxius de l'administració *

8.3.2. Arxius notarials *

8.3.3. Arxius eclesiàstics *

8.3.4. Arxius privats *

ÍNDEXS *

Index onomàstic *

Índex de títols *

 

 

 

Introducció

La present bibliografia pretén ser una eina de treball per a la docència i la investigació en llengua catalana. Hi ha una voluntat d’exhaustivitat a l’hora de recollir tota la informació. És a dir, la bibliografia inclou les diverses tipologies documentals, des dels llibres, tesis inèdites, articles de revistes, ponències de congressos, publicacions periòdiques fins als vídeos, microfitxes així com les capdavanteres revistes electròniques. Des del punt de vista cronològic recull obres fins al 1997 malgrat que hem intentat identificar aquelles publicacions del 1998 que en una quantitat mínima i a hores d’ara es troben incloses als repertoris o circulant en xarxa. En quant a la cobertura geogràfica s’han inclós les publicacions en català independentment del lloc de publicació. I, pel que fa a la selecció feta no s’ha aplicat ningún criteri de qualitat repecte a les publicacions identificades. Sols hem eliminat les succesives edicions afegint únicament la darrera edició al nostre abast, per tal de facilitar l’ús d’aquest repertori. Així també la descripció de fons molt concrets o els materials que hem considerat que tracten més de disciplinas com l'història.

Metodològicament, aquesta bibliografia ha estat elaborada a partir de fonts d’informació secundàries com son per articles fonamentalment: l’ISOC, el BARC, el ReID, Datatheke o la Bibliografia sobre biblioteconomia española 1990-1995 de Amadeu Pons. Igualment s’han consultat les bases de dades següents per a monografies: l’ISBN, Bibliografia espanyola, el catàleg de la Biblioteca Valenciana i catàlegs col·lectius com ara RUEDO, REBIUN, CSIC i el CCUC; i per últim TESEO per a les tesis doctorals.

Una vegada identificat tot el material s’ha procedit a elaborar una classificació per grans matèries que facilitara la seua consulta, sobretot per part dels estudiants poc familiaritzats en l’ús dels índexs. Els problemes que s’han plantejat han estat bàsicament dos. Per una banda un de caràcter pràctic, què fer amb les publicacions que tracten de varies matèries o bé son susceptibles de ser incloses en distintes matèries. En aquest cas hem optat per no repetir els registres en distints llocs del repertori per tal d’evitar al màxim la seua extensió així com la consegüent redundància. Aquest sistema creiem que millorarà la consulta del repertori. A més a més, oferirem una pressentació electrònica en la xarxa ¾ enllaç a <http://www.uv.es/biblios>¾ que facilitarà la recuperació per paraules de tipus seqüencial com fa qualsevol navegador. Per una altra banda teniem el problema que suposa elaborar una classificació, sempre subjectiva i massa rígida per als continguts. Conscients d’aquestes limitacions inherents a tota classificació del saber, hem volgut trencar en la mesura del possible la divisió tradicional que segrega cadascuna de les disciplines: arxivística, biblioteconomia i documentació. Tot al contrari, i tractant-se en els tres casos de serveis d’informació que tenen uns trets comuns en quant al tractament de la informació i la seua difusió, hem intentat oferir una visió més unitària de la nostra professió.

Per a confeccionar la nostra classificació ens hem basat en aquella presentada per Amadeu Pons en l’esmentat repertori. La classificació distingueix bàsicament dos blocs: un més teòric que recull treballs d’interpretació, d’estudi, més interessants si cal per a l’estudiant i l’investigador en biblioteconomia, arxivística i documentació ; i un altre de caràcter més pràctic, recopilatori com el present, on s’inclouen els catàlegs de biblioteques, els instruments de descripció d’arxius i les bibliografies, eines aquestes d’especial interés per als investigadors d’altres disciplines, com ara la història o per al professional en exercici, necessàries com fonts d’informació en tot arxiu, biblioteca o centre de documentació.

Dintre de cada matèria l’ordenació dels registres ha estat alfabètica per punt d’accés, generalment d’autor o de títol en els casos de ser una obra col·lectiva. Després i en el cas d’obres del mateix autor el criteri d’ordenació ha estat alfabètic de títol.

Pel que fa a la presentació de cada unitat d’informació hem seguit les normes internacionals Vancouver de citació bibliogràfica ja que ens permeten una major brevetat en la cita, més adient al tamany i a la funció de divulgació del repertori:

 

Nº. Autor. Títol. Lloc de publicació: editorial/Revista o llibre data;volum(nombre):pàgines.

També, i en relació a aquesta funció, hem omitit en general altres participacions com ara traductors, prologuistes, primant els autors intel·lectuals i en el bloc dels treballs recopilatoris hem considerant interessant afegir als autors corporatius, els autors personals encarregats de l’edició o de la recopilació. Per a l’encapçalament ens hem basat en les regles de catalogació, tot i que hem normalitzat els autors personals amb un únic cognom ja que la resta de les dades fan possible la identificació de cada registre. Igualment i atenent al mateix principi de brevetat en la citació hem abreviat els títols de revistes en aquells casos més freqüents (Item, Lligall..).

Cada registre disposa d’un número seqüencial que afavoreix les recerques a partir dels índexs onomàstic i de títol, ja siga a la versió impressa com a la electrònica.

Aleshores es tracta d'una modesta aportació de la que som conscients que deurà completar-se i que esperem aprofitar amb posterioritat per elaborar un estudi estadístic que ens permita desvetlar l'evolució de la llengua catalana en la nostra disciplina.

 

 

REPERTORI CLASSIFICAT

 

PART I

1. Obres comuns a diverses disciplines, revistes, congressos, metodologia del treball científic, citació bibliogràfica, teoria del coneixement i la ciència

 1. Biblioteques, arxius i centres de documentació. Barcelona: Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions, 1992.
 2. Biblioteques i arxius d'Andorra. Andorra: Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes d'Andorra, [1991].
 3. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació (http://www.ub.es/div5/biblio/bid). Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1998- .
 4. Boadas J, García D, editors literaris. Girona, guia d'arxius, biblioteques, centres de documentació i museus. Girona: Ajuntament, 1994.
 5. Borrull A. El centre de documentació i la biblioteca de la fundació CIDOB. Ítem 1993;(12):163-167.
 6. Cabré MT, director. Proposta de representació de referències i citacions bibliogràfiques. Barcelona: Universitat de Barcelona, Servei de Llengua Catalana, 1991.
 7. Campos E, Cid MP. Biblioteques, arxius i centres de documentació en la premsa diària de Catalunya. Ítem 1994;(15):118-133.
 8. COBDC. Declaració en favor del dret a la lectura i a la informació públiques per als ciutadans de Catalunya. Aprovada per la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya en la seva Junta del dia 4 de febrer de 1992. Ítem 1991;(9):3-10.
 9. Estivill A. El processament dels recursos electrònics. BiD 1998:(1).
 10. Estivill A, Urbano C. Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques: una proposta per a la revista Ítem. Ítem 1994;(15):4-59.
 11. Estivill A, Urbano C. Com citar recursos electrònics (http://www.ub.es/div5/biblio/citae.htm). Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1997.
 12. Galí A. Biblioteques generals tècniques i especialitzades. Bibliografia i Bibliofília. Arxius i museus. Barcelona: Fundació Alexandre Galí, 1985.
 13. Guia de l'investigador: institucions i centres públics de serveis a l'activitat de recerca. Barcelona: CIRIT, 1991.
 14. Institut Municipal d'Història, Sobrequès J, director, Ainaud J, col·laborador, et al. Guia-Catàleg Institut Municipal d'Història (casa de l'Ardiacà): Arxiu Històric - hemeroteca - biblioteca. Barcelona: Ajuntament. Serveis de Cultura, 1983.
 15. Ítem: revista de biblioteconomia i documentació. Barcelona: COBDC, 1987- .
 16. Jornades Catalanes de Documentació. 2ones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1986.
 17. Jornades Catalanes de Documentació. 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989.
 18. Jornades Catalanes de Documentació. 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1991.
 19. Jornades Catalanes de Documentació. 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995.
 20. Jornades Catalanes de Documentació. 6es Jornades Catalanes de Documentació: cap a la societat digital, un món en contínua transformació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997.
 21. Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana. II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997.
 22. Moreno R. Un programa de tractament de referències bibliogràfiques per a ordinadors personals de 64 kb i amb dues unitats de disquets. Scientia gerundensis: Annals de la Secció de Ciències del Col·legi Universitari de Girona 1985;(10):51-55.
 23. Pérez Ll. Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs. 2na ed. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1995.
 24. Renau R, García L, Mesa Ll. Realitat i futur de les biblioteques i els arxius de les poblacions menudes valencianes: el cas d'Estivella. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:143-148.
 25. Torns T, Brullet T. Alguns suports per a la recerca. Papers. Revista de Sociologia 1988;(30):89-95.

2. La profesió: imatge, futur, estudis reglats i no reglats, formació contínua, associacionisme, directoris

 1. Agelet F, Martínez B. El compromís dels arxivers amb la societat de la informació. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:545-559.
 2. Alberch R. L'AAC en l'evolució de l'arxivística catalana. Arxius 1994;(2):5.
 3. Alberch R, Canela M, Casademont M, Castells N, Luengo M, Martínez C, et al. L'Associació d'Arxivers de Catalunya (1985-1993). Lligall 1993;(7):11-26.
 4. Alberch R, Corominas M, Martínez MC. El personal dels arxius. La funció arxivística i la seva repercussió en la plantilla. Lligall 1997;(11):221-252.
 5. Amat N. El bibliotecari com a científic de científics. En: Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària; 1990 desembre 20-22; Barcelona. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990:137-254.
 6. Amat N. El bibliotecari de l'any 2000. Ítem 1988;(2-3):79-86.
 7. American Library Association, Vela N, editor literari. Serveis informatius per als usuaris de la informació: directrius per als bibliotecaris-documentalistes. Barcelona: Diputació, 1991.
 8. Associació d'Arxivers de Catalunya. Directori de l'Associació d'Arxivers de Catalunya: 1995. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1996?.
 9. Associació d'Arxivers de Catalunya. Memòria anual de l'Associació d'Arxivers de Catalunya de 1995. Lligall 1997;(11):301-ss.
 10. Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears. Directori. Palma de Mallorca: Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears, 1992- .
 11. Bagunyà Ll. El Congrès IFLA '93 des del Col·legi. Ítem 1993;(12):4-7.
 12. Bagunyà Ll, Baldrich M. Ponència sobre la Biblioteconomia en el futur pla d'estudis. En: Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària; 1990 desembre 20-22; Barcelona. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990:71-97.
 13. Bailac M. El documentalista i la recerca audiovisual per televisió. En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1996:141-144.
 14. Balada F. Els cursos d'arxivística de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:109-111.
 15. Bernat F. Anàlisi dels diversos tipus de personal al servei de la biblioteca pública municipal: problemàtica actual i proposta d'integració. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:128-131.
 16. Blasco J. La formació al camp de la conversió, restauració i preservació de la imatge fotogràfica a Catalunya i a Espanya. Ítem 1994;(14):89-98.
 17. Boada MT. En recordança de la companya M. Antonieta Cot. Ítem 1995;(16):137-138.
 18. Borfo A. La UAB acull els arxivers de les universitats espanyoles en unes jornades de treball. Biblioteca Informacions 1996;(14).
 19. Borràs J. Un futur per a la formació. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:147-151.
 20. Bos Y. El codi d'ètica dels arxivers en el marc internacional. Lligall 1994;(8):219-226.
 21. Bosch EC. Quin poder de decisió tenen els bibliotecaris en els centres petits i mitjans?. Ítem 1996;(18):102-113.
 22. Bosch M. Els estudis de biblioteconomia i documentació i la configuració dels futurs professionals a l'estat espanyol. Ítem 1993;(13):39-60.
 23. Brugos Z, Estrada C. Aproximació a la problemàtica del personal tècnic a les biblioteques populars. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:407-416.
 24. Camps E, Crespan JL. Navegar en un entorn turbulent. Ítem 1996;(18):83-101.
 25. COBDC. Directori 1995. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1996.
 26. COBDC. Els bibliotecaris documentalistes, uns professionals per al món modern: informació general. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1992.
 27. Col·lectiu Arxivers Municipals Valencians. La formació i l'estatus professional dels arxivers municipals valencians. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:417-421.
 28. Col·lectiu d'Arxivers Municipals de l'Horta i la Ribera. El col·lectiu d'Arxivers Municipals de l'Horta i la Ribera, un exemple de col·laboració intermunicipal. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:560-563.
 29. Coll-Vinent R. Proposta de programes per a la formació de professionals de la documentació. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 30. Comasòlives J. La condició professional de l'arxiver a l'administració local. Lligall 1997;(11):281-288.
 31. Consell Internacional d'Arxius, Elvira M, traductora. Codi internacional de deontologia dels arxivers. BiD 1998;(1).
 32. Cornella A. De traballadors a emprenedors?: els reptes dels professionals de la informació en un entorn intensiu en informació. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:451-461.
 33. Corominas M. El perfil dels professionals. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:153-156.
 34. Corominas M. Resultat de l'enquesta sobre la situació professional dels arxivers de Catalunya. Lligall 1995;(10):199-213.
 35. Cruañas J. La deontologia professional: funcions i aplicació d'un codi d'ètica. Lligall 1994;(8):209-217.
 36. Cugueró M. En record de la companya Justa Balló i Salvà (1899-1993). Ítem 1993;(12):168-170.
 37. Dollar ChM. Arxivers i gestors de documents. Un programa per a l'era de la informació. Lligall 1993;(6):13-26.
 38. Ducheim M. L'arxiver davant la informàtica. Lligall 1993;(6):79-87.
 39. Ducheim M. La professió d'arxiver entre el passat i l'esdevenidor. Lligall 1991;(4):13-24.
 40. Espelt C, Pons A. Dades sobre la incorporació laboral de les darreres promocions de diplomats de l'Escola Jordi Rubió i Balaguer. Ítem 1993;(13):95-103.
 41. Espelt C, Pons A. La formació universitària en biblioteconomia i documentació a Espanya: estat de la qüestió. En: Anuari SOCADI de documentació i informació 1997. Barcelona: SOCADI, 1997:29-40.
 42. Espinós M, Estivill A. Necessitats d'educació continuada en biblioteconomia i documentació a Espanya: resultats d'una enquesta. Ítem 1993;(13):61-94.
 43. Estivill A. De l'Escola de Bibliotecàries a l'Escola Jordi Rubió i Balaguer després de 75 anys. En: Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària; 1990 desembre 20-22; Barcelona. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990:155-172.
 44. Estivill A. L'Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. Barcelona: Diputació, 1992.
 45. Estivill A. Record de Carme Ribé (1920-1991). Ítem 1991;(8):80-82.
 46. Estivill A, Constança R. Tendències actuals en l'ensenyament de la catalogació i la classificació i proposta per a l'ensenyament d'aquestes matèries a l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer. En: Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària; 1990 desembre 20-22; Barcelona. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990:98-136.
 47. Farré J. La condició professional de l'arxiver a l'administració autonòmica. Lligall 1997;(11):289-300.
 48. Fedi R. Nous grups de millora a les biblioteques de la UAB. Biblioteca Informacions 1995;(10).
 49. La formació en arxivística. Butlletí informatiu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Barcelona 1993;(23):1.
 50. Fulla N. En record d'Agustí Estrader. Ítem 1995;(16):139-142.
 51. Gascón J. El Congrès de l'IFLA de 1935 (Madrid, Barcelona, etc.): història i textos. Ítem 1993;(12):37-65.
 52. Gil V. Con Josep Matas i Balaguer. Métodos de información 1997;4(17-18):24-27.
 53. Gili MD. La formació contínua dels especialistes en informació: propostes per a un debat. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:575-584.
 54. González E. Les jornades d'arxivística. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:161-163.
 55. Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver. Palma de Mallorca: Govern Balear, 1993.
 56. Jornada d'Estudi i Debat sobre els Estudis en Arxivistica a l'Europa Comunitària. Jornada d'estudi i debat sobre els estudis en arxivística a l'Europa comunitària: ponències; 1992 juny 4; Barcelona. Barcelona: [s.n.], 1992.
 57. Kesner RM. El paradigma de la gestió dels nous recursos d'informació i les seves implicacions per als arxivers i els gestors de documents. Lligall 1993;(6):27-41.
 58. Laguna A. Navarro Cabanes. València: Associació de la Premsa Valenciana, 1988.
 59. Lancaster FW. De conservadors a enginyers del coneixement: l’evolució de la professió bibliotecària. Ítem 1995;(16):43-50.
 60. Lewis M. Marketing i publicitat per a arxivers. Lligall 1993;(7):65-76.
 61. Lodolini E. La formació dels arxivers a Itàlia. Lligall 1992;(5):183-202.
 62. Mackenzie GP. Projectes presents i futurs del Consell Internacional d'Arxius. Lligall 1995;(10):105-116.
 63. Manclús I. La formació professional dels arxivers. Projecte d'aula de pràctiques del Arxiu del Regne. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:465-467.
 64. Martínez I, Balsells MA. Estudi de la nostra realitat: avui i demà. Lligall 1997;(11):253-280.
 65. Masó V. Arxivadors/arxivers cap al 2000. Mobles o professionals?. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:429-433.
 66. Mayans A, Prades I. L'ensenyament de l'arxivística. Lligall 1988;(1):181-197.
 67. Mayol C. Informe de la reunió de la Secció de l'IFLA «Libraries serving disadvantaged persons» (Barcelona, 2-4 de març de 1998). BiD 1998;(1).
 68. Mayol C. Política de publicacions a l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació. Ítem 1988;(2-3):137-140.
 69. Mayol C, Massísimo A. Marc docent dels professionals del tractament de la informació: una proposta. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 70. Miralpeix C. L'Escola durant el curs 1997-98. BiD 1998;(1).
 71. Montañana P, Peset MF, Gimeno MJ. Noves perspectives professionals en un entorn de xarxa d'àrea mundial (WAN). En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:280-287.
 72. Montañana P, Peset MF. Entrevista a Àlvar García. Métodos de información 1995;2(3):43.
 73. Orobitg MJ. Resultat de l'enquesta sobre formació continuada adreçada als col·legiats. Ítem 1993;(13):148-157.
 74. Ortiz C. Un fons per a professionals de la informació: la biblioteca de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 75. Páez J, Triviño AI. Els professionals de la documentació davant la Llei de la propietat intel·lectual. Ítem 1989;(4):101-108.
 76. Páez V, Moreno P, Blanco C. El paper del documentalista en l'edició electrònica especialitzada: experiència en la publicació de la WEB Psiquiatria.com. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:573-581.
 77. Planet A. En memòria de la Maria Serrallach. Ítem 1992;(11):156-158.
 78. Prins H, Gier W. Imatge, estatus i reputació de la biblioteconomia i la documentació. Ítem 1993;(13):25-37.
 79. René P. La formació dels arxivers a França. Lligall 1992;(5):171-182.
 80. Roberts W, Roque J. L'IFLA: què és i com ens afecta. Ítem 1993;(12):8-20.
 81. Rodón A. El codi deontològic. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:157-159.
 82. Rodón MA. Treball de la Comissió d'ètica de l'AAC per a l'elaboració d'un codi deontològic. Lligall 1994;(8):245-251.
 83. Rovira C. L'intranet documental: una eina per a la docència en documentació. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:481-494.
 84. Rumschottel H. Formació arxivística a la República Federal Alemana. Situació actual. Problemes. Perspectives. Lligall 1992;(5):223-236.
 85. Sebastià MM. La tecnologia de la informació com a àrea disciplinar en el disseny del currículum de formació de professionals i d'usuaris, de la documentació i de la informació (microforma). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1997.
 86. Seminari Internacional de Docència Bibliotecària. Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària; 1990 desembre 20-22; Barcelona. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990.
 87. Seminari Internacional de Docència Bibliotecària. Segon Seminari Internacional de Docència Bibliotecària; 1993; Barcelona. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1993.
 88. Socías I. Algunes referències sobre l'impressor de Mataró Joan Abadal i Girifau (Manresa 1754-Mataró 1830). Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 1993;(45):5-7.
 89. Sweeney GP. Les tecnologies de la informació: necessitats professionals. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1990.
 90. Tello D. Amb Jordi Bigas. Métodos de información 1996;3(10):12-15.
 91. Thomassen Th. Educació i formació arxivística a Holanda. Lligall 1992;(5):203-214.
 92. Ubero L. Els responsables dels arxius. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:17-24.
 93. Urbano C, Salse M, Bosch M, Pons A. Anàlisi de webs d'escoles i departaments de Biblioteconomia i Documentació: una aproximació didàctica. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:527-542.
 94. Walne P. La formació d'arxivers a la Gran Bretanya. Lligall 1992;(5):215-222.

3. Processos tècnics de la col·lecció

3.1. Anàlisi documental formal: catalogació, formats d'intercanvi bibliogràfic

 1. Anglada Ll. Algunes reflexions a l'entorn de la cinquena edició del «formato IBERMARC para registros bibliográficos». Ítem 1996;(19):137-143.
 2. Anglada Ll. El format MARC i l'intercanvi d'informació bibliogràfica a Catalunya. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1988.
 3. Anglada Ll. Les edicions revisades de les ISBD M, NBM, CM i S. Ítem 1988;(2-3):105-118.
 4. Anglada Ll. Les traduccions catalanes de les ISBD: valoració i línies de treball. Ítem 1987;(1):95-101.
 5. Bailac M, Català M. Anàlisi de documents àudio-visuals: la descripció de les imatges. En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1994:151-153.
 6. Bohigas P, Mundo AM, Soberanas AJ. Normes per a la descripció codicològica dels manuscrits. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1977.
 7. Canela M, Domingo J, Campos I. El tractament dels documents fotogràfics dins del sistema de gestió dels documents administratius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1994:161-169.
 8. Concrecions a la catalogació. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.
 9. Estivill A, Gascón J. Clàssics anònims de la literatura catalana: primer esborrany per a una llista de títols uniformes. Ítem 1995;(16):88-136.
 10. Estrader AM. De formats. Ítem 1993;(13):131-141.
 11. Estrader M, editor literari. Manual del CATMARC. 2na ed. rev. i augm. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992.
 12. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. ISBD (A): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions monogràfiques antigues (antiquaria). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Department de Cultura, Institut Català de Bibliografia, 1984.
 13. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. ISBD (CM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents cartogràfics. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut Català de Bibliografia, 1985.
 14. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. ISBD (G): descripció bibliogràfica normalitzada internacional general. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Institut Català de Bibliografia, 1983.
 15. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques ISBD (M): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions monogràfiques. Ed. rev. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993.
 16. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. ISBD (NBM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents no-llibres. Barcelona: Institut Català de Bibliografia, 1986.
 17. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. ISBD (PM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a música impressa. Barcelona: Institut Català de Bibliografia, 1986.
 18. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques, Estivill A, editor literari. ISBD (S): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions en sèrie. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1988.
 19. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. Pautes d'entrades d'autoritats i de referència. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990.
 20. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. Pautes per a l'aplicació de les ISBD a la descripció de parts components. Barcelona: Institut Català de Bibliografia, 1990.
 21. Gascón J. Manual del CATMARC, 2na edició: una primera lectura. Ítem 1993;(12):134-145.
 22. Hernández E. Normes de catalogació aplicables a les biblioteques de Catalunya. Barcelona: Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas, Delegació de Catalunya i Balears, 1981.
 23. Jorba F. La conversió del catàleg de publicacions periòdiques de la UAB del format ISDS a CATMARC. En: Formatos bibliográficos: su compatibilidad y conversión. Barcelona, SOCADI, 1992:57-67.
 24. Jordà E, Caparrós J. Intercanvi d'informació format ISBD/MARC mitjançant el sistema de catalogació i gestió de biblioteques CATDOC. En: Formatos bibliográficos: su compatibilidad y conversión. Barcelona, SOCADI, 1992:99-113.
 25. Lladó C, Solé S. Projecte MARC per a la biblioteca mediateca. Barcelona: Associació Mestres Rosa Sensat, 1997.
 26. Miralpeix C. L'ICB i les ISBD. Ítem 1987;(1):101-102.
 27. Rufí J. Els models i la norma: fonts de la normalització internacional de la descripció arxivística. Lligall 1997;(11):89-114.
 28. Segura J. Catalogació de manuscrits musicals. Estudis Baleàrics 1991;(39): 75-76.
 29. Joint Steering Committee for Revision of AACR, Gorman M, Winkler PW, Estivill A, editors literaris. Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-American Cataloging Rules, Second edition, 1988. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1996.
 30. Turt M. La catalogació prenatal: els registres CIP. Ítem 1989;(5):41-51.
 31. 3.2. Anàlisi documental de contingut: indexació, classificació, resums, instruments (exceptuant els quadres de classificació d'arxius)

 32. L'aplicació del quadre de classificació a l'organització dels documents informàtics. Arxius 1997;(14):1-3.
 33. Baiges A, Brunet X, Espinós M. La Library of Congress Classification a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Ítem 1993;(12):93-104.
 34. Bailac A. Les llistes d'encapçalaments de matèria i la biblioteca pública. Ítem 1988;(2-3):95-104.
 35. Baldocchi I, Gelabert N. Llista d'encapçalaments de matèria en català. Ítem 1989;(4):15-20.
 36. Cambrodí C, Tarrida MT. Thesaurus de la Universitat de Barcelona: BUB 1992. Barcelona: Universitat de Barcelona, Arèa de Procés Tècnic, 1992.
 37. Carreras C, Seguí MR. Reflexions sobre la classificació i la indexació dels documents. Ítem 1987;(1):37-44.
 38. Casadellà J, Miró L. Creació d'uns encapçalaments de matèria per a les biblioteques científiques de la Universitat de Barcelona. Ítem 1989;(4):45-50.
 39. Casòliva M, Crespí J, et al. Llista d'encapçalaments de matèries per a biblioteques. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1985.
 40. Crespí J, Pérez A. Finalitat d'un catàleg alfabètic de matèries. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:417-426.
 41. Cuadrado M, García C, Perpinyà E, Perpinyà R. Thesaurus d'història de Catalunya: creació i anàlisi d'un llenguatge documental aplicat a la història. Ítem 1994;(15):134-159.
 42. Domènech S. La indexació de la imatge. Arxiu d'imatges Emili Massanas i Burcet 1994;(4):4.
 43. Eurovoc. València: Conselleria d'Administració Pública, 1993.
 44. Gabarró M, Ginet M, Mallart J, Vives N. El thesaurus català d'educació. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):179-189.
 45. Gili MD, Vives J. La nova edició espanyola de la CDU: arriscar-se al canvi?. Ítem 1996;(19):94-121.
 46. Guardans T. Les «altres» religions en la classificació decimal. Ítem 1989;(4):21-28.
 47. Herreros E. La Classificació Decimal en antropologia cultural. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:313-330.
 48. Juncosa I. Tesaurus català de religió. Analecta Sacra Tarraconensia 1996;69:381-451.
 49. Llista d'encapçalaments de matèria en català. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Institut Català de Bibliografia, 1991.
 50. Llobet M, Pañella I. Un thesaurus aplicat a un mitjà de comunicació àudio-visual. Experiència a TV3. Ítem 1988;(2-3):51-60.
 51. Massó J, Camps E, Romeu J. Estudi sobre la classificació de la cartografia. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1985.
 52. Pintó R. La classificació del Centre d'Estudis d'Història Contemporània/Biblioteca Figueras. Ítem 1989;(4):61-66.
 53. Rovira T. Jordi Rubió i Lois i la seva influència en el món bibliotecari de Catalunya. Ítem 1989;(4):9-13.
 54. Rubió J. Classificació decimal: adaptació per a las biblioteques catalanes. 4a ed. Barcelona: Teide, 1982.
 55. Rubió J. Recull de treballs sobre classificació i indexació de Jordi Rubió i Lois. Barcelona: Diputació, 1991.
 56. Sans MC, Pereda A. El tractament de la documentació en serveis socials: indexació i classificació. Ítem 1989;(4):29-43.
 57. Soler R. Accés per matèries a fonts de dades estadístiques: el catàleg de la UAB. Ítem 1996;(19):122-136.
 58. Solé R. Indexació automàtica en l'àmbit de la producció administrativa. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 59. Thesaurus català d'educació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1992.
 60. Thesaurus de termes estadístics. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya, 1993.
 61. Tresserras JM. Proposta de thesaurus per a l'anàlisi temàtica dels magazines. L'exemple de l'anàlisi de d'Ací i d'allà. Anàlisi 1992;(14):221-232.
 62. 3.3. Col·leccions especials: materials (electrònics, no bibliogràfics, fons antic) i seccions especials (infantil, reserva, col·lecció local…)

 63. Aguadé E. La informació local i comarcal a la biblioteca pública: algunes propostes. Ítem 1994;(15):95-103.
 64. Alberch R, Freixas P, Massanas E. L'arxiu d'imatges: propostes de classificació i conservació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1991.
 65. Alegre P. L'inventari de cartografia: metodologia i pràctica. Documents d'anàlisi geogràfica 1983;(2):163-176.
 66. Alós A, Llobet M. El material àudio-visual a les biblioteques de Catalunya. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1988.
 67. Bagunyà Ll. Àudio-visuals a la biblioteca pública. Consideracions sobre el paper dels audiovisuals a les biblioteques públiques. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(1):47-61.
 68. Bagunyà Ll. Classificació de la música: un problema no resolt. Ítem 1989;(4):51-60.
 69. Bagunyà Ll. Organització de la música i els enregistraments sonors a les biblioteques. En: Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:63-78.
 70. Bailac A, Carreras C, Grauvilardell ME, Grauvilardell MC. La col·lecció local a la Biblioteca Pùblica. Ítem 1989;(4):67-76.
 71. Bellveser E. Els documents fotogràfics: característiques, tipologia i conservació. En: Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:19-36.
 72. Bellveser E. Els documents àudio-visuals: formats, criteris de selecció i conservació. En: Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:79-92.
 73. Bellveser E. Nous materials per al tractament documental. En: Ponències de les Jornades de Documentació, Tecnologia i Cultura = Ponencias de las Jornadas de Documentación, Tecnología y Cultura; 1991,1992; València. València: Diputació, 1991:83-87.
 74. Bohigas P. Sobre manuscrits i biblioteques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 75. Bonet M, Gimeno AM, Morey A. El fons de reserva de la Biblioteca Municipal de Palma. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48: 311-325.
 76. Borfo A. L'arxiu fotogràfic de la UAB. Biblioteca Informacions 1993;(4):4-5.
 77. Bröll A. Àudio-visuals a la biblioteca pública. El servei de fonoteca a la biblioteca de Ciutat Badía. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(1):63-80.
 78. Camps E, Massó J, coordinador. Inventari cartogràfic de Catalunya: introducció metodològica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1991.
 79. Carreras C. Classificació d'enregistraments sonors. Barcelona: Xarxa de Biblioteques Populars, 1989.
 80. Climent V. Els documents sonors: suports, anàlisi documental i conservació. En: Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:45-62.
 81. Conesa A. Videoteques: standars de preservació, tractament i difusió dels fons videogràfics. En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1996:64-75.
 82. Crivillé J, Vilar R. La fonoteca de música tradicional catalana: formació, classificació i difusió dels fons sonor. Lligall 1993;(7):135-169.
 83. Cruells R, Cortina R. Un aspecte de la cooperació interbibliotecària: l'adquisició de publicacions periòdiques en el camp de la biomedicina. Determinació d'una col·lecció bàsica. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:181-190.
 84. Dastis C. Biblioteca-Museu Balaguer: fons local. Ítem 1990;(6-7):75-83.
 85. Egeter R. Els documents àudio-visuals: un repte per als arxius. En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1994:9-26.
 86. Elvira M. Aproximació a la col·lecció local. Ítem 1987;(1):69-94.
 87. Enrech M, Maniega D, Serrano J, Comellas N. La gestió del document electrònic: l'experiència de la biblioteca de la UOC. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:115-129.
 88. García C. Revistes electròniques: l'accés i la presentació. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:267-273.
 89. Garrido C. La mediateca del Centre Cultural de la Fundació La Caixa. Ítem 1994;(15):163-167.
 90. Gili MD. Metodologia d'avaluació d'enciclopèdies: una proposta de treball. Ítem 1991;(9):51-67.
 91. Golden S. La col·lecció oriental de la UAB. Biblioteca Informacions 1997;(15).
 92. Gómez M. Les imatges en moviment i els arxius. Lligall 1995;(10):11-24.
 93. Lanuza E. La literatura infantil i juvenil valenciana a principis de 1995 o per fi han arribat els còmics. Métodos de información 1995;2(4):23-24.
 94. Larsgaard ML. Dades espacials en format digital en cartoteques universitàries: «Un altre format i prou?». Ítem 1996;(18):75-82.
 95. Lluch M, Gimeno A, Morey A, Mozo M. El fons antic de la Biblioteca Pública de Palma: estat de la seva catalogació i perspectives de futur. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:295-301.
 96. Lorente A. La descripció i la conservació dels documents audiovisuals. Arxius 1995;(8):4-5.
 97. Mateo MV. Àudio-visuals a la biblioteca pública. Una experiència: la Biblioteca Popular de Rubi. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(1):81-99.
 98. Els materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992.
 99. Merino A. II/TAP Reports de recerca: un exemple d'informació amb valor afegit a la Biblioteca de la UDG. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:151-154.
 100. Mora E. Gestió i organització d'un arxiu fotogràfic. En: Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:37-44.
 101. Morral E, Carbonell S. Inauguració de les noves reserves del centre de documentació i museu tèxtil. Terme 1996;(11):9.
 102. Pagès T. Tractament dels documents àudio-visuals en biblioteques i centres de documentació. En: Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:93-102.
 103. El patrimoni cinematogràfic a Catalunya: arxius, biblioteques, filmoteques, fonoteques, fototeques, museus. Barcelona: Fundació Institut del Cinema Català, 1995.
 104. Pedrals X. Anàlisi de la integració de fons radiofònics en arxius locals: el cas de Ràdio Berga. Lligall 1992;(5):159-167.
 105. Pérez J. L'estudi diagnòstic per a arxius d'imatges. En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1996:173-175.
 106. Pujol R. Sobre la literatura grisa: una literatura en expansió. Biblioteca Informacions 1994;(6):4-5.
 107. Raventós P. El tractament dels documents electrònics en una institució pública, una proposta per la Universitat de Lleida. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:155-160.
 108. Rodríguez JI. L'arxiu fotogràfic de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, passat i present. En: Jornades de debat entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1990:181-185.
 109. Rubió M. Les fonoteques nacionals. Ítem 1989;(4):95-100.
 110. Rueda A. Organització del fons d'imatges fixes del centre de documentació i museu tèxtil de Terrassa. Terme 1996;(11):10-11.
 111. Torra J. La reserva en una biblioteca de recerca. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:107-118.
 112. Torrella R. 10 anys d'arxius fotogràfics. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:59-61.
 113. Sala ME, Vilar JM. Els fons musicals a Catalunya: un patrimoni a revalorar. Lligall 1992;(5):123-146.
 114. Suquet MA. L'arxiver i la descripció de la imatge fixa. En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1994:235-247.
 115. Vives R. Gravats i estampes: problemàtica del seu tractament i conservació. En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1992:120-141.
 116. 3.4. Conservació i preservació de la col·lecció. Patrimoni bibliogràfic i documental. Obsolescència i esporgada (except en arxius)

 117. Alberch R. Els suports d'informació dels arxius i centres de documentació. Lligall 1991;(4):35-55.
 118. Alonso J. El patrimoni documental i bibliogràfic: entre la supervivència i la salvaguarda. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:472-476.
 119. Badia F. Manteniment, conservació i previsions de futur dels suports informàtics. Lligall 1993;(6):95-110.
 120. Baró M. Preservació i conservació de materials de biblioteca i d'arxiu a Catalunya. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990.
 121. Bernat M, Serra J. Patrimoni documental i educació. Dos móns en conflicte?. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:303-310.
 122. Borrell A, Bello C. Conservació de documents de gran format: criteris i recomanacions bàsiques. Lleida: Ajuntament, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 1995.
 123. Bover J. Per a una protecció del patrimoni bibliogràfic a les Balears. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:221-237.
 124. Carreras C, Permanyer E. L'esporgada del fons a les biblioteques públiques: aproximació a la creació d'un centre de documents obsolets. Ítem 1991;(8):66-79.
 125. Dexeus M. El patrimoni bibliogràfic dins el conjunt dels bens culturals. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:189-198.
 126. Feather J. Preservació i conservació: un problema professional per als noranta; polítiques de preservació: la dimensió nacional i el context internacional: text de les conferències llegides els dies 31 de març i 1 d'abril de 1989 dins el Seminari sobre Preservació i Conservació de Materials de Biblioteca i d'Arxiu. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990.
 127. Garriga J. Estat de les fonts documentals dels segles XVI, XVII, XVIII i part del XIX: (Fons documental dels arxius de La Garriga, Vallès Oriental, durant l'esmentada època). Granollers: J. Garriga, 1983.
 128. Oprea F. Els principis de base de la restauració de documents històrics. Lligall 1997;(11):211-220.
 129. Prevenció i conservació de materials d'arxiu. Lligall 1995;(10):117-129.
 130. Rey Ll. L'arxiu municipal: un reglament per a preservar la memòria històrica. Puig Castellar 1993;(5):47-57.
 131. Serramià J. Sistemes de canvis de suport en la documentació històrica de les biblioteques. Ítem 1994;(14):74-88.
 132. Vicente C. Acció cultural i patrimoni documental. Puig Castellar 1993;(5):41-45.
 133. Vicente C. L'arxiu en el marc de la gestió del patrimoni cultural. Lligall 1995;(9):85-93.
 134. Vilà Ll. Restauració digital d'imatges. En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1996:268-269.
 135. 4. Serveis en unitats d'informació

  4.1. Préstec en sala, domiciliari, interbibliotecàri, accés al document

 136. Casares L, Edo M, Olivé M, Rodríguez JM. Projectes de cooperació en matèria de préstec interbibliotecari dins el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:213-223.
 137. Gallart N. El projecte DECOMATE i la biblioteca digital a la Universitat Autònoma de Barcelona. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:405-412.
 138. Gallart N. L'accés al document en l'era digital. Ítem 1996;(18):6-16.
 139. Guardiola E. L'obtenció de documents originals: el cas d'una indústria farmacèutica multinacional. Ítem 1996;(18):35-41.
 140. Keefer A. FirstSearch: servei en línia per a l'usuari final. Ítem 1995;(16):34-42.
 141. Maniega D, Serrano J. El préstec de documents en un campus virtual generant un nou concepte. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:311-315.
 142. Massísimo A. Problemàtica i perspectives de la UAP a Catalunya: text de la conferència pronunciada el dia 19 de novembre de 1987 dins el seminari Accés als recursos d'informació, organitzat per The British Council, el Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya, la CIRIT i l'Escola. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Bibliotecomia i Documentació, 1989.
 143. Parés I, Planet AM. L'obtenció de documents en una biblioteca científica. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):275-288.
 144. Rodríguez JM. Noves perspectives en l'accés al document original. Ítem 1996;(18):17-27.
 145. Serrano J, Beneit J. Subministrament de documents des d'una biblioteca especialitzada. Ítem 1991;(8):43-51.
 146. Vicens J. El servei de préstec. Biblioteca Informacions 1997;(16).
 147. 4.2. Referència, informació bibliogràfica, OPAC's, serveis de difusió selectiva de informació

 148. 010: Barcelona informació al telèfon. Ítem 1990;(6-7):95-97.
 149. Agramunt P. L'OPAC VTLS a la xarxa de biblioteques populars de la Diputació de Barcelona. En: OPACs, casos de usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas. Barcelona: SOCADI, 1992:82-92.
 150. Anglada Ll. La difusió remota de catàlegs a través de l'OPAC de VTLS. En: OPACs, casos de usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas. Barcelona: SOCADI, 1992:29-44.
 151. Ballester J. Desenvolupament de l'OPAC del SICAB de la Generalitat de Catalunya: adaptacions al llarg de tres anys En: OPACs, casos de usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas. Barcelona: SOCADI, 1992:21-28.
 152. Baró J. Cerca i recuperació d'informació al World Wide Web: una aproximació a les eines disponibles. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:469-479.
 153. Bofill M, Pañella I, Rocafiguer G. La recerca d'imatges d'arxiu per a programes de TV: te'n recordes. Un tomb per la vida i l'or de Moscou (de la documentació a la creació). En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1994:155-160.
 154. Borràs MJ, Cucurella L. Localització de publicacions periòdiques d'un àmbit geogràfic. Biblioteca Informacions 1996;(13).
 155. Colomer M, Serra E. L'OPAC a la Biblioteca de Catalunya. En: OPACs, casos de usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas. Barcelona: SOCADI, 1992:55-65.
 156. Equip del Servei d'informació d'Ajuts i Beques de la Fundació Catalana per a la Recerca. La difusió de la informació en un centre d'informació especialitzat: l'experiència del Servei d'Informació d'Ajuts i Beques. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:253-266.
 157. Estivill A, Gascón J, Urbano C. Qualitat de la visualització de la informació bibliogràfica en els catàlegs en línia. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:481-495.
 158. Filella I. Accés per matèries a la Internet. Biblioteca Informacions 1995;(10).
 159. Filella I. Bases de dades i bibliografies de traduccions. Biblioteca Informacions 1994;(7).
 160. Filella I. Recursos per matèries a Internet: informàtica. Biblioteca Informacions 1995;(11).
 161. Foraster A. Utilització d'Internet a un centre de documentació d'agricultura, biotecnologia i biodiversitat. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:237-252.
 162. Franquesa J. Les matemàtiques a Internet. Biblioteca Informacions 1997;(17).
 163. Fuentes ME. Documentació, telecomunicacions i informàtica: la teledocumentació. Barcelona: Pòrtic, 1990.
 164. Fuentes ME. Fonts europees en el camp dels mitjans de comunicació de masses: la premsa. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 165. García C. Fons d'Història Local: una base de dades d'història de Catalunya a Internet. Biblioteca Informacions Biblioteca Informacions 1996;(13):12-13.
 166. Ginés I. La consulta de bases de dades de ciències socials a les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra. Ítem 1992;(11):63-71.
 167. Giráldez R. LIBS: biblioteques i informació d'arreu del món, a l'abast. Biblioteca Informacions 1994;(6):9.
 168. Martí P. La informació bibliogràfica i la Secció de Referència de la Biblioteca Valenciana: una aproximació als fons valencians. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:41-46.
 169. Masip P. L'ús de la informació digital en ciències socials. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:439-446.
 170. Massísimo A. Avaluació de serveis de referència. Ítem 1994;(15):104-117.
 171. Muñoz P. Estadístiques en suport magnètic òptic. Biblioteca Informacions 1995;(11).
 172. Pons A. Fonts d'informació bibliogràfiques per a les ciències de la documentació a l'estat espanyol. Ítem 1994;(15):60-94.
 173. Rabat M. CALEX. La legislació de les comunitats europees a la Biblioteca de Ciències Socials. Biblioteca Informacions 1994;(7).
 174. Rabat M. El servei de informació bibliogràfica. Biblioteca Informacions 1997;(16).
 175. Recoder MJ. El servei de documentació del diari El Punt: un model de descentralització en la difusió de la informació. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:645-655.
 176. Rodríguez JM. Accéssibilitat versus distribució d'informació. El projecte de sumaris electrònics a les biblioteques UPC. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:347-355.
 177. Rodríguez JM. Organització i difusió de la informació interna en una biblioteca universitària: una aproximació a Internet. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:447-453.
 178. Rodríguez JM. Un servei de teledocumentació de ciències de la salut a la universitat: l'experiència del primer any. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):325-344.
 179. Rodríguez JM, Serrano J. El WEB com a mitjà d'estructuració i distribució d'informació bibliotecària. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:539-548.
 180. Serrano J, Rodríguez JM. La integració dels serveis bibliotecaris: la Biblioestació, una eina per facilitar l'accés a la informació a la UPC. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:559-572.
 181. Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya. El Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya. Biblioteca Informacions 1997;(15):12.
 182. Tort M. Ja podeu consultar en línia 425.000 referències de llibres i revistes. Biblioteca Informacions 1994;(7).
 183. Tur J, Codina M, Mas MD, Rubín E. Infobib240@: un servei d'informació bibliogràfica i DSI a través del correu electrònic. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:373-387.
 184. Venancio A. Recursos per matèries a Internet: art. Biblioteca Informacions 1995;(11).
 185. 4.3. Formació d'usuaris, estudis d'usuaris i ús de les col·leccions

 186. Baró M, Mañà T. La formació dels usuaris de la informació: una eina per a la millora de la qualitat educativa. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:291-297.
 187. Bausili M, Giráldez R. Anècdotes i peripècies. Biblioteca Informacions 1997;(15).
 188. Beumala A, Puertas M, Serrano J. El foment de la lectura com un dels objectius de les biblioteques universitàries: l'experiència del fons UPC-EVEREST 95. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:585-594.
 189. Cuñé B, Salat MT, Montagut D. Organització del servei educatiu a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera (La Segarra). Lligall 1991;(4):169-174.
 190. Espinós M, Sort J. La dimensió educativa de la biblioteca de la UPF: el pla de sessions de formació d'usuaris. Ítem 1995;(17):6-15.
 191. Gómez R, Martínez D, Minobis E, Perona Ll. L'àrea d'autoaprenentatge de la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:419-437.
 192. Grau JMT. L'usuari de l'arxiu: l'exemple de l'Arxiu Històric de Tarragona (1990-1994). En: Patrimoni Història Local: Jornades d'homenatge a Lluis Esteva i Gruañas. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, 1996:123-125.
 193. Iturrate G. Aproximació teòrica a la tipologia de l'usuari d'arxius. Lligall 1993;(7):77-96.
 194. Lectura i lectors a les biblioteques públiques: any 1991. València: Generalitat Valenciana, 1992.
 195. Llopart P. Els estudiants i l'ús de la biblioteca a la Universitat de Barcelona: resultats d'un estudi. Ítem 1996;(18):114-121.
 196. Mañà F. Ús i usuaris de la informació electrònica a Catalunya: una aproximació a l'estat de la qüestió. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació (Annex); 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997(A):2-28.
 197. Planet A. El projecte EDUCATE o curs de formació d'usuaris a biblioteques de física i/o electrònica. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:323-333.
 198. 4.4. Extensió bibliotecària

 199. Alonso F, García M, Cencerrado LM. Els llibres també van al mercat. Perspectiva escolar 1985;(94):47-49.
 200. El bibliobus: la teva biblioteca (vídeo). Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1996.
 201. Biblioteca d'Igualada. Biblioteca Igualada, 1927-1987. 60 anys d'activitats culturals. Barcelona: Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions, 1987.
 202. La biblioteca: un espai per a la cultura (vídeo). Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1997.
 203. Camajuncosas M, Oms JS. Bibliopiscines una experiència d'animació a la lectura i de divulgació de les biblioteques de Balaguer (La Noguera). Ítem 1990;(6-7):69-74.
 204. Fedi R. Breu introducció a la biblioteràpia. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:275-290.
 205. Fer escola des de la biblioteca. Barcelona: La Llar del Llibre, 1990.
 206. Marqués A, Sanahuja R. El món de les discapacitats: biblioteques, centres de documentació i fons documentals. Ítem 1996;(18):132-152.
 207. Mayol C. Serveis especials. Ítem 1994;(14):50-61.
 208. L'oci en la Biblioteca Nacional = El ocio en la Biblioteca Nacional: Saló del Tinell, Barcelona setembre-novembre 1984. Madrid: Dirección General del Libro y Bibliotecas, Instituto Nacional del Libro Español, 1984.
 209. Pujol R. La Biblioteca de medicina als hospitals. Biblioteca Informacions 1997;(17).
 210. 4.5. Reprografia i accessibilitat als fons. Propietat intel·lectual

 211. Cardellach T, Tapiolas J. L'accés a la documentació municipal. Lligall 1991;(3):71-79.
 212. Carrascosa V, et al. La protecció de les dades personals: regulació nacional i internacional de la seguretat informàtica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la Informació, Universitat Pompeu Fabra, 1993.
 213. Carreras Ll. Règim jurídic de la informació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1996.
 214. Ducheim M. L'arxiu en la defensa dels drets dels administrats. Lligall 1995;(9):55-64.
 215. Genovés MD. Rússia: els dossiers secrets. Lligall 1994;(8):179-186.
 216. Llansó J. L'accés a la documentació a l'estat espanyol. Una panoràmica històrica. Lligall 1991;(3):13-29.
 217. Masachs JM, Bosom S. L'accés a la documentació judicial. Lligall 1991;(3):81-93.
 218. Matas J. El dret d'accés a la documentació pública: una proposta de regulació. Lligall 1991;(3):107-124.
 219. Miserachs P. Còpia privada i dret d'autor. Ítem 1992;(11):18-24.
 220. Páez J, Triviño E. Règim jurídic del flux telemàtic d'informació. Ítem 1992;(11):4-17.
 221. Puig P. L'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Les funcions de l'arxiu i els drets dels usuaris. Terme 1995;(1):3-5.
 222. Riera S. Els obstacles tècnics i materials que dificulten l'accés a la documentació. Lligall 1991;(3):97-103.
 223. 5. La gestió dels centres

  5.1. Automatització

 224. Agramunt P, Permanyer J, Pi N, Cortés A. Aladí o la informatització d'una xarxa de biblioteques: descripció i pautes per a la selecció d'un sistema informàtic. Ítem 1990;(6-7):9-36.
 225. Anglada Ll, Cortada J, Farré JB. Procés de selecció d'un sistema per a l'automatització de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ítem 1990;(6-7):43-53.
 226. L'arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Girona: el tractament informàtic del fons. En: Jornades de debat entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1990:123-128.
 227. Ballester J. El SICAB com a servei nacional de suport bibliotecari a Catalunya. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(1):143-170.
 228. Bañeres JM. L'ofimàtica i els documents i els arxius. Lligall 1993;(6):89-94.
 229. Bonsón A, Cabo M, Cambrodí C, Jansà E. Estat actual del catàleg automatitzat de la biblioteca de la Universitat de Barcelona. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):55-78.
 230. Borrull A. El Centre d'Informació i Documentació Internacional a Barcelona: una experiència d'informatització de biblioteques mitjanes. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 231. Busquets D. Automatització de biblioteques: estat de la qüestió a Catalunya. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:169-203.
 232. Buxó MF. Biblioteca ESADE: procés d'informatització. Ítem 1990;(6-7):37-41.
 233. Cabo M, Jansà E. Catàleg automatitzat de la biblioteca de la Universitat de Barcelona. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 234. Calvet JM. Sistemes de gestió de bases de dades i softwares documentals: diferències i utilització. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 235. Canela M. SIGEDA: un programa per a la gestió integrada de la documentació activa i semiactiva. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:51-52.
 236. Codina Ll. Nous sistemes operatius per a microordinadors i les seves possibles implicacions per a la gestió documental. Ítem 1992;(10):64-78.
 237. Codina Ll, Abadal E. Gestió documental amb microordinadors: característiques, estructura i tecnologia dels sistemes de gestió documental. Ítem 1992;(11):72-100.
 238. Estivill A, Cantos C. CDS/ISIS: un bon producte a un preu regalat. Ítem 1992;(11):101-117.
 239. Estivill A, Miralpeix C. Estat de l'automatització de les biblioteques a Catalunya. En: Anuari SOCADI de Documentació i Informació 1998. Barcelona: SOCADI, en premsa.
 240. Gomila C, Cuatrecases F. Automatització de la biblioteca de l'ICC: manual de l'usuari. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1986.
 241. Informatització de les llibreries de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990.
 242. Keefer A. Automatització de biblioteques: estat actual i tendències cap al futur. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 243. Malet E, et. al. Automatització de biblioteques: valoracions d'una experiència. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:399-406.
 244. Masachs JM. La informatització de la xarxa d'arxius: desenvolupament i implementació del programa de gestió dels arxius comarcals (GAC). Lligall 1995;(10):171-187.
 245. Pagarolas L. L'aplicació de la informàtica sobre els llibres notarials a l'Arxiu Històric de protocols de Barcelona. Lligall 1991;(4):127-135.
 246. Pérez A. La importació de registres al sistema VTLS: l'experiència de la UPC. En: Formatos bibliográficos: su compatibilidad y conversión. Barcelona, SOCADI, 1992:29-40.
 247. Perpinyà M. Estat de la qüestió de l'automatització als arxius catalans. En: Anuari SOCADI de Documentació i Informació 1997. Barcelona: SOCADI, 1997:113-120.
 248. Perpinyà R. Automatització d'arxius administratius i històrics: elaboració d'una base de dades amb el software CDS/ISIS. Lligall 1993;(7):113-134.
 249. Pieyns J. Automatització dels instruments de descripció. Lligall 1993;(6):57-78.
 250. Ponsati A. La xarxa de biblioteques del CSIC: 10 anys informatitzant. Ítem 1995;(17):16-37.
 251. Roberge M. La concepció, el desenvolupament i l'aplicació d'un sistema corporatiu integrat de gestió automatitzada dels documents administratius. Lligall 1991;(4):25-33.
 252. Sebastià M. Informàtica documental i automatització de biblioteques: memòria. Barcelona: M. Sebastià, 1986.
 253. 5.2. Instal·lacions i equips

 254. Borfo A. El nou edifici de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Biblioteca Informacions 1995;(10).
 255. Comasòlives J, Gómez M, Tapiolas J. Manual de condicions mínimes per a la instal·lació del servei d'arxiu municipal. Barcelona: Diputació, 1995.
 256. Darder J. El disseny arquitectònic de serveis d'informació. Ítem 1992;(10):3-19.
 257. Jorba M. Biblioteca de Catalunya: les raons d'un projecte d'obres. Ítem 1992;(10):50-57.
 258. Mallorquí M. Parla per fer-los callar: el soroll a les biblioteques. Biblioteca Informacions 1998;(18).
 259. Mayol C. Els nous edificis de la xarxa de biblioteques populars de la Diputació de Barcelona. Ítem 1992;(10):20-49.
 260. 5.3. Cooperació entre unitats d'informació, projectes, catàlegs col·lectius, sistemes i polítiques bibliotecàries i la seua normativa

 261. Alberch R, Freixas P. La documentació als museus de Catalunya. Un projecte comú. De museus. Quaderns de museologia i museografia 1988;(1):58-71.
 262. Alòs-Moner A. Les biblioteques als Estats Units: un sòlid sistema d'informació. Ítem 1990;(6-7):85-83.
 263. Amat Ll, Serra G. La CBD: un projecte de coordinació de les biblioteques biomèdiques de Catalunya. Ítem 1991;(9):68-75.
 264. Anglada Ll. Cooperació bibliotecària a Espanya. Ítem 1995;(16):51-67.
 265. Anglada Ll. Serveis catalogràfics nacionals i cooperació en catalogació a les biblioteques catalanes. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(1):1-46.
 266. Bagunyà Ll. La informació registrada a Catalunya: un camp per racionalitzar. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:17-48.
 267. Balagué N, Morer J. El projecte Telephassa: una experiència de cooperació entre biblioteques europees. Ítem 1993;(12):81-92.
 268. Beaudiquez M. Les bibliografies nacionals corrents i retrospectives dins del marc del Control Bibliogràfic Universal. Ítem 1987;(1):103-122.
 269. Boada A. Accés a la informació en entorns de cooperació interbibliotecària. Els projectes del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:205-212.
 270. Bosch M, Soy C. La presa de decisions a biblioteques i centres de documentació resultats de les primeres fases del projecte Decimal. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:171-182.
 271. Bretos MT, Carbonell F. Sistema bibliotecari: una llei per a cada país?. Ítem 1996;(19):39-78.
 272. Busquet M. La Llei 4/1993 i la biblioteca pública. Ítem 1996;(19):11-16.
 273. Busquets D. El sistema bibliotecari de Bexley (Londres). Ítem 1989;(5):15-32.
 274. Cabo M, Espinós M. Consideracions sobre la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya des d'una biblioteca universitària. Ítem 1996;(19):33-38.
 275. Col·lectiu d'Arxivers Municipals de l'Horta i la Ribera. El marc jurídic dels arxius municipals valencians front al 2000. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:422-428.
 276. Coll M. La xarxa de biblioteques Soler i Palet. Terrassa: Ajuntament, 1987.
 277. Comissió de bibliografia de la Xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya. Difusió bibliogràfica i adquisicions a la Xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Ítem 1992;(11):54-62.
 278. Anglada Ll. El Control Bibliogràfic Universal i els centres bibliogràfics nacionals. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:81-106.
 279. Conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca de Catalunya en relació amb els fons hemerogràfics. Biblioteca Informacions 1995;(11).
 280. La coordinació entre les xarxes de biblioteques públiques. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:341-362.
 281. Espinós M, Mestre M, Tort M. El catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya: control de qualitat i detecció de duplicats en la creació d'una base de dades bibliogràfica. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:507-517.
 282. Espinós M, Mestre M, Tort M. La creació del catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya: els treballs tècnics preparatoris. Ítem 1995; (17):38-58.
 283. Estrader A, Fullà N. El catàleg col·lectiu de Catalunya (Antiquari). En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:119-132.
 284. Guia de la Xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1993.
 285. Lamarca M. CRUC (catàleg de revistes de les universitats catalanes). En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 286. Llei d'organització bibliotecària. València: Generalitat Valenciana, 1987.
 287. Martínez C. El sistema d'arxius de l'Ajuntament de Barcelona. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:27-29.
 288. Mayol C. La situació bibliotecària a Catalunya. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:1-66.
 289. Mestres R. Infraestructures i equipaments: l'experiència de la Xarxa d'Arxius Comarcals. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995;(169):129-132.
 290. Muntada M, Soler N. La participació en projectes telemàtics: noves oportunitats, nous serveis. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:329-332.
 291. Oliva L, Ramón M, Roig J, Sulé A. El catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC): un nou entorn de cooperació catalogràfica. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:609-623.
 292. Portús MD. Dues lleis de biblioteques. Revista de Girona 1995;41(173):64-65.
 293. Prat M. Dades sobre biblioteques populars: (xarxes). Barcelona: Associació de Bibliotecàries, 1977.
 294. Projecte de Llei del sistema bibliotecari de Catalunya. Catalunya municipal 1992;(204):3.
 295. Rosselló M, Garau L, Alemany ML. L'organització bibliotecària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: bases i notes preliminars per a la redacció d'una llei de biblioteques. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:339-352.
 296. Smits J. Cooperació entre conservadors de mapes a Europa. Quod erat demonstrandum. Revista catalana de geografia 1992;7(19):4-10.
 297. Térmens M. Ja funciona el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). Biblioteca Informacions 1996;(13).
 298. Tort M. La cooperació bibliotecària, factor clau en la transició cap a una societat digital: el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:657-668.
 299. Xarxa de biblioteques populars: anuari 1981-1991. Barcelona: Diputació, 1989-1991.
 300. 5.4. Qualitat i avaluació. Estadístiques

 301. Alòs-Moner A. Disseny i implementació d'un projecte de millora de qualitat en una empresa de servei d'informació. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:163-170.
 302. Andreu C, Escañuela A, Torres C. El catàleg de la UAB: una enquesta d'ús. Ítem 1996;(19):79-93.
 303. Claus per a l'éxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques. Barcelona: Eumo, 1995.
 304. Comalat M, Reyes L, Rodríguez C. Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació. Ítem 1997;(20):87-111.
 305. Couture C. L'avaluació dels arxius. Estat de la qüestió. Lligall 1997;(11):59-88.
 306. Espinàs E. Avaluar per millorar: l'experiència del programa d'anàlisi de biblioteques (PAB). En: 5es jornades Catalanes de documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:183-188.
 307. Estadística de biblioteques, 1993: característiques bàsiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1996.
 308. Galceran MA, Morer J. Avaluació del fons de publicacions periòdiques de la biblioteca de ciències de la comunicació UAB. Ítem 1997;(20):124-140.
 309. Gimeno MJ, Montañana P, Peset MF. L'aplicació d'Internet en una biblioteca universitària a fi d'oferir un servei de qualitat. Algunes reflexions. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:87-95.
 310. Jordà M, Terradas N. Avaluació i estudi d'usuaris de la biblioteca i servei de teledocumentació de l'Hospital General Vall d'Hebrón. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):229-241.
 311. Line MB. La gestió del canvi a les biblioteques. Ítem 1993;(12):66-80.
 312. Lloret N, Latorre J. Per què cal implantar un sistema de qualitat segons les normes ISO 9000 en un centre de documentació?. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:189-198.
 313. Llumà T, Barceló J. Els petits centres especialitzats i la formació de l'usuari donaran qualitat a la gestió documental del futur. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:125-133.
 314. Mas MD, Montalbán M. Per qué ens obstinem en no oferir allò que realment necessita l'usuari?. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:311-321.
 315. Massísimo A, Carina R, Rodríguez C. Indicadors i mesures de qualitat per a un servei de publicacions en sèrie. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:97-111.
 316. Valls A, Casado Ll. El canvi vers la qualitat de servei. Ítem 1992;(11):138-155.
 317. 5.5. Marketing

 318. Anglada M, Béjar T, Flaquer G, Güell C, Moncunill C, Ramoneda G, et al. L'orientació dels serveis vers els usuaris a les biblioteques universitàries. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:279-289.
 319. Boadas J. L'estratègia de difusió dels arxius catalans: anàlisi d'actuacions i algunes propostes. Lligall 1994;(8):157-175.
 320. Bravo PA, Corbera E, Grauvilardell C. Dinamització de la biblioteca pública. Un exemple pràctic: la biblioteca «Ramón Fernández Jurado» de Castelldefels. Ítem 1992;(11):42-53.
 321. Escardó M. A la recerca del lector perdut. Ítem 1987;(1):19-26.
 322. Espinàs E. Marketing a les biblioteques. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:73-83.
 323. Pieterse W. L'arxiu i la difusió. Lligall 1995;(10):189-195.
 324. Térmens M. Les Webs de les biblioteques de Catalunya: estructura interna i enllaços. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:507-517.
 325. 6. Documentació, biblioteques i arxius.

  6.1. Documentació

  6.1.1. Teoria de la informació científica, sistemes i recuperació de la informació, bibliometria

 326. Abadal E. Orígens i desenvolupament de la informació i documentació a l'estat espanyol: el problema de la denominació (microforma). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.
 327. Aguareles MA, Àvila Ll, Àvila X, Bassas R, Blancafort M, Martínez M, et al. L'educació i les tecnologies de la informació, la documentació i la comunicació. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):17-33.
 328. Alòs-Moner A. Documentació: un aspecte de la biblioteconomia actual. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:331-340.
 329. Alsina J. Cap a la transformació de la biblioteca en un centre de documentació biomèdica. Annals de Medicina 1984;70(2):39-40.
 330. Alsina J, Bragulat AM. Biblioteca i servei de documentació dins l'empresa. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:159-180.
 331. Allué V. Índex d'impacte: què i per què. L'avaluació científica a través dels índexs. Biblioteca Informacions 1994;(7).
 332. Anuari SOCADI de documentació i informació. Barcelona: SOCADI, 1997.
 333. Arxiu Municipal (Barcelona), Canela M, Campos I, Domingo J. El sistema municipal d'arxius i el sistema d'administració integral dels documents i dels arxius (AIDA) = The Municipal System for Archives and the System for a comprehensive administration of documents and archives within the city council of Barcelona. Lligall 1992;(5):83-121.
 334. Bailac M, Català M. Els arxius d'imatges a les televisions. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:87-89.
 335. Bañeres J. El diner com a flux d'informació. diner sí, bitllets no. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 336. Bastida J. Gestió de notícies de premsa. Una base de bases amb gestió actualitzada i distribució de còpies actualitzades a les agències de premsa per a la seva interrogació local per PCs. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 337. Bubenko JA. Sobre conceptes i estratègies per a l'anàlisi de requeriments i d'informació. Novática 1985;11(66):5-19.
 338. Buil A, Cervera E, Cervera M. Centre de Documentació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: demarcació Lleida. En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1992:161-162.
 339. Cabré MT. La noció de terminològica per al treball documental. En: Anuari SOCADI de documentació i informació 1998. Barcelona: SOCADI, en premsa.
 340. Canela M, Campos I, Domingo J. Elaboració i implantació del sistema de gestió de la documentació administrativa al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Lligall 1992;(5):83-121.
 341. Casaldàliga N, Soy C. L'auditoria de la informació com a eina per millorar l'input d'informació dels usuaris en un entorn corporatiu. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:49-64.
 342. El Centre d'Informació i Documentació internacionals a Barcelona (C.I.D.O.B.). Revista catalana de Geografia 1986;2(3):15.
 343. Codina Ll. Teoria de sistemes, teoria de recuperació d'informació i documentació periodística (microforma). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.
 344. Codina Ll. Sistemes d'informació documental: concepció, anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental amb microordinadors. Barcelona: Pórtic, 1993.
 345. Complementació i actualització de la informació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1983.
 346. Conesa A. L'arxiu d'imatges de Televisió de Catalunya. En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1992:163-165.
 347. Conesa A, Llobet M, Pañella I, Piñol J. La dinàmica de creació de bases de dades al Departament de documentació de TVE, Televisió de Catalunya. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):87-103.
 348. Conesa A, Llobet M, Pañella I. Imatge 3: una base de dades per a una televisió. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 349. Conesa R, Garrich M. L'esbart català de dansaires: un projecte de reorganització del fons documental. Ítem 1996;(18):122-131.
 350. Cornella A. Gestió dels recursos d'informació: la informació com a actiu de l'empresa. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:307-316.
 351. Cruells W. Aproximació bibliomètrica i index de Cota Zero 1-11 (1985-1995). Cota Zero. Revista d'arqueologia i ciència 1995;(11):100-122.
 352. Directori espanyol d'investigació en comunicació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1991-1995.
 353. Dossier de serveis d'informació i de centres de documentació: Barcelona i Àrea Metropolitana. Barcelona: Ajuntament, Servei d'Informació i Documentació, 1993.
 354. Escoda C. Experiències i necessitats entorn dels arxius d'empresa. Lligall 1995;(9):105-111.
 355. Espelt C. Informe sobre el 21st International Online Information Meeting (Londres, 9-11 de desembre de 1997). BiD 1998;(1).
 356. Estivill A. Accés per matèries en els catàlegs en línia d'accés públic. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 357. Fonts d'informació sobre comunicació i documentació periodística a Espanya: selecció d'institucions, persones i bibliografia = Fuentes de información sobre comunicación y documentación periodística en España: selección de instituciones, personas y bibliografía. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la Comunicació, 1995.
 358. Fuentes ME, Conesa A. La documentació periodística: Catalunya, Espanya i altres experiències europees. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la Comunicació, 1994.
 359. Fuentes E, Núñez L, director. Diaris de Barcelona: realitat i propostes per a un millor tractament documental (tesi). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultad de Ciències de la Informació, 1983.
 360. Fuentes ME. Informació i documentació en les Comunitats Europees. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):161-178.
 361. García J, Viladot R. La gestió documental dels centres de recursos pedagògics. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:51-60.
 362. Garnería J. El CIDA de Vilafamés. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:642-649.
 363. Gómez A. Disseny de l'organització i el sistema d'informació. Novática 1985;11(63-64):23-35.
 364. Hardcastle S. L'arxiu i els interessos de l'empresa privada. Lligall 1995;(9):65-77.
 365. Huertas A. Comunicació amb bases de dades internacionals. Ítem 1988;(2-3):19-24.
 366. Huguet C. Definició d'un sistema de documentació integrat per al museu i la fundació d'art (microforma). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1997.
 367. Huguet C. La documentació museogràfica europea versus la documentació museogràfica a Catalunya: l'estat de la qüestió. En: Jornadas Españolas de Documentación Automatizada. III. 1990; Palma de Mallorca. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1990;(2):863-875.
 368. Jones DE, Farré ME. La documentació sobre comunicació social: una perspectiva per a situar el Centre d'Investigació de la Comunicació. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):201-228.
 369. Jornades de Documentació, Tecnologia i Cultura. Ponències de les Jornades de Documentació, Tecnologia i Cultura = Ponencias de las Jornadas de Documentación, Tecnología y Cultura; 1991,1992; València. València: Diputació, 1993.
 370. Jornades de teledocumentació a Catalunya. I Jornades de teledocumentació a Catalunya; 1983 octubre 5-6; Barcelona. [Barcelona]: [Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya], 1983.
 371. Jurado MT. Organització dels arxius a les empreses. Lligall 1993;(7):181-222.
 372. Lorente A. El sistema general de gestió de la documentació administrativa de la Generalitat de Catalunya (SGGDA). En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:101-104.
 373. Lorente MM, Bes O. Sistemes documentals de nova generació: la integració d'informació multimèdia i la seva gestió a Internet. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:135-149.
 374. Llansó J. Els arxius i la gestió de documents. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:97-101.
 375. Manero J, Cortés U, director. Recuperació d'informació en fons documentals mitjantçant la utilització de lògica difusa d'enunciats (tesi de llicenciatura). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, Facultat d'Informàtica, 1987.
 376. Marin X. Sistemes d'informació per a la comunicació per fer qué?. Novática 1985;11(65):56-60.
 377. Martí JM. El procés de disseny i les tecnologies de tractament de la informació. Temes de disseny 1988;(2):31-35.
 378. Martínez P. Centres de documentació europea. Accés de l'empresa als documents comunitaris. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 379. Martínez P. Els centres de documentació europea i les publicacions. Ítem 1988;(2-3):61-68.
 380. Montserrat RM, et al. Sistema de documentació per a museus. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 381. Morón M. Sistemes experts i documentació. Ítem 1988;(2-3):9-18.
 382. Morral E. Centre de documentació i museu tèxtil: els anys que vivim perillosament. Terme 1993;(8):4-5.
 383. Obach V. Estudi per l'establiment d'un servei de documentació i informació científica i tècnica a Catalunya. Barcelona: Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic, 1981.
 384. Olivé A. El mètode DADES. Novática 1983;9(50):35-41.
 385. Pagès J. Com es gestiona la informació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1988.
 386. Papers CDB. Barcelona: Coordinadora de Documentació Biomèdica, 1993- .
 387. Pérez X, et al. El tractament de la informació. 4a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1993.
 388. Perpinyà M, Rius N. El sistema documental de l'empresa: el punt de vista de l'arxiu i el centre de documentació. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:337-344.
 389. Planet AM, Casadellà J. Centres de documentació química. Ítem 1988;(2-3):69-78.
 390. Pujol R. Una experiència de disseny i construcció de bases de dades d'informació universitària. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):289-306.
 391. Roca R, Montserrat MI, Bragulat AM. Organització del sistema de documentació a l'empresa Catalana de Gas y Electricidad S.A. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 392. Rodríguez JM. Disseny, estructura i característiques d'una xarxa de CD-ROM en una biblioteca universitària. Ítem 1992;(11):123-137.
 393. Ros A, Viñallonga J. Gestió dels sistemes d'informació a l'empresa. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1995.
 394. Rovira C. Estudi quantitatiu de l'activitat científica en el disseny i ús de l'hipertext/hipermedia per l'adquisició de coneixement i l'aprenentatge. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:241-249.
 395. Ruppman J. Sistemes d'informació a l'empresa. I.Q.S. Instituto Químico de Sarriá 1993;(24):83.
 396. Segarra Ll. Tractar la informació: dels dits a les computadores. Barcelona: Graó, 1986.
 397. Seminari La Documentació als Mitjans d'informació. L'experiència multimèdia: ponències i conclusions. II Seminari «La Documentació als Mitjans d'informació»; 1994; València. València: Generalitat Valenciana, Presidència, Unió de Periodistes, Associació del País Valencià, 1994.
 398. Serra J, Campos I, Canela M, Domingo J. La digitalització com a solució als problemes de gestió de la documentació administrativa: la realitat de la seva aplicació. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:181-198.
 399. Sistac J. Construcció automàtica de prototipus de sistemes d'informació a partir de models conceptuals deductius descrits amb el llenguatge dades. Facultad de Informática de Barcelona. Resúmenes de tesis 1987;(9):1-47.
 400. Solanas JL, Cantoni E. Un exemple d'aplicació del «structured systems analysis». Novática 1983;9(49):17-36.
 401. Sosa E. Sistemes de recuperació d'informació i processament del llenguatge natural. En: Anuari SOCADI de Documentació i informació 1997. Barcelona: SOCADI, 1997:129-136.
 402. Suárez A. El Centre de Documentació de l'IEMB. Biblioteca Informacions 1996;(12).
 403. Taule A. L'organització dels arxius històrics d'empresa. Anàlisi de la funció comptable. Lligall 1995;(10):91-103.
 404. Varela J. Els sistemes d'informació hospitalaris: estudi Delphi d'anàlisi de la situació actual a l'estat espanyol (microforma). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1990.
 405. Vázquez A. El centre de documentació de l'Institut del Teatre. Ítem 1993; (13):142-147.
 406. Villanova L. L'organització de la documentació en una empresa químico-farmacèutica. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 407. Vocabulari de la gestió documental. Barcelona: Universitat de Barcelona, Servei de Llengua Catalana, 1993.
 408. Willet P. Nous sistemes de recuperació de la informació. Ítem 1988;(2-3):25-50.
 409. 6.1.2. Mercat de la informació i indústries afins, noves tecnologies, telecomunicacions, productes d'informació…

 410. Abadal E. Aplicacions del CD-ROM al mercat editorial: experiènces i perspectives a Europa. Ítem 1989;(5):53-61.
 411. Abadal E. Distribució de premsa de masses en suport electrònic a Espanya. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:151-159.
 412. Abadal E. Una nova Babel: la designació de la disciplina documental a l'estat espanyol. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):3-15.
 413. Abadal E. Producció d'informació electrònica: estat de la qüestió a Catalunya. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació (Annex); 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997(A):1-10.
 414. Abadal E, Recoder MJ. La informació electrònica a Catalunya: anàlisi comparativa. Barcelona: Centre d'Investigació de la Comunicació, 1991.
 415. Abadal E. Els serveis d'informació electrònica, qué son i per a qué serveixen. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1997.
 416. Abella T, Delgado N, Guix MT. SISEI. Servei d'Informació del Sector Electrònic i Informàtic. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 417. Agustí Ll, Dachs R. Videotex i biblioteques. Ítem 1991;(9):86-96.
 418. Alòs-Moner A. Els discos òptics interactius. En: Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:103-ss.
 419. Alòs-Moner A. El mercat del CD-ROM a Catalunya. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:97-107.
 420. Alòs-Moner A. Un raig làser en el món de la informació. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):105-118.
 421. Alòs-Moner A. Internet a les biblioteques i centres de documentació: d'un instrument necessari a una eina indispensable. En: Anuari SOCADI de Documentació i informació 1997. Barcelona: SOCADI, 1997:149-152.
 422. Allue V. Bases de dades en agricultura. Biblioteca Informacions 1993;(4):7-9.
 423. Aparicio D, Cerezuela B. Navegant a Atlanta. Biblioteca Informacions 1996;(13).
 424. Artigal J. Autopistes de la informació i senders de cultura. Revista de Girona 1995;41(173):86-90.
 425. Autopistes de la informació: què hi ha darrera d'aquesta metàfora?: V Converses a La Pedrera; 1995; Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, Centre d'Investigació de la Comunicació, 1995.
 426. Avià M, Abella MT. ICTnet: un servidor d'informació professional. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:463-467.
 427. Àvila X, Vives N. El correu electrònic: noves possibilitats comunicacionals. Ítem 1991;(9):76-85.
 428. Baiget T. El Comitè d'Informació i Documentació Científica i Tècnica (CIDST) de la C.E.E. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 429. Bailac A, Tobella M. El projecte Chilias: la biblioteca virtual del futur. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:39-48.
 430. Bellver C, Adell J. Tinta digital?. Métodos de información 1996;3(10):41-45.
 431. Bellver T, Adell J, Falomir V. El Gopher: noves tecnologies de la informació a les biblioteques. Ítem 1993;(13):104-112.
 432. Besson C. ECHO (European Comission Host Organization). Biblioteca Informacions 1994;(8).
 433. Borràs JA, Cantos C. Edició de discos CD-ROM. Ítem 1993;(12):123-133.
 434. Borràs MJ, Campos E. Els nous recursos de la premsa diària a Espanya. Biblioteca Informacions 1995;(11).
 435. Cabré MT. Els bancs de dades terminològiques: organització per a la llengua catalana. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 436. Campos I. Les empreses de serveis. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:137-139.
 437. Campos MA. La xarxa Earn, eina complementària per a documentalistes. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 438. Canals I. Informació i tecnologia: criteris i prioritats en la societat de la informació. L'estrategia Barnatel. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):375-408.
 439. Canals I. La societat de la informació en 34 punts i una esperança. En: Anuari SOCADI de Documentació i informació 1997. Barcelona: SOCADI, 1997:153-160.
 440. Canals I, Piñol P. La producció de bases de dades a Catalunya: situació i perspectives. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 441. Canals JM. El videotext: una informàtica alternativa. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 442. Carbonell M, Martorell I. El videodisc, un altre disc òptic. Biblioteca Informacions 1994;(7).
 443. Castillo L. El compact disc (CD-ROM) i altres sistemes òptics. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 444. Ciència: de l'Anís del mono a les autopistes de la informació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1994.
 445. Clavera J. Evolució recent de les tecnologies de la informació a la Comunitat Europea. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 446. Codina Ll. El llibre digital: una exploració sobre la informació electrònica i el futur de l'edició. Barcelona: Centre d'Investigació de la Comunicació, 1996.
 447. Cornella A, Rucabado J. Les autopistes de la informació: descripció i impacte. Barcelona: Proa, 1996.
 448. Estivill A. L'ús d'Internet en les tasques dels serveis tècnics (part I). Ítem 1997;(20):44-78.
 449. Estivill A. Organització dels recursos Internet. Ítem 1996;(18):42-74.
 450. Expodoc 92: catàleg: 22, 23 i 24 de gener de 1992, Palau de Congressos de Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992.
 451. Fedi R. Internet i la psicologia. Biblioteca Informacions 1994;(8).
 452. Fernández A. Internet i l'empresa. Ítem 1997;(20):36-43.
 453. Fuentes ME. Els serveis de documentació dels diaris de Barcelona: deu anys després. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:285-305.
 454. Gallart N. El CD-ROM i la premsa. Ítem 1992;(11):118-122.
 455. García C. Una base de dades d'història de Catalunya a Internet. Biblioteca Informacions 1996;(13).
 456. García R, Terrones MA. Internet a les biblioteques públiques: l'espai sense territori. Ítem 1997;(20):23-35.
 457. Ginés P. Cordis (Community A+D Information Service). Biblioteca Informacions 1994;(8).
 458. Griera M. El servei de NEWS. Biblioteca Informacions 1994;(7).
 459. Huguet C. Les noves tecnologies òptiques multimèdia. La solució a la documentació museogràfica?. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:137-147.
 460. Informació, comunicació i noves tecnologies. Barcelona: Ajuntament, 1987.
 461. Jiménez J. Bases de dades de documentació estadística: un cas particular entre les bases de dades bibliogràfiques i les de text complet. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 462. Jordà M. Accés i utilització d'Internet en la recerca biomèdica. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:115-123.
 463. Jornada sobre edició electrònica: ponències; 1994; Barcelona. Barcelona, 1995.
 464. Jornades d'Informació Tecnològica. La informació tecnològica com a base de l'empresa en el futur: recull de les ponències de les Jornades d'Informació Tecnològica; 1982; Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Indústria i Energia, 1983.
 465. Keefer A. Nous reptes per als proveïdors de serveis d'informació. Ítem 1996,(18):28-34.
 466. Kemp A. L'impacte de les xarxes i la tecnologia informàtiques: noves perspectives per a l'edició de publicacions científiques, tècniques i mèdiques (STM). En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació (Annex); 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997(A):1-6.
 467. Lancaster FW. La publicació electrònica en xarxa: dels resultats de la recerca acadèmica. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer, 1995.
 468. Lavín S. Barcelona a l'escola. Una base de dades per al coneixement de la ciutat. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:135-142.
 469. Llobet M, Alòs-Moner A. Els discos òptics. Ítem 1987;(1):63-68.
 470. Martínez B. Internet i els arxius. Arxius 1996;(9):1-2.
 471. Matas T. Productes multimèdia: disseny i anàlisi conceptual. En: Anuari SOCADI de Documentació i Informació 1997. Barcelona: SOCADI, 1997:101-112.
 472. MDUP: mecanització documental: versió 2.0. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, Centre de Càlcul, Departament de Desenvolupaments, 1988.
 473. Meléndez V. L'evolució de la distribució de bases en línia en els darrers anys des de la perspectiva catalana. Ítem 1991;(8):52-65.
 474. Meléndez V. El paper del CIDC en el desenvolupament de la teledocumentació: perspectives en matèria de formació. Estudi del període 1980-1984. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 475. Mut R. Titània: una base de dades de literatura infantil en el marc de les ciències de l'educació. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:143-150.
 476. Muxach S. El WEB. Ítem 1995;(16):4-33.
 477. Noves tecnologies i desafiament socio-econòmic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català d'Estudis Mediterrànis, 1991.
 478. Pañella V, Tremoleda J. El sistema MAD: implementació de l'aplicació i implementació al servei de documentació, biblioteca i arxiu del Parlament de Catalunya. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 479. Pérez JM, Martorell I. MEDLINE: estudi comparatiu entre diferents accessos gratuïts a Internet. Biblioteca Informacions 1997;(17).
 480. Peset MF. El correu electrònic. Un sistema de missatgeria ràpid. DISE. Revista d'informació universitària 1995;(58):2-4.
 481. Planet AM, Parès I. Telefacsímil: una experiència a la biblioteca de física i química de la Universitat de Barcelona. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 482. Quintana Ll. Prestatges nous i llibres de saldo. Ítem 1995;(17):59-65.
 483. Recoder MJ. Documentació i sistemes de comunicació per cable. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):307-323.
 484. Recoder MJ. L'aplicació del videotex a la universitat. El cas català. En: 4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1992:125-135.
 485. Recoder MJ, Abadal E. La indústria de les bases de dades a Catalunya. Panoràmica de deu anys. Ítem 1991;(9):36-50.
 486. Rodríguez JM. La xarxa Internet. Aplicacions en biblioteques i centres de documentació. Ítem 1993;(13):113-129.
 487. Rodríguez JM. La xarxa Internet. Aplicacions en biblioteques i centres de documentació. Métodos de información 1995;2(3):12-20.
 488. Salvador E. Videotex a Espanya, un futur indefinit. Ítem 1992;(10):79-90.
 489. Santos G. Xarxes digitals i serveis integrats: el camí cap a les autopistes de la informació. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:409-422.
 490. Seguí R. El DOGV en CD-ROM. Métodos de información 1997;4(19):23-25.
 491. Seminari sobre Tecnologia, Informació i Comunicació. Primer Seminari sobre Tecnologia, Informació i Comunicació; 1986 abril 18-19; Palma de Mallorca. 2na ed. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions e Intercanvi Científic, 1995.
 492. Serramià J. Empreses espanyoles de serveis en l'àmbit de l'arxivística, biblioteconomia i documentació. Ítem 1993;(12):146-162.
 493. El sistema informàtic de l'AIEMB. Arxiu d'imatges Emili Massanas i Burcet 1994;(4):2-3.
 494. Soler Ll. El CD-ROM en el món documental. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(1):301-337.
 495. Sorribes J. Ciutat, telecomunicacions i informació. Métodos de información 1997;4(19):32-36.
 496. Térmens M. El Gopher: tota la Internet al nostre abast. Biblioteca Informacions 1994;(8).
 497. Torns T, Brullet T. La base de dades DONUA (Seminari d'Estudis de la Dona) interrogable on line al CIDC. Evolució i perspectives. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 498. Tremblay G. La societat de la informació: del fordisme al gatesisme. Anàlisi 1996;(19):57-78.
 499. 6.2. Biblioteconomia

  6.2.1. Teoria

 500. Anglada Ll. El futur de les biblioteques i el bibliotecari del futur. Ítem 1993;(13):5-24.
 501. Bover J, et al. Temes de biblioteconomia. Palma de Mallorca: Govern Balear, 1985.
 502. Camps E, Bagunyà Ll. La lectura pública a Catalunya: estat de la qüestió a 10 anys de la Llei de biblioteques. Ítem 1991;(8):3-23.
 503. Carreras C, Martínez C, Rovira T. Organització d'una biblioteca. Barcelona: Edicions 62, 1981.
 504. Díaz A. Com es forma i com funciona una biblioteca: biblioteques populars. Barcelona: Barcino, 1960.
 505. Directori de biblioteques de Catalunya. Barcelona: Associació de Bibliotecaris, 1979.
 506. Domènech D, López F. El nom de cada cosa: materials per a la revisió de la terminologia biblioteconòmica. Ítem 1997;(20):141-151.
 507. Estivals R. Història de la bibliologia. Ítem 1992;(11):25-41.
 508. Guia de les biblioteques de Catalunya i Balears. Ed. act. Barcelona: Caixa de Pensions, Obra Social, 1984.
 509. Mayol C, Massísimo A. Biblioteques i biblioteconomia a l'estat espanyol. Ítem 1993;(12):21-36.
 510. Mil-i-una: butlletí de la Biblioteca Pública Infantil Santa Creu, Centre de Documentació del Llibre infantil. Barcelona: Biblioteca Infantil Santa Creu, 1990- .
 511. Miralles F. L'objectiu a la biblioteca. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1996.
 512. Roca J. Escollint els nostres futurs, treballant en el nostre present: (perspectiva des d'una biblioteca nord-americana). Ítem 1997;(20):79-86.
 513. Rubió J. Sobre biblioteques i biblioteconomia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.
 514. Ventura N, Nicolau A, Rodà C. Guia de biblioteques: Barcelona: la lectura pública a Barcelona. Barcelona: Ajuntament, Diputació, 1991.
 515. Villangómez M. Les petites biblioteques. Eivissa 1991;(19-20):4-5.
 516. 6.2.2. Biblioteques nacionals

 517. Alòs-Moner A. Les biblioteques nacionals. Un debat obert: la Biblioteca de Catalunya. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:67-80.
 518. Biblioteca de Catalunya. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1914.
 519. Els canvis a la Biblioteca Nacional de Catalunya: Barcelona (Espanya), 1993. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1993.
 520. Jorba M. La Biblioteca de Catalunya com a biblioteca nacional. Ítem 1996;(19):7-10.
 521. Lagüens A, Grabulós M. Una visita a la Biblioteca Nacional de Luxemburg. Ítem 1988;(2-3):119-130.
 522. Nota Bene: full informatiu de la Biblioteca de Catalunya <http://www.gencat.es/bc/netabene.htm>. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1995- .
 523. Rodón J. El projecte de remodelació de la Biblioteca de Catalunya. Ítem 1992;(10):58-63.
 524. 6.2.3. Biblioteques públiques

 525. Agustí Ll. La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l'Instituto Cervantes. Ítem 1997;(20):112-123.
 526. Bailac A. La biblioteca pública: es pot parlar d'un nou model de biblioteca?. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:423-428.
 527. Ballester J, Camps E, Mayol MC. Normes per a biblioteques públiques a Catalunya. Barcelona: Associació de Bibliotecaris de Catalunya, 1984-1991.
 528. Biblioteca Can Torró. Can Torró (vídeo). Alcúdia: Fundació Biblioteca d'Alcúdia «Can Torró», 1991.
 529. Biblioteca Can Torró. Memòria. Alcúdia: Fundació Biblioteca d'Alcúdia «Can Torró», 1991- .
 530. Biblioteques populars de Barcelona. Barcelona: Ajuntament, 1982.
 531. Camps E. Reflexions entorn a les «Normes per a Biblioteques Públiques a Catalunya». En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:375-384.
 532. Camps E, Alòs-Moner A. Les biblioteques populars. Elements per a un programa d'acció municipal. CEUMT 1980;24(3):60-63.
 533. Carreras A, Fort F, Rodrigo F. La legislació sobre les biblioteques públiques. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:183-202.
 534. Casòliva M, et al. Biblioteques populars o públiques: noves funcions i perspectives de futur. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:363-374.
 535. Espinàs E. La Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró. Ítem 1992;(10):108-113.
 536. Estarlich M, Giner AJ. Els centres de lectura municipals a la Comunitat Valenciana: potencial i debilitats. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:115-127.
 537. Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques. Directrius per a biblioteques públiques. Barcelona: COBDC, 1987.
 538. Fulls. Burjassot: Associació de Bibliotecaris Valencians, 1994- .
 539. Gibert E, Permanyer J, Pi N. Les biblioteques públiques a Dinamarca. Punt i apart. Ítem 1989;(4):77-93.
 540. Guia de biblioteques públiques de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993.
 541. Hidalgo R, Llabata T, Muñoz V, Carbonell X, Hurtado MI, Pérez R, Marquina I, et al. Enquesta sobre les biblioteques i/o seccions públiques infantils de la Comunitat Valenciana. En: II Jornades sobre Cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:166-177.
 542. Lozano R. La biblioteca pública en la societat de la informació: nous reptes, nous objectius. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:289-298.
 543. Lloret A. Petita història de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró. Barcelona: Mediterrània, 1996.
 544. Melot M. Projecte per a una gran biblioteca pública: la biblioteca, lloc de democràcia. Ítem 1989;(5):9-14.
 545. Mirambell E. La Biblioteca Pública de Girona, fruit de la desamortització. Revista de Girona 1985;31(113):36-39.
 546. Mirambell E. Projecte de biblioteca provincial (1820-1823). Revista de Girona 1989;(136):75-82.
 547. Moyá JM, Ordiñana A. Xarxa de biblioteques públiques municipals de Gandia. Métodos de información 1995;2(3):40-42.
 548. Niegaard H. Manifest de la UNESCO de la biblioteca pública 1994. Introducció. Ítem 1995;(16):77-87.
 549. Pastor F. Situació actual de les biblioteques públiques. Métodos de información 1994;1(2):25-27.
 550. Ramón V. Clapes en les biblioteques públiques. En: II Jornades sobre Cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:221-224.
 551. Renedo MC. Les biblioteques públiques. Revista de Girona 1995;41(173):78-85.
 552. Seguí R. L'estat de la qüestió de les biblioteques públiques municipals a la Comunitat Valenciana: esforços de les administracions (1978-1993). Métodos de información 1994;1(2):28-37.
 553. Vives J. La missió de la biblioteca pública a la societat de la informació. En: 5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1995:429-438.
 554. Vives J. La missió de la biblioteca pública a la societat de la informació. Métodos de información 1996;3(14-15):41-48.
 555. 6.2.4. Biblioteques universitàries i de recerca

 556. Alcolea S, et al. La Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994.
 557. Anglada Ll. Possibles escenaris per a les biblioteques del futur. Métodos de información 1997;4(20):41-47.
 558. Argudo S, Núñez Ll. Les biblioteques universitàries catalanes a la WEB. Ítem 1997;(20):6-22.
 559. Biblioteca informacions: públicació del Servei de Biblioteques de la UAB <http://www.bib.uab.es/bib-inf/bib-inf.htm>. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991- .
 560. Biblioteques de universitats públiques: Catalunya en els anys 90. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1993.
 561. Biosca MD, et al. Les biblioteques universitàries a Catalunya: present i futur. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:133-158.
 562. Borràs MJ. L'Hemeroteca general de la UAB, centre viu de l'expressió informativa i cultural. Ítem 1994;(14):120-124.
 563. Camps T. El fons Marca. Biblioteca Informacions 1998;(18).
 564. Cardús S. La nova Biblioteca de Ciències Socials. Biblioteca Informacions 1997;(16).
 565. Comellas N, Gràcia M, Minobis E, Mur R, Pallàs M, Roca M, et al. La incorporació dels fons bibliogràfics departamentals al catàleg únic de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ítem 1995;(16):68-76.
 566. Culla JB. El Fons Albert Viladot al CEDOC. Biblioteca Informacions 1993;(5):3.
 567. Estrader AM. Les biblioteques universitàries. Revista de Girona 1995;41(173):72-77.
 568. Farré C. Les adquisicions bibliogràfiques. Biblioteca Informacions 1997;(16).
 569. Ferrer MC. Un model de biblioteca de facultat centralitzada. Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:291-302.
 570. Gallart N, Dilme MD. Les biblioteques universitàries catalanes. Ítem 1991;(9):11-35.
 571. Gascón J, Morer J, Rabat M. La biblioteca de recerca: com aprofitar-ne els recursos. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1995.
 572. Gómez J, editor literari. Les biblioteques de les universitats públiques de Catalunya en els anys 90 = State-funded university libraries in Catalonia in the nineties. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Comissionat per a Universitats i Recerca, 1993.
 573. Gonzalo CR. Docència i investigació tenen en la biblioteca un pas previ obligat. Biblioteca Informacions 1996;(14).
 574. Gorosquieta I, Thió C. La biblioteca del departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:303-312.
 575. Line MB. El camí a través del caos: el paper futur de la biblioteca universitària com a creadora de coneixement. Ítem 1994;(14):62-73.
 576. Oró A. L'estat actual de les biblioteques del CSIC a Catalunya: objectius aconseguits i mancances. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:625-632.
 577. Pérez A. La biblioteca del futur. En: 6es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona. Barcelona: SOCADI, COBDC, 1997:633-643.
 578. Ponsati A. Les biblioteques del CSIC: una xarxa nacional informatitzada. Ítem 1991;(8):31-42.
 579. Rodríguez A. Trenta anys de la memòria sonora del nostre país estan arxivats a la Biblioteca de Ciències de la Comunicació. Biblioteca Informacions 1993;(3):3.
 580. Segura P, Sans N, Zea B. Centre d'estudis de documentació de patents (CEDP) i biblioteca de patents CIDEM/UB. FBG. Ítem 1991;(8):83-89.
 581. Térmens M. Nou Web del Servei de Biblioteques. Biblioteca Informacions 1996;(14).
 582. Universitat Autònoma de Barcelona. Humanitats: una biblioteca per a un temps i per a un lloc. Biblioteca Informacions 1997;(15).
 583. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. Memòria 1988. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1989.
 584. Universitat de Barcelona. Biblioteca. Guia de les biblioteques de l'àrea de ciències experimentals i matemàtiques: Àrea III. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995.
 585. Universitat Politècnica de Catalunya. Recerca a la Universitat Politècnica de Catalunya: cursos: 1982-1983: 1983-1984. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985.
 586. Universitat Politècnica de Catalunya. Biblioteca. Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Informe del curs 1995-96 i dades de l'any 1995. Barcelona: Biblioteca de la UPC, 1996.
 587. Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca. La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (vídeo). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1993.
 588. Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca. Reglaments de la Biblioteca. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1991.
 589. 6.2.5. Biblioteques escolars

 590. Baró M, et al. La biblioteca escolar. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:461-468.
 591. Baró M, Mañà T. Formar-se per informar-se: propostes per a la integració de la biblioteca a l'escola. Barcelona: Edicions 62, 1994.
 592. Baró M, Mañà T, Roig AM. Les biblioteques a les escoles públiques de Catalunya. Barcelona: Diputació, Area d'Educació, 1991.
 593. Baró M, Mañà T. Eppur si muove: Un decenni de biblioteques escolars. Ítem 1991;(8):24-30.
 594. Batlló MI, Comalat M. Les biblioteques escolars en el sistema de lectura pública de Catalunya. Ítem 1996;(19):26-32.
 595. La biblioteca escolar: ni t'ho imagines! (vídeo). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 1993.
 596. Carreras C, Martínez C, Rovira T. Organització d'una biblioteca escolar, popular o infantil. 2na ed. Barcelona: Edicions 62, 1983.
 597. García A. Crònica d'una recuperació: la Biblioteca del Col·legi Públic «Vicente Blasco Ibáñez» de Montcada (L'Horta-Nord). En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:325-330.
 598. Herreros V, et al. Experiències de biblioteques a l'escola privada a Catalunya. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:443-460.
 599. Manifest per les biblioteques escolars. Ítem 1994;(15):160-162.
 600. Mut R, Reynés N. La biblioteca al centre d'ensenyament públic. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:427-442.
 601. Pastor F. Escola i literatura. Condemnades a conviure?. Métodos de información 1995;2(4):16-19.
 602. Sempere JV. La biblioteca d'aula en el primer cicle de primària. València: Generalitat Valenciana, 1990.
 603. Vilallonga J, Garrido A, Lorenzo N. Biblioteca i documentació a l'Institut de Batxillerat Barri Besòs. Ítem 1994;(14):110-119.
 604. 6.2.6. Biblioteques privades

 605. Annals de la Biblioteca-Arxiu Josep Tarín-Iglesias. Vilafranca del Penedés: Museu de Vilafranca, 1991- .
 606. La biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Barcelona: Rosa Esteve i Associats, 1997.
 607. Coll M. La Biblioteca-Museo Municipal Soler i Palet de Terrassa. Terrassa: Biblioteca Soler i Palet, 1978.
 608. 6.2.7. Biblioteques especialitzades

 609. Albó I, Condomines M, Navarro M. Biblioteques de museus. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:267-274.
 610. Alegre P, García R. La Cartoteca General: gènesi i actualitat. Biblioteca Informacions 1995;(10).
 611. Alegre P, García R. La Cartoteca General: gènesi i actualitat. Biblioteca Informacions 1997;(15).
 612. Baig M, Coarasa JA. Recursos per matèries a Internet: física. Biblioteca Informacions 1996;(13).
 613. Cabó A. Biblioteca popular Francesca Bonnemaison, 1909-1995: història i ús actual. Ítem 1995;(17):66-73.
 614. Camps C. Les biblioteques infantils. Ítem 1987;(1):9-18.
 615. Cardellach T. La Biblioteca de Jaume Cañameras. Terme 1989;(5):5-8.
 616. Carreras C. Biblioteques per a infants de 0 a 6 anys. Infancia 1990;(53):27-30.
 617. Carreras C, et al. Biblioteques infantils. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:385-398.
 618. Col·lectiu de bibliotecaris i bibliotecàries dels CEP de la Comunitat Valenciana. Les Biblioteques-Centres de documentació (B-CD) dels Centres de Professors (CEP) de la Comunitat Valenciana. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:318-324.
 619. Crespí J, et al. Biblioteques especialitzades en música. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:245-254.
 620. Feliu L, Mañà T, Omella E. Les normatives per a biblioteques infantils. Ítem 1987;(1):27-36.
 621. Fusté A, Estrada R. Una acció coordinada per a l'establiment de la Biblioteca Agrària de Catalunya. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 622. Galera M. Cartoteca de Catalunya. En: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990:288.
 623. Galera M, compiladora. Cartoteques a la Península Ibèrica. En: La cartografia de la Península Ibèrica i la seva extensió al continent americà. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1991:43-152.
 624. Galera M. Projecte per a una cartoteca històrica de Catalunya. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:191-216.
 625. Grup de recerca del llibre infantil. Biblioteques infantils de Catalunya. Ítem 1987;(1):45-58.
 626. Guerola MA. Biblioteca de Lo Rat Penat. Compromís i col·laboració en la societat valenciana. En: II Jornades sobre Cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:178-182.
 627. Lladó I, Pascual M, Riera R, Romera R, Sastre T. Bases de dades: l'organització interna d'una biblioteca especialitzada. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 628. Mestre A. La biblioteca especialitzada: un món obert a noves tècniques i professions. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 629. Molleví R. Biblioteques d´hospitals. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:255-266.
 630. Montserrat MI, Bragulat AM. Una biblioteca especialitzada en gas. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:239-244.
 631. Omella E. La biblioteca internacional de Munic. Ítem 1988;(2-3):131-136.
 632. Panyella V. Les biblioteques parlamentàries en l'actualitat: la Biblioteca del Parlament de Catalunya. En: Primeres Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya; 1985 febrer 22-24; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1985:217-238.
 633. Pastor F. Educació, documentació i les biblioteques dels Centres de Formació del Professorat. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:310-317.
 634. Picher D. Les biblioteques dels centres de professors de la Comunitat Valenciana: el cas d'Alcoi. Métodos de información 1995;2(8):41-43.
 635. Plaza MA. La biblioteca de la UEI de musicologia (CSIC): servei de recolzament a la investigació. Anuario musical 1994;(49):258-264.
 636. Puig P. La biblioteca Josep M. Domènech de monografies locals de Catalunya. Terme 1993;(8):7-8.
 637. Tort G. Activitats, evolució i valoració tècnica de la biblioteca del Col·legi de farmacèutics de Barcelona, anys 1984-1990. Circular farmacéutica 1991;49(312):395-414.
 638. Vilanova T, Querol L. Les biblioteques especialitzades. Revista de Girona 1995;41(173):66-71.
 639. 6.3. Arxivística

  6.3.1. Teoria. Esporgada. Classificació

 640. Adroer MA. Els arxius patrimonials. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:71-73.
 641. Alberch R. Arxius, documents sonors i història oral. En: Historia, fuente y archivo oral: Actas del seminario Diseño de Proyectos de Historia Oral. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de Archivos Estatales, 1990;(4):151-156
 642. Alberch R. Arxius: la memòria de la col·lectivitat. Cultura 1992;(39):33-34.
 643. Alberch R. Arxius i arxivística a les comarques gironines. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1994;(34):521-601.
 644. Alberch R, Boadas J. Arxius i museus com a institucions culturals. AIXA 47-52.
 645. Alberch R, Freixas P. Els arxius d'imatges: conservació i difusió. De Museus 1988:(1):70.
 646. Alberch R. Els arxius: la normalització pendent. L'Avenç 1989;(130):35-38.
 647. Alberch R. Els arxius notarials com a font històrica. Plecs d'història local. (Separata de L'Avenç) 1987;(9):142.
 648. Alberch R. La funció social i cultural dels arxius. Revista de Catalunya 1989;(26):15-25.
 649. Alberch R. El paper dels arxius com a fonts per a la investigació històrica. En: Patrimoni i Història Local: Jornades d'Homenatge a Lluis Esteva i Gruañas. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, 1996:115-117.
 650. Alberch R. Els quadres de classificació per a arxius municipals a l'estat espanyol. Consideracions generals. Lligall 1990;(2):69-84.
 651. Alberch R, Barriach i F, Panyella V. Els arxius històrics municipals: normes bàsiques de classificació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 1982.
 652. Alonso JE, Frasquet E, Gil F, Pons A. Introducció al tractament i utilització del arxius municipals i parroquials de la comarca de La Safor. Estudis d'Història Contemporània del País Valencià 1982;(3):321-339.
 653. Alvarez A, Castaño J. L'Arxiu Parroquial Històric de Santa Maria d'Elx. El paper dels arxius eclesiàstics en el conjunt dels fons documentals valencians En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:487-494.
 654. Andreu J. Els arxius centrals administratius. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:51-54.
 655. Arxiu Administratiu de Terrassa. La revolta dels arxius. Terme 1989;(5):8-10.
 656. L'Arxiu d'Història de la Forma Urbana a Catalunya. Arxius 1995;(6):11-12.
 657. Arxiu Municipal de Barcelona. Normes i reglaments de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Barcelona: Ajuntament, Regidoria de Presidència, 1994.
 658. Arxiu Municipal de Girona, Boadas J. Arxiu Municipal de Girona: reglament. Girona: Ajuntament, 1993.
 659. Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramanet. Normativa reguladora de l'ús de l'Arxiu Municipal. Santa Coloma de Gramanet: Ajuntament, 1992.
 660. Arxiu Nacional de Catalunya. L'Arxiu Nacional de Catalunya: normativa d'accés a la documentació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Arxiu Nacional de Catalunya, 1994.
 661. Arxiu Nacional de Catalunya. L'Arxiu Nacional de Catalunya: una infraestructura arxivística i cultural. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1995.
 662. L'Arxiu Nacional ingressa els arxius històrics de SIEMENS, S.A. Arxius 1994;(3):11-12.
 663. Arxius: butlletí del Servei d'Arxius. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993.
 664. Els arxius d'imatges mataronins. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 1992;(44):1.
 665. Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995.
 666. El arxius: reptes i estratègies per al futur. Butlletí Informatiu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya 1995;(29):1-2.
 667. Associació d'Arxivers de Catalunya. Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988.
 668. Bach A. L'Arxiu Diocesà de Solsona i altres arxius de la zona del Cardener. Cardener 1985;(2):237-248.
 669. Balada F, Planes R. La reglamentació de la tria i eliminació de documentació a Catalunya. El seu plantejament general i una aplicació als arxius de la Generalitat. Lligall 1990;(2):159-170.
 670. Bello C. La conservació i la restauració. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:133-135.
 671. Benaul JM. Bases per a un cens dels arxius municipals de Catalunya. Lligall 1988;(1):99-116.
 672. Berché C. Una exposició d'arxius, per què, de quina manera?. Lligall 1991;(4):115-124.
 673. Boadas J. Els arxius: instruments de gestió i eines de cultura. Quaderns d'història de Salt 1992;(4):2.
 674. Boadas J. La documentació dels arxius: eliminar per conservar. L'Avenç 1989;(130):38-41.
 675. Boadas J. Gestió cultural, partenariat i arxius. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:117-119.
 676. Boadas J, Puig P. Per una normativa de tria i eliminació. Els arxius de l'administració municipal. Lligall 1990;(2):171-210.
 677. Borfo A. Els arxius de les universitats. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:47-49.
 678. Borfo A. Que cal tenir en compte per tirar endavant una proposta de sistema arxivístic universitari. Lligall 1994;(8):187-205.
 679. Borràs J. L'Arxiu general de la Universitat Pompeu Fabra: un sistema integrat de la gestió dels documents administratius i d'arxiu. Lligall 1992;(5):147-158.
 680. Busquets J, Foj G, Solivelles A. Els arxius municipals, una font de recursos didàctics. El Guix. Elements d'acció educativa 1992;(182):69-71.
 681. Butlletí informatiu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1989- .
 682. Carrascal A. Els arxius d'arquitectura. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:83-86.
 683. Carreras J, Capdevila MC. Els arxius centrals administratius a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya. Arxius 1996;(11):1-2.
 684. Casademont M. La legislació. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:54-79.
 685. Casademont M. Unde veniunt ac quo vadunt archiva. Lligall 1991;(4):57-93.
 686. Casademont M, Corominas M, Matas J. Estratègies per promoure els arxius en el sí de les administracions. Lligall 1995;(9):15-39.
 687. Casanellas JM. De la història clínica vers la informació sanitària. Una proposta de treball. Lligall 1994;(8):143-156.
 688. Cases Ll, et al. Inventari dels fons documentals de l'Edat Moderna a la comarca d'Osona: arxius històrics i Municipal de Vic, Arxiu Parroquial de Centelles, Arxiu Parroquial de Tarradell. Barcelona: Eunibar, 1980.
 689. Castells N. Característiques generals dels arxius. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:25-27.
 690. Castells N. Condicions i equipaments. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:28-34.
 691. Cermeno Ll. L'avaluaciò de la documentació administrativa a Catalunya. Funcions de la Comissió nacional d'avaluaciò i tria de documentació. Lligall 1993;(7):99-111.
 692. Cermeno Ll. Normativa d'avaluació i tria de documentació. Arxius 1994;(2):4.
 693. Cermeno Ll. La normativa sobre gestió de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Arxius 1996:(9):2-3.
 694. La Comissió d'Arxius de la Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Informacions 1995;(9):11.
 695. Conde R. Una discutible decisió arxivística del segle XV. Lligall 1994;(8):11-18.
 696. Consell Internacional d'Arxius. ISAD (G): norma internacional general de descripció arxivística. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1996.
 697. Consell Internacional d'Arxius, Rufí J, Matas J, Pagarolas L. ISAAR (CPF): norma internacional per a registres d'autoritat arxivístics d'organismes, persones i famílies. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1997.
 698. Corominas M, Jove M, Perpinyà R. Experiències en l'organització d'arxius de gestió. Lligall 1991;(4):137-152.
 699. Danbury E. Els arxius a Gran Bretanya. Lligall 1988;(1):143-151.
 700. Directori dels arxius de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989.
 701. Domènech S. La multiplicitat de fotografies dins de l'arxiu. En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1996:161-167.
 702. Domingo J. La revista Lligall. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:125-127.
 703. Alonso JE, et al. El futur dels arxius municipals: una proposta de comarcalització. En: Homenaje a Pilar Faus y a Amparo Pérez. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1995:325-331.
 704. Escoda C, Toldrà M. Els arxius de les empreses públiques: el cas dels Ports. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:55-57.
 705. Farré J. Els arxius històrics comarcals. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:43-46.
 706. Fernández J. Els arxius personals. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:91-92.
 707. Ferrando F. Arxius municipals mitjans i menuts: un cas, l'Eliana. En: Homenaje a Pilar Faus y a Amparo Pérez. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1995:373-381.
 708. García A. Dinamitzar els arxius. Espai Obert 1995;(2):33-34.
 709. Gasol JM. Arxius i arxivers manresans. Manresa: Centre d'Estudis del Bagès, 1990.
 710. La Generalitat inicia la microfilmació d'un dels arxius mes importans per a la història de Catalunya. Arxius 1993;(1):4.
 711. Gonzalvo G. Els arxius i els centres d'estudi. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:143-146.
 712. Gonzalvo G, Matas J. El quadre de classificació dels fons de les juntes electorals. Arxius 1995;(8):2-3.
 713. Grau JMT. La genealogia i els arxius. Missiva. Fulls d'informació històrica i opinió cultural 1994;(8):3-4.
 714. Hastings JJ. Els arxius nacionals dels Estats Units i la gestió dels documents administratius. Lligall 1992;(5):41-51.
 715. Hofmann H. L'arxiu i l'eficàcia en la gestió administrativa. Lligall 1995;(9):41-54.
 716. Hol RC. PIVOT, l'avaluació dels documents moderns: un conte «inundant» de l'experiència holandesa. Lligall 1995;(10):139-153.
 717. Ibars T. Els arxius de les diputacions i consells comarcals En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:35-37.
 718. Instrucció de la Direcció General del Patrimoni Cultural sobre reprografia als arxius de 31 de març de 1992. Arxius 1995;(6):5-6.
 719. Jornades d'Arxivística de Catalunya. I Jornades d'Arxivística de Catalunya: Actes; 1987 maig 15-17; Ribes de Freser. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1989.
 720. Jornades d'Arxivística de Catalunya. Actes de les Segones Jornades d'Arxivística de Catalunya; 1989 abril 28-39 a 1 maig; Andorra la Vella. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1990.
 721. Jornades d'Arxivística de Catalunya. Ponències de les Terceres Jornades d'Arxivística de Catalunya; 1991 abril 25-28; Girona. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1991.
 722. Jornades d'Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona. Primeres Jornades d'Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona: ponències i comunicacions; 1979; Tarragona. Tarragona: Arxiu Històric Provincial, 1979.
 723. Kitching C. La normalització de la descripció arxivística. Lligall 1993;(6):43-55.
 724. Kovacevic M. La destrucció i el treball de recuperació de l'Arxiu de l'Estat durant la guerra a Bòsnia i Hercegovina. Lligall 1995;(10):133-138.
 725. Lorente A, Cermeno Ll. El valor d'ús dels arxius: la gestió documental com a instrument que garanteix la conservació del patrimoni documental. Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 1993;(1):2-3.
 726. Loureiro C. Fons americans en arxius de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Comissió Amèrica i Catalunya 1992, 1990.
 727. Llansó J, Vilà E. L'arxiver itinerant, un instrument per a la gestió integral del patrimoni documental en els municipis. L'experiència de la comarca del Bagès. Lligall 1995;(10):155-170.
 728. Lligall: revista catalana d'arxivística. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1989- .
 729. Mainar E. Inventari-guia dels arxius municipals i parroquials de la Vall d'Albaida. Arxiu Municipal de Palomar. Arxiu Parroquial del Palomar. Índex de l'Arxiu Parroquial de l'Olleria. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1992;(7):145-149.
 730. Magrinya A. Programari de descripció i gestió d'arxius (GAC). Arxius 1995;(8):1-2.
 731. Marqués S. Els arxius i la història de l'educació i l'ensenyament. En: Patrimoni i Història Local: Jornades d'Homentage A Lluis Esteva i Gruañas. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, 1996:119-122.
 732. Márquez R. Els arxius de l'administració de justícia. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:75-77.
 733. Martínez C. Les oficines de registre d'entrada i sortida de documents. Lligall 1997;(11):175-210.
 734. Masó V. Experiències i alternatives en els arxius municipals. En: II Jornades sobre Cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:527-537.
 735. Masó V. Les restes d'un naufragi. En: II Jornades sobre Cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:407-416.
 736. Matas J. Els arxius públics de Catalunya. Marc legal i competències. Lligall 1988;(1):229-240.
 737. Matas J. Els fons documentals: organització i continguts. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:35-45.
 738. Matas J. Les normes bàsiques de classificació dels arxius municipals a Catalunya. Lligall 1990;(2):85-99.
 739. Matas J. Normes per a la classificació de la documentació municipal. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989.
 740. Mauri A. La imatge de l'arxiu. Lligall 1995;(9):97-103.
 741. Mayans A. Els arxius parroquials, municipals i notarials de La Garrotxa: una aproximació. Barcelona: Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental, Servei d'Arxius, 1987.
 742. Miret X. Relacions institucionals. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:51-52.
 743. Miret X. Servei al públic i activitats. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:46-49.
 744. Mora E. Gestió i organització d'un arxiu gràfic. En: Els materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992:37-43.
 745. Nous instruments de descripció dels arxius. Arxius 1994;(2):7-8.
 746. Pagarolas L. Els arxius de protocols. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:63-66.
 747. Pagarolas L. Els arxius de protocols, font per a la història moderna. Manuscrits. Revista d'Història Moderna 1990;(8):285-323.
 748. Pailhes C. El sistema de classificació dels arxius oficials francesos: la sèrie W. En: Jornades d'Arxivística de Catalunya. Andorra: Conselleria de Educació i Cultura, 1989.
 749. Pardo I. La secció d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell. Arxius 1994;(2):5.
 750. Pedrals X. Una proposta de classificació dels arxius eclesiàstics locals segons un esquema orgànic i funcional: estudi de l'Arxiu Eclesiàstic de Bagà. Lligall 1991;(4):153-167.
 751. Pedrals X. Una proposta de quadre de classificació dels arxius eclesiàstics locals segons un esquema orgànic i funcional. Analecta Sacra Tarraconensia 1994;67(1):123-137.
 752. Piqué J. Els arxius històrics supracomarcals a provincials. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:39-41.
 753. Planes R. L'Arxiu de la Corona d'Aragó i els altres traspassos d'arxius a la Generalitat de Catalunya durant la II República. Arxius 1996;(10):1-2.
 754. Planes R. Mètode arxivístic i història dels arxius: els arxius municipals de Catalunya. Lligall 1992;(5):11-39.
 755. Planes R. Les publicacions d'instruments de descripció. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:121-124.
 756. Pons V. Els arxius de la Ribera Alta del Xúquer: alternatives i estat de la qüestió. Al-Gezira 1994;(8):9-28.
 757. Puig P. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: la captació de documents i el servei dels arxius i fons documentals privats. Terme 1994;(9):3.
 758. Puig P. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: un bon pas vers la normalització del servei d'arxiu. Terme 1996;(11):3-4.
 759. Puig P. Arxius de l'administració autonòmica. Lligall 1988;(1):33-39.
 760. Puig P. Els pergamins documentals: naturalesa, tractament arxivístic i contingut diplomàtic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1995.
 761. El quadre de fons dels arxius: norma per a l'elaboració (II). Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 1994;(3):1-3.
 762. El quadre de fons dels arxius. Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 1994;(2):1.
 763. Riera F. Quadre de classificació dels arxius municipals de Mallorca. Lligall 1990;(2):101-109.
 764. Riera S. Els arxius i la universitat. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:141-142.
 765. Roberge M. La gestió dels documents administratius. Barcelona: Diputació, 1993.
 766. Roca P. Comentaris a les recents donacions de documentació a l'Arxiu Històric de Terrassa. Terme 1993;(8):29-37.
 767. Rodríguez JI. El fons de plagues de vidre del'Institut d'Estudis Ilerdencs: tractament i difusió. En: Jornades Antoni Vares. L'imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1992.
 768. Rodríguez JR. Anàlisi de la producció documental municipal en els àmbits de sanitat, beneficència i assistència social. Lligall 1994;(8):73-112.
 769. Sales N. L'eliminació de documents. El punt de vista de l'historiador. Lligall 1990;(2):137-142.
 770. Sans JM. El sistema arxivístic català. Lligall 1988;(1):167-178.
 771. Solé JM. L'arxiu i el foment de la investigació. Lligall 1995;(9):79-84.
 772. Subirana A. Ofimàtica distribuïda. Nou concepte de l'oficina del futur. En: Segones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1986.
 773. Suquet MA. Imatges, records i documents. Arxius d'imatges Emili Massanas i Burcet 1994;(6):4.
 774. Tarraubella FX. Urbanisme, arquitectura i construcció a Catalunya: guia d'arxius i de fons documentals. Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, 1993.
 775. Tarraubella X. Els arxius dels ajuntaments. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:31-33.
 776. Tarraubella X. L'eliminació de documents. Un estat de la qüestió de l'actual teoria arxivística. Lligall 1990;(2):149-157.
 777. Taule A. Els arxius històrics d'empresa. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:67-69.
 778. Torres F. La Generalitat Valenciana i els arxius. Métodos de información 1995;2(8):23-25.
 779. Torres F, coordinador. Cens-guia d'arxius de la província d'Alacant. València: Conselleria de Cultura, 1995.
 780. Torres F, coordinador. Cens-guia d'arxius de la província de Castelló. València: Conselleria de Cultura, 1995.
 781. Torres F, Fernández JM, Pérez E, Calatayud S, Grau E. Aproximació a l'estudi dels arxius municipals i parroquials: el cas de La Ribera Alta de Xúquer. Estudis d'Història Contemporània del País Valencià 1981;(2):363-383.
 782. Ubeda Ll. Els arxius sonors. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:93-95.
 783. Valentí Ll. Metodologia per a la documentació de fons cinematogràfic als arxius d'imatge: l'experiència del fons Vares a l'arxiu d'imatges de Girona. En: Jornades de debat entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge. La imatge i la recerca històrica, 1990:197-202.
 784. Vázquez M. Cicle vital centrat en la vigència. Lligall 1997;(11):115-122.
 785. Vicent J. Inventari dels arxius de Nules. Estudis castellonencs 1982;(1):475-505.
 786. Vicente C. El arxius d'imatges a Catalunya. L'Avenç 1989;(130):42-43.
 787. Vicente C. Els arxius d'imatges a Catalunya: balanç i perspectives. En: Jornades de Debat entorn del Valor Artístic i Documental del Patrimoni en Imatge (1990. Girona). La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1990:7-23.
 788. Vicente C. Les iniciatives de la Diputació de Barcelona. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:113-116.
 789. 654. Vintró J. L'eliminació de documents. El punt de vista jurídic. Lligall 1990;(2):143-148.
 790. Vinyoles T. Conservació i preservació dels documents als arxius medievals: unes notes sobre l'Arxiu Municipal de Barcelona. Estudis castellonencs 1994-1995;(6):1507-1519.
 791. 7. Història del llibre, la lectura i la cultura escrita

 792. Aleixandre F. La il·lustració del llibre valencià. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:155-180.
 793. Aleixandre F. Notícies entorn del gravat de punxons i matrius a Espanya. Segles XV-XVIII. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:187-202.
 794. L'artista com a il·lustrador de llibres per a infants; 1987. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987.
 795. Bailac A, Bellostas R, Permanyer J, Ventura N. Situació actual del llibre infantil català. Biblioteconomia 1973;(30-31):77-78.
 796. Ballester J, Franco J. L'edició al País Valencià, entre la realitat i el desig. Métodos de información 1996;3(13):27-30.
 797. Batlle L. Notícia de la biblioteca dels jesuïtes a Girona l'any 1779. Revista de Girona 1983;29(103):81-83.
 798. Bayarri J, Goñi J. Malgrat i la seva premsa (1915-1968): cinquanta anys de vida malgratenca. Malgrat de Mar: Ajuntament, 1994.
 799. Beardsley TS, Porter R. Elogi de la bibliofília. Barcelona: Porter Libros, 1975.
 800. Bellveser E, editor literari. De la marca manuscrita a l'actual ex-libris: llibre de l'exposició = Dal marchio manoscrito all'attuale ex-libris: libro della esposizione: (Galleria Cervantes, Roma, aprile-maggio 1996). València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1996.
 801. Bibliofília transformista; 1994 desembre 10 a gener 22; Barcelona. Barcelona: L'Eixample, 1993.
 802. Biblioteca de Catalunya, Socías I. Les beceroles tabel·làries de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992.
 803. Blasco R. El Breviari del rei Martí. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:181-186.
 804. Blasco R. El comerç valencià de llibres. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:203-254.
 805. Blasco R. Síntesi històrica de la impremta valenciana. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:51-102.
 806. Bohigues P. Les arts gràfiques i el llibre a Catalunya. L'Avenç 1986;(98):26-29.
 807. Bolívar M. 100 anys al servei del llibre: centenari Llibreria Bosch, 1889-1989. Barcelona: Llibreria Bosch, 1989.
 808. Bové M, Capilla A. La premsa de sorra: les publicacions obreres clandestines a la Catalunya de la postguerra (1939-1953). Barcelona: Col·legi de Periodistes de Catalunya, 1995.
 809. Bover J. La Biblioteca de Lluc Estaci, rector de Puigpunyent, Mallorca. 1644. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1991;47(845):181-194.
 810. Canal J. Llibres i lectors a la Biblioteca d'Olot. Revista de Girona 1988;(130):49-54.
 811. Carré A. La biblioteca del metge Jaume Roig. Anuari de filologia. Secció C. Llengua i literatura catalanes 1993;16(4):23-36.
 812. Castillo MM. Il·lustradors catalans del llibre per a infants (1905-1939) (microforma). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993.
 813. Centre de Terminologia. Lèxic d'arts gràfiques i edició. Barcelona: Departament d'Indústria i Energia, Gabinet Tècnic, 1993.
 814. Coloma R, editor literari. Panoràmica de l'edició valenciana, any 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992.
 815. Coloma R, editor literari. Panoràmica de l'edició valenciana, any 1993. València: Conselleria de Cultura, 1994.
 816. Coll G. Els «usatges» de la Biblioteca Apostòlica Vaticana: un manuscrit il·luminat trescentista relacionat amb la Catedral de Barcelona. D'Art 1993;(19):145-168.
 817. Coll G. La il·luminació dels manuscrits de dret canònic baix-medievals conservats a l'Arxiu Episcopal de Vic. L'anàlisi dels mss. 141 i 143. Analecta Sacra Tarraconensia 1994;67(2):629-645.
 818. Coll G. La relació preu/valor artístic i social del llibre manuscrit català al segle XIV. Aproximació a un estudi documental. Acta historica et archaeologica mediaevalia 1995-1996;(16-17):215-232.
 819. Cortés J. El paper i les filigranes. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:143-154.
 820. Costa F. L'art dels Abadal: impressors i xilògrafs de Mataró dels segles XVIII i XIX. Mataró: Patronat Municipal de Cultura, 1994.
 821. Crexell J. El llibre a Catalunya durant la guerra civil. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
 822. Cugueró MC, Boada MT, Allué V. El servei de biblioteques del front: 1936-1939. Barcelona: Diputació, 1995.
 823. Díaz-Plaja A. Petita història del llibre. Barcelona: Mediterrània, 1993.
 824. El llibre valencià: [exposició]. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1991.
 825. Empremta: regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987.
 826. Escobedo J. Un incunable català retrobat: Horae secundum ordinem sancti Benedicti, Barchinone, Johannes Luschner, 1498 (?). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992.
 827. L'esport en l'ex-libris. Catàleg del Concurs Internacional d'ex-libris: Casa Golferich, Llibreria Ciutat Vella; 1992 juliol 14 a agost 14; Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992.
 828. Ferrán M. Humor i sàtira a Reus: la premsa satírica, 1868-1936. Reus: Centre de Lectura, 1992.
 829. Figueras N, Grau J, Puig R. La possessió de llibres a través dels inventaris post-mortem. Un mostreig (s. XVIII). Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1994;(34):129-160.
 830. Figueres JM. Breu història de la premsa a Catalunya. Barcelona: Barcanova, 1994.
 831. Figueres JM. «Diari de Barcelona» (1792-1992): dos segles de premsa. Barcelona: Rafael Dalmau, 1992.
 832. Fuster J. L'aventura del llibre català. Barcelona: Empúries, 1992.
 833. Galí A. Biblioteques populars i moviment literari. Barcelona: Fundació Alexandre Galí, 1984.
 834. Gallofré MJ. L'edició catalana i la censura franquista, 1939-1951. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.
 835. Gasol JM. La impremta de Sant Josep de Manresa. Una història de cent anys (1882-1982). Miscel·lània d'estudis bagencs 1982;(2):53-74.
 836. Gasol JM. Notes per a una història de les biblioteques manresanes. I. Miscel·lània d'estudis bagencs 1981;(1):127-138.
 837. Guardiola CJ. Ofici d'editar. Barcelona: La Magrana, 1996.
 838. Huerta R. Funció plàstica de les lletres. Picanya: Edicions del Bullent, 1994.
 839. Huerta R. Funció plàstica de les lletres en les publicacions periòdiques il·lustrades espanyoles dels anys '50 (microforma). València: Universitat de València, 1993.
 840. Iglesias JA. Llibres i lectors a la Barcelona del s. XV. Les biblioteques de clergues, juristes i altres ciutadans a través de la documentació notarial: anys 1396-1475 (microforma). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.
 841. Il·lustradors a Catalunya: (1841-1939). Barcelona: Fundació Jaume I, 1995.
 842. La impremta popular valenciana: auques, col·loquis i al·leluies. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990.
 843. La impremta Valenciana: [exposició]: Llotja dels Mercaders; 1990 20 de novembre a 1991 gener 12; València. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990.
 844. Llibres de bibliòfil, Miquel Plana: [exposició]. Figueres: Museu de l'Empordà, 1984.
 845. Mañà T. Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars (1924-1936). Ítem 1994;(14):21-36.
 846. Martí E. L'indumentària tradicional en els archius i biblioteques en la Comunitat Valenciana. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:658-661.
 847. Mirabet M. Reflexions entorn d'una biblioteca privada. Pedralbes. Revista d'Història Moderna 1988;(8-2):361-370.
 848. Mirambell E. Biblioteques particulars gironines del segle XV. Medievalia 1988;(8):265-285.
 849. Mirambell E. Els impressors gironins de la família Oliva. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1982;(26):159-208.
 850. Mirambell E. Incidència ultrapirenàica en la producció del llibre gironí. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1987;(29):307-321.
 851. Mirambell E. Llibres, llibreters i impressors gironins del segle XV. Estudi general 1981;1(1):119-125.
 852. Moreu E. L'economia del llibre al segle XVIII. Anuario de filología 1982;(8):311-328.
 853. Mulé N, Zoco A. Biblioteca Pere Vilà: extracte del diari: 1933-1942. Ítem 1994;(14):37-49.
 854. Orenes F. Ex-libris: marques de propietat, símbols d'identitat: ex-libris, Casal de Sarrià. Barcelona: Ajuntament, districte de Sarrià-Sant Gervasi: Associació Catalana d'Exlibristes, 1994.
 855. Pérez F. La impremta valenciana al segle XX. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990; 103-122.
 856. Pla R. L'editorial de «L'Avenç». L'Avenç 1989;(125):60-61.
 857. Pla R. L'editorial de «L'Avenç». L'Avenç 1989;(125):34, 51-53.
 858. Rahola F. Com va començar l'aventura editorial. L'Avenç 1985;(83):36-39.
 859. Rovira T. La xarxa catalana de Biblioteques Populars: del orígens a la desfeta del 1939. Ítem 1994;(14):5-20.
 860. Rubió J. Impremta i llibreria a Barcelona. Barcelona: Escola Jordi Rubió i Balaguer, 1986.
 861. Rubió J. Llibreters i impressors a la Corona d'Aragó. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993.
 862. Schneider C. Mestres de l'«art negre». L'invent, la vida i les obres de Johannes Gutenberg. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:29-36.
 863. Sigalat MJ. La guerra civil i els arxius municipals. El cas de Carcaixent. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València: Consell Valencià de Cultura, 1997:551-559.
 864. Torra J. La impremta als països de parla catalana del Renaixement al Barroc. Ítem 1989;(5):83-92.
 865. Trenchs J. El llibre i l'escriptura en inventaris catalans i valencians del segle XV. València: [s.n.], 1982.
 866. Valéry P, Ortega J, et al. Paradisos de paper: recull de reflexions sobre els llibres i la lectura escrits per diversos autors. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1927.
 867. Vallès I. L'editorial Salvatella i l'escola activa. L'Avenç 1981;(41):61-64.
 868. Vélez P. El llibre com a obra d'art a la Catalunya vuitcentista (1850-1910). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1989.
 869. Vélez P. El «revival» neogòtic en la bibliofília vuitcentista: Marià Aguiló i Fuster. L'Avenç 1986;(98):38-41.
 870. Vélez P. Les «biblioteques il·lustrades»: una nova visió de l'«esteticisme». D'Art 1987;(13):201-211.
 871. Ventura A. Orígens del paper a Xàtiva. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:123-142.
 872. Yvars JR. Entorn de la cultura impressa i la transmissió del saber. En: La impremta valenciana, Llotja dels Mercaders 20 de novembre de 1990 a 12 de gener de 1991. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990:37-50.
 873. PART II

  8. Catàlegs, bibliografies i instruments de descripció dels arxius

  8.1. Catàlegs de biblioteques

  8.1.1. Catàlegs d'una institució

 874. Biblioteca Josep Mones, Galera M, compilador. Contingut i classificació de la Biblioteca Josep Mones de l'Ametlla del Vallès. 2na ed. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1982.
 875. Biblioteca Lambert Mata. Catàleg de la Biblioteca «Lambert Mata» de Ripoll. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1989.
 876. Biblioteca Municipal de Sueca, Cortés J, Furió A, compilador. Catàleg de la Biblioteca de l'Ajuntament de Sueca. València: Universitat de València, Departament de Paleografia i Diplomàtica, 1983.
 877. Caja de Pensiones para la Vejez. Biblioteca, Esteban S. Catàleg de la secció local de la Biblioteca de la C.P.V.E. de T. Barcelona: Caja de Pensiones para la Vejez, 1979.
 878. Centre de Documentació Estadística. Catàleg fons del Centre de Documentació Estadística. Barcelona: Ajuntament, 1990.
 879. Institut d'Estudis Ilerdencs, Estella R, editor literari. Catàleg del llegat Areny: Biblioteca de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 1980-1983.
 880. Soler R. Catàleg del fons bibliogràfic Esteve Terradas. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1994.
 881. 8.1.2. Catàlegs col·lectius

 882. Altarriba N, Botanch E, Fulla N. El catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya. Ítem 1994;(14):99-109.
 883. Biblioteca Artur Martorell, Biblioteca Rosa Sensat, López E, Martínez C. Catàleg col·lectiu de revistes d'educació: Biblioteca Artur Martorell, Biblioteca Rosa Sensat. 2na ed. Barcelona: Ajuntament, Regidoria d'Edicions i Publicacions, 1988.
 884. CAPS: catàleg automatitzat de publicacions en sèrie (microforma). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991.
 885. Coordinadora de Documentació Biomèdica. CDB'94: catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de la Coordinadora de Documentació Biomèdica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1994.
 886. Coordinadora de Documentació Biomèdica, editor literari. Catàleg col·lectiu de les publicacions periòdiques de les biblioteques biomèdiques: 1983. Barcelona: Cirit, 1984.
 887. Fonoll M, Solà MLl. Inventari de les publicacions periòdiques que es reben a les biblioteques de Barcelona. 3a ed. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1982-1983.
 888. Inventari de revistes de les universitats catalanes. Barcelona: Departament d'Ensenyament, Secretaría General Tècnica, 1983.
 889. Pérez J, Pérez JLl, Vidal X. Revistes de psicologia i de psiquiatria als centres universitaris de Barcelona. 2na ed. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Psicologia Mèdica, 1984.
 890. 8.2. Bibliografies

  8.2.1. Bibliografies locals

 891. Bibliografia del Berguedà. Berga: Àmbit de Recerques del Berguedà, 1992.
 892. Bibliografia sobre el Vallès occidental: 1700-1993. Terrassa: Consell Comarcal del Vallès occidental, 1994.
 893. Bibliografia sobre el Vallès oriental: 1700-1993. 2na ed. Granollers: Llibreria La Ele, 1991.
 894. Busquet M. La col·lecció local de la Biblioteca Soler i Palet. Terme 1994;(9):4-5.
 895. Butlletí bibliogràfic del dipòsit legal. Palma de Mallorca: Consell Insular, 1989- .
 896. L'espai local: bibliografia de l'Horta-Sud. Torrent: IDECO, 1990.
 897. Guia bibliogràfica de la comarca dels Ports. Morella: Au! Edicions dels Ports, 1990.
 898. Hortelano L, Tur S, Petrus JM, compilador. Índex de fons documentals i bibliogràfics relatius a Menorca: als arxius i biblioteques de Mallorca. Maó: Consell Insular de Menorca, 1982.
 899. Institut Menorquí d'Estudis. Butlletí del dipòsit legal de Menorca = Boletín del depósito legal de Menorca. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 1986- .
 900. Llobet JM. Bibliografia cerverina. Lleida: Centre Comarcal de Cultura, 1982.
 901. Magallón S, Mas R. Qui escriu a l'Anoia?. Igualada: Consell Comarcal de l'Anoia, 1994.
 902. Matas J. Bibliografia del Baix Empordà. La Bisbal d'Empordà: Consell Comarcal del Baix Empordà, 1991.
 903. Mateu F. Exposició bibliogràfica lleidatana (XLVI). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1986.
 904. Miret MT, Pedraza L, Puig M. Autors igualadins: mostra bibliogràfica: 1736-1990. Igualada: Centre d'Estudis Comarcals, 1990.
 905. Pons D. Catàleg parcial dels narradors mallorquins del segle XIX. Randa 1983;(14):72-91.
 906. Recull de llibres locals: Sant Jordi 93. Tortosa: Ajuntament, Àrea de Cultura, 1993.
 907. Ruiz E, Retuerta ML. Bibliografia sobre Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament, 1994.
 908. Seminari Diocesà de Girona. Biblioteca, Marqués JM. Impressos gironins de la Biblioteca del Seminari Diocesà (1502-1936). Girona: Diputació, Seminari Diocesà, 1987.
 909. Serra D. Bibliografia nord-catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 910. Simó C. Catàleg dels noticiaris mallorquins (1372-1818). Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 1990.
 911. Surroca J. Bibliografia de Torroella. Girona: Dalmau Carles, 1990.
 912. Urbano C, Castellano A, Camós J. Bibliografia sobre l'Hospitalet: actualització 1985-1991 i índex acumulatius. L'Hospitalet: Centre d'Estudis de l'Hospitalet, 1992.
 913. Virgili JP. Bibliografia tarragonina a través de les seves impremtes. Tarragona: Bibliòfils de Tarragona, 1990.
 914. 8.2.2. Bibliografies de publicacions periòdiques

 915. 200 anys de premsa diària a Catalunya: [1792-1992]. Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, 1994.
 916. Abadia de Montserrat. Biblioteca. Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 1991.
 917. Arbués C, Batet C. Les revistes dels ultramars. Un catàleg de revistes de la Biblioteca de Lletres de la UAB. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.
 918. Arxiu Històric de Barcelona. Hemeroteca. Relació de les publicacions periòdiques rebudes a l'hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat durant l'any 1990. Barcelona: Ajuntament, 1991.
 919. Ballester T, Espinós A, Moreno F. La premsa a la Marina Alta: 1840-1990. Alacant: Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1993.
 920. Biblioteca i Centre de Documentació Josep Tarín-Iglesias. Repertori bibliogràfic de revistes, diaris i publicacions periòdiques. Vilafranca del Penedés: Biblioteca, 1993.
 921. Biblioteca Pública Arús. Catàleg de revistes. Barcelona: Ajuntament, [1985].
 922. Biblioteca Pública de Lleida, Ariche MC. Catàleg de publicacions en sèrie. Lleida: Biblioteca Pública, 1984.
 923. Biblioteca-Museu V. Balaguer. Les revistes americanes de la Biblioteca-Museu V. Balaguer. Vilanova i la Geltrú: Biblioteca-Museu V. Balaguer, 1992.
 924. Blasco R. La premsa del País Valencià (1790-1983): catàleg de les publicacions periòdiques aparegudes al País Valencià des de 1790 fins els nostres dies. València: Institució Alfons el Magnànim, 1983.
 925. Campillo M, Centelles E. La premsa a Barcelona 1936-1939. Barcelona: Centre d'Estudis d'Història Contemporània, 1979.
 926. Capdevila M, Illa MC. Índexs de la revista «L'Avenç». Barcelona: Barcino, 1990.
 927. Catàleg de revistes en català. Barcelona: Associació de Publicacions Periòdiques en Català, 1990- .
 928. Centre de Documentació Juvenil. Catàleg de revistes. 2na ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de la Joventut, 1992.
 929. Faulí J. Les revistes culturals en català. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la Comunicació, 1995.
 930. Figueres JM. La premsa a Sant Cugat del Vallès (1921-1984). Estudis Santcugatencs 1984;(3-4):31-200.
 931. Figueres JM. Materials d'història de la premsa a Catalunya (segles XIX-XX). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.
 932. Fusté RM. Bibliografia de Falset: les publicacions periòdiques a Falset del 1909 al 1936. Tarragona: Diputació, 1990.
 933. Giral E. Premsa política a les biblioteques de Catalunya. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Informació, 1991.
 934. Givanel J. Bibliografia catalana: premsa, materials aplegats. Barcelona: Imp. Altés, 1931-1937.
 935. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Biblioteca. Catàleg de publicacions periòdiques: 1994. Barcelona: Institució Patxot, 1994.
 936. Institut Botànic de Barcelona. Biblioteca. Llistat de revistes. Barcelona: [Institut Botànic de Barcelona], 1994.
 937. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Catàleg de publicacions periòdiques IRTA 1994: revistes dels fons documentals dels centres IRTA. Barcelona: IRTA, 1994.
 938. Marin E. La premsa diària de Barcelona durant la Segona República (1931-1936) (microforma). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1991.
 939. Miret MT. La premsa a Igualada (1808?-1982). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1983.
 940. Museu de Geologia de Barcelona. Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca del Museu de Geologia de Barcelona, 1990. Barcelona: Ajuntament, 1991.
 941. Museu de Zoologia. Biblioteca, Valle MJ, Senar JC, compilador. Publicacions periòdiques de la Biblioteca del Museu de Zoologia. Barcelona: Ajuntament, Museu de Zoologia, 1987.
 942. Navarro J. Catàlec bibliogràfic de la prensa valenciana: escrita en nostra llengua i publicada en València, pobles de la província i per les colonies valencianes en Madrit, Barcelona, Zaragoça i repúbliques americanes: 1586-1927. València: Librerías «París-Valencia», 1993.
 943. Observatori de l'Ebre. Biblioteca, Genesca M. Catàleg de publicacions periòdiques de la Biblioteca de l'Observatori de l'Ebre. Roquetas: Observatori de l'Ebre, 1991.
 944. La premsa local a la comarca de l'Urgell: 1898-1994. Tàrrega: Nova Tàrrega, 1994.
 945. Sánchez J, Margalef C. La premsa i les publicacions periòdiques a la Ribera d'Ebre. Tarragona: Hemeroteca de la Ciutat, 1992.
 946. Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca General, Lamarca M, editor literari. Catàleg de revistes de la reserva Marca, Biblioteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1988.
 947. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Informació. Hemeroteca, Cucurella Ll, Galceran MA, Morer J. Catàleg de publicacions periòdiques, 1989. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultad de Ciències de la Informació, 1990.
 948. Universitat de València. Biblioteca. Catàleg col·lectiu de publicacions seriades de la Universitat de València (microforma). València: Universitat de València, 1994.
 949. Universitat Jaume I. Biblioteca. Catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 1997.
 950. Vives MJ. La premsa de Valls al segle XIX. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1987.
 951. 8.2.3. Bibliografies de materials especials

 952. Alberch R. Aproximació bibliogràfica als fons d'imatges catalans. En: Jornades de debat entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1990:111-118.
 953. Alberch R. Aproximació bibliogràfica als fons d'imatges catalans (I, II). En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1994:129-145.
 954. Arxiu Històric de la ciutat (Barcelona), Torres A. Catàleg dels microfilms de l'Hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Barcelona: Ajuntament, 1997.
 955. Arxiu Nacional de Catalunya. Cartells de la República i de la Guerra Civil: Col·lecció Arxiu Nacional de Catalunya Desembre 1985-Desembre 1986. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1986:56.
 956. Biblioteca de Catalunya. Biblioteca de Catalunya. Música. Barcelona: CYAN, 1993.
 957. Biblioteca de Catalunya, Bárbara J. Lamasia: col·lecció de les planxes i estampes, ingressades a la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Diputació, 1986.
 958. Biblioteca de Catalunya, Crespí J, editor literari. Catàleg del fons Antoni Massana de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992.
 959. Biblioteca de Catalunya, Crespí J, Garau JM, editors literaris. Catàleg del fons musical Josep M. Ruera. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1993.
 960. Camps E. Estat actual de la cartografia a Catalunya: l'inventari cartogràfic de Catalunya. Revista Catalana de Geografia 1990;4(11):51-61.
 961. Cartoteca de Catalunya, Casassas AM, Montaner MC. Cartografia de Catalunya: catàleg general de la Cartoteca de Catalunya. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992.
 962. Catàleg de la producció videogràfica a Catalunya, 1970-1985. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1986.
 963. Catàleg de vídeos de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Ajuntament, 1990.
 964. Colomer IM. Cartografia peninsular (s. VIII-XIX). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1991.
 965. Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya. Catàleg de bases de dades: principals bases de dades accessibles online des del CIDC. Barcelona: Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya, 1985.
 966. Crespí J. El patrimoni musical a Catalunya. Ítem 1995;(17):74-82.
 967. Diputació de Barcelona. Biblioteca, Pedeell F, compilador. Catàleg de la Biblioteca musical de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Diputació, 1908-1909.
 968. Diputació de Castelló. Catàleg de vídeos '86: fons culturals de la Diputació de Castelló. Castelló: Diputació, 1986.
 969. Ester M, Vilar JM. Una aproximació als fons de manuscrits musicals a Catalunya. Anuario musical 1987;(42):229-243.
 970. Ester M, Vilar JM. Una aproximació als fons de manuscrits musicals a Catalunya (II). Anuario musical 1989;(44):155-166.
 971. Ester M, Vilar JM. Una aproximació als fons de manuscrits musicals a Catalunya (III). Anuario musical 1991;(46):295-320.
 972. Figueras P. Els fons documental de l'Arxiu Tobella de Terrassa. Terme 1987;(2):7-8.
 973. Galera M. El patrimoni cartogràfic, passat i present dins l'àmbit mallorquí. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48(846):199-208.
 974. Generalitat de Catalunya, Codina M, Piqué RM, Joven I, directors. Catàleg del fons videogràfic de la Generalitat de Catalunya: catalogació i classificació. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1991.
 975. Institut Municipal d'Història, Adroer AM, Florensa D. Catàleg del fons cartogràfic de l'Institut Municipal d'Història. Barcelona: Ajuntament, 1986- .
 976. Records: postals valencianes de l'Arxiu V. Huguet. València: Generalitat Valenciana, 1990.
 977. Universitat de Barcelona. Catàleg de tesis doctorals microfitxades 1987 (microforma). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1987.
 978. Vicente C. Iconos: un banc d'informació fotogràfica. L'Avenç 1989;129:71.
 979. 8.2.4. Bibliografies especialitzades

 980. Alòs-Moner A, Camps E, Carreras C, Colomer M, Llobet M, Miquel C, et al. Bibliografia bàsica per a biblioteques públiques. 2na ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987.
 981. Argudo S. Història local de Catalunya: fonts d'informació. Ítem 1996;(19):144-165.
 982. Babiera C. Lectura i literatura infantil: una aportació bibliogràfica. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992.
 983. Barrull J. Guia del fons documental HI 304. Bulletin d'information. FIEHS 1982;(4):78-110.
 984. Bibliografia bàsica per a biblioteques públiques. València: Generalitat Valenciana, Centre de Biblioteques, 1986.
 985. Bibliografia per a biblioteques públiques. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992.
 986. Bibliografia sobre documentació. Ítem 1988;(2-3):87-94.
 987. Biblioteca Bas Carbonell, Reus F, Bas B. Fons de teatre valencià de la Biblioteca Bas Carbonell. València: Ajuntament, 1994.
 988. Biblioteca Fernando de Loaces, Bernabeu J, et al. Catàleg fons científic (s. XVI-XVIII) Biblioteca Fernando de Loaces. València: Alfons el Magnànim, 1991.
 989. Biblioteca Josep M. Figueras, Basurte S, Marmolejo F. Revistes del fons americà de la Biblioteca Josep M. Figueras. Barcelona: Curial, 1994.
 990. Biblioteca Marià Vayreda, Estrader A, Fulla N, Sanllehy MA, editors literaris. Catàleg de la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1991.
 991. Biblioteca Valenciana. Llibres de festes a la Biblioteca Valenciana: bibliografia. València: Conselleria de Cultura, 1993.
 992. Bonner A. El patrimoni bibliogràfic lul·lià de Mallorca. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:239-250.
 993. Brunet F. Biblioteca bàsica per als jutjats de Catalunya: una proposta per a l'adquisició de bibliografia jurídica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1994.
 994. Bueso C, et al. Deu anys de publicacions de biblioteconomia, 1976-85 bibliografia d'obres en català, exposades a l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, amb motiu dels 70 anys de la seva creació. Barcelona: C. Bueso, 1985.
 995. Cabeza J. Estudi bibliogràfic de Cesar August Torràs i Ferreri. Treballs de la Societat Catalana de Geografia 1993;35(8):213-240.
 996. Casassas Ll. Aproximació a l'estudi de la bibliografia de Salvador Llobet. Treballs de la Societat Catalana de Geografia 1991;30(6):63-77.
 997. Cent Vaixell de vapor. Barcelona: Cruïlla, 1991.
 998. Centre de Documentation Sciences Humaines, et al. Repertori europeu de bases de dades bibliogràfiques en ciències socials = Repertoire europees des banques de donnees bibliographiques en sciences sociales = Repertorio europeo de bases de datos bibliográficas en ciencias sociales. Paris: Fondation National des Sciences Politiques, Services de Documentation, 1987.
 999. Centre de Recursos Pedagògics del Montsià. Catàleg vídeos educatius per a educació infantil i cicle inicial: material de consulta. Amposta: Centre de Recursos Pedagògics del Montsià, 1995.
 1000. Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes. Biblioteca, Ponsati MD. Catàleg de publicacions ingressades a la biblioteca. Any 1984. Barcelona: Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes, 1986.
 1001. Comellas P, Hernández G. Arqueodada: base de dades d'arqueologia. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):79-86.
 1002. Consulta directa i fonts bibliogràfiques i estadístiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1983.
 1003. Díaz M, Zamora J. Els documents de la Secció d'Arxius de la Generalitat de Catalunya (1931-1940). Arxius 1996;(10):6-7.
 1004. Feliu L, Millán M, Sanz S, Sunyol J. Bibliografia selectiva. Item 1987;(1):59-62.
 1005. Grahit E, et al. Studia bibliographica. Girona: Col·legi Universitari de Girona, Diputació, 1991.
 1006. Guilleumas R, Soberanas AJ. Bibliografia i cronologia de Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982). Barcelona: Diputació, Biblioteca de Catalunya, 1985.
 1007. La informació en els serveis socials. Barcelona: Diputació, 1992.
 1008. Institut Català de la Dona. Centre de Documentació. Catàleg bibliogràfic Centre Documentació Institut Català de la Dona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992.
 1009. LLibres infantils i juvenils en llengua catalana, 1976-1982: catàleg de l'exposició; 1982 setembre 23 a octubre 22; Barcelona = Children's and young people's books in Catalan, 1976-1982: exhibition catalogue (September 23rd-October 22nd, 1982). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1982.
 1010. Llorens MJ, Fulla N. El món del consum: una aproximació a les fonts d'informació. Ítem 1997;(20):152-169.
 1011. Milà MD, et al. Samuel Gili Gaya. Notes per a una bibliografia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977.
 1012. Miravelle MD. Catàleg de l'exposició bibliogràfica documental de Santiago Rusiñol. Barcelona: Edicions 62, 1981.
 1013. Molas A, Vives N. Transchool-tercer món: una base de dades documental i un fòrum telemàtic permanent sobre el tercer món per als nois i noies del nostre país. En: Jornadas Españolas de Documentación Automatizada. III. 1990; Palma de Mallorca. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1990;(2):977-987.
 1014. Nicolau Primitiu Gómez Serrano: una aproximació bibliogràfica. València: Generalitat Valenciana, 1996.
 1015. Oxford University. Biblioteca, Batista JM, compilador. Catàleg de les obres lul·lianes d'Oxford. Barcelona: Imp. Casa de la Caritat, 1916.
 1016. Parlament de Catalunya. Biblioteca. Bibliografia arxivística de la Biblioteca del Parlament de Catalunya. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1989.
 1017. Pons A. Aproximació a una bibliografia espanyola en biblioteconomia i documentació (1990-1995). Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1996.
 1018. Pons A. Bibliografia espanyola en biblioteconomomia i documentació (1990-1995). BiD 1998;(1).
 1019. Puig I. Llibres per llegir, llibres per tenir: 1.000 obres literàries seleccionades. Barcelona: Barcanova, 1994.
 1020. Sales N. Un útil instrument de treball: l'arxiu de textos catalans antics. L'Avenç 1988;(111):58-59.
 1021. Seminari Diocesà de Lleida. Biblioteca, Florensa CE, Vaquer A. Catàleg del fons jurídic de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida (s. XVI-XIX). Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 1992.
 1022. Ticó MI. Recopilació de la documentació de delimitació municipal de Catalunya. Terra 1994;22(9):28-38.
 1023. Torns T, Sensat N. La dona: repertori bibliogràfic: 1895-1992. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.
 1024. Tortosa F. Índex de publicacions en sèrie dels moviments socials. València: Centre d'Estudis i Documentació, 1988.
 1025. Viera DJ. Bibliografia anotada de vida i obra de Francesc Eiximenis (1340). Barcelona: Rafael Dalmau, 1980.
 1026. Vilallonga M. La literatura llatina a Catalunya al segle XV: repertori bio-bibliogràfic. Barcelona: Curial, 1993.
 1027. 8.2.5. Bibliografies comercials

 1028. Catàleg literari d'edicions valencianes 1985-1992. València: Associació d'Editors del País Valencià, 1992.
 1029. Edicions 62. 100 llibres en un. Barcelona: Edicions 62, 1995.
 1030. Edicions 62. Catàleg general: trenta anys de llibres en català: mil nou-cents seixanta dos, mil nou-cents noranta-dos. Barcelona: Edicions 62, 1992.
 1031. Güell A, director. Llibres en català existents al mercat durant el període 1975-1984. Barcelona: Associació d'Editors en Llengua Catalana, 1987.
 1032. Porter J. Mil anys de llibres a Catalunya: noces d'or Josep Porter: 1923-1973. Barcelona: Porter Libros, 1973.
 1033. 8.2.6. Bibliografies de publicacions oficials

 1034. Institut d'Estudis Ilerdencs. Catàleg de publicacions de l'I.E.I. Lleida: I.E.I, 1991.
 1035. Inventari de publicacions estadístiques de la Generalitat Valenciana. València: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 1993.
 1036. Mateu M, Bosch A. Serveis d'informació i documentació. Bases de dades parlamentàries. En: 3es Jornades Catalanes de Documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona. Barcelona: COBDC, SOCADI, 1989;(2):243-254.
 1037. Montalbán M. Fons documentals de les Comunitats Europees. Ítem 1992;(10):91-107.
 1038. Neu: butlletí de novetats de les editorials universitàries. Bellaterra: Institut Joan Lluís Vives, 1995- .
 1039. Pellisé C. Accés a informació comunitària d'interés per a les administracions locals. Barcelona: Diputació, 1993.
 1040. Universitat de València. Catàleg de publicacions. València: Universitat de València, 1996.
 1041. 8.2.7. Bibliografies nacionals

 1042. Bibliografia catalana dels anys més difícils: (1939-1943). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 1043. Calafat F, et al. Obres impresses en català al País Valencià (1900-1939). Alacant: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1989.
 1044. Genovés E. Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana. València: Librerías «París-Valencia», 1993.
 1045. Institut Català de Bibliografia. Bibliografia Nacional de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1982- .
 1046. Llibres en català. Barcelona: Instituto Nacional del Libro Español, Gremi d'Editors de Catalunya, 1978.
 1047. 8.2.8. Bibliografies de bibliografies

 1048. Alòs-Moner A. Obres de referència per a biblioteques públiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990.
 1049. Bover J. Baleàrica: bibliografia de bibliografies. Palma de Mallorca: Miguel Font, 1989.
 1050. 8.2.9. Bibliografies d'incunables, manuscrits i rars

 1051. Abadia de Montserrat. Biblioteca, Olivar A. Els incunables conservats a la Biblioteca de Montserrat. Montserrat: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
 1052. Altés F. Llibres retrobats de la Col·legiata de Sant Feliu de Girona. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 1978;(24):37-56.
 1053. Alturo J. Manuscrits i documents en escriptura beneventana conservats a Catalunya. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1987.
 1054. Arxiu Històric Parroquial de Borriana, Ros V. Catàleg de manuscrits de l'Arxiu Històric Parroquial de Borriana (Segles XVIII-XX). Borriana: Departament d'Investigació Històrica, Museu Arqueològic Municipal, 1979.
 1055. Arxiu Històric Parroquial de Borriana, Ros V, compilador. Catàleg de manuscrits musicals de l'Arxiu Històric Parroquial de Borriana. Borriana: Ajuntament, 1979.
 1056. Avenoza G. Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines (microforma). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991.
 1057. Bibliographica: documents dels segles VIII-XX: [exposició]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1993.
 1058. Biblioteca Bas Carbonell, Espinós A. Fons antic de la Biblioteca Valenciana Bas Carbonell: catàleg i descripció bibliogràfica de les obres impresses durant els segles XV, XVI, XVII i XVIII. Xàbia: Ajuntament, 1990.
 1059. Biblioteca de Catalunya. Secció de Reserva impressa i col·leccions especials: adquisicions recents: exposició: catàleg; 1992 juliol 3-30 a setembre 14-19; Barcelona. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992.
 1060. Biblioteca de Catalunya, Bonastre F, compilador. Inventari dels manuscrits musicals (ms. M.) de la Biblioteca de Catalunya. Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 1986;(10):726.
 1061. Biblioteca de Catalunya, Massó J, Rubió J, compilador. Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya: vol. I, mss. 1-154. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1989.
 1062. Biblioteca de Catalunya, Massó J, Rubió J. Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1989.
 1063. Biblioteca Pública de Lleida. Inventari de llibres impressos: segle XVI. Lleida: Biblioteca Pública, 1986.
 1064. Bohigas P, Soberanas AJ. Exposició commemorativa del V Centenari de la impremta: el llibre incunable als Països Catalans. Barcelona: Diputació, Biblioteca de Catalunya, 1976.
 1065. Bruguera J. Manuscrits catalans del fons d'Ayamans de la Biblioteca de Montserrat. Randa 1977;(5):117-135.
 1066. Madurell JM. Manuscrits en català anteriors a la impremta: 1321-1474: contribució al seu estudi. Barcelona: Associació Nacional de Bibliotecaris, Arxivers i Arqueòlegs, Delegació de Catalunya i Balears, 1974.
 1067. Monestir de Montserrat. Biblioteca, Olivar A. Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat: primer suplement seguit d'una antologia de texts trets del fons manuscrit montserratí. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991.
 1068. Monestir de Montserrat. Biblioteca, Olivar A, compilador. Catàleg dels manuscrits de la biblioteca del Monestir de Montserrat. Montserrat: Monestir, 1977.
 1069. Mundo AM. Les col·leccions de fragments de manuscrits a Catalunya. Faventia 1980;2(2):115-123.
 1070. Museu Episcopal de Vic, Gudiol J, compilador. Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vic. Barcelona: Imp. Casa de la Caritat, 1934.
 1071. Universitat de Barcelona. Biblioteca, Durán J, Torra J, editor literari. Ciència i cultura a Barcelona: el llegat de la Biblioteca de la Universitat: catàleg de la mostra del fons de llibre antic de la Biblioteca de la Universitat: Sant Jordi 1990. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1990.
 1072. Universitat de Barcelona. Biblioteca, Torra J, Lamarca M, editors literaris. Catàleg dels incunables de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1995.
 1073. 8.3. Instruments de descripció d'arxius classificats per la seua dependència

  8.3.1. Arxius de l'administració

 1074. Adroher C. Guia de l'Arxiu Històric de Torroella de Montgrí. Papers del Montgrí 1991;(10):7-67.
 1075. Alberch I, R. Arxiu Històric de la ciutat de Girona. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987:227-250.
 1076. Alberch R. Els arxius municipals del Maresme. Estat de la qüestió. Lligall 1997;(11):43-58.
 1077. Arnall MJ. Els pergamins de Sant Pere de Rodes a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Lambard. Estudis d'Art Medieval 1981-1983;(2):31-63.
 1078. Arxiu Central Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Arxiu central administratiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, 1997.
 1079. Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria. Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria. Andorra la Vella: Servei d'Arxius, Arxiu Històric Nacional, 1997.
 1080. Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, Calvo Ll. Catàleg de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya. Barcelona: Institució Milà i Fontanals, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, 1994.
 1081. Arxiu de la Corona d'Aragó. L'Arxiu de la Corona d'Aragó. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980.
 1082. Arxiu General Administratiu i Històric (Barcelona). Arxiu General Administratiu i Històric de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1994.
 1083. Arxiu Històric de Les Valls d'Aneu. Català X, Martínez R, Rella F, Blanco J. Arxiu Històric de Les Valls d'Aneu. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:219-262.
 1084. Arxiu Històric Comarcal (Balaguer), Farré J. Arxiu Històric Comarcal de Balaguer. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989:119-157.
 1085. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. L'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: un servei en procés de creixement. Terme 1987;(2):6.
 1086. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, Puig P, et al., compilador. Pergamins de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 1278-1387. Barcelona: Fundació Noguera, 1988.
 1087. Arxiu Històric Comarcal (La Bisbal d'Ampordà). Memòria d'activitats: primer any: març 1984 - març 1985. La Bisbal: Ajuntament, 1985.
 1088. Arxiu Històric Comarcal (Seu d'Urgell), Picado M. Arxiu Històric Comarcal de la Seu d'Urgell. En: Guía dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989:215-231.
 1089. Arxiu Històric Comarcal (Tàrrega), Gonzalvo G. Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989:161-189.
 1090. Arxiu Històric Comarcal (Tortosa), Massip J. Arxiu Històric Comarcal de Tortosa. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989:235-272.
 1091. Arxiu Històric (Cornellà de Llobregat), Fernández J. Arxiu Històric de Cornellà de Llobregat. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989:275-287.
 1092. Arxiu Històric de Barcelona. Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona: guia. Barcelona: Ajuntament, 1995.
 1093. Arxiu Històric de Girona, Alberch R. Arxiu Històric de Girona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988.
 1094. Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona, Alberch R, compilador. Guia inventari de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona. Girona: Ajuntament, 1983.
 1095. Arxiu Històric de l'Arboç, Conde R, editor literari. Inventari del fons de l'Arxiu Històric de l'Arboç: (Arxiu de la Corona d'Aragó). L'Arboç: Ajuntament, 1987.
 1096. Arxiu Històric de la UAB. Aprovat el reglament dels Arxius de la UAB. Biblioteca Informacions 1997;(17):3.
 1097. Arxiu Històric de La Conc, Tébar J, García JM, Jiménez ML. Guia del'Arxiu Històric de la Conc. Barcelona: Fundació Cipriano García, 1995.
 1098. Arxiu Històric de la Selva del Camp, Soronellas M, editor literari. Catàleg de l'Arxiu Històric de la Selva del Camp: fons municipal i fons de la Comuna del Camp. Tarragona: Diputació, 1993.
 1099. Arxiu Històric de Manresa, Torràs M. Inventari de la Taula de Comuns dipòsits de Manresa. Manresa: Ajuntament, 1995.
 1100. Arxiu Històric de Manresa, Torràs M. Inventari dels fons del Veguer i del Batlle de Manresa. Manresa: Ajuntament, 1993.
 1101. Arxiu Històric de Manresa, Torràs M. Inventari dels llibres d'actes de l'Ajuntament de Manresa. Manresa: Ajuntament, 1993.
 1102. Arxiu Històric de Sabadell. Memòria. Sabadell: Arxiu Històric de Sabadell, 1993-1996.
 1103. Arxiu Històric de Sabadell, Benaul JM. Primera guia de l'Arxiu Històric de Sabadell. Barcelona: Arxiu Històric de Sabadell, 1990.
 1104. Arxiu Històric Fidel Fita, Pons JM, compilador. Inventari dels pergamins de l'Arxiu Històric «Fidel Fita» d'Arenys de Mar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1984.
 1105. Arxiu Històric Municipal d'Estivella, Mesa Ll. Catàleg de l'Arxiu Històric Municipal d'Estivella (segles XVIII-XIX). Estivella: Ajuntament, 1996.
 1106. Arxiu Històric Municipal de Calella, Pons JM, Rodríguez J, editors literaris. Inventari dels pergamins de l'Arxiu Històric Municipal de Calella. Barcelona: Virgili & Pagès, 1990.
 1107. Arxiu Històric Municipal de Riudoms, Carrión J, director, et al. Fons documental de l'Arxiu Històric Municipal de Riudoms, s. XIV-1939. Ruidons: Centre d'Estudis Ruidomencs «Arnau de Palamar», 1991.
 1108. Arxiu Històric Municipal (San Martí de Provençals). Arxiu Històric Municipal de San Martí de Provençals. Barcelona: Ajuntament, 1987.
 1109. Arxiu Històric Nacional (Andorra La Vella). Els documents d'Andorra als Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals. Andorra la Vella: Arxiu Històric Nacional, 1994.
 1110. Arxiu Històric Nacional (Andorra La Vella). Guia de l'Arxiu Històric Nacional. [Andorra la Vella]: Arxiu Històric Nacional, 1998.
 1111. Arxiu Històric (Sabadell). Arxiu Històric de Sabadell. Memòria. Sabadell: Arxiu Històric de Sabadell, 1997.
 1112. Arxiu Històric (Sant Feliu de Llobregat), Retuerta ML. Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989:193-211.
 1113. Arxiu Històric (Palafrugell), Sauer E, Sauri MC. Arxiu Històric de Palafrugell. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1989:291-316.
 1114. Arxiu Municipal Administratiu (Barcelona). Arxiu Municipal Administratiu: memòria. Barcelona: Ajuntament, 1990-1991.
 1115. Arxiu Municipal (Barcelona), Postico N. Guia de l'Arxiu Municipal del districte de Sant Andreu. Barcelona: Ajuntament, Arxiu Municipal, 1996.
 1116. Arxiu Municipal d'Igualada, Llacuna P, Vives M, compilador. Arxiu Municipal d'Igualada: catàleg de llibres d'actes. Igualada: Ajuntament, Departament de Cultura, 1986.
 1117. Arxiu Municipal de Barcelona. Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Barcelona: Ajuntament, 1995.
 1118. Arxiu Municipal de Consell, González E, Medrano D, Valero G, compilador. Inventari de l'Arxiu Municipal de Consell. Palma de Mallorca: Consell Insular, 1987.
 1119. Arxiu Municipal de Costitx. Arxiu Municipal de Costitx. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983.
 1120. Arxiu Municipal de Culla, Rabassa CA, Barrera M, Pérez LM, compilador. Catàleg de l'Arxiu Municipal de Culla. València: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990.
 1121. Arxiu Municipal de Cullera, García F, Gimeno F, compilador. Catàleg dels pergamins de l'Arxiu Municipal de Cullera (1283-1495). València: Universitat de València, Departament de Paleografia i Diplomàtica, 1982.
 1122. Arxiu Municipal de Gandia. Arxiu Municipal de Gandia: inventari del fons històric, 1274-1924. València: Generalitat Valenciana, 1991.
 1123. Arxiu Municipal de Gandia, Olaso V, García A, Alonso JE. L'Arxiu Municipal de Gandia: inventari del fons històric (1274-1924). València: Direcció General de Patrimoni Cultural, 1991.
 1124. Arxiu Municipal de Gandia, Olaso V, compilador. Catàleg de pergamins de l'Arxiu Municipal de Gandia (1268-1683). València: Conselleria de Cultura. Educació i Ciència, 1987.
 1125. Arxiu Municipal de Llutxent. L'Arxiu Municipal de Llutxent. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1994;(9):199-208.
 1126. Arxiu Municipal de Muro. Inventari de l'Arxiu Municipal de Muro. Palma de Mallorca: Govern Balear, 1988.
 1127. Arxiu Municipal de Porreres. Inventari de l'Arxiu Municipal de Porreres. Palma de Mallorca: Consell Insular de Mallorca, 1987.
 1128. Arxiu Municipal de Sueca, Cortés J, compilador. L'Arxiu Municipal de Sueca. València: Universitat de València, Departament de Paleografia i Diplomàtica, 1983.
 1129. Arxiu Municipal Horta-Guinardó. Arxiu Municipal Horta-Guinardó. Barcelona: Ajuntament, Districte d'Horta-Guinardó, 1989?.
 1130. Arxiu Municipal de Sils, Costa Ll. Introducció a la història de Sils. El patrimoni documental: inventari de l'Arxiu Municipal. Girona: Diputació, 1988.
 1131. Arxiu Municipal del Districte de les Corts. Arxiu Municipal del districte de les Corts. Barcelona: Ajuntament, 1995?
 1132. Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-St. Gervasi (Barcelona), Poves A. Arxiu Municipal del districte de Sarrià-St. Gervasi. Barcelona: Ajuntament, 1994?
 1133. Arxiu Municipal (Districte de San Martí, Barcelona). Arxiu Municipal del districte de San Martí. Barcelona: Ajuntament, [S.A.]
 1134. Arxiu Municipal (L'Escala, Gerona). Arxiu Municipal Ajuntament de l'Escala. L'Escala: Ajuntament, 1992.
 1135. Arxiu Municipal (Llagostera, Gerona). Arxiu Municipal de Llagostera. Llagostera: Ajuntament, [199-?].
 1136. Arxiu Municipal (Maria de la Salut), Marcus L. Inventari de l'Arxiu Municipal de Maria de la Salut. Palma de Mallorca: Consell Insular de Mallorca, 1991.
 1137. Arxiu Municipal (Pollensa), Garau I, Riera JJ, Riera F. Inventari de l'Arxiu Municipal de Pollensa. Palma: Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Pollença, Servei d'Arxius i Biblioteques, 1997.
 1138. Arxiu Municipal (Viladecans), Luengo M. Arxiu Municipal de Viladecans. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990:221-255.
 1139. Arxius Municipal i Comarcal Baix Llobregat i Hospitalet. Castelldefels: Ajuntament, [1992]
 1140. Arxiu Nacional de Catalunya. Memòria interna de les activitats de l'Arxiu Nacional de Catalunya 1995. Barcelona: Arxiu Nacional de Catalunya, [s.a.: 1996?].
 1141. Arxiu Nacional de Catalunya. El fons president Francesc Macià de l'Arxiu Nacional de Catalunya: (1907-1933). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1995.
 1142. Arxiu Nacional de Catalunya. L'Arxiu Nacional de Catalunya: una institució al servei de l'administració de Catalunya, de la societat i de la cultura. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Arxiu Nacional de Catalunya, 1994.
 1143. Arxiu Nacional de Catalunya, Codina J. Inventari del fons Ventura Gassol de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diari Oficial i de Publicacions, 1988.
 1144. Arxiu Nacional de Catalunya, Díaz M, editor literari. Fons complementari de l'Arxiu Nacional de Catalunya. San Cugat del Vallès: Departament de Cultura, Àrea d'imatges, Gràfics i Àudio-Visuals, 1995.
 1145. Arxiu Nacional de Catalunya, Fernández J, Balada R, Martí C, editor literari. Inventari dels fons, Marquesos de Castelldosrius, Castanyer, i La Espanya industrial de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei d'Arxius, 1990.
 1146. Arxiu Reial de Barcelona, Conde R. Les primeres ordinacions de l'Arxiu Reial de Barcelona, 1384 = Las primeras ordenanzas del Archivo Real de Barcelona: año 1384. Madrid: Ministerio de Cultura, 1993.
 1147. Arxiu territorial de Tortosa, Massip J. El catàleg de l'Arxiu Territorial de Tortosa de 1574. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1987.
 1148. Arxius nacionals: Govern d'Andorra. Andorra la Vella: Conselleria d'Educació i Cultura, 1990.
 1149. Barriach F. Arxiu Històric Municipal de Tarragona. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:367-383.
 1150. Beltrán A. Una experiència en els arxius històrics municipals de les comarques valencianes del Nord. En: II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació; 1996 febrer 8-10; València. València: Consell Valencià de Cultura, 1997:538-546.
 1151. Blesa P. L'inventari dels expedients del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de Barcelona (1939-1942). Arxius 1995;(5):2-5.
 1152. Boadas J, Colomer MA. Arxiu Municipal de Salt. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:325-366.
 1153. Bosom S. Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:53-103.
 1154. Calzado A. L'Arxiu Municipal de Benigànim. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1995;(10):187-193.
 1155. Calzado A. L'Arxiu Municipal de Guadassèquies. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1996;(11):165-170.
 1156. Carrascal A. Arxius professionals d'arquitectura. Estudi d'una sèrie i la seva tipologia documental: el Projecte de construcció. Lligall 1994;(8):113-123.
 1157. Carreras M. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:263-303.
 1158. Casademont M, Mayans A, Prades I, Temporal J. Els arxius municipals, aquests petits i grans tresors amagats (resum de l'informe sobre l'estat dels arxius municipals de les comarques gironines). Revista de Girona 1981;27(95):137-150.
 1159. Casanova VA. L'Arxiu Municipal de Montaverner. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1989;(4):83-98.
 1160. Casas J. Arxiu Històric de Cardona. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:105-125.
 1161. Casimir M. Arxius de l'administració autonòmica. L'Arxiu Nacional de Catalunya. Lligall 1988;(1):27-28.
 1162. Castells N, Mauri A. Arxius de l'administració local. Lligall 1988;(1):41-52.
 1163. Conde R. Arxius de l'administració central. Lligall 1988;(1):13-25.
 1164. Costa Ll. Arxius i recerca històrica: l'Arxiu Municipal de Begur. Begur: Ajuntament, 1994.
 1165. Costa M. L'Arxiu Municipal de Sant Sadurní d'Anoia. L'Avenç 1982;(54):791.
 1166. Cubells J. Arxiu Històric de Tarragona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988.
 1167. Díaz E. Els fons de l'Arxiu Històric Nacional, Secció OO.MM. (I): el «libro registro de documentos antiguos», anys 1180-1394 (manuscrit 543-C). Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín de Divulgación Cultural 1991;35(9):11-19.
 1168. Díaz E. Documents per l'estudi de l'Orde de Montesa. Els fons de l'Arxiu Històric Nacional, Secció OO.MM. (II). Privilegis reials de Montesa en l'edat moderna (1507-1792). Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín de Divulgación Cultural 1992;37(10):61-65.
 1169. Diputació de Tarragona. Arxiu, Cubells J, et al., compiladors. Catàleg de fons de la Diputació de Tarragona: Sèries generals, Administració local, Cooperació provincial, Governació i recaptació de tributs anys 1924 al 1981. Tarragona: Diputació, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramón Berenguer IV, 1989.
 1170. Escribà G, Frago MP. Documents dels jueus de Girona (1224-1595): Arxiu Històric de la Ciutat, Arxiu Diocesà de Girona. Girona: Ajuntament, 1992.
 1171. Durán E. Les sèries documentals de l'Arxiu Històric de Mallorca referents a la repressió de la Germania. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1972;33:550-557.
 1172. Fabre J. L'Arxiu Històric Municipal de Girona. Plecs d'història local. (Separata de l'Avenç) 1986;(5):65-67.
 1173. Faci MP. Arxiu Històric de Lleida. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988.
 1174. Farré J, Gonzalvo G, Montagut D. La inventariació dels arxius municipals de les comarques de la Noguera, la Segarra i l'Urgell. Lligall 1992;(5):55-81.
 1175. Fayos M. Guia de l'Arxiu de l'Olleria. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1992;(7):157-160.
 1176. Fayos M. L'Arxiu Municipal d'Agullent. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1993;(8):171-178.
 1177. Fayos M. L'Arxiu Municipal de Fontanars dels Alforins. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1993;(8):179-189.
 1178. Fayos M. L'Arxiu Municipal de l'Olleria. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1992;(7):151-156.
 1179. Foj G. L'Arxiu Històric Municipal de Sant Cugat del Vallès. Terme 1995;(10):6-8.
 1180. Frago P. La guia de fons d'empreses de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Arxius 1996;(12):7-8.
 1181. Garau I, Riera JJ, Riera F. Els arxius municipals de Mallorca: l'Arxiu Municipal de Son Servera. En: Homenatge a Antoni Mut Calafell: Arxiver. Palma: Govern Balear, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1993:109-118.
 1182. Garau I, Riera F. Arxius de la administració local a Mallorca: deu anys d'actuació. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:253-261.
 1183. Gargots de la història d'Igualada: un recorregut per l'arxiu. Igualada: Consell Comarcal de l'Anoia, 1992.
 1184. Gasol JM, Torràs M. Arxiu Històric de la ciutat de Manresa. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990:69-88.
 1185. Gifre P, Adroer AM. Inventari dels arxius patrimonials de les comarques gironines. Revista de Girona 1986;32(119):80-84.
 1186. Gil RM. Organització del fons d'imatges de l'Ajuntament de Figueres. En: Jornades Antoni Varés. La imatge i la recerca històrica.Girona: Ajuntament, 1992:170-175.
 1187. González E. Arxiu de la Paeria de Lleida. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990:89-106.
 1188. Hosta M. Els fons dels centres escolars: el cas de l'Institut de Batxillerat J. Vicens Vives de Girona. Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 1994;(3):4-5.
 1189. Ibarra R. Referències històriques de l'Arxiu Municipal de Valls (s. XVIII-XX). Lligall 1994;(8):37-51.
 1190. Institut d'Estudis Catalans. Arxiu, Soler R, Miret E. Inventari de l'Arxiu Lluís Nicolau d'Olwer. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1995.
 1191. Juliol G. La inquisició a la ciutat de Girona: la seva documentació a l'Arxiu Històric Provincial. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1984;(27):229-247.
 1192. Junta del Port de Tarragona. Arxiu Històric. Port de Tarragona: guia-catàleg de l'Arxiu Històric. Tarragona: Junta del Port de Tarragona, 1990.
 1193. Larrucea C, Zuleta F. Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:7-51.
 1194. Llacuna P. Arxiu Històric Municipal d'Igualada. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 1195. Llobet JM. Arxiu Històric Comarcal de Cervera. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 1196. López E. Diplomatari de la Vall d'Andorra segle XIX. Andorra: Arxiu Històric Nacional, Govern d'Andorra, 1994.
 1197. Luengo M. Arxiu Municipal de Viladecans. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990:221-255.
 1198. Mahiques D. Inventari de l'Arxiu Històric Municipal de Castelló de Rugat. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1990-1991;(5-6):335-354.
 1199. Masachs JM. Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedés. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988.
 1200. Massip J. El Museu i Arxiu Municipal de Tortosa: (1987-1991). Tortosa: Ajuntament, 1993.
 1201. Massip J. Quart de segle del Museu i Arxiu Municipal de Tortosa. Tortosa: Ajuntament, 1987.
 1202. Mayans A. Arxiu Històric Comarcal d'Olot. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988.
 1203. Mestres R. Arxiu Històric Municipal de Vilanova i la Geltrú. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990:257-282.
 1204. Miret X. Altres fons arxivístics en els municipis. En: Els arxius municipals a les comarques barcelonines. Barcelona: Diputació, 1988:52-53.
 1205. Olivé F. El servei d'arxius de la Generalitat de Catalunya. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:19-21.
 1206. Ortiz I. Guia de l'Arxiu Municipal d'Albaida. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1986-1988;(2-3):165-180.
 1207. Panyella M. Arxiu Històric Municipal de Sitges. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 1208. Papell J. Arxiu Històric Municipal de Valls. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 1209. Pedrol M. Arxiu Nacional de Catalunya: les propostes d'avalució i tria: una experiència necessària. Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 1995;(7):7-8.
 1210. Peris S. Arxiu Històric Comarcal de Reus. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990:7-30.
 1211. Planes R. La descripció dels arxius municipals catalans fins a la fi del segle XIX: l'Arxiu de la ciutat de Solsona. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1993.
 1212. Pons JM. Arxiu Històric «Fidel Fita» d'Arenys de Mar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 1213. Pons J, Pagarolas L, Barriach F, Peris S, Cubells J, et al. Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1982-1995.
 1214. Porta JM. Arxiu Històric Comarcal de Montblanc. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988.
 1215. Prades I. Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988.
 1216. Prats F, Català X, Mestre C, Rella F. Guia-Inventari de l'Arxiu Històric de les Valls d'Aneu. Secció: Arxiu Municipal d'Esterri d'Aneu. Collegats. Anuari del Centre d'Estudis del Pallars 1989;(3):191-202.
 1217. Puig P, Sanllehí J. Arxiu Històric de Terrassa. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.
 1218. Puig P. Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Terme 1989;(4):3.
 1219. Puig P. Arxiu Històric Comarcal. Terme 1989;(5):3.
 1220. Puig P. L'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Terme 1993;(8):3.
 1221. Riera F, compilador. Els arxius municipals de Mallorca: classificació dels seus fons documentals. Palma de Mallorca: Consell Insular, 1987.
 1222. Riera J, Udina F. Els documents en hebreu conservats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Miscellanea barcinonensia 1978;(49):21-36.
 1223. Riera S. Arxius de Catalunya (XIX). L'Institut Municipal d'Història de Barcelona. L'Avenç 1982;(50):469-470.
 1224. Rocafiguera F. Arxiu Històric Municipal de Vic. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990:191-219.
 1225. Rueda JM, Tura J. Arxiu Històric d'Arbúcies. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:305-323.
 1226. Sais C. El fons Fontanet-Masó de l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona. En: Jornades Antoni Vares. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1992:184-198.
 1227. Salinas NE. L'Arxiu Històric Municipal de Santa Coloma de Gramanet. Puig Castellar 1989;(1):37-39.
 1228. Sans JM. L'Arxiu Nacional de Catalunya. En: Els arxius: l'experiència catalana. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995:23-26.
 1229. Sanz JX. L'Arxiu Municipal d'Aielo de Malferit. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1994;(9):175-191.
 1230. Sobrevila C. L'arxiu d'imatges de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. En: Jornades de debat entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1990:187-190.
 1231. Soler S, Matas J. Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal d'Empordà. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:53-103
 1232. Tapiolas J. L'Arxiu Municipal de Rubí. Terme 1996;(11):5-6.
 1233. Terol V. Les àpoques en pergamí de l'Arxiu Municipal d'Albaida (1420 1583). Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1996;(11):175-178.
 1234. Torroella R. Arxiu fotogràfic dels museus de l'Ajuntament de Barcelona. En: Jornades de debat entorn del valor artístic i documental del patrimoni en imatge. La imatge i la recerca històrica. Girona: Ajuntament, 1990:191-196.
 1235. Vernet J. Jeroglífic. ARSE. Boletín del Centro Arqueológico Saguntino 1989;(24):255-256.
 1236. 8.3.2. Arxius notarials

 1237. Arxiu de Cervera, Canela M, et al. Catàleg de protocols notarials de l'Arxiu de Cervera. Lleida: Virgili & Pagès, 1985.
 1238. Arxiu de protocols del districte de Sort, Cases Ll, editor literari. Catàleg de l'Arxiu de protocols del districte de Sort. Barcelona: Fundació Noguera, 1995.
 1239. Arxiu de protocols notarials del Vendrell, Sabanés A, editor literari. Inventari de l'Arxiu de protocols notarials del Vendrell. Barcelona: Fundació Noguera, 1995.
 1240. Arxiu de Solsona, Planes R. Catàleg de protocols notarials de l'Arxiu de Solsona. Lleida: Virgili & Pagès, 1985.
 1241. Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners, Grau J. Catàleg del fons notarial del districte de Santa Coloma de Farners. Lleida: Virgili & Pagès, 1996.
 1242. Arxiu Històric de Manresa, Torràs M, et al. Catàleg dels protocols notarials de Manresa. Barcelona: Pagès, 1993.
 1243. Arxiu Històric Notarial d'Arenys de Mar, Pons JM, Palou H, editors literaris. Catàleg de l'Arxiu Històric Notarial d'Arenys de Mar. Barcelona: Fundació Noguera, 1992.
 1244. Arxiu Notarial de Sabadell, Molinero J. Catàleg de l'Arxiu Notarial de Sabadell. Lleida: Virgili & Pagès, 1985.
 1245. Arxiu Notarial de Sitges, Vinyes M. Catàleg de l'Arxiu Notarial de Sitges. Barcelona: Fundació Noguera, 1981.
 1246. Arxiu Notarial de Terrassa, Puig P, et al. Catàleg de l'Arxiu Notarial de Terrassa. Terrassa: P. Puig, 1984.
 1247. Arxiu Notarial de Tremp, Cases Ll, compilador. Catàleg de l'Arxiu Notarial de Tremp. Barcelona: Fundació Noguera, 1983.
 1248. Arxiu Notarial de Vilafranca del Penedés, Jordà A, compilador. Catàleg de l'Arxiu Notarial de Vilafranca del Penedés. Barcelona: Fundació Noguera, 1983.
 1249. Badosa E. Estudis històrics i documents dels arxius de protocols. Lleida: Virgili & Pagès, 1985.
 1250. Cases Ll. Catàleg dels arxius notarials de Vic. Lleida: Virgili & Pagès, 1986.
 1251. Cases Ll, compilador. Catàleg dels protocols notarials de Barcelona. 2. Altres arxius. Barcelona: Fundació Noguera, 1990.
 1252. Cases Ll, compilador. Catàleg dels protocols notarials de Lleida. Barcelona: Fundació Noguera, 1983.
 1253. Farré J. Catàleg dels protocols de Balaguer. Barcelona: Fundació Noguera, 1991.
 1254. Pagarolas L. Els arxius notarials. Lligall 1988;(1):53-68.
 1255. Torra A, Retuerta ML, editors literaris. Catàleg dels protocols notarials de l'antic districte de Sant Feliu de Llobregat: actuals districtes de l'Hospitalet de LLobregat, Sant Boí de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. Barcelona: Fundació Noguera, 1991.
 1256. Vives M. Arxiu de protocols del districte d'Igualada. Barcelona: Pagès, 1997.
 1257. 8.3.3. Arxius eclesiàstics

 1258. Altés F. La configuració de l'antic Arxiu de Montserrat (segles XVI-XVIII). Lligall 1994;(8):19-36.
 1259. Alturo J. L'Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Lleida: Virgili & Pagès, 1985.
 1260. Alturo J. Notícia de tres noves subscripcions hebraiques en diplomes de l'Arxiu de Santa Anna de Barcelona. Anuario de filologia 1978;(4):157-164.
 1261. Archivio Vaticano, Corts R. Regests de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l'Arxiu Secret Vaticà. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1992.
 1262. Arxiu de la Parròquia del Sant Esperit, Puig P. Arxiu de la Parròquia del Sant Esperit de Terrassa: inventari. Barcelona: Parròquia Sant Esperit, 1994.
 1263. Arxiu Diocesà de Barcelona, Martí JM, Niqui L, Miquel F, Codina J. Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1984.
 1264. Arxiu Diocesà de Girona, Marqués JM, compilador. Pergamins de la mitra: (891-1687). Girona: Generalitat de Catalunya, Servei d'Arxius, 1984.
 1265. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Ramón S, Fuentes MM, compiladors. Inventari dels protocols notarials de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1987.
 1266. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Ramón S, Massagués J, compiladors. Inventari dels llibres sacramentals de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural, 1990.
 1267. Arxiu Parroquial d'Arenys de Munt, Forn F. Guia-inventari de l'Arxiu Parroquial d'Arenys de Munt. Arenys de Munt: Parròquia de San Martí, 1992.
 1268. Arxiu Parroquial d'Encamp. Andorra la Vella: Servei d'Arxius Nacionals, 1993.
 1269. Arxiu Parroquial de la Massana. Andorra la Vella: Servei d'Arxius Nacionals, 1993.
 1270. Arxiu Parroquial de Pollensa, Rosselló J. Els pergamins del Arxiu Parroquial de Pollensa. Palma de Mallorca: Consell Insular, 1984.
 1271. Arxiu Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres, Vergés FX, Albertí Ll. Guia de l'Arxiu Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres. San Andreu de Llavaneres: Arxiu Parroquial, 1986.
 1272. Arxiu Parroquial de Sant Joan, Estelrich J. Catàleg de l'Arxiu Parroquial de Sant Joan. Sant Joan: Parròquia de Sant Joan Baptista, 1990.
 1273. Arxiu Parroquial de Santa Creu, Rosselló J. Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Santa Creu. Palma de Mallorca: Consell Insular, 1997.
 1274. Arxiu Parroquial de Sueca, Ferri AS, Furió A, compiladors. Catàleg-regesta dels pergamins de l'Arxiu Parroquial de Sueca. València: Universitat de València, Departament de Paleografia i Diplomàtica, 1982.
 1275. Bach A. Col·lecció diplomàtica del Monestir de Santa Maria de Solsona, el Penedès i altres llocs del Comtat de Barcelona (segles X-XV). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Department de Cultura, 1987.
 1276. Barber E. L'Arxiu Parroquial d'Aielo de Malferit. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1994;(9):193-198.
 1277. Baucells J. Els arxius eclesiàstics. Lligall 1988;(1):69-81.
 1278. Busquets J, et al. Inventari dels arxius parroquials de la Diòcesi de Girona. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975.
 1279. Caballero I. Catàleg de l'Arxiu Parroquial de l'Assumpció d'Albaida. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1986-1988;(2-3):181-187.
 1280. Casanova E. Guia de l'Arxiu Parroquial d'Agullent. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1990-1991;(5-6):355-359.
 1281. Catedral de Barcelona. Arxiu Capitular, Fàbrega A, Baucells J, compiladors. Catàleg de l'Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona. Barcelona: Arxiu Capitular, 1969.
 1282. Catedral de Barcelona. Arxiu Capitular, Baucells J, compilador. El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: catàleg del fons en pergamí de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1984.
 1283. Catedral de Barcelona. Arxiu, Fàbrega A, Baucells J, editors literaris. Diplomatari de la Catedral de Barcelona: documents dels anys 844-1260. Barcelona: Capítol Catedral de Barcelona, 1995.
 1284. Convent de Sant Francesc de Girona, Webster JR, editor literari. Col·lecció de documents del Convent de Sant Francesc de Girona: 1224-1399. [Girona]: [Convent de Sant Francesc], 1988?.
 1285. Colomer J. Ermita de Sant Simó. Mataró: documentació històrica (II). En: IX Sessió d'Estudis Mataronins. Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria, Patronat Municipal de Cultura, 1993;133-142.
 1286. Cruselles JM. Arxiu Parroquial de Santa Maria la Major d'Oliva. Gandia: Centre d'Estudis i investigacións Comarcals Alfons el Vell, 1986.
 1287. Estany T. Inventari dels arxius parroquials de Salitja i Sant Dalmai. Quaderns de La Selva 1994;(7):181-188.
 1288. Estelrich J. Fons musicals de l'Arxiu del Monestir de Santa Elisabet, de monges de Sant Jeroni. Estudis Baleàrics 1991;(39):57-69.
 1289. Ferrer Ll. Museu i Arxiu Històric Arxiprestal de Mataró. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 1996:50-52.
 1290. Fita R. L'Arxiu Parroquial de Montaverner com a font documental per a la història. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1989;(4):99-109.
 1291. Florensa J. Inventari de l'Arxiu de l'Escola Pia de Santa Anna (1774). Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 1992;(44):38-40.
 1292. Gonzalvo G. L'Arxiu del Monestir de Poblet. Analecta Sacra Tarraconensia 1994;67(1):63-75.
 1293. Gonzalvo G. Desamortització i arxius: l'exemple del Monestir de Poblet. Lligall 1997;(11):11-30.
 1294. Guia dels arxius eclesiàstics de Catalunya, València i Balears. Barcelona: Arxiu Capitular, 1978.
 1295. Lladó J. El Museu Arxiu de Santa Maria cinquanta anys ja Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 1996:17.
 1296. Mainar E. Índex dels arxius parroquials de Beniatjar, Alfarrasí i Atzeneta. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1995;(10):197-201.
 1297. Mainar E. Índex dels arxius parroquials de Fontanars dels Alforins, Llutxent, Terrateig i Montixelvo. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1993;(8):190-193.
 1298. Mainar E. Índex dels arxius parroquials de la Pobla del Duc, Otos i Guadassèquies. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1994;(9):209-213.
 1299. Mainar E. Índex dels arxius parroquials de la Vall d'Albaida: Bèlgida, Bellús, Benissuera, Bufali i Carrícola. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1996;(11):171-174.
 1300. Miralles J. Espigolant pels arxius de Montesa. Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín de divulgación cultural 1991;35(9):3-6.
 1301. Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Arxiu, Zaragozá E, editor literari. Índex de l'Arxiu del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.
 1302. Monestir de Santa Maria de Vallbona. Arxiu, Navascués I, Bello C, Gonzalvo G. Inventari de l'Arxiu del Monestir de Santa Maria de Vallbona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992.
 1303. Obrador J. Inventari de l'Església Parroquial de Sa Pobla. 1514. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1991;47(845):111-121.
 1304. Pardo M, editor literari. Mensa episcopal de Barcelona: 878-1299. Barcelona: Fundació Noguera, 1994.
 1305. Pérez X. L'Arxiu de la Cartoixa de Montalegre. Evolució històrica, segles XVI-XIX. Lligall 1997;(11):31-42.
 1306. Puig R, Grau J. Aproximació a l'Arxiu Parroquial de Santa Coloma de Farners. Analecta Sacra Tarraconensia 1994;67(1):139-152.
 1307. Ramón S, Fuentes MM. Processos de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural, 1990.
 1308. Redó S. Catàleg de l'Arxiu de l'Església Parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció de Vinaròs. Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín de Divulgación Cultural 1995;13(49-50):151-161.
 1309. Sanjuan MC. Índex de l'Arxiu Parroquial de Benigànim. Alba. Revista d'Estudis Comarcals 1995;(10):195-195.
 1310. Santuari de Sant Magí, Madurell JM, compilador. Inventari del Santuari de Sant Magí de 1578. Tarragona: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1963.
 1311. Sastre JC. L'Arxiu del Monestir de Santa Clara: notes per a la seva catalogació, conservació i difusió. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1992;48:281-289.
 1312. Webster JR. Col·lecció de documents del Convent de Sant Francesc de Girona (1224-1399). Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1985-1986;(18):157-189.
 1313. 8.3.4. Arxius privats

 1314. Adroer AM, Gifre P. Arxius privats i arxius patrimonials a Catalunya. Lligall 1988;(1):83-96.
 1315. Arxiu Històric Nacional (Andorra La Vella), Carrillo E, Fantova MA, Vela S. Arxiu de casa Martí de les Bons. Andorra la Vella: Arxiu Històric Nacional, 1998.
 1316. Botargues M. El fons personal de Josep Lladonosa i Pujol: la seva classificació i catalogació. Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 1994;(4):1-2.
 1317. Catalunya. Parlament. Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu Donació Fornas: catàleg del fons documental Marcel·lí Domingo. Barcelona: Parlament de Catalunya, Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu, 1995.
 1318. Cid P, Aparicio D. Els arxius dels Comités organitzadors dels Jocs Olímpics. Ítem 1993;(12):105-122.
 1319. Cirera J, Le-Senne A. Els pergamins del «fondo de Estanislao de K. Aguiló» a la Societat Arqueològica Lul·liana. Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 1984;40(838):129-163.
 1320. Fernández J. Els arxius familiars i patrimonials. Problemàtica, caracterització i metodologia. Lligall 1991;(4):95-114.
 1321. Fernández J. Reconstrucció de l'Arxiu Patrimonial del Marquès de Palmerola. Arxius 1995;(7):1-3.
 1322. Glik TF. L'Arxiu Miquel Crusafont Pairó a Sabadell. Arraona 1994;(14):77-82.
 1323. Grau JMT. El fons personal de Mossèn Ramón Muntanyola i Llorach. Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya 1995;(6):1-2.
 1324. Larrucea C, Camp M, Salmerón P. Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. En: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1992:385-404.
 1325. Puy J. L'arxiu Tobella de Terrassa. L'Avenç 1982;(52):631-631.

 

 

ÍNDEXS

Index onomàstic

 

 

A

 

Abadal E

347, 431, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 589

Abadia de Montserrat. Biblioteca

1007, 1135

Abella T

520, 530

Adell J

534, 535

Adroer MA

736, 1065, 1268, 1394

Adroher C

1157

Agelet F

26

Agramunt P

263, 334

Aguadé E

180

Aguareles MA

432

Agustí Ll

521, 626

Ainaud J

14

Alberch R

27, 28, 29, 181, 233, 369, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 1042, 1043, 1159, 1176, 1177

Albertí Ll

1352

Albó I

706

Alcolea S

656

Alegre P

182, 707, 708

Aleixandre F

887, 888

Alemany ML

403

Allué V

436, 917

Alonso F

311

Alonso J

234

Alonso JE

748, 799, 1206

Alòs-Moner A

370, 408, 433, 522, 523, 524, 525, 573, 619, 633, 1069, 1133

Alsina J

434, 435

Altarriba N

975

Altés F

1136, 1339

Alturo J

1137, 1340, 1341

Alvarez A

749

Amat Ll

371

Amat N

30, 31

American Library Association

32

Andreu C

409

Andreu J

750

Anglada Ll

120, 121, 122, 123, 264, 335, 372, 373, 386, 603, 657

Anglada M

424

Aparicio D

527, 1398

Arbués C

1008

Archivio Vaticano

1342

Argudo S

658, 1070

Ariche MC

1013

Arnall MJ

1160

Artigal J

528

Arxiu Administratiu de Terrassa

751

Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria

1162

Arxiu de Cervera

1319

Arxiu de la Corona d'Aragó

1164

Arxiu de la Parròquia del Sant Esperit

1343

Arxiu de Protocols del districte de Sort

1320

Arxiu de Protocols Notarials del Vendrell

1321

Arxiu de Solsona

1322

Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya

1163

Arxiu Diocesà de Barcelona

1344

Arxiu Diocesà de Girona

1345

Arxiu General Administratiu i Històric de Barcelona

1165

Arxiu Històric «Fidel Fita»

1187

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

1346, 1347

Arxiu Històric Comarcal de Balaguer

1167

Arxiu Històric Comarcal de La Bisbal d'Ampordà

1170

Arxiu Històric Comarcal de la Seu d'Urgell

1171

Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners

1323

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega

1172

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa

1168, 1169

Arxiu Històric Comarcal de Tortosa

1173

Arxiu Històric de Barcelona

1175

Arxiu Històric de Barcelona. Hemeroteca

1009

Arxiu Històric de Cornellà de Llobregat

1174

Arxiu Històric de Girona

1176

Arxiu Històric de la Conc

1180

Arxiu Històric de la Selva del Camp

1181

Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona

1177

Arxiu Històric de l'Arboç

1178

Arxiu Històric de Manresa

1182, 1183, 1184, 1324

Arxiu Històric de Palafrugell

1196

Arxiu Històric de Sabadell

1185, 1186, 1194

Arxiu Històric Municipal de Calella

1189

Arxiu Històric Municipal de Riudoms

1190

Arxiu Històric Municipal de San Martí de Provençals

1191

Arxiu Històric Municipal d'Estivella

1188

Arxiu Històric Nacional d'Andorra La Vella

1192, 1193, 1395

Arxiu Històric Notarial d'Arenys de Mar

1325

Arxiu Històric Parroquial de Borriana

1138, 1139

Arxiu Històric Sant Feliu de Llobregat

1195

Arxiu Municipal de Barcelona

753, 1200

Arxiu Municipal de Consell

1201

Arxiu Municipal de Costitx

1202

Arxiu Municipal de Culla

1203

Arxiu Municipal de Cullera

1204

Arxiu Municipal de districte de Sant Martí, Barcelona

1216

Arxiu Municipal de Gandia

1205, 1206, 1207

Arxiu Municipal de Girona

754

Arxiu Municipal de L'Escala

1217

Arxiu Municipal de Llagostera

1218

Arxiu Municipal de Llutxent

1208

Arxiu Municipal de Maria de la Salut

1219

Arxiu Municipal de Muro

1209

Arxiu Municipal de Pollensa

1220

Arxiu Municipal de Porreres

1210

Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramanet

755

Arxiu Municipal de Sils

1213

Arxiu Municipal de Sueca

1211

Arxiu Municipal de Viladecans

1221

Arxiu Municipal del districte de Les Corts

1214

Arxiu Municipal del districte de Sarrià-St. Gervasi

1215

Arxiu Municipal d'Igualada

1199

Arxiu Municipal Horta-Guinardó

1212

Arxiu Nacional de Catalunya

756, 757, 1045, 1070, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228

Arxiu Notarial de Sabadell

1326

Arxiu Notarial de Sitges

1327

Arxiu Notarial de Terrassa

1328

Arxiu Notarial de Tremp

1329

Arxiu Notarial de Vilafranca del Penedés

1330

Arxiu Parroquial d'Arenys de Munt

1348

Arxiu Parroquial de Pollensa

1351

Arxiu Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres

1352

Arxiu Parroquial de Sant Joan

1353

Arxiu Parroquial de Santa Creu

1354

Arxiu Parroquial de Sueca

1355

Arxiu Reial de Barcelona

1229

Arxiu Territorial de Tortosa

1230

Associació d'Arxivers de Catalunya

33, 34, 736

Associació d'Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears

35

Avenoza G

1140

Avià M

530

Avila Ll

432

Avila X

432, 531

B

 

Babiera C

1071

Bach A

764, 1356

Badia F

235

Badosa E

1331

Bagunyà Ll

36, 37, 184, 185, 186, 374, 605

Baig M

709

Baiges A

151

Baiget T

532

Bailac A

152, 187, 533, 627, 890

Bailac M

38, 124, 439

Balada F

39, 765

Balada R

1228

Balagué N

375

Baldocchi I

153

Baldrich M

37

Ballester J

265, 337, 628, 891

Ballester T

1009

Balsells MA

89

Bañeres J

440

Bañeres JM

338

Bárbara J

1047

Barber E

1357

Barceló J

420

Baró J

266

Baró M

236, 299, 689, 690, 691, 692

Barrera M

1203

Barriach F

747, 1232, 1296

Barrull J

1072

Bas B

1076

Bassas R

432

Bastida J

441

Basurte S

1078

Batet C

1008

Batista JM

1104

Batlle L

892

Batlló MI

693

Baucells J

1358, 1362, 1363, 1364

Bausili M

300

Bayarri J

893

Beardsley TS

894

Beaudiquez M

376

Béjar T

424

Bello C

238, 766, 1383

Bellostas R

890

Bellver C

534

Bellver T

535

Bellveser E

188, 189, 190, 895

Beltrán A

1233

Benaul JM

767, 1186

Beneit J

260

Berché C

768

Bernabeu J

1077

Bernat F

40

Bernat M

237

Bes O

478

Besson C

536

Beumala A

301

Biblioteca Artur Martorell

976

Biblioteca Bas Carbonell

1076, 1142

Biblioteca Can Torró

629, 630

Biblioteca de Catalunya

620, 897, 1046, 1047, 1048, 1049, 1143, 1144, 1145, 1146

Biblioteca d'Igualada

313

Biblioteca Fernando de Loaces

1077

Biblioteca i Centre de Documentació Josep Tarín-Iglesias

1011

Biblioteca Josep M. Figueras

1078

Biblioteca Josep Mones

968

Biblioteca Lambert Mata

969

Biblioteca Marià Vayreda

1080

Biblioteca Municipal de Sueca

970

Biblioteca Pública Arús

1012

Biblioteca Pública de Lleida

1013, 1147

Biblioteca Rosa Sensat

976

Biblioteca Valenciana

1080

Biblioteca-Museu V. Balaguer

1014

Biosca MD

661

Blancafort M

432

Blanco C

101

Blanco J

1166

Blasco J

41

Blasco R

898, 899, 900, 1015

Blesa P

1234

Boada A

377

Boada MT

42, 917

Boadas J

4, 425, 740, 754, 769, 770, 771, 772, 1235

Bofill M

267

Bohigas P

125, 191, 1148

Bohigues P

901

Bolívar M

902

Bonastre F

1144

Bonet M

192

Bonner A

1081

Bonsón A

339

Borfo A

43, 193, 363, 773, 774

Borràs J

44, 775

Borràs JA

537

Borràs MJ

268, 538, 662

Borrell A

238

Borrull A

5, 340

Bos Y

45

Bosch A

1123

Bosch EC

46

Bosch M

47, 118, 378

Bosom S

328, 1236

Botanch E

975

Botargues M

1396

Bové M

903

Bover J

239, 604, 904, 1134

Bragulat AM

435, 496, 727

Bravo PA

426

Bretos MT

379

Bröll A

194

Brugos Z

48

Bruguera J

1149

Brullet T

25, 601

Brunet F

1082

Brunet X

151

Bubenko JA

442

Bueso C

1083

Buil A

443

Busquet M

380, 986

Busquets D

341, 381

Busquets J

776, 1359

Buxó MF

342

C

 

Caballero I

1360

Cabeza J

1084

Cabó A

710

Cabo M

339, 343, 382

Cabré MT

6, 444, 539

Caja de Pensiones para la Vejez. Biblioteca

971

Calafat F

1129

Calatayud S

877

Calvet JM

344

Calvo Ll

1163

Calzado A

1237, 1238

Camajuncosas M

315

Cambrodí C

154, 339

Camós J

1004

Camp M

1404

Campillo M

1016

Campos E

7, 538

Campos I

126, 438, 445, 503, 540

Campos MA

541

Camps C

711

Camps E

49, 169, 195, 605, 628, 632, 633, 1050, 1069

Camps T

663

Canal J

905

Canals I

542, 543, 544

Canals JM

545

Canela M

28, 126, 345, 438, 445, 503, 1319

Cantoni E

505

Cantos C

348, 537

Caparrós J

143

Capdevila M

1017

Capdevila MC

779

Capilla A

903

Carbonell F

379

Carbonell M

546

Carbonell S

218

Carbonell X

642

Cardellach T

322, 712

Cardús S

664

Carina R

422

Carrascal A

778, 1239

Carrascosa V

323

Carré A

906

Carreras A

634

Carreras C

196, 240, 606, 695, 713, 714, 1069

Carreras J

779

Carreras Ll

324

Carreras M

1240

Carrillo E

1395

Carrión J

1190

Cartoteca de Catalunya

1051

Casadellà J

156, 494

Casademont M

28, 780, 781, 782, 1241

Casado Ll

423

Casaldàliga N

446

Casanellas JM

783

Casanova E

1361

Casanova VA

1242

Casares L

251

Casas J

1243

Casassas AM

1051

Casassas Ll

1085

Cases Ll

784, 1320, 1329, 1332, 1333, 1334

Casimir M

1244

Casòliva M

157, 635

Castaño J

749

Castellano A

1003

Castells N

28, 785, 786, 1245

Castillo L

547

Castillo MM

907

Català M

439, 124

Català X

1166, 1299

Catedral de Barcelona. Arxiu

1362, 1363, 1364

Cencerrado LM

311

Centelles E

1016

Centre de Documentació Estadística

972

Centre de Documentació Juvenil

1019

Centre de Documentation Sciences Humaines

1087

Centre de Recursos Pedagògics del Montsià

1088

Centre de Terminologia

908

Cerezuela B

527

Cermeno Ll

787, 788, 789, 821

Cervera E

443

Cervera M

443

Cid P

1398

Cirera J

1399

Clavera J

549

Climent V

197

Coarasa JA

709

Codina J

1226, 1344

Codina Ll

346, 347, 448, 449, 550,

Codina M

297, 1064

Col·lectiu Arxivers Municipals Valencians

52

Col·lectiu d'Arxivers Municipals de l'Horta i La Ribera

53, 383

Col·lectiu de Bibliotecaris i Bibliotecàries dels CEP de la Comunitat Valenciana

715

Col·legi Oficial d'Aparelladores i Arquitectes. Biblioteca

1089

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)

8, 50, 51

Coll G

911, 912, 913

Coll M

384, 705

Coll-Vinent R

54

Coloma R

909, 910

Colomer IM

1054

Colomer J

1366

Colomer M

269, 1069

Colomer MA

1235

Comalat M

411, 693

Comasòlives J

55, 364

Comellas N

204, 665

Comellas P

1090

Comissió de bibliografia de la Xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya

385

Conde R

791, 1178, 1229, 1246

Condomines M

706

Conesa A

198, 451, 452, 453, 463

Conesa R

454

Consell Internacional d'Arxius

57, 792, 793

Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya

1055

Constança R

71

Convent de Sant Francesc de Girona

1365

Coordinadora de Documentació Biomèdica

978, 979

Corbera E

426

Cornella A

57, 455, 551

Corominas M

29, 58, 59, 782, 794

Cortada J

335

Cortés A

334

Cortés J

914, 970, 1211

Cortés U

480

Cortina R

200

Corts R

1342

Costa F

915

Costa Ll

1213, 1247

Costa M

1248

Couture C

412

Crespan JLl

49

Crespí J

157, 1048, 1049, 1056

Crexell J

916

Crivillé J

199

Cruañas J

60

Cruells R

200

Cruells W

456

Cruselles JM

1367

Cuadrado M

159

Cuatrecases F

350

Cubells J

1249, 1252, 1296

Cucurella L

268

Cucurella Ll

1038

Cugueró M

61

Cugueró MC

917

Culla JB

666

Cuñé B

302

D

 

Dachs R

521

Danbury E

795

Darder J

365

Dastis C

201

Delgado N

520

Dexeus M

241

Díaz A

607

Díaz E

1250, 1251

Díaz M

1092, 1227

Díaz-Plaja A

918

Dilme MD

670

Diputació de Barcelona. Biblioteca

1057

Diputació de Castelló

1058

Diputació de Tarragona. Arxiu

1252

Dollar CM

62

Domènech D

609

Domenech S

160, 797

Domingo J

126, 438, 445, 798

Ducheim M

63, 64, 325

Durán E

1254

Durán J

1155

E

 

Edicions 62

1117, 1118

Edo M

251

Egeter R

202

Elvira M

56, 203

Enrech M

204

Equip del Servei d'Informació d'Ajuts i Beques de la Fundació Catalana per a la Recerca

270

Escañuela A

409

Escardó M

427

Escobedo J

921

Escoda C

459, 800

Escribà G

1253

Espelt C

65, 66, 460

Espinàs E

413, 428, 636

Espinós A

1010, 1142

Espinós M

67, 151, 303, 382, 389, 390

Estany T

1368

Estarlich M

637

Esteban S

971

Estella R

973

Estelrich J

1369, 1353

Ester M

1059, 1060, 1061

Estivals R

610

Estivill A

9, 10, 11, 67, 68, 69, 70, 71, 128, 137, 148, 271, 348, 349, 461, 552, 553

Estrada C

48

Estrada R

718

Estrader A

391, 1079

Estrader AM

129, 667

Estrader M

130

F

 

Fabre J

1255

Fàbrega A

1362, 1364

Faci MP

1256

Falomir V

535

Fantova MA

1395

Farré C

668

Farré J

72, 801, 1167, 1257, 1335

Farré JB

335

Farré ME

473

Faulí J

1020

Fayos M

1258, 1259, 1260, 1261

Feather J

242

Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i de Biblioteques (IFLA)

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 638

Fedi R

73, 316, 555

Feliu L

717, 1093

Fernández A

556

Fernández J

802, 1174, 1228, 1400, 1401

Fernández JM

877

Ferrán M

923

Ferrando F

803

Ferrer Ll

1370

Ferrer MC

669

Ferri AS

1355

Figueras N

924

Figueras P

1061

Figueres JM

925, 926, 1021, 1022

Filella I

272, 273, 274

Fita R

1371

Flaquer G

424

Florensa CE

1110

Florensa D

1065

Florensa J

1372

Foj G

776, 1262

Fonoll M

980

Foraster A

275

Forn F

1348

Fort F

634

Frago MP

1253

Frago P

1263

Franco J

891

Franquesa J

276

Frasquet E

748

Freixas P

181, 369, 741

Fuentes E

464

Fuentes ME

277, 278, 463, 465, 557

Fuentes MM

1345, 1346, 1388

Fulla N

75, 975, 1079, 1099

Fullà N

391

Furió A

970, 1355

Fusté A

718

Fusté RM

1023

Fuster J

927

G

 

Gabarró M

161

Galceran MA

415, 1038

Galera M

719, 720, 721, 968, 1063

Galí A

12, 928

Gallart N

252, 253, 558, 670

Gallofré MJ

929

Garau I

1220, 1264, 1265

Garau JM

1049

Garau L

403

García A

804, 1206

García C

159, 205, 279, 559, 696

García D

4

García F

1204

García J

466

García JM

1180

García L

24

García M

311

García R

560, 707, 708

Garnería J

467

Garrich M

454

Garrido A

702

Garrido C

206

Garriga J

243

Gascón J

76, 128, 140, 272, 671

Gasol JM

805, 930, 931, 1267

Gelabert N

153

Generalitat de Catalunya

1064

Generalitat de Catalunya, Arxiu Central Administratiu

1162

Genesca M

1034

Genovés E

1130

Genovés MD

326

Gibert E

640

Gier W

103

Gifre P

736, 1268, 1394

Gil F

748

Gil RM

1269

Gil V

77

Gili MD

78, 163, 207

Gimeno A

192, 212

Gimeno F

1204

Gimeno MJ

96, 416

Giner AJ

637

Ginés I

280

Ginés P

561

Ginet M

162

Giral E

1024

Giráldez R

281, 300

Givanel J

1025

Glik TF

1402

Golden S

208

Gómez A

468

Gómez J

672

Gómez M

209, 364

Gómez R

304

Gomila C

350

González E

79, 1201, 1270

Gonzalo CR

673

Gonzalvo G

807, 808, 1172, 1257, 1373, 1374, 1383

Goñi J

893

Gorman M

148

Gorosquieta C

674

Grabulós M

623

Gràcia M

665

Grahit E

1094

Grau E

877

Grau J

924, 1323, 1387

Grau JMT

305, 809, 1403

Grauvilardell C

187, 426

Grauvilardell ME

187

Griera M

562

Grup de Recerca del Llibre Infantil

722

Guardans T

164

Guardiola CJ

932

Guardiola E

254

Gudiol J

1154

Güell A

1119

Güell C

424

Guerola MA

723

Guilleumas R

1095

Guix MT

520

H

 

Hardcastle S

469

Hastings JJ

810

Hernández E

141

Hernández G

1090

Herreros E

165

Herreros V

697

Hidalgo R

642

Hofmann H

811

Hol RC

812

Hortelano L

990

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Biblioteca

1026

Hosta M

1271

Huerta R

933, 934

Huertas A

470

Huguet C

471, 472, 563

Hurtado MI

642

I

 

Ibarra R

1272

Ibars T

813

Iglesias JA

935

Illa MC

1017

Institut Botànic de Barcelona. Biblioteca

1027

Institut Català de Bibliografia

1131

Institut Català de la Dona. Centre de Documentació

1097

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

1028

Institut d'Estudis Catalans. Arxiu

1273

Institut d'Estudis Ilerdencs

973, 1121

Institut Menorquí d'Estudis

991

Institut Municipal d'Història

14, 1065

Iturrate G

306

J

 

Jansà E

339, 343

Jiménez J

565

Jiménez ML

1180

Joint Steering Committee for Revision of AACR

148

Jones DE

473

Jorba F

142

Jorba M

366, 622

Jordà A

1330

Jordà E

143

Jordà M

417, 566

Jornada d'Estudi i Debat sobre els Estudis en Arxivística a l'Europa Comunitària

81

Jornada sobre Edició Electrònica

567

Jornades Catalanes de Documentació

16, 17, 18, 19, 20

Jornades d'Arxivística de Catalunya

815, 816, 817

Jornades de Documentació, Tecnologia i Cultura

474

Jornades de Teledocumentació a Catalunya

475

Jornades d'Informació Tecnològica

568

Jornades d'Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona

818

Jornades sobre Cultura en la Comunitat Valenciana

21

Jove M

794

Joven I

1063

Juliol G

1274

Juncosa I

166

Junta del Port de Tarragona. Arxiu Històric

1275

Jurado MT

476

K

 

Keefer A

255, 352, 569

Kemp DE

570

Kesner RM

82

Kitching C

819

Kovacevic M

820

L

 

Lagüens A

623

Laguna A

83

Lamarca M

393, 1037, 1156

Lancaster FW

84, 571

Lanuza E

210

Larrucea C

1276, 1404

Larsgaard ML

211

Latorre J

419

Lavín S

572

Le-Senne A

1399

Lewis M

85

Line MB

418, 675

Llabata T

642

Llacuna P

1199, 1277

Lladó C

144

Lladó I

724

Lladó J

1376

Llansó J

327, 479, 823

Llobet JM

993, 1278

Llobet M

168, 183, 452, 453, 573, 1069

Llopart P

308

Llorens MJ

1099

Lloret A

644

Lloret N

419

Lluch M

212

Llumà T

420

Lodolini E

86

López E

976, 1279

López F

609

Lorente A

213, 477, 821

Lorente MM

478

Lorenzo N

702

Loureiro C

822

Lozano R

643

Luengo M

28, 1221, 1280

M

 

Mackenzie GP

87

Madurell JM

1150, 1391

Magallón S

993

Magrinya A

826

Mahiques D

1281

Mainar E

825, 1377, 1378, 1379, 1380

Malet E

353

Mallart J

162

Mallorquí M

367

Manclús I

88

Manero J

480

Maniega D

204, 256

Mañà F

309

Mañà T

299, 690, 691, 692, 717, 940

Marcus L

1219

Margalef C

1036

Marin E

1029

Marin X

481

Marmolejo F

1078

Marqués A

318

Marqués JM

1000, 1345

Marqués S

827

Márquez R

828

Marquina I

642

Martí C

1228

Martí E

941

Martí JM

482, 1344

Martí P

282

Martínez B

26, 574

Martínez C

28, 395, 606, 695, 829, 976

Martínez D

304

Martínez I

89

Martínez M

432

Martínez MC

29

Martínez P

483, 484

Martínez R

1166

Martorell I

546, 583

Mas MD

297, 421

Mas R

993

Masachs JM

328, 354, 1282

Masip P

283

Masó V

90, 830, 831

Massagués J

1347

Massanas E

181

Massip J

1173, 1230, 1283, 1284

Massísimo A

94, 257, 284, 422, 612

Massó Cartagena J

169, 195

Massó Torrents J

1145, 1146

Matas J

329, 782, 793, 808, 832, 833, 834, 835, 994, 1314

Matas T

575

Mateo MV

214

Mateu F

995

Mateu M

1123

Mauri A

836, 1245

Mayans A

91, 837, 1241, 1285

Mayol C

92, 93, 94, 319, 368, 396, 612

Mayol MC

628

Medrano D

1201

Meléndez V

577, 578

Melot M

645

Merino A

216

Mesa Ll

24, 1188

Mestre A

725

Mestre C

1299

Mestre M

389, 390

Mestres R

397, 1286

Milá MD

1100

Millán M

1093

Minobis E

304, 665

Miquel C

1069

Miquel F

1344

Mirabet M

942

Miralles F

614

Miralles J

1381

Miralpeix C

95, 145, 349

Mirambell E

646, 647, 943, 944, 945, 946

Miravelle MD

1101

Miret E

1273

Miret MT

997, 1030

Miret X

838, 839, 1287

Miró L

156

Miserachs P

330

Molas A

1102

Molinero J

1326

Molleví R

726

Moncunill C

424

Monestir de Montserrat. Biblioteca

1151, 1152

Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Arxiu

1382

Monestir de Santa Maria de Vallbona. Arxiu

1383

Montagut D

302, 1257

Montalbán M

421, 1124

Montaner MC

1051

Montañana P

96, 97, 416

Montserrat MI

496, 727

Montserrat RM

485

Mora E

217, 840

Moreno F

1010

Moreno P

101

Moreno R

22

Morer J

375, 415, 671, 1038

Moreu E

947

Morey A

192, 212

Morón M

486

Morral E

218, 487

Moyá JM

648

Mozo M

212

Mulé N

948

Mundo AM

125, 1153

Muntada M

398

Muñoz P

285

Muñoz V

642

Mur R

665

Museu de Geologia de Barcelona

1031

Museu de Zoologia. Biblioteca

1032

Museu Episcopal de Vic

1154

Mut R

579, 699

Muxach S

580

N

 

Navarro J

706

Navarro M

1033

Navascués I

1383

Nicolau A

617

Niegaard H

649

Niqui L

1344

Núñez L

464

Núñez Ll

658

O

 

Obach V

488

Obrador J

1384

Observatori de l'Ebre. Biblioteca

1034

Olaso V

1206, 1207

Oliva L

399

Olivar A

1135, 1151, 1152

Olivé A

489

Olivé F

1288

Olivé M

251

Omella E

717, 728

Oms JS

315

Oprea F

244

Ordiñana A

648

Orenes F

949

Oró A

676

Orobitg MJ

98

Ortega J

961

Ortiz C

99

Ortiz I

1289

Oxford University. Biblioteca

1104

P

 

Páez J

100, 331

Páez V

101

Pagarolas L

355, 793, 842, 843, 1296, 1336

Pagès J

490

Pagès T

219

Pailhes C

844

Pallàs M

665

Palou H

1325

Panyella M

1290

Panyella V

729, 747

Pañella I

168, 267, 452, 453

Pañella V

582

Papell J

1291

Pardo I

845

Pardo M

1385

Parès I

258, 585

Parlament de Catalunya. Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu

1105, 1397

Pascual M

724

Pastor F

650, 700, 730

Pedeell F

1057

Pedrals X

221, 846, 847

Pedraza L

996

Pedrol M

1292

Pellisé C

1126

Pereda A

174

Pérez A

158, 356, 677

Pérez E

877

Pérez F

950

Pérez i Aznar X

492

Pérez i Gómez X

1386

Pérez J

222, 982

Pérez JLl

982

Pérez JM

583

Pérez Ll

23

Pérez LM

1203

Pérez R

642

Peris S

1293, 1296

Permanyer E

240

Permanyer J

334, 640, 890

Perona Ll

304

Perpinyà E

159

Perpinyà M

357, 493

Perpinyà R

159, 358, 794

Peset MF

96, 97, 416, 584

Petrus JM

990

Pi N

334, 640

Picado M

1171

Picher D

731

Pieterse W

429

Pieyns J

359

Pintó R

170

Piñol J

452

Piñol P

544

Piqué J

848

Piqué RM

1064

Pla R

951, 952

Planes R

765, 849, 850, 851, 1294, 1322

Planet A

102, 258, 310, 494, 585

Plaza MA

732

Pons A

65, 66, 118, 286, 1106, 1107

Pons D

997

Pons JM

1187, 1189, 1295, 1325

Pons Pons A

748

Pons V

852

Ponsati A

360, 678

Ponsati MD

1089

Porta JM

1297

Porter J

1120

Porter R

894

Portús MD

400

Postico N

1198

Poves A

1215

Prades I

91, 1241, 1298

Prat M

401

Prats F

1299

Prins H

1002

Puertas M

301

Puig I

1108

Puig M

996

Puig P

332, 733, 772, 853, 854, 855, 856, 1169, 1300, 1301, 1302, 1303, 1328, 1343

Puig R

924, 1387

Pujol R

223, 321, 495

Puy J

1405

Q

 

Querol L

735

Quintana Ll

586

R

 

Rabassa CA

1203

Rabat M

287, 288, 671

Rahola F

953

Ramón M

399

Ramón S

1346, 1347, 1388

Ramón V

651

Ramoneda G

424

Raventós P

224

Recoder MJ

289, 518, 587, 588, 589

Redó S

1389

Rella F

1166, 1299

Renau R

24

René P

104

Renedo MC

652

Retuerta ML

999, 1195, 1337

Reus F

1076

Rey Ll

246

Reyes L

411

Reynés N

699

Riera F

859, 1220, 1264, 1265, 1304

Riera J

1305

Riera JJ

1220, 1264

Riera R

724

Riera S

333, 860, 1306

Rius N

493

Roberge M

361, 861

Roberts W

105

Roca J

615

Roca M

665

Roca P

862

Roca R

496

Rocafiguer G

267

Rocafiguera F

1307

Rodà C

617

Rodón A

106

Rodón J

625

Rodón MA

107

Rodrigo F

634

Rodríguez A

679

Rodríguez C

411, 422

Rodríguez J

1189

Rodríguez JI

225, 863

Rodríguez JM

251, 259, 290, 291, 292, 293, 294, 497, 590, 591

Rodríguez JR

864

Roig AM

691

Roig J

399

Romera R

724

Romeu J

169

Roque J

105

Ros A

498

Ros V

1138, 1139

Rosselló J

1351, 1354

Rosselló M

403

Rovira C

108, 499

Rovira T

171, 606, 695, 954

Rubín E

297

Rubió J

172, 173, 616, 955, 956, 1145, 1146

Rubió M

226

Rucabado J

551

Rueda A

227

Rueda JM

1308

Rufí J

146, 793

Ruiz E

999

Rumschottel H

109

Ruppman J

500

S

 

Sabanés A

1321

Sais C

1309

Sala ME

230

Salat MT

302

Sales N

865, 1109

Salinas EN

1310

Salmerón P

1404

Salse M

118

Salvador E

592

Sanahuja R

318

Sánchez J

1036

Sanjuan MC

1390

Sanllehí J

1300

Sanllehy MA

1079

Sans JM

866, 1311

Sans MC

154

Sans N

680

Santos G

593

Santuari de Sant Magí

1391

Sanz JX

1312

Sanz S

1093

Sastre JC

1392

Sastre T

724

Sauer E

1196

Sauri MC

1196

Schneider C

957

Sebastià MM

110, 362

Segarra Ll

501

Seguí MR

155

Seguí R

594, 653

Segura J

147

Segura P

680

Seminari Diocesà de Girona. Biblioteca

1000

Seminari Diocesà de Lleida. Biblioteca

1110

Seminari Internacional de Docència Bibliotecària

111, 112

Seminari La Documentació als Mitjans d'Informació

502

Seminari sobre Tecnologia

595

Sempere JV

701

Senar JC

1032

Sensat N

1112

Serra D

1001

Serra E

269

Serra G

371

Serra J

237, 503

Serramià J

247, 596

Serrano J

204, 256, 260, 293, 294, 301

Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya

295

Sigalat MJ

958

Simó C

1002

Sistac J

504

Smits J

404

Soberanas AJ

125, 1095, 1148

Sobrequès J

14

Sobrevila C

1313

Socías I

113, 897

Solà MLl

980

Solanas JL

505

Solé JM

867

Solé R

176

Solé S

144

Soler Ll

598

Soler N

398

Soler R

175, 974, 1273

Soler S

736, 1314

Solivelles A

776

Soronellas M

1181

Sorribes J

599

Sort J

303

Sosa E

506

Soy C

378, 446

Suárez A

507

Subirana A

868

Sulé A

399

Sunyol J

1093

Suquet MA

231, 869

Surroca J

1003

Sweeney GP

114

T

 

Tapiolas J

322, 364, 1315

Tarraubella FX

870

Tarraubella X

871, 872

Tarrida MT

154

Taule A

508, 873

Tébar J

1180

Tello D

115

Temporal J

1241

Térmens M

405, 430, 600, 681

Terol V

1316

Terradas N

417

Terrones MA

560

Thomassen Th

116

Ticó MI

1111

Tobella M

533

Toldrà M

800

Torns T

25, 601, 1112

Torra A

1337

Torra J

228, 959, 1155, 1156

Torràs M

1182, 1183, 1184, 1267, 1324

Torrella R

229

Torres A

1044

Torres C

409

Torres F

874, 875, 876, 877

Torroella R

1317

Tort G

734

Tort M

296, 389, 390, 406

Tortosa F

1113

Tremblay G

602

Tremoleda J

582

Trenchs J

960

Tresserras JM

179

Triviño AI

100

Triviño E

331

Tur J

297

Tur S

990

Tura J

1308

Turt M

149

U

 

Ubeda Ll

878

Ubero L

117

Udina F

1305

Universitat Autònoma de Barcelona

682, 683, 1037, 1038

Universitat de Barcelona

684, 1067, 1155, 1156

Universitat de València

1039, 1127

Universitat Jaume I

1040

Universitat Politècnica de Catalunya

685, 686

Universitat Pompeu Fabra

687, 688

Urbano C

10, 11, 118, 271, 1004

V

 

Valentí Ll

879

Valero G

1201

Valéry P

961

Valle MJ

1032

Vallès I

962

Valls A

423

Vaquer A

1110

Varela J

509

Vázquez A

510

Vázquez M

880

Vela N

32

Vela S

1395

Vélez P

963, 964, 965

Venancio A

298

Ventura A

966

Ventura N

617, 890

Vergés FX

1352

Vernet J

1318

Vicens J

261

Vicent J

881

Vicente C

248, 249, 882, 883, 884, 1068

Vidal X

982

Viera DJ

1114

Vilà E

823

Vilá Ll

250

Viladot R

466

Vilallonga J

702

Vilallonga M

1115

Vilanova T

735

Vilar JM

230, 1059, 1060, 1061

Vilar R

199

Villangómez M

618

Villanova L

511

Vintró J

885

Vinyes M

1327

Vinyoles T

886

Viñallonga J

498

Virgili JP

1005

Vives J

163, 654, 655

Vives M

1199, 1338

Vives MJ

1041

Vives N

162, 531, 1103

Vives R

232

W

 

Walne P

119

Webster JR

1365, 1393

Willet P

513

Winkler PW

148

Y

 

Yvars JR

967

Z

 

Zamora J

1092

Zaragozá E

1382

Zea B

680

Zoco A

948

Zuleta F

1276

 

 

 

 

Índex de títols

 

010: Barcelona informació al telèfon

262

10 anys d'arxius fotogràfics

229

100 anys al servei del llibre: centenari Llibreria Bosch, 1889-1989

902

100 llibres en un

1117

200 anys de premsa diària a Catalunya: [1792-1992]

1006

2ones Jornades Catalanes de Documentació; 1986 abril 17-18; Barcelona

16

3es Jornades Catalanes de documentació; 1989 juny 21-22; Barcelona

17

4es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1992 gener 22-24; Barcelona

18

5es Jornades Catalanes de Documentació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1995 octubre 25-27; Barcelona

19

6es Jornades Catalanes de Documentació: cap a la societat digital, un món en contínua transformació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació; 1997 octubre 23-25; Barcelona

20

A

 

A la recerca del lector perdut

427

L'AAC en l'evolució de l'arxivística catalana

27

Accés a informació comunitària d'interés per a les administracions locals

1126

L'accés a la documentació a l'estat espanyol. Una panoràmica històrica

327

L'accés a la documentació judicial

328

L'accés a la documentació municipal

322

Accés a la informació en entorns de cooperació interbibliotecària. Els projectes del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

377

L'accés al document en l'era digital

253

Accés i utilització d'Internet en la recerca biomèdica

566

Accés per matèries a fonts de dades estadístiques: el catàleg de la UAB

175

Accés per matèries a la Internet

272

Accés per matèries en els catàlegs en línia d'accés públic

461

Accessibilitat versus distribució d'informació. El projecte de sumaris electrònics a les biblioteques UPC

290

Una acció coordinada per a l'establiment de la Biblioteca Agrària de Catalunya

718

Acció cultural i patrimoni documental

248

Actes de les Segones Jornades d'Arxivística de Catalunya

816

Activitats, evolució i valoració tècnica de la Biblioteca del Col·legi de farmacèutics de Barcelona, anys 1984-1990.

734

Les adquisicions bibliogràfiques

668

Aladí o la informatització d'una xarxa de biblioteques: descripció i pautes per a la selecció d'un sistema informàtic

334

Algunes referències sobre l'impressor de Mataró Joan Abadal i Girifau (Manresa 1754-Mataró 1830)

113

Algunes reflexions a l'entorn de la cinquena edició del «formato IBERMARC para registros bibliográficos»

120

Alguns suports per a la recerca

25

Altres fons arxivístics en els municipis

1287

Les «altres» religions en la classificació decimal

164

Amb Jordi Bigas

115

Anàlisi de documents àudio-visuals: la descripció de les imatges

124

Anàlisi de la integració de fons radiofònics en arxius locals: el cas de Ràdio Berga

221

Anàlisi de la producció documental municipal en els àmbits de sanitat beneficència i assistència social

864

Anàlisi de webs d'escoles i departaments de biblioteconomia i documentació: una aproximació didàctica

118

Anàlisi dels diversos tipus de personal al servei de la biblioteca pública municipal: problemàtica actual i proposta d'integració

40

Anècdotes i peripècies

300

Annals de la Biblioteca-Arxiu Josep Tarín-Iglesias

703

Anuari SOCADI de documentació i informació

437

L'aplicació d'Internet en una biblioteca universitària a fi d'oferir un servei de qualitat. Algunes reflexions

416

L'aplicació de la informàtica sobre els llibres notarials a l'Arxiu Històric de protocols de Barcelona

355

L'aplicació del quadre de classificació a l'organització dels documents informàtics

150

Aplicació del videotex a la universitat. El cas català

588

Aplicacions del CD-ROM al mercat editorial: experiències i perspectives a Europa

514

Les àpoques en pergamí de l'Arxiu Municipal d'Albaida (1420 1583)

1316

Aprovat el reglament dels Arxius de la UAB

1179

Aproximació a la problemàtica del personal tècnic a les biblioteques populars

48

Aproximació a l'Arxiu Parroquial de Santa Coloma de Farners

1387

Aproximació a l'estudi de la bibliografia de Salvador Llobet

1085

Aproximació a l'estudi dels arxius municipals i parroquials: el cas de la Ribera Alta de Xúquer

877

Aproximació a la col·lecció local

203

Aproximació a una bibliografia espanyola en biblioteconomia i documentació (1990-1995)

1106

Una aproximació als fons de manuscrits musicals a Catalunya

1059, 1060, 1061

Aproximació bibliogràfica als fons d'imatges catalans

1042, 1043

Aproximació bibliomètrica i índexs de Cota Zero 1-11 (1985-1995)

456

Aproximació teòrica a la tipologia de l'usuari d'arxius

306

L'àrea d'autoaprenentatge de la Biblioteca del Campus de la UPC a Terrassa

304

Arqueodada: base de dades d'arqueologia

1090

L'art dels Abadal: impressors i xilògrafs de Mataró dels segles XVIII i XIX

915

L'artista com a il·lustrador de llibres per a infants

889

Les arts gràfiques i el llibre a Catalunya

901

L'Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200

1340

Arxiu central administratiu

1161

Arxiu Comunal de Sant Julià de Lòria

1162

Arxiu de casa Martí de les Bons

1395

L'arxiu d'imatges: propostes de classificació i conservació

181

L'Arxiu de la Cartoixa de Montalegre. Evolució històrica, segles XVI-XIX

1386

L'Arxiu de la Corona d'Aragó

1164

L'Arxiu de la Corona d'Aragó i els altres traspassos d'arxius a la Generalitat de Catalunya durant la II República

849

Arxiu de la Paeria de Lleida

1270

Arxiu de la Parròquia del Sant Esperit de Terrassa: inventari

1343

Arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

1404

Arxiu de protocols del districte d'Igualada

1338

L'Arxiu del Monestir de Poblet

1373

L'Arxiu del Monestir de Santa Clara: notes per a la seva catalogació, conservació i difusió

1392

L'Arxiu d'Historia de la Forma Urbana a Catalunya

752

L'arxiu d'imatges de l'Ajuntament de Girona: el tractament informàtic del fons

336

L'arxiu d'imatges de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona

1313

L'arxiu d'imatges de Televisió de Catalunya

451

L'Arxiu Diocesà de Solsona i altres arxius de la zona del Cardener

764

L'arxiu en el marc de la gestió del patrimoni cultural

249

L'arxiu en la defensa dels drets dels administrats

325

L'arxiu fotogràfic de la UAB

193

L'arxiu fotogràfic de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, passat i present

225

Arxiu fotogràfic dels museus de l'Ajuntament de Barcelona

1317

Arxiu General Administratiu i Històric de la Universitat Autònoma de Barcelona

1165

L'arxiu general de la Universitat Pompeu Fabra: un sistema integrat de la gestió dels documents administrativs i d'arxiu

775

Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

1276

Arxiu Històric Comarcal

1302

Arxiu Històric Comarcal de Balaguer

1167

Arxiu Històric Comarcal d'Olot

1285

Arxiu Històric Comarcal de Cervera

1278

Arxiu Històric Comarcal de La Bisbal d'Empordà

1314

Arxiu Històric Comarcal de la Seu d'Urgell

1171

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc

1297

Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà

1236

Arxiu Històric Comarcal de Reus

1293

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat

1195

Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners

1298

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega

1172

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa

1301, 1303

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: la captació de documents i el servei dels arxius i fons documentals privats

853

L'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Les funcions de l'arxiu i els drets dels usuaris

332

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: un bon pas vers la normalització del servei d'arxiu

854

L’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: un servei en procés de creixement

1168

Arxiu Històric Comarcal de Tortosa

1173

Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedés

1282

Arxiu Històric d'Arbúcies

1308

Arxiu Històric de Cardona

1243

Arxiu Històric de Cornellà de Llobregat

1174

Arxiu Històric de Girona

1176

Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona: guia

1175

Arxiu Històric de Lleida

1256

Arxiu Històric de Palafrugell

1196

Arxiu Històric de Tarragona

1249

Arxiu Històric de Terrassa

1300

Arxiu Històric de Sabadell

1194

Arxiu Històric «Fidel Fita» d'Arenys de Mar

1295

Arxiu Històric de la ciutat de Badalona

1240

Arxiu Històric de la ciutat de Girona

1158

Arxiu Històric de la ciutat de Manresa

1267

Arxiu Històric de Les Valls d'Aneu

1166

Arxiu Històric Municipal d'Igualada

1277

L'Arxiu Històric Municipal de Girona

1255

L'Arxiu Històric Municipal de Sant Cugat del Vallès

1262

Arxiu Històric Municipal de Sant Martí de Provençals

1191

L'Arxiu Històric Municipal de Santa Coloma de Gramanet

1310

Arxiu Històric Municipal de Sitges

1290

Arxiu Històric Municipal de Tarragona

1232

Arxiu Històric Municipal de Valls

1291

Arxiu Històric Municipal de Vic

1307

Arxiu Històric Municipal de Vilanova i la Geltrú

1286

L'arxiu i el foment de la investigació

867

L'arxiu i els interessos de l'empresa privada

469

L'arxiu i l'eficàcia en la gestió administrativa

811

L'arxiu i la difusió

429

L'Arxiu Miquel Crusafont Pairó a Sabadell

1402

Arxiu Municipal Administratiu: memòria

1197

Arxiu Municipal Ajuntament de l'Escala

1217

L'Arxiu Municipal d'Agullent

1259

L'Arxiu Municipal d'Aielo de Malferit

1312

Arxiu Municipal d'Igualada: catàleg de llibres d'actes

1199

L'Arxiu Municipal de Benigànim

1237

Arxiu Municipal de Costitx

1202

L'Arxiu Municipal de Fontanars dels Alforins

1260

Arxiu Municipal de Gandia: inventari del fons històric, 1274-1924

1205

L'Arxiu Municipal de Gandia: inventari del fons històric (1274-1924)

1206

Arxiu Municipal de Girona: reglament

754

L'Arxiu Municipal de Guadassèquies

1238

L'Arxiu Municipal de l'Olleria

1261

Arxiu Municipal de Llagostera

1218

L'Arxiu Municipal de Llutxent

1208

L'Arxiu Municipal de Montaverner

1242

L'Arxiu Municipal de Rubí

1315

Arxiu Municipal de Salt

1235

L'Arxiu Municipal de Sant Sadurní d'Anoia

1248

L'Arxiu Municipal de Sueca

1211

Arxiu Municipal de Viladecans

1280

Arxiu Municipal del districte de les Corts

1214

Arxiu Municipal del districte de San Martí

1216

Arxiu Municipal del districte de Sarrià-St. Gervasi

1215

Arxiu Municipal Horta-Guinardó

1212

L'arxiu municipal: un reglament per a preservar la memòria històrica

246

Arxiu municipal (Viladecans)

1221

L'Arxiu Nacional de Catalunya

1311

Arxiu Nacional de Catalunya: les propostes d'avalució i tria: una experiència necessària

1292

L'Arxiu Nacional de Catalunya: normativa d'accés a la documentació

756

L'Arxiu Nacional de Catalunya: una infraestructura arxivística i cultural

757

L'Arxiu Nacional de Catalunya: una institució al servei de l'administració de Catalunya, de la societat i de la cultura

1225

L'Arxiu Nacional ingressa els arxius històrics de SIEMENS, S.A.

758

L'Arxiu Parroquial d'Aielo de Malferit

1357

Arxiu Parroquial d'Encamp

1349

L'Arxiu Parroquial de Montaverner com a font documental per a la història

1371

Arxiu Parroquial de Santa Maria la Major d'Oliva

1367

Arxiu Parroquial de la Massana

1350

L'Arxiu Parroquial Històric de Santa Maria d'Elx. El paper dels arxius eclesiàstics en el conjunt dels fons documentals valencians

749

L'Arxiu Tobella de Terrassa

1405

Els arxius a Gran Bretanya

795

Arxius: butlletí del Servei d'Arxius

759

Els arxius centrals administratius

750

Els arxius centrals administratius a les delegacions territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya

779

Els arxius d'arquitectura

778

Arxius de Catalunya (XIX). L'Institut Municipal d'Història de Barcelona

1306

Arxius de l'administració autonòmica

855

Arxius de l'administració autonòmica. L'Arxiu Nacional de Catalunya

1244

Arxius de l'administració central

1246

Els arxius de l'administració de justícia

828

Arxius de l'administració local

1245

Arxius de la administració local a Mallorca: deu anys d'actuació

1265

Els arxius de la Ribera Alta del Xúquer: alternatives i estat de la qüestió

852

Els arxius de les diputacions i consells comarcals

813

Els arxius de les empreses públiques: el cas dels Ports

800

Els arxius de les universitats

773

Els arxius de protocols

842

Els arxius de protocols, font per a la història moderna

843

Els arxius dels ajuntaments

871

Els arxius dels Comités organitzadors dels Jocs Olímpics

1398

El arxius d'imatges a Catalunya

882

Els arxius d'imatges a Catalunya: balanç i perspectives

883

Els arxius d'imatges a les televisions

439

Els arxius d'imatges: conservació i difusió

741

Els arxius d'imatges mataronins

760

Arxius, documents sonors i història oral

737

Els arxius eclesiàstics

1358

Els arxius familiars i patrimonials. Problemàtica, caracterització i metodologia

1400

Els arxius històrics comarcals

801

Els arxius històrics d'empresa

873

Els arxius històrics municipals: normes bàsiques de classificació

747

Els arxius històrics supracomarcals a provincials

848

Arxius i arxivers manresans

805

Arxius i arxivística a les comarques gironines

739

Els arxius i els centres d'estudi

807

Els arxius i la gestió de documents

479

Els arxius i la història de l'educació i l'ensenyament

827

Els arxius i la universitat

860

Arxius i museus com a institucions culturals

740

Arxius i recerca històrica: l'Arxiu Municipal de Begur

1247

Els arxius: instruments de gestió i eines de cultura

769

Arxius: la memòria de la col·lectivitat

738

Els arxius: la normalització pendent

742

Els arxius: l'experiència catalana

761

Arxius Municipal i Comarcal Baix Llobregat i Hospitalet

1222

Els arxius municipals a les comarques barcelonines

763

Els arxius municipals de Mallorca: classificació dels seus fons documentals

1304

Els arxius municipals de Mallorca: l'Arxiu Municipal de Son Servera

1264

Els arxius municipals del Maresme. Estat de la qüestió

1159

Els arxius municipals, aquests petits i grans tresors amagats (resum de l'informe sobre l'estat dels arxius municipals de les comarques gironines)

1241

Arxius municipals mitjans i menuts: un cas, l'Eliana

803

Els arxius municipals, una font de recursos didàctics

776

Els arxius nacionals dels Estats Units i la gestió dels documents administratius

810

Arxius nacionals: Govern d'Andorra

1231

Els arxius notarials

1336

Els arxius notarials com a font històrica

743

Els Arxius parroquials, municipals i notarials de La Garrotxa: una aproximació

837

Els arxius patrimonials

736

Els arxius personals

802

Arxius privats i arxius patrimonials a Catalunya

1394

Arxius professionals d'arquitectura. Estudi d'una sèrie i la seva tipologia documental: el Projecte de construcció

1239

Els arxius públics de Catalunya. Marc legal i competències

832

El arxius: reptes i estratègies per al futur

762

Els arxius sonors

878

Arxivadors/arxivers cap al 2000. Mobles o professionals?

90

L'arxiver davant la informàtica

63

L'arxiver itinerant, un instrument per a la gestió integral del patrimoni documental en els municipis. L'experiència de la comarca del Bagès

823

Arxivers i gestors de documents. Un programa per a l'era de la informació

62

L'arxiver i la descripció de la imatge fixa

231

Un aspecte de la cooperació interbibliotecària: l'adquisició de publicacions periòdiques en el camp de la biomedicina. Determinació d'una col·lecció bàsica

200

L'Associació d'Arxivers de Catalunya (1985-1993)

28

Àudio-visuals a la biblioteca pública. Consideracions sobre el paper dels audiovisuals a les biblioteques públiques

184

Àudio-visuals a la biblioteca pública. El servei de fonoteca a la Biblioteca de Ciutat Badia

194

Àudio-visuals a la biblioteca pública. Una experiència: la biblioteca popular de Rubí

214

L'auditoria de la informació com a eina per millorar l'input d'informació dels usuaris en un entorn corporatiu

446

Automatització d'arxius administratius i històrics: elaboració d'una base de dades amb el software CDS/ISIS

358

Automatització de biblioteques: estat actual i tendències cap al futur

352

Automatització de biblioteques: estat de la qüestió a Catalunya

341

Automatització de biblioteques: valoracions d'una experiència

353

Automatització de la Biblioteca de l'ICC: manual de l'usuari

350

Automatització dels instruments de descripció

359

Les autopistes de la informació: descripció i impacte

551

Autopistes de la informació: què hi ha darrera d'aquesta metàfora?; 1995; Barcelona

529

Autopistes de la informació i senders de cultura

528

Autors igualadins: mostra bibliogràfica: 1736-1990

996

L'avaluació de la documentació administrativa a Catalunya. Funcions de la Comissió nacional d'avaluació i tria de documentació

787

Avaluació de serveis de referència

284

Avaluació del fons de publicacions periòdiques de la biblioteca de ciències de la comunicació UAB

415

L'avaluació dels arxius. Estat de la qüestió

412

Avaluació i estudi d'usuaris de la biblioteca i servei de teledocumentació de l'Hospital General Vall d'Hebrón

417

Avaluar per millorar: l'experiència del programa d'anàlisi de biblioteques (PAB)

413

L'aventura del llibre català

927

B

 

El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: catàleg del fons en pergamí de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona

1363

Baleàrica: bibliografia de bibliografies

1134

Els bancs de dades terminològiques: organització per a la llengua catalana

539

Barcelona a l'escola. Una base de dades per al coneixement de la ciutat

572

La base de dades DONUA (Seminari d'Estudis de la Dona) interrogable on line al CIDC. Evolució i perspectives

601

Una base de dades d'història de Catalunya a Internet

559

Bases de dades de documentació estadística: un cas particular entre les bases de dades bibliogràfiques i les de text complet

565

Bases de dades en agricultura

526

Bases de dades i bibliografies de traduccions

273

Bases de dades: l'organització interna d'una biblioteca especialitzada

724

Les beceroles tabel·làries de la Biblioteca de Catalunya

897

El bibliobus: la teva biblioteca (vídeo)

312

Bibliofília transformista; 1994 desembre 10 a gener 22; Barcelona

896

Bibliografia anotada de vida i obra de Francesc Eiximenis (1340)

1114

Bibliografia arxivística de la Biblioteca del Parlament de Catalunya

1105

Bibliografia bàsica per a biblioteques públiques

1069, 1073

Bibliografia catalana dels anys més difícils: (1939-1943)

1128

Bibliografia catalana: premsa, materials aplegats

1025

Bibliografia cerverina

992

Bibliografia de Falset: les publicacions periòdiques a Falset del 1909 al 1936

1023

Bibliografia de Torroella

1003

Bibliografia del Baix Empordà

994

Bibliografia del Berguedà

983

Bibliografia espanyola en biblioteconomomia i documentació (1990-1995)

1107

Bibliografia i cronologia de Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982)

1095

Bibliografia Nacional de Catalunya

1131

Bibliografia nord-catalana

1001

Bibliografia per a biblioteques públiques

1074

Bibliografia selectiva

1093

Bibliografia sobre documentació

1075

Bibliografia sobre el Vallès occidental: 1700-1993

984

Bibliografia sobre el Vallès oriental: 1700-1993

985

Bibliografia sobre l'Hospitalet: actualització 1985-1991 i índex acumulatius

1004

Bibliografia sobre Sant Feliu de Llobregat

999

Bibliografia tarragonina a través de les seves impremtes

1005

Les bibliografies nacionals corrents i retrospectives dins del marc del Control Bibliogràfic Universal

376

Bibliographica: documents dels segles VIII-XX: [exposició]

1141

Bibliopiscines una experiència d'animació a la lectura i de divulgació de les biblioteques de Balaguer (La Noguera)

315

La biblioteca al centre d'ensenyament públic

699

Biblioteca bàsica per als jutjats de Catalunya: una proposta per a l'adquisició de bibliografia jurídica

1082

La biblioteca d'aula en el primer cicle de primària

701

La biblioteca de Catalunya com a biblioteca nacional

622

Biblioteca de Catalunya: les raons d'un projecte d'obres

366

Biblioteca de Catalunya. Música

1046

La Biblioteca de Jaume Cañameras

712

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

704

La Biblioteca de la UEI de musicologia (CSIC): servei de recolzament a la investigació

732

La Biblioteca de la Universitat de Barcelona

656

La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (vídeo)

687

Biblioteca de Lo Rat Penat. Compromís i col·laboració en la societat valenciana

723

La Biblioteca de Lluc Estaci, rector de Puigpunyent, Mallorca. 1644

904

La biblioteca de medicina als hospitals

321

La biblioteca de recerca: com aprofitar-ne els recursos

671

La biblioteca del departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona

674

La biblioteca del futur

677

La biblioteca del metge Jaume Roig

906

Biblioteca ESADE: procés d'informatització

342

La biblioteca escolar

689

La biblioteca escolar: ni t'ho imagines! (vídeo)

694

Una biblioteca especialitzada en gas

727

La biblioteca especialitzada: un món obert a noves tècniques i professions

725

Biblioteca i documentació a l'Institut de Batxillerat Barri Besòs

702

Biblioteca i servei de documentació dins l'empresa

435

Biblioteca Igualada, 1927-1987. 60 anys d'activitats culturals

313

Biblioteca Informacions: publicació del Servei de Biblioteques de la UAB

659

La biblioteca internacional de Munic

728

La biblioteca Josep M. Domènech de monografies locals de Catalunya

733

Biblioteca Pere Vilà: extracte del diari: 1933-1942

948

Biblioteca popular Francesca Bonnemaison, 1909-1995: història i ús actual

710

La Biblioteca Pública de Girona, fruit de la desamortització

646

La biblioteca pública en la societat de la informació: nous reptes, nous objectius

643

La biblioteca pública: es pot parlar d'un nou model de biblioteca?

627

La Biblioteca-Museo Municipal Soler i Palet de Terrassa

705

Biblioteca-Museu Balaguer: fons local

201

La biblioteca: un espai per a la cultura (vídeo)

314

El bibliotecari com a científic de científics

30

El bibliotecari de l'any 2000

31

Els bibliotecaris documentalistes, uns professionals per al món modern: informació general

51

Les biblioteques a les escoles públiques de Catalunya

691

Les biblioteques als Estats Units: un sòlid sistema d'informació

370

Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Informe del curs 1995-96 i dades de l'any 1995

686

Les biblioteques de les universitats públiques de Catalunya en els anys 90 = State-funded university libraries in Catalonia in the nineties

672

Biblioteques de universitats públiques: Catalunya en els anys 90

660

Les biblioteques del CSIC: una xarxa nacional informatitzada

678

Les biblioteques dels centres de professors de la Comunitat Valenciana: el cas d'Alcoi

731

Biblioteques d´hospitals

726

Les biblioteques escolars en el sistema de lectura pública de Catalunya

693

Les biblioteques especialitzades

735

Biblioteques especialitzades en música

716

Biblioteques generals tècniques i especialitzades. Bibliografia i bibliofília. Arxius i museus

12

Biblioteques i arxius d'Andorra

2

Biblioteques i biblioteconomia a l'estat espanyol

612

Les «biblioteques il·lustrades»: una nova visió de l'«esteticisme»

965

Biblioteques infantils

714

Les biblioteques infantils

711

Biblioteques infantils de Catalunya

722

Les biblioteques nacionals. Un debat obert: la Biblioteca de Catalunya

619

Les biblioteques parlamentàries en l'actualitat: la Biblioteca del Parlament de Catalunya

729

Biblioteques particulars gironines del segle XV

943

Biblioteques per a infants de 0 a 6 anys

713

Biblioteques populars de Barcelona

631

Les biblioteques populars. Elements per a un programa d'acció municipal

633

Biblioteques populars i moviment literari

928

Biblioteques populars o públiques: noves funcions i perspectives de futur

635

Les biblioteques públiques

652

Les biblioteques públiques a Dinamarca. Punt i apart

640

Les biblioteques universitàries

667

Les biblioteques universitàries a Catalunya: present i futur

661

Les biblioteques universitàries catalanes a la WEB

670

Les biblioteques universitàries catalanes

534

Biblioteques, arxius i centres de documentació

1

Biblioteques, arxius i centres de documentació en la premsa diària de Catalunya

7

Les Biblioteques-Centres de documentació (B-CD) dels Centres de Professors (CEP) de la Comunitat Valenciana

715

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

3

Breu història de la premsa a Catalunya

925

Breu introducció a la biblioteràpia

316

El Breviari del rei Martí

898

Butlletí bibliogràfic del dipòsit legal

987

Butlletí de la Biblioteca de Catalunya

620

Butlletí del dipòsit legal de Menorca = Boletín del depósito legal de Menorca

991

Butlletí informatiu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya

777

C

 

CALEX. La legislació de les comunitats europees a la Biblioteca de Ciències Socials

287

El camí a través del caos: el paper futur de la biblioteca universitària com a creadora de coneixement

675

Can Torró (vídeo)

629

El canvi vers la qualitat de servei

423

Els canvis a la Biblioteca Nacional de Catalunya: Barcelona (Espanya), 1993

621

Cap a la transformació de la biblioteca en un centre de documentació biomèdica.

434

CAPS: catàleg automatitzat de publicacions en sèrie (microforma)

977

Característiques generals dels arxius

785

Cartells de la República i de la Guerra Civil: Col·lecció Arxiu Nacional de Catalunya Desembre 1985-Desembre 1986

1045

Cartografia de Catalunya: catàleg general de la Cartoteca de Catalunya

1051

Cartografia peninsular (s. VIII-XIX)

1054

Cartoteca de Catalunya

719

La Cartoteca General: gènesi i actualitat

707, 708

Cartoteques a la Península Ibèrica

720

Catàlec bibliogràfic de la prensa valenciana: escrita en nostra llengua i publicada en Valencia, pobles de la província i per les colonies valencianes en Madrit, Barcelona, Zaragoça i repúbliques americanes: 1586-1927

1033

Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana

1130

Catàleg automatitzat de la biblioteca de la Universitat de Barcelona

343

Catàleg bibliogràfic Centre Documentació Institut Català de la Dona 1992

1097

El catàleg col·lectiu de Catalunya (Antiquari)

391

Catàleg col·lectiu de les publicacions periòdiques de les biblioteques biomèdiques: 1983

979

El catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC): un nou entorn de cooperació catalogràfica

399

El catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya: control de qualitat i detecció de duplicats en la creació d'una base de dades bibliogràfica

389

Catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de la Universitat Jaume I

1040

Catàleg col·lectiu de publicacions seriades de la Universitat de València (microforma)

1039

Catàleg col·lectiu de revistes d'educació: Biblioteca Artur Martorell, Biblioteca Rosa Sensat

976

El catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya

975

Catàleg de bases de dades: principals bases de dades accessibles online des del CIDC

1055

Catàleg de fons de la Diputació de Tarragona: Sèries generals, Administració local, Cooperació provincial, Governació i recaptació de tributs anys 1924 al 1981

1252

Catàleg de l'Arxiu Notarial de Sabadell

1326

Catàleg de l'Arxiu Notarial de Sitges

1327

Catàleg de l'Arxiu Notarial de Terrassa

1328

Catàleg de l'Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona

1362

Catàleg de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya

1163

Catàleg de l'Arxiu de l'Església Parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció de Vinaròs

1389

Catàleg de l'Arxiu de protocols del districte de Sort

1320

Catàleg de l'Arxiu Històric de la Selva del Camp: fons municipal i fons de la Comuna del Camp

1181

Catàleg de l'Arxiu Històric Municipal d'Estivella (segles XVIII-XIX)

1188

Catàleg de l'Arxiu Històric Notarial d'Arenys de Mar

1325

Catàleg de l'Arxiu Municipal de Culla

1203

Catàleg de l'Arxiu Notarial de Tremp

1329

Catàleg de l'Arxiu Notarial de Vilafranca del Penedés

1330

Catàleg de l'Arxiu Parroquial de l'Assumpció d'Albaida

1360

Catàleg de l'Arxiu Parroquial de Sant Joan

1353

El catàleg de l'Arxiu Territorial de Tortosa de 1574

1230

Catàleg de l'exposició bibliogràfica documental de Santiago Rusiñol

1101

Catàleg de la Biblioteca «Lambert Mata» de Ripoll

969

Catàleg de la Biblioteca de l'Ajuntament de Sueca

970

Catàleg de la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot

1079

Catàleg de la Biblioteca musical de la Diputació de Barcelona

1057

Catàleg de la producció videogràfica a Catalunya, 1970-1985

1052

Catàleg de la secció local de la Biblioteca de la C. P. V. E. de T

971

El catàleg de la UAB: una enquesta d'ús

409

Catàleg de les obres lul·lianes d'Oxford

1104

Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat

1007

Catàleg de les publicacions periòdiques de la Biblioteca del Museu de Geologia de Barcelona, 1990

1031

Catàleg de manuscrits de l'Arxiu Històric Parroquial de Borriana (Segles XVIII-XX)

1138

Catàleg de manuscrits musicals de l'Arxiu Històric Parroquial de Borriana

1139

Catàleg de pergamins de l'Arxiu Municipal de Gandia (1268-1683)

1207

Catàleg de protocols notarials de l'Arxiu de Cervera

1319

Catàleg de protocols notarials de l'Arxiu de Solsona

1023

Catàleg de publicacions

1127

Catàleg de publicacions de l'I.E.I.

1121

Catàleg de publicacions en sèrie

1013

Catàleg de publicacions ingressades a la biblioteca. Any 1984

1089

Catàleg de publicacions periòdiques: 1994

1026

Catàleg de publicacions periòdiques de la Biblioteca de l'Observatori de l'Ebre

1034

Catàleg de publicacions periòdiques IRTA 1994: revistes dels fons documentals dels centres IRTA

1028

Catàleg de publicacions periòdiques, 1989

1038

Catàleg de revistes

1012, 1019

Catàleg de revistes de la reserva Marca, Biblioteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona

1037

Catàleg de revistes en català

1018

Catàleg de tesis doctorals microfitxades 1987 (microforma)

1067

Catàleg de vídeos de l'Ajuntament de Barcelona

1053

Catàleg de vídeos '86: fons culturals de la Diputació de Castelló

1058

Catàleg del fons Antoni Massana de la Biblioteca de Catalunya

1048

Catàleg del fons bibliogràfic Esteve Terradas

974

Catàleg del fons cartogràfic de l'Institut Municipal d'Història

1065

Catàleg del fons jurídic de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida (s. XVI-XIX)

1110

Catàleg del fons musical Josep M. Ruera

1049

Catàleg del fons notarial del districte de Santa Coloma de Farners

1323

Catàleg del fons videogràfic de la Generalitat de Catalunya: catalogació i classificació

1064

Catàleg del llegat Areny: Biblioteca de l'Institut d'Estudis Ilerdencs

973

Catàleg dels arxius notarials de Vic

1332

Catàleg dels incunables de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona

1156

Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vic

1154

Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya

1146

Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya: vol. I, mss. 1-154

1145

Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat

1152

Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat: primer suplement seguit d'una antologia de texts trets del fons manuscrit montserratí

1151

Catàleg dels microfilms de l'Hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat

1044

Catàleg dels noticiaris mallorquins (1372-1818)

1002

Catàleg dels pergamins de l'Arxiu Municipal de Cullera (1283-1495)

1204

Catàleg dels protocols de Balaguer

1335

Catàleg dels protocols notarials de Barcelona. 2. Altres arxius

1333

Catàleg dels protocols notarials de l'antic districte de Sant Feliu de Llobregat: actuals districtes de l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat

1337

Catàleg dels protocols notarials de Lleida

1334

Catàleg dels protocols notarials de Manresa

1324

Catàleg fons científic (s. XVI-XVIII) Biblioteca Fernando de Loaces

1077

Catàleg fons del Centre de Documentació Estadística

972

Catàleg general: trenta anys de llibres en català: mil nou-cents seixanta dos, mil nou-cents noranta-dos

1118

Catàleg literari d'edicions valencianes 1985-1992

1116

Catàleg parcial dels narradors mallorquins del segle XIX

997

Catàleg vídeos educatius per a educació infantil i cicle inicial: material de consulta

1088

Catàleg-regesta dels pergamins de l'Arxiu Parroquial de Sueca

1355

Catalogació de manuscrits musicals

147

La catalogació prenatal: els registres CIP

149

CDB'94: catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de la Coordinadora de Documentació Biomèdica

978

La CBD: un projecte de coordinació de les biblioteques biomèdiques de Catalunya

371

El CD-ROM en el món documental

598

El CD-ROM i la premsa

558

CDS/ISIS: un bon producte a un preu regalat

348

Cens-guia d'arxius de la província d'Alacant

875

Cens-guia d'arxius de la província de Castelló

876

Cent Vaixell de vapor

1086

Centre d'estudis de documentació de patents (CEDP) i biblioteca de patents CIDEM/UB. FBG

680

El Centre d'Informació i Documentació internacionals a Barcelona (C. I. D. O. B.)

447

El Centre d'Informació i Documentació Internacional a Barcelona: una experiència d'informatització de biblioteques mitjanes

340

El Centre de Documentació de l'IEMB

507

El centre de documentació de l'Institut del Teatre

510

Centre de Documentació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: demarcació Lleida

443

El centre de documentació i la biblioteca de la fundació CIDOB

5

Centre de documentació i museu tèxtil: els anys que vivim perillosament

487

Centres de documentació europea. Accés de l'empresa als documents comunitaris

483

Els centres de documentació europea i les publicacions

484

Centres de documentació química

494

Els centres de lectura municipals a la Comunitat Valenciana: potencial i debilitats

637

Cerca i recuperació d'informació al World Wide Web: una aproximació a les eines disponibles

266

Cicle vital centrat en la vigència

880

El CIDA de Vilafamés

467

Ciència: de l'Anís del mono a les autopistes de la informació

548

Ciència i cultura a Barcelona: el llegat de la Biblioteca de la Universitat: catàleg de la mostra del fons de llibre antic de la Biblioteca de la Universitat: Sant Jordi 1990

1155

Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques: una proposta per a la revista Ítem

10

Ciutat, telecomunicacions i informació

599

Clapes en les biblioteques públiques

651

La classificació del Centre d'Estudis d'Història Contemporània/Biblioteca Figueras

170

Clàssics anònims de la literatura catalana: primer esborrany per a una llista de títols uniformes

128

Classificació d'enregistraments sonors

196

Classificació de la música: un problema no resolt

185

Classificació decimal: adaptació per a las biblioteques catalanes

172

La Classificació Decimal en antropologia cultural

165

Claus per a l'éxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques

410

El codi d'ètica dels arxivers en el marc internacional

45

El codi deontològic

106

Codi internacional de deontologia dels arxivers

56

Col·lecció de documents del Convent de Sant Francesc de Girona: 1224-1399

1393

Col·lecció diplomàtica del Monestir de Santa Maria de Solsona, el Penedès i altres llocs del Comtat de Barcelona (segles X-XV)

1356

La col·lecció local a la Biblioteca Pùblica.

187

La col·lecció local de la Biblioteca Soler i Palet

986

La col·lecció oriental de la UAB

208

Les col·leccions de fragments de manuscrits a Catalunya

1153

El col·lectiu d'Arxivers Municipals de l'Horta i la Ribera, un exemple de col·laboració intermunicipal

53

Com citar recursos electrònics

11

Com es forma i com funciona una biblioteca: biblioteques populars: biblioteques particulars

607

Com es gestiona la informació

490

Com va comencar l'aventura editorial

953

Comentaris a les recents donacions de documentació a l'Arxiu Històric de Terrassa

862

El comerç valencià de llibres

899

La Comissió d'Arxius de la Universitat Autònoma de Barcelona

790

El Comitè d'Informació i Documentació Científica i Tècnica (CIDST) de la C.E.E.

532

El compact disc (CD-ROM) i altres sistemes òptics

547

Complementació i actualització de la informació

450

El compromís dels arxivers amb la societat de la informació

26

Comunicació amb bases de dades internacionals

470

Con Josep Matas i Balaguer

77

La concepció, el desenvolupament i l'aplicació d'un sistema corporatiu integrat de gestió automatitzada dels documents administratius

361

Concrecions a la catalogació

127

La condició professional de l'arxiver a l'administració autonòmica

72

La condició professional de l'arxiver a l'administració local

55

Condicions i equipaments

786

La configuració de l'antic Arxiu de Montserrat (segles XVI-XVIII)

1339

El Congrès de l'IFLA de 1935 (Madrid, Barcelona, etc.): història i textos

76

El Congrès IFLA '93 des del Col·legi

36

Conservació de documents de gran format: criteris i recomanacions bàsiques

238

La conservació i la restauració

766

Conservació i preservació dels documents als arxius medievals: unes notes sobre l'Arxiu Municipal de Barcelona

886

Consideracions sobre la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya des d'una biblioteca universitària

382

Construcció automàtica de prototipus de sistemes d'informació a partir de models conceptuals deductius descrits amb el llenguatge dades.

504

La consulta de bases de dades de ciències socials a les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra

280

Consulta directa i fonts bibliogràfiques i estadístiques

1091

Contingut i classificació de la Biblioteca Josep Mones de l'Ametlla del Valles

968

El Control Bibliogràfic Universal i els centres bibliogràfics nacionals

386

Conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Biblioteca de Catalunya en relació amb els fons hemerogràfics

387

La conversió del catàleg de publicacions periòdiques de la UAB del format ISDS a CATMARC

142

Cooperació bibliotecària a Espanya

372

La cooperació bibliotecària, factor clau en la transició cap a una societat digital: el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

406

Cooperació entre conservadors de mapes a Europa. Quod erat demonstrandum

404

La coordinació entre les xarxes de biblioteques públiques

388

Còpia privada i dret d'autor

330

Cordis (Community A+D Information Service)

561

El correu electrònic. Un sistema de missatgeria ràpid

584

El correu electrònic: noves possibilitats comunicacionals

531

La creació del catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya: els treballs tècnics preparatoris

390

Creació d'uns encapçalaments de matèria per a les biblioteques científiques de la Universitat de Barcelona

156

Crònica d'una recuperació: la Biblioteca del Col·legi Públic «Vicente Blasco Ibáñez» de Montcada (L'Horta-Nord)

696

CRUC (catàleg de revistes de les universitats catalanes)

393

Els cursos d'arxivística de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

39

D

 

Dades espacials en format digital en cartoteques universitàries: «un altre format i prou?»

211

Dades sobre biblioteques populars: (xarxes)

401

Dades sobre la incorporació laboral de les darreres promocions de diplomats de l'Escola Jordi Rubió i Balaguer

6

65

De conservadors a enginyers del coneixement: l’evolució de la professió bibliotecària

84

De formats

129

De l'Escola de Bibliotecàries a l'Escola Jordi Rubió i Balaguer després de 75 anys

68

De la història clínica vers la informació sanitària. Una proposta de treball

783

De la marca manuscrita a l'actual ex-libris: llibre de l'exposició = Dal marchio manoscrito all'attuale ex-libris: libro della esposizione

895

De traballadors a emprenedors?: els reptes dels professionals de la informació en un entorn intensiu en informació

57

Declaració en favor del dret a la lectura i a la informació públiques per als ciutadans de Catalunya…

8

Definició d'un sistema de documentació integrat per al museu i la fundació d'art (microforma)

471

La deontologia professional: funcions i aplicació d'un codi d'ètica

60

Desamortització i arxius: l'exemple del Monestir de Poblet

1374

La descripció dels arxius municipals catalans fins a la fi del segle XIX: l'Arxiu de la ciutat de Solsona

1294

La descripció i la conservació dels documents audiovisuals

213

Desenvolupament de l'OPAC del SICAB de la Generalitat de Catalunya: adaptacions al llarg de tres anys

265

La destrucció i el treball de recuperació de l'arxiu de l'estat durant la guerra a Bòsnia i Hercegovina

820

Deu anys de publicacions de biblioteconomia, 1976-85 bibliografia d'obres en català, exposades a l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, amb motiu dels 70 anys de la seva creació

1083

Diari de Barcelona (1792-1992): dos segles de premsa

926

Diaris de Barcelona: realitat i propostes per a un millor tractament documental (tesi)

464

Difusió bibliogràfica i adquisicions a la xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya

385

La difusió de la informació en un centre d'informació especialitzat: l'experiència del Servei d'Informació d'Ajuts i Beques

270

La difusió remota de catàlegs a través de l'OPAC de VTLS

264

La digitalització com a solució als problemes de gestió de la documentació administrativa: la realitat de la seva aplicació

503

La dimensió educativa de la biblioteca de la UPF: el pla de sessions de formació d'usuaris

303

La dinàmica de creació de bases de dades al Departament de documentació de TVE, Televisió de Catalunya

452

Dinamització de la biblioteca pública. Un exemple pràctic: la Biblioteca «Ramón Fernández Jurado» de Castelldefels

426

Dinamitzar els arxius

804

El diner com a flux d'informació.. diner sí, bitllets no..

440

Diplomatari de la Catedral de Barcelona: documents dels anys 844-1260

1364

Diplomatari de la Vall d'Andorra segle XIX

1279

Directori

35

Directori 1995 (1988)

50

Directori de biblioteques de Catalunya

608

Directori de l'Associació d'Arxivers de Catalunya: 1995

33

Directori dels arxius de Catalunya

796

Directori espanyol d'investigació en comunicació

457

Directrius per a biblioteques públiques

638

Els discos òptics

573

Els discos òptics interactius

522

Una discutible decisió arxivística del segle XV

791

El disseny arquitectònic de serveis d'informació

365

Disseny de l'organització i el sistema d'informació

468

Disseny i implementació d'un projecte de millora de qualitat en una empresa de servei d'informació

408

Disseny, estructura i característiques d'una xarxa de CD-ROM en una biblioteca universitària

497

Distribució de premsa de masses en suport electrònic a Espanya

515

Docència i investigació tenen en la biblioteca un pas previ obligat

673

La documentació als museus de Catalunya. Un projecte comú

369

La documentació dels arxius: eliminar per conservar

770

La documentació sobre comunicació social: una perspectiva per a situar el Centre d'Investigació de la Comunicació

473

Documentació i sistemes de comunicació per cable

587

La documentació museogràfica europea versus la documentació museogràfica a Catalunya: l'estat de la qüestió

472

Documentació periodística: Catalunya, Espanya i altres experiències europees

463

Documentació, telecomunicacions i informàtica: la teledocumentació

277

Documentació: un aspecte de la biblioteconomia actual

433

El documentalista i la recerca audiovisual per televisió

38

Els documents àudio-visuals: formats, criteris de selecció i conservació

189

Els documents àudio-visuals: un repte per als arxius

202

Els documents d'Andorra als Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals

1192

Els documents de la Secció d'Arxius de la Generalitat de Catalunya (1931-1940)

1092

Documents dels jueus de Girona (1224-1595): Arxiu Històric de la Ciutat, Arxiu Diocesà de Girona

1253

Els documents en hebreu conservats a l'Arxiu de la Corona d'Arago

1305

Els documents fotogràfics: característiques, tipologia i conservació

188

Documents per l'estudi de l'Orde de Montesa. Els fons de l'Arxiu Històric Nacional, Secció OO.MM. (II). Privilegis reials de Montesa en l'Edat moderna (1507-1792)

1251

Documents sonors: suports, anàlisi documental i conservació

197

El DOGV en CD-ROM

594

La dona: repertori bibliogràfic: 1895-1992

1112

Donació Fornas: catàleg del fons documental Marcel·lí Domingo

1397

Dossier de serveis d'informació i de centres de documentació: Barcelona i Àrea Metropolitana

458

El dret d'accés a la documentació pública: una proposta de regulació

329

Dues lleis de biblioteques

400

E

 

ECHO (European Comission Host Organization)

536

L'economia del llibre al segle XVIII

947

L'edició al País Valencià, entre la realitat i el desig

891

L'edició catalana i la censura franquista, 1939-1951

929

Edició de discos CD-ROM

537

Les edicions revisades de les ISBD M, NBM, CM i S

122

L'editorial de «l'Avenç»

951, 952

L'editorial Salvatella i l'escola activa

962

Educació, documentació i les biblioteques dels Centres de Formació del Professorat

730

Educació i formació arxivística a Holanda

116

L'educació i les tecnologies de la informació, la documentació i la comunicació

432

Elaboració i implantació del sistema de gestió de la documentació administrativa al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

445

L'eliminació de documents. El punt de vista de l'historiador

865

L'eliminació de documents. El punt de vista jurídic

885

L'eliminació de documents. Un estat de la qüestió de l'actual teoria arxivística

872

Elogi de la bibliofília

894

Empremta: regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples

920

Les empreses de serveis

540

Empreses espanyoles de serveis en l'àmbit de l'arxivística, biblioteconomia i documentació

596

En memòria de la Maria Serrallach

102

En record d'Agustí Estrader

75

En record de la companya Justa Balló i Salvà (1899-1993)

61

En recordança de la companya M. Antonieta Cot

42

Enquesta sobre les biblioteques i/o seccions públiques infantils de la Comunitat Valenciana

642

L'ensenyament de l'arxivística

91

Entorn de la cultura impressa i la transmissió del saber

967

Entrevista a Àlvar García

97

Eppur si muove: un decenni de biblioteques escolars

692

Ermita de Sant Simó. Mataró: documentació històrica (II)

1366

L'esbart català de dansaires: un projecte de reorganització del fons documental

454

L'Escola de Bibliotecàries: 1915-1939

69

L'Escola durant el curs 1997-98

95

Escola i literatura. Condemnades a conviure?

700

Escollint els nostres futurs, treballant en el nostre present: (perspectiva des d'una biblioteca nord-americana)

615

L'espai local: bibliografia de l'Horta-Sud

988

Espigolant pels arxius de Montesa

1381

L'esporgada del fons a les biblioteques públiques: aproximació a la creació d'un centre de documents obsolets

240

L'esport en l'ex-libris catàleg del Concurs Internacional d'ex-libris: Casa Golferich, Llibreria Ciutat Vella

922

Estadística de biblioteques, 1993: característiques bàsiques

414

Estadístiques en suport magnètic òptic

285

Estat actual de la cartografia a Catalunya: l'inventari cartogràfic de Catalunya

1050

L'estat actual de les biblioteques del CSIC a Catalunya: objectius aconseguits i mancances

676

Estat actual del catàleg automatitzat de la biblioteca de la Universitat de Barcelona

339

Estat de l'automatització de les biblioteques a Catalunya

349

Estat de la qüestió de l'automatització als arxius catalans

357

L'estat de la qüestió de les biblioteques públiques municipals a la Comunitat Valenciana: esforços de les administracions (1978-1993)

653

Estat de les fonts documentals dels segles XVI, XVII, XVIII i part del XIX: (Fons documental dels arxius de La Garriga, Vallés Oriental, durant l'esmentada època)

243

L'estratègia de difusió dels arxius catalans: anàlisi d'actuacions i algunes propostes

425

Estratègies per promoure els arxius en el sí de les administracions

782

Estudi bibliogràfic de Cesar August Torràs i Ferreri

1084

Estudi de la nostra realitat: avui i demà

89

L'estudi diagnòstic per a arxius d'imatges

222

Estudi per l'establiment d'un servei de documentació i informació científica i tècnica a Catalunya

488

Estudi quantitatiu de l'activitat científica en el disseny i ús de l'hipertext/hipermèdia per l'adquisició de coneixement i l'aprenentatge

499

Estudi sobre la classificació de la cartografia

169

Els estudiants i l'ús de la biblioteca a la Universitat de Barcelona: resultats d'un estudi

308

Els estudis de biblioteconomia i documentació i la configuració dels futurs professionals a l'estat espanyol

47

Estudis històrics i documents dels arxius de protocols

1331

Eurovoc

161

L'evolució de la distribució de bases en línia en els darrers anys des de la perspectiva catalana

577

Evolució recent de les tecnologies de la informació a la Comunitat Europea

549

Ex-libris: marques de propietat, símbols d'identitat: ex-libris, Casal de Sarrià

949

Un exemple d'aplicació del «structured systems analysis».

505

Una experiència de disseny i construcció de bases de dades d'informació universitària

495

Una experiència en els arxius històrics municipals de les comarques valencianes del Nord

1233

L'experiència multimèdia: ponències i conclusions

502

Experiències de biblioteques a l'escola privada a Catalunya

697

Experiències en l'organització d'arxius de gestió

794

Experiències i alternatives en els arxius municipals

830

Experiències i necessitats entorn dels arxius d'empresa

459

Expodoc 92: catàleg: 22, 23 i 24 de gener de 1992 Palau de Congressos de Barcelona

554

Exposició bibliogràfica lleidatana (XLVI)

995

Exposició commemorativa del V Centenari de la impremta: el llibre incunable als Països Catalans

1148

Una exposició d'arxius, per què, de quina manera?

768

F

 

Fer escola des de la biblioteca

317

Finalitat d'un catàleg alfabètic de matèries

158

FirstSearch: servei en línia per a l'usuari final

255

El foment de la lectura com un dels objectius de les biblioteques universitàries: l'experiència del fons UPC-EVEREST 95

301

La fonoteca de música tradicional catalana: formació, classificació i difusió dels fons sonors

199

Les fonoteques nacionals

226

El Fons Albert Viladot al CEDOC

666

Fons americans en arxius de Catalunya

822

El fons antic de la Biblioteca Pública de Palma: estat de la seva catalogació i perspectives de futur

212

Fons antic de la Biblioteca Valenciana Bas Carbonell: catàleg i descripció bibliogràfica de les obres impresses durant els segles XV, XVI, XVII i XVIII

1142

Fons complementari de l'Arxiu Nacional de Catalunya

1227

Els fons de l'Arxiu Històric Nacional, Secció OO.MM. (I): el «libro registro de documentos antiguos», anys 1180-1394 (manuscrit 543-c)

1250

El fons de plagues de vidre del'Institut d'Estudis Ilerdencs: tractament i difusió

863

El fons de reserva de la Biblioteca Municipal de Palma

192

Fons de teatre valencià de la Biblioteca Bas Carbonell

1076

Els fons dels centres escolars: el cas de l'Institut de Batxillerat J. Vicens Vives de Girona

1271

Fons d'Història Local: una base de dades d'història de Catalunya a Internet

279

Fons documental de l'Arxiu Històric Municipal de Riudoms, S. XIV-1939

1190

Els fons documental de l'Arxiu Tobella de Terrassa

1062

Fons documentals de les Comunitats Europees

1124

Els fons documentals: organizació i continguts

833

El fons Fontanet-Masó de l'Arxiu d'Imatges de l'Ajuntament de Girona

1309

El fons Marca

663

Els fons musicals a Catalunya: un patrimoni a revalorar

230

Fons musicals de l'Arxiu del Monestir de Santa Elisabet, de monges de Sant Jeroni

1369

Un fons per a professionals de la informació: la biblioteca de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació

99

El fons personal de Josep Lladonosa i Pujol: la seva classificació i catalogació

1396

El fons personal de Mossèn Ramón Muntanyola i Llorach

1403

El fons president Francesc Macià de l'Arxiu Nacional de Catalunya: (1907-1933)

1224

Fonts d'informació bibliogràfiques per a les ciències de la documentació a l'estat espanyol

286

Fonts d'informació sobre comunicació i documentació periodística a Espanya: selecció d'institucions, persones i bibliografia = Fuentes de información sobre comunicación y documentación periodística en España: selección de instituciones, personas y bibliografía

462

Fonts europees en el camp dels mitjans de comunicació de masses: la premsa

278

La formació al camp de la conversió, restauració i preservació de la imatge fotogràfica a Catalunya i a Espanya

41

Formació arxivística a la República Federal Alemana. Situació actual. Problemes. Perspectives

109

La formació contínua dels especialistes en informació: propostes per a un debat

78

La formació d'arxivers a la Gran Bretanya

119

La formació dels arxivers a França

104

La formació dels arxivers a Itàlia

86

La formació dels usuaris de la informació: una eina per a la millora de la qualitat educativa

299

La formació en arxivística

74

La formació i l'estatus professional dels arxivers municipals valencians

52

La formació professional dels arxivers. Projecte d'aula de pràctiques del Arxiu del Regne

88

La formació universitària en biblioteconomia i documentació a Espanya: estat de la qüestió

66

Formar-se per informar-se: propostes per a la integració de la biblioteca a l'escola

690

El format MARC i l'intercanvi d'informació bibliogràfica a Catalunya

121

Fulls

639

Funció plàstica de les lletres

933

Funció plàstica de les lletres en les publicacions periòdiques il·lustrades espanyoles dels anys '50 (microforma)

934

La funció social i cultural dels arxius

744

La Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró

636

El futur de les biblioteques i el bibliotecari del futur

603

El futur dels arxius municipals: una proposta de comarcalització

799

Un futur per a la formació

44

G

 

Gargots de la història d'Igualada: un recorregut per l'arxiu

1266

La genealogia i els arxius

809

La Generalitat inicia la microfilmació d'un dels arxius mes importans per a la història de Catalunya

806

La Generalitat Valenciana i els arxius

874

Gestió cultural, partenariat i arxius

771

Gestió de notícies de premsa. Una base de bases amb gestió actualitzada i distribució de còpies actualitzades a les agències de premsa per a la seva interrogació local per PCs

441

La gestió del canvi a les biblioteques

418

La gestió del document electrònic: l'experiència de la Biblioteca de la UOC

204

La gestió dels documents administratius

861

Gestió dels recursos d'informació: la informació com a actiu de l'empresa

455

Gestió dels sistemes d'informació a l'empresa

498

Gestió documental amb microordinadors: característiques, estructura i tecnologia dels sistemes de gestió documental

347

La gestió documental dels centres de recursos pedagògics

466

Gestió i organització d'un arxiu fotogràfic

217

Gestió i organització d'un arxiu gràfic

840

Girona, guia d'arxius, biblioteques, centres de documentació i museus

4

El Gopher: noves tecnologies de la informació a les biblioteques

535

El Gopher: tota la Internet al nostre abast

600

Gravats i estampes: problemàtica del seu tractament i conservació

232

La guerra civil i els arxius municipals. El cas de Carcaixent

958

Guia bibliogràfica de la comarca dels Ports

989

Guia de biblioteques: Barcelona: la lectura pública a Barcelona

617

Guia de biblioteques públiques de Catalunya

641

La guia de fons d'empreses de l'Arxiu Nacional de Catalunya

1263

Guia de l'Arxiu de l'Olleria

1258

Guia de l'Arxiu Històric de Torroella de Montgrí

1157

Guia de l'Arxiu Històric Nacional

1193

Guia de l'Arxiu Històric de la Conc

1180

Guia de l'Arxiu Municipal d'Albaida

1289

Guia de l'Arxiu Municipal del districte de Sant Andreu

1198

Guia de l'Arxiu Parroquial d'Agullent

1361

Guia de l'Arxiu Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres

1352

Guia de l'investigador: institucions i centres públics de serveis a l'activitat de recerca

13

Guia de la xarxa de biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya

392

Guia de les biblioteques de Catalunya i Balears

611

Guia de les biblioteques de l'àrea de ciències experimentals i matemàtiques: Àrea III

684

Guia del fons documental HI 304

1072

Guia dels arxius eclesiàstics de Catalunya, València i Balears

1375

Guia dels arxius històrics de Catalunya

1296

Guia inventari de l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Girona

1177

Guia-Catàleg Institut Municipal d'Història (casa de l'Ardiacà): Arxiu Històric - hemeroteca - biblioteca

14

Guia-inventari de l'Arxiu Històric de les Valls d'Aneu. Secció: Arxiu Municipal d'Esterri d'Aneu

1299

Guia-inventari de l'Arxiu Parroquial d'Arenys de Munt

1348

H

 

L'Hemeroteca general de la UAB, centre viu de l'expressió informativa i cultural

662

Història de la bibliologia

610

Història local de Catalunya: fonts d'informació

1070

Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver

80

Humanitats: una biblioteca per a un temps i per a un lloc

682

Humor i sàtira a Reus: la premsa satírica, 1868-1936

923

I

 

I Jornades d'Arxivística de Catalunya: Actes

815

I Jornades de teledocumentació a Catalunya

475

L'ICB i les ISBD

145

Iconos: un banc d'informació fotogràfica

1068

ICTnet. Un servidor d'informació professional

530

L'IFLA: qué ès i com ens afecta

105

II Jornades sobre cultura en la Comunitat Valenciana: biblioteques, arxius i centres de documentació

21

II/TAP Reports de recerca: un exemple d'informació amb valor afegit a la Biblioteca de la UDG

216

La il·luminació dels manuscrits de dret canònic baix-medievals conservats a l'Arxiu Episcopal de Vic. L'anàlisi dels mss. 141 i 143

912

La il·lustració del llibre valencià

887

Il·lustradors a Catalunya: (1841-1939)

936

Il·lustradors catalans del llibre per a infants (1905-1939) (microforma)

907

Imatge 3: una base de dades per a una televisió

453

La imatge de l'arxiu

836

Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació

411

Imatge, estatus i reputació de la biblioteconomia i la documentació

103

Les imatges en moviment i els arxius

209

Imatges, records i documents

869

L'impacte de les xarxes i la tecnologia informàtiques: noves perspectives per a l'edició de publicacions científiques, tècniques i mèdiques (STM)

570

La importació de registres al sistema VTLS: l'experiència de la UPC

356

La impremta als països de parla catalana del Renaixement al Barroc

959

La impremta de Sant Josep de Manresa. Una història de cent anys (1882-1982)

930

Impremta i llibreria a Barcelona

955

La impremta popular valenciana: auques, col·loquis i al·leluies

937

La impremta Valenciana: [exposició]

938

La impremta valenciana al segle XX

950

Els impressors gironins de la família Oliva

944

Impressos gironins de la Biblioteca del Seminari Diocesà (1502-1936)

1000

Inauguració de les noves reserves del centre de documentació i museu tèxtil

218

Incidència ultrapirenàica en la producció del llibre gironí

945

La incorporació dels fons bibliogràfics departamentals al catàleg únic de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya

665

Un incunable català retrobat: Horae secundum ordinem Sancti Benedicti, Barchinone, Johannes Luschner, 1498(?)

921

Els incunables conservats a la Biblioteca de Montserrat

1135

Índex de fons documentals i bibliogràfics relatius a Menorca: als arxius i biblioteques de Mallorca

991

Índex de l'Arxiu del Monestir de Sant Feliu de Guíxols

1382

Índex de l'Arxiu Parroquial de Benigànim

1390

Índex de publicacions en sèrie dels moviments socials

1113

Índex dels arxius parroquials de Beniatjar, Alfarrasí i Atzeneta

1377

Índex dels arxius parroquials de Fontanars dels Alforins, Llutxent, Terrateig i Montixelvo

1378

Índex dels arxius parroquials de la Pobla del Duc, Otos i Guadassèquies

1379

Índex dels arxius parroquials de la Vall d'Albaida: Bèlgida, Bellús, Benissuera, Bufali i Carrícola

1380

Índexs de la revista «L'Avenç»

1017

Índex d'impacte: què i per què. L'avaluació científica a través dels índexs

436

Indexació automàtica en l'àmbit de la producció administrativa

176

La indexació de la imatge

160

Indicadors i mesures de qualitat per a un servei de publicacions en sèrie

422

L'indumentària tradicional en els archius i biblioteques en la Comunitat Valenciana

941

La indústria de les bases de dades a Catalunya. Panoràmica de deu anys

589

Infobib 240@: un servei d'informació bibliogràfica i DSI a través del correu electrònic

297

La informació bibliogràfica i la Secció de Referència de la Biblioteca Valenciana: una aproximació als fons valencians

282

La informació electrònica a Catalunya: anàlisi comparativa

518

La informació en els serveis socials

1096

Informació, comunicació i noves tecnologies

564

Informació i documentació en les Comunitats Europees

465

La informació i tecnologia: criteris i prioritats en la societat de la informació. L'estratègia Barnatel

542

La informació local i comarcal a la biblioteca pública: algunes propostes

180

La informació registrada a Catalunya: un camp per racionalitzar

374

La informació tecnològica com a base de l'empresa en el futur: recull de les ponéncies de les Jornades d'Informació Tecnològica

568

Informàtica documental i automatització de biblioteques: memòria

362

La informatització de la xarxa d'arxius: desenvolupament i implementació del programa de gestió dels arxius comarcals (GAC)

354

Informatització de les llibreries de Catalunya

351

Informe de la reunió de la Secció de l'IFLA «Libraries serving disadvantaged persons» (Barcelona, 2-4 de març de 1998)

92

Informe sobre el 21st International Online Information Meeting (Londres, 9-11 de desembre de 1997)

460

Infraestructures i equipaments: l'experiència de la Xarxa d'Arxius Comarcals

397

Les iniciatives de la Diputació de Barcelona

884

La Inquisició a la ciutat de Girona: la seva documentació a l'arxiu històric provincial

1274

Instrucció de la Direcció General del Patrimoni Cultural sobre reprografia als arxius de 31 de març de 1992

814

La integració dels serveis bibliotecaris: la Biblioestació, una eina per facilitar l'accés a la informació a la UPC

294

Intercanvi d'informació format ISBD/MARC mitjançant el sistema de catalogació i gestió de biblioteques CATDOC

143

Internet a les biblioteques i centres de documentació: d'un instrument necessari a una eina indispensable

525

Internet a les biblioteques públiques: l'espai sense territori

560

Internet i els arxius

574

Internet i la psicologia

555

Internet i l'empresa

556

L'intranet documental: una eina per a la docència en documentació

108

Introducció a la història de Sils. El patrimoni documental: inventari de l'Arxiu Municipal

1213

Introducció al tractament i utilització del arxius municipals i parroquials de la comarca de La Safor

748

Inventari cartogràfic de Catalunya: introducció metodològica

195

L'inventari de cartografia: metodologia i pràctica

182

Inventari de l'Arxiu de l'Escola Pia de Santa Anna (1774)

1372

Inventari de l'Arxiu de protocols notarials del Vendrell

1321

Inventari de l'Arxiu del Monestir de Santa Maria de Vallbona

1383

Inventari de l'Arxiu Històric Municipal de Castelló de Rugat

1281

Inventari de l'Arxiu Lluís Nicolau d'Olwer

1273

Inventari de l'Arxiu Municipal de Consell

1201

Inventari de l'Arxiu Municipal de Maria de la Salut

1219

Inventari de l'Arxiu Municipal de Muro

1209

Inventari de l'Arxiu Municipal de Pollensa

1220

Inventari de l'Arxiu Municipal de Porreres

1210

Inventari de l'Església Parroquial de Sa Pobla. 1514

1384

Inventari de la Taula de Comuns dipòsits de Manresa

1182

Inventari de les publicacions periòdiques que es reben a les biblioteques de Barcelona

980

Inventari de llibres impressos: segle XVI.

1147

Inventari de publicacions estadístiques de la Generalitat Valenciana

1122

Inventari de revistes de les universitats catalanes

981

Inventari del fons de l'Arxiu Històric de l'Arboç: (Arxiu de la Corona d'Aragó)

1178

Inventari del fons Ventura Gassol de l'Arxiu Nacional de Catalunya

1226

Inventari del Santuari de Sant Magí de 1578

1391

Inventari dels arxius de Nules

881

Inventari dels arxius parroquials de la Diòcesi de Girona

1359

Inventari dels arxius parroquials de Salitja i Sant Dalmai

1368

Inventari dels arxius patrimonials de les comarques gironines

1268

L'inventari dels expedients del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de Barcelona (1939-1942)

1234

Inventari dels fons del Veguer i del Batlle de Manresa

1183

Inventari dels fons documentals de L'Edat Moderna a la comarca d'Osona: arxius històrics i Municipal de Vic, Arxiu Parroquial de Centelles, Arxiu Parroquial de Tarradell

784

Inventari dels fons, Marquesos de Castelldosrius, Castanyer, i La Espanya industrial de l'Arxiu Nacional de Catalunya

1228

Inventari dels llibres d'actes de l'Ajuntament de Manresa

1184

Inventari dels llibres sacramentals de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

1347

Inventari dels manuscrits musicals (ms. M.) de la Biblioteca de Catalunya

1144

Inventari dels pergamins de l'Arxiu Històric «Fidel Fita» d'Arenys de Mar

1187

Inventari dels pergamins de l'Arxiu Històric Municipal de Calella

1189

Inventari dels protocols notarials de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

1346

Inventari-guia dels arxius municipals i parroquials de la Vall d'Albaida. Arxiu Municipal de Palomar. Arxiu Parroquial del Palomar. Índex de l'Arxiu Parroquial de l'Olleria

825

La inventariació dels arxius municipals de les comarques de la Noguera, la Segarra i l'Urgell

1257

ISAAR (CPF): norma internacional per a registres d'autoritat arxivístics d'organismes, persones i famílies

793

ISAD (G): norma internacional general de descripció arxivística

792

ISBD (A): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions monogràfiques antigues (antiquaria)

131

ISBD (CM): descripció bibliogràfica normalitzada international per a documents cartogràfics

132

ISBD (G): descripció bibliogràfica normalitzada internacional general

133

ISBD (M): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions monogràfiques

134

ISBD (NBM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a documents no-llibres

135

ISBD (PM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a música impressa

136

ISBD (S): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions en sèrie

137

Ítem: revista de biblioteconomia i documentació

15

J

 

Ja funciona el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

405

Ja podeu consultar en línia 425.000 referències de llibres i revistes

296

Jeroglífic

1318

Jordi Rubió i Lois: la seva influència en el món bibliotecari de Catalunya

171

Jornada d'estudi i debat sobre els estudis en arxivística a l'Europa comunitària: ponències

81

Jornada sobre edició electrònica: ponències; 1994; Barcelona

567

Les jornades d'arxivística

79

L

 

Lamasia: col·lecció de les planxes i estampes, ingressades a la Biblioteca de Catalunya

1047

Lectura i lectors a les biblioteques públiques: any 1991

307

Lectura i literatura infantil: una aportació bibliogràfica

1071

Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars (1924-1936)

940

La lectura pública a Catalunya: estat de la qüestió a 10 anys de la Llei de biblioteques

605

La legislació

780

La legislació sobre les biblioteques públiques

634

Lèxic d'arts gràfiques i edició

908

La Library of Congress Classification a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra

151

LIBS: biblioteques i informació d'arreu del món, a l'abast

281

La literatura infantil i juvenil valenciana a principis de 1995 o per fi han arribat els còmics

210

La literatura llatina a Catalunya al segle XV: repertori bio-bibliogràfic

1116

La Llei 4/1993 i la biblioteca pública

380

Llei d'organització bibliotecària

394

El llibre a Catalunya durant la Guerra Civil

916

El llibre com a obra d'art a la Catalunya vuitcentista (1850-1910)

963

El llibre digital: una exploració sobre la informació electrònica i el futur de l'edició

550

El llibre i l'escriptura en inventaris catalans i valencians del segle XV

960

El llibre valencià: [exposició]

919

Llibres de bibliòfil, Miquel Plana: [exposició]

939

Llibres de festes a la Biblioteca Valenciana: bibliografia

1080

Llibres en català

1132

Llibres en català existents al mercat durant el període 1975-1984

1119

Llibres i lectors a la Barcelona del S.XV. Les biblioteques de clergues, juristes i altres ciutadans a través de la documentació notarial: anys 1396-1475 (microforma)

935

Llibres i lectors a la Biblioteca d'Olot

905

Llibres infantils i juvenils en llengua catalana, 1976-1982: catàleg de l'exposició = Children's and young people's books in Catalan, 1876-1982: exhibition catalogue

1098

Llibres, llibreters i impressors gironins del segle XV

946

Llibres per llegir, llibres per tenir: 1.000 obres literàries seleccionades

1108

Llibres retrobats de la Col·legiata de Sant Feliu de Girona

1136

Els llibres també van al mercat

311

Llibreters i impressors a la Corona d'Aragó

956

Lligall: revista catalana d'arxivística

824

Llista d'encapçalaments de matèria en català

153, 167

Llista d'encapçalaments de matèries per a biblioteques

157

Llistat de revistes

1027

Les llistes d'encapçalaments de matèria i la biblioteca pública

152

Localització de publicacions periòdiques d'un àmbit geogràfic

268

M

 

Malgrat i la seva premsa (1915-1968): cinquanta anys de vida malgratenca

893

Manifest de la UNESCO de la biblioteca pública 1994. Introducció

649

Manifest per les biblioteques escolars

698

Manteniment, conservació i previsions de futur dels suports informàtics

235

Manual de condicions mínimes per a la instal·lació del servei d'arxiu municipal

364

Manual del CATMARC

130

Manual del CATMARC, 2na edició: una primera lectura

140

Manuscrits catalans del fons d'Ayamans de la Biblioteca de Montserrat

1149

Manuscrits en català anteriors a la impremta: 1321-1474: contribució al seu estudi

1150

Manuscrits i documents en escriptura beneventana conservats a Catalunya

1137

Marc docent dels professionals del tractament de la informació: una proposta

94

El marc jurídic dels arxius municipals valencians front al 2000

383

Marketing a les biblioteques

428

Marketing i publicitat per a arxivers

85

Les matemàtiques a Internet

276

El material àudio-visual a les biblioteques de Catalunya

183

Els materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació; 1992; Alacant

215

Materials d'història de la premsa a Catalunya (segles XIX-XX)

1022

MDUP: mecanització documental: versió 2.0

576

La mediateca del Centre Cultural de la Fundació «La Caixa»

206

MEDLINE: estudi comparatiu entre diferents accessos gratuïts a Internet

583

Memòria

630

Memòria 1988

683

Memòria

1185

Memòria anual de l'Associació d'Arxivers de Catalunya de 1995

34

Memòria d'activitats: primer any: març 1984 - març 1985

1170

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona

1200

Memòria interna de les activitats de l'Arxiu Nacional de Catalunya 1995

1223

Mensa episcopal de Barcelona: 878-1299

1385

El mercat del CD-ROM a Catalunya

523

Mestres de l'«art negre». L'invent, la vida i les obres de Johannes Gutenberg

957

Mètode arxivístic i història dels arxius: els arxius municipals de Catalunya

850

El mètode DADES.

489

Metodologia d'avaluació d'enciclopèdies: una proposta de treball

207

Metodologia per a la documentació de fons cinematogràfic als arxius d'imatge: l'experiència del fons Vares a l'arxiu d'imatges de Girona

879

Mil anys de llibres a Catalunya: noces d'or Josep Porter: 1923-1973

1120

Mil-i-una: butlletí de la Biblioteca Pública Infantil Santa Creu, Centre de Documentació del Llibre infantil

613

La missió de la biblioteca pública a la societat de la informació

654, 655

Un model de biblioteca de facultat centralitzada. Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

669

Els models i la norma: fonts de la normalització internacional de la descripció arxivística

146

El món de les discapacitats: biblioteques, centres de documentació i fons documentals

318

El món del consum: una aproximació a les fonts d'informació

1099

La multiplicitat de fotografies dins de l'arxiu

797

El Museu Arxiu de Santa Maria cinquanta anys ja

1376

Museu i Arxiu Històric Arxiprestal de Mataró

1370

El Museu i Arxiu Municipal de Tortosa: (1987-1991)

1283

N

 

Navarro Cabanes

83

Navegant a Atlanta

527

Navegar en un entorn turbulent

49

Necessitats d'educació continuada en biblioteconomia i documentació a Espanya: resultats d'una enquesta

67

Neu: butlletí de novetats de les editorials universitàries

1125

Nicolau Primitiu Gómez Serrano: una aproximació bibliogràfica

1103

La noció de normalització terminològica per al treball documental

444

El nom de cada cosa: materials per a la revisió de la terminologia biblioteconòmica

609

La normalització de la descripció arxivística

819

Normativa d'avaluació i tria de documentació

788

Normativa reguladora de l'ús de l'arxiu municipal

755

La normativa sobre gestió de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

789

Les normatives per a biblioteques infantils

717

Les normes bàsiques de classificació dels arxius municipals a Catalunya

834

Normes de catalogació aplicables a les biblioteques de Catalunya

141

Normes i reglaments de l'Arxiu Municipal de Barcelona

753

Normes per a biblioteques públiques a Catalunya

628

Normes per a la classificació de la documentació municipal

835

Normes per a la descripció codicològica dels manuscrits

125

Nota Bene: full informatiu de la Biblioteca de Catalunya

624

Notes per a una història de les biblioteques manresanes. I

931

Notícia de la biblioteca dels jesuïtes a Girona l'any 1779

892

Notícia de tres noves subscripcions hebraiques en diplomes de l'Arxiu de Santa Anna de Barcelona

1341

Notícies entorn del gravat de punxons i matrius a Espanya. Segles XV-XVIII

888

El nou edifici de l'Arxiu Nacional de Catalunya

363

Nou Web del Servei de Biblioteques

681

Els nous edificis de la xarxa de biblioteques populars de la Diputació de Barcelona

368

Nous grups de millora a les biblioteques de la UAB

73

Nous instruments de descripció dels arxius

841

Nous materials per al tractament documental

190

Els nous recursos de la premsa diària a Espanya

538

Nous reptes per als proveïdors de serveis d'informació

569

Nous sistemes de recuperació de la informació

513

Nous sistemes operatius per a microordinadors i les seves possibles implicacions per a la gestió documental

346

Una nova Babel: la designació de la disciplina documental a l'estat espanyol

516

La nova Biblioteca de Ciències Socials

664

La nova edició espanyola de la CDU: arriscar-se al canvi?

163

Noves perspectives en l'accés al document original

259

Noves perspectives professionals en un entorn de xarxa d'àrea mundial (WAN)

96

Noves tecnologies i desafiament socio-econòmic

581

Les noves tecnologies òptiques multimèdia. La solució a la documentació museogràfica?

563

O

 

L'objectiu a la biblioteca

614

Obres de referència per a biblioteques públiques

1133

Obres impresses en català al País Valencià (1900-1939)

1129

Els obstacles tècnics i materials que dificulten l'accés a la documentació

333

L'obtenció de documents en una biblioteca científica

258

L'obtenció de documents originals: el cas d'una indústria farmacèutica multinacional

254

L'oci en la Biblioteca Nacional = El ocio en la Biblioteca Nacional

320

Ofici d'editar

932

Les oficines de registre d'entrada i sortida de documents

829

Ofimàtica distribuïda. Nou concepte de l'oficina del futur

868

L'ofimàtica i els documents i els arxius

338

L'OPAC a la Biblioteca de Catalunya

269

L'OPAC VTLS a la xarxa de biblioteques populars de la Diputació de Barcelona

263

L'organització bibliotecària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: bases i notes preliminars per a la redacció d'una llei de biblioteques

403

Organització d'una biblioteca

606

Organització d'una biblioteca escolar, popular o infantil

695

L'organització de la documentació en una empresa químico-farmacèutica

511

Organització de la música i els enregistraments sonors a les biblioteques

186

Organització del fons d'imatges de l'Ajuntament de Figueres

1269

Organització del fons d'imatges fixes del centre de documentació i Museu tèxtil de Terrassa

227

Organització del servei educatiu a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera (La Segarra)

302

Organització del sistema de documentació a l'empresa Catalana de Gas y Electricidad S.A.

496

Organització dels arxius a les empreses

476

L'organització dels arxius històrics d'empresa. Anàlisi de la funció comptable

508

Organització dels recursos Internet

553

Organització i difusió de la informació interna en una biblioteca universitària: una aproximació a Internet

291

L'orientació dels serveis vers els usuaris a les biblioteques universitàries

424

Orígens del paper a Xàtiva

966

Orígens i desenvolupament de la informació i documentació a l'estat espanyol: el problema de la denominació (microforma)

431

P

 

Panoràmica de l'edició valenciana, any 1991

909

Panoràmica de l'edició valenciana, any 1993

910

El paper del CIDC en el desenvolupament de la teledocumentació: perspectives en matèria de formació. Estudi del període 1980-1984

578

El paper del documentalista en l'edició electrònica especialitzada: experiència en la publicació de la WEB Psiquiatria.com

101

El paper dels arxius com a fonts per a la investigació històrica

745

El paper i les filigranes

914

Papers CDB

491

El paradigma de la gestió dels nous recursos d'informació i les seves implicacions per als arxivers i els gestors de documents

82

Paradisos de paper: recull de reflexions sobre els llibres i la lectura escrits per diversos autors

961

Parla per fer-los callar: el soroll a les biblioteques

367

La participació en projectes telemàtics: noves oportunitats, nous serveis

398

El patrimoni bibliogràfic dins el conjunt dels bens culturals

241

El patrimoni bibliogràfic lul·lià de Mallorca

1081

El patrimoni cartogràfic, passat i present dins l'àmbit mallorquí

1063

El patrimoni cinematogràfic a Catalunya: arxius, biblioteques, filmoteques, fonoteques, fototeques, museus

220

El patrimoni documental i bibliogràfic: entre la supervivència i la salvaguarda

234

Patrimoni documental i educació. Dos móns en conflicte?

237

El patrimoni musical a Catalunya

1056

Pautes d'entrades d'autoritats i de referència

138

Pautes per a l'aplicació de les ISBD a la descripció de parts components

139

Per a una protecció del patrimoni bibliogràfic a les Balears

239

Per què cal implantar un sistema de qualitat segons les normes ISO 9000 en un centre de documentació?

419

Per qué ens obstinem en no oferir allò que realment necessita l'usuari?

421

Per una normativa de tria i eliminació. Els arxius de l'administració municipal

772

El perfil dels professionals

58

Pergamins de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 1278-1387

1169

Els pergamins de l'Arxiu Parroquial de Santa Creu

1354

Pergamins de la Mitra: (891-1687)

1345

Els pergamins de Sant Pere de Rodes a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (segles XIII-XV)

1160

Els pergamins del Arxiu Parroquial de Pollensa

1351

Els pergamins del «fondo de Estanislao de K. Aguiló» a la Societat Arqueològica Lul·liana

1399

Els pergamins documentals: naturalesa, tractament arxivístic i contingut diplomàtic

856

El personal dels arxius. La funció arxivística i la seva repercussió en la plantilla

29

Petita història de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró

644

Petita història del llibre

918

Les petites biblioteques

618

Els petits centres especialitzats i la formació de l'usuari donaran qualitat a la gestió documental del futur

420

PIVOT, l'avaluació del documents moderns: un conte «inundant» de l'experiència Holandesa

821

Política de publicacions a l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació

93

Ponència sobre la biblioteconomia en el futur pla d'estudis

37

Ponències de les Jornades de Documentació, Tecnologia i Cultura = Ponencias de las Jornadas de Documentación, Tecnología y Cultura

474

Ponències de les Terceres Jornades d'Arxivística de Catalunya

817

Port de Tarragona: guia-catàleg de l'Arxiu Històric

1275

La possessió de llibres a través dels inventaris post-mortem. Un mostreig (s. XVIII)

924

Possibles escenaris per a les biblioteques del futur

657

La premsa a Barcelona 1936-1939

1016

La premsa a Igualada (1808?-1982)

1030

La premsa a la Marina Alta: 1840-1990

1010

La premsa a Sant Cugat del Vallès (1921-1984)

1021

La premsa de sorra: les publicacions obreres clandestines a la Catalunya de la postguerra (1939-1953)

903

La premsa de Valls al segle XIX

1041

La premsa del País Valencià (1790-1983): catàleg de les publicacions periòdiques aparegudes al País Valencià des de 1790 fins els nostres dies

1015

La premsa diària de Barcelona durant la Segona República (1931-1936) (microforma)

1029

La premsa i les publicacions periòdiques a la Ribera d'Ebre

1036

La premsa local a la comarca de l'Urgell: 1898-1994

1035

Premsa política a les biblioteques de Catalunya

1024

La presa de decisions a biblioteques i centres de documentació, resultats de les primeres fases del projecte Decimal

378

Preservació i conservació: un problema professional per als noranta; polítiques de preservació: la dimensió nacional i el context Internacional

242

Preservació i conservació de materials de biblioteca i d'arxiu a Catalunya

236

Prestatges nous i llibres de saldo

586

El préstec de documents en un campus virtual generant un nou concepte

256

Prevenció i conservació de materials d'arxiu

245

Primer Seminari sobre Tecnologia, Informació i Comunicació

595

Primera guia de l'Arxiu Històric de Sabadell

1187

Primeres Jornades d'Investigació dels Arxius del Camp de Tarragona: ponències i comunicacions

818

Les primeres ordinacions de l'Arxiu Reial de Barcelona, 1384 = Las primeras ordenanzas del Arxhivo Real de Barcelona: año 1384

1229

Els principis de base de la restauració de documents històrics

244

Problemàtica i perspectives de la UAP a Catalunya: text de la conferència pronunciada el dia 19 de novembre de 1987 dins el seminari Accés als recursos d'informació..

257

El procés de disseny i les tecnologies de tractament de la informació

482

Procés de selecció d'un sistema per a l'automatització de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya

335

El processament dels recursos electrònics

9

Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona

1344

Processos de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

1388

La producció de bases de dades a Catalunya: situació i perspectives

544

Producció d'informació electrònica: estat de la qüestió a Catalunya

517

Productes multimèdia: disseny i anàlisi conceptual

575

La professió d'arxiver entre el passat i l'esdevenidor

64

Els professionals de la documentació davant la Llei de la propietat intel·lectual

100

Un programa de tractament de referències bibliogràfiques per a ordinadors personals de 64 kb i amb dues unitats de disquets.

22

Programari de descripció i gestió d'arxius (GAC)

826

El projecte Chilias: la biblioteca virtual del futur

533

Projecte de biblioteca provincial (1820-1823)

647

Projecte de Llei del sistema bibliotecari de Catalunya

402

El projecte de remodelació de la Biblioteca de Catalunya

625

El projecte DECOMATE i la biblioteca digital a la Universitat Autònoma de Barcelona

252

El projecte EDUCATE o curs de formació d'usuaris a biblioteques de física i/o electrònica

310

Projecte MARC per a la biblioteca mediateca

144

Projecte per a una cartoteca històrica de Catalunya

721

Projecte per a una gran biblioteca pública: la biblioteca, lloc de democràcia

645

El projecte Telephassa: una experiència de cooperació entre biblioteques europees

375

Projectes de cooperació en matèria de préstec interbibliotecari dins el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

251

Projectes presents i futurs del Consell Internacional d'Arxius

87

Una proposta de classificació dels arxius eclesiàstics locals segons un esquema orgànic i funcional: estudi de l'Arxiu Eclesiàstic de Bagà

846

Proposta de programes per a la formació de professionals de la documentació

54

Una proposta de quadre de classificació dels arxius eclesiàstics locals segons un esquema orgànic i funcional

847

Proposta de representació de referències i citacions bibliogràfiques

6

Proposta de thesaurus per a l'anàlisi temàtica dels magazines. L'exemple de l'anàlisi de d'Ací i d'allà

179

La protecció de les dades personals: regulació nacional i internacional de la seguretat informàtica

323

La publicació electrònica en xarxa: dels resultats de la recerca acadèmica

571

Publicacions periòdiques de la Biblioteca del Museu de Zoologia

1032

Les publicacions d'instruments de descripció

851

Q

 

Quadre de classificació dels arxius municipals de Mallorca

859

El quadre de classificació dels fons de les juntes electorals

808

El quadre de fons dels arxius

858

El quadre de fons dels arxius: norma per a l'elaboració (II)

857

Els quadres de classificació per a arxius municipals a l'estat espanyol. Consideracions generals

746

Qualitat de la visualització de la informació bibliogràfica en els catàlegs en línia

271

Quart de segle del Museu i Arxiu Municipal de Tortosa

1284

Que cal tenir en compte per tirar endavant una proposta de sistema arxivístic universitari

774

Qui escriu a l'Anoia

993

Quin poder de decisió tenen els bibliotecaris en els centres petits i mitjans?

46

R

 

Un raig làser en el món de la informació

524

Realitat i futur de les biblioteques i els arxius de les poblacions menudes valencianes: el cas d'Estivella

24

Recerca a la Universitat Politècnica de Catalunya: cursos: 1982-1983: 1983-1984

685

La recerca d'imatges d'arxiu per a programes de TV: te'n recordes. Un tomb per la vida i l'or de Moscou (de la documentació a la creació)

267

Reconstrucció de l'Arxiu Patrimonial del Marquès de Palmerola

1401

Recopilació de la documentació de delimitació municipal de Catalunya

1111

Record de Carme Ribé (1920-1991)

70

Records: postals valencianes de l'Arxiu V. Huguet

1066

Recull de llibres locals: Sant Jordi 93

998

Recull de treballs sobre classificació i indexació de Jordi Rubió i Lois

173

Recuperació d'informació en fons documentals mitjantçant la utilització de lògica difusa d'enunciats (tesi de llicenciatura)

480

Recursos per matèries a Internet: art

298

Recursos per matèries a Internet: física

709

Recursos per matèries a Internet: informàtica

274

Referències històriques de l'Arxiu Municipal de Valls (s. XVIII-XX)

1272

Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs

23

Reflexions entorn a les «Normes per a Biblioteques Públiques a Catalunya»

632

Reflexions entorn d'una biblioteca privada

942

Reflexions sobre la classificació i la indexació dels documents

155

Regests de la documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l'Arxiu Secret Vaticà

1342

Règim jurídic de la informació

324

Règim jurídic del flux telemàtic d'informació

331

La reglamentació de la tria i eliminació de documentació a Catalunya. El seu plantejament general i una aplicació als arxius de la Generalitat

765

Reglaments de la biblioteca

688

Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-American Cataloging Rules

148

Relació de les publicacions periòdiques rebudes a l'hemeroteca de l'Arxiu Històric de la Ciutat durant l'any 1990

1009

La relació preu/valor artístic i social del llibre manuscrit català al segle XIV. Aproximació a un estudi documental

913

Relacions institucionals

838

Repertori europeu de bases de dades bibliogràfiques en ciències socials = Repertoire europees des banques de donnees bibliographiques en sciences sociales = Repertorio europeo de bases de datos bibliográficas en ciencias sociales

1087

Repertori bibliogràfic de revistes, diaris i publicacions periòdiques

1011

Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines (microforma)

1140

La reserva en una biblioteca de recerca

228

Els responsables dels arxius

117

Les restes d'un naufragi

831

Restauració digital d'imatges

250

Resultat de l'enquesta sobre formació continuada adreçada als col·legiats

98

Resultat de l'enquesta sobre la situació professional dels arxivers de Catalunya

59

La revista Lligall

798

Les revistes americanes de la Biblioteca-Museu V. Balaguer

1014

Les revistes culturals en català

1020

Revistes de psicologia i de psiquiatria als centres universitaris de Barcelona

982

Revistes del fons americà de la Biblioteca Josep M. Figueras

1078

Les revistes dels ultramars. Un catàleg de revistes de la Biblioteca de Lletres de la UAB

1008

Revistes electròniques: l'accés i la presentació

205

El «revival» neogòtic en la bibliofília vuitcentista: Marià Aguilò i Fuster

964

La revolta dels arxius

751

Rússia: els dossiers secrets

326

S

 

Samuel Gili Gaya. Notes per a una bibliografia

1100

Secció de Reserva impressa i col·leccions especials: adquisicions recents: exposició: catàleg

1143

La secció d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell

845

Segon Seminari Internacional de Docència Bibliotecària; 1993; Barcelona

112

Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària; 1990 desembre 20-22; Barcelona

111

Les sèries documentals de l'Arxiu Històric de Mallorca referents a la repressió de la Germania

1254

Servei al públic i activitats

839

El servei d'arxius de la Generalitat de Catalunya

1288

El servei de biblioteques del front: 1936-1939

917

El servei de documentació del diari El Punt: un model de descentralització en la difusió de la informació

289

El Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya

295

El servei de informació bibliogràfica

288

El servei de NEWS

562

El servei de préstec

261

Un servei de teledocumentació de ciències de la salut a la universitat: l'experiència del primer any

292

Serveis catalogràfics nacionals i cooperació en catalogació a les biblioteques catalanes

373

Els serveis d'informació electrònica, qué son i per a qué serveixen

519

Serveis d'informació i documentació. Bases de datos parlamentàries

1123

Els serveis de documentació dels diaris de Barcelona: deu anys després

557

Serveis especials

319

Serveis informatius per als usuaris de la informació: directrius per als bibliotecaris-documentalistes

32

El SICAB com a servei nacional de suport bibliotecari a Catalunya

337

SIGEDA: un programa per a la gestió integrada de la documentació activa i semiactiva

345

Síntesi històrica de la impremta valenciana

900

SISEI. Servei d'Informació del Sector Electrònic i Informàtic

520

El sistema arxivístic català

866

El sistema bibliotecari de Bexley (Londres)

381

Sistema bibliotecari: una llei per a cada país?

379

El sistema d'arxius de l'Ajuntament de Barcelona

395

El sistema de classificació dels arxius oficials francesos: la sèrie W

844

Sistema de documentació per a museus

485

El sistema documental de l'empresa: el punt de vista de l'arxiu i el centre de documentació

493

El sistema general de gestió de la documentació administrativa de la Generalitat de Catalunya (SGGDA)

477

El SISTEMA informàtic de l'AIEMB

597

El sistema MAD: implementació de l'aplicació i implementació al servei de documentació, biblioteca i arxiu del Parlament de Catalunya

582

El sistema municipal d'arxius i el sistema d'administració integral dels documents i dels arxius (AIDA) = The Municipal System for Archives and the System for a comprehensive administration of documents and archives within the city council of Barcelona

438

Sistemes d'informació a l'empresa

500

Sistemes d'informació documental: concepció, anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental amb microordinadors

449

Els sistemes d'informació hospitalaris: estudi Delphi d'anàlisi de la situació actual a l'estat espanyol (Microforma)

509

Sistemes d'informació per a la comunicació per fer qué?.

481

Sistemes de canvis de suport en la documentació històrica de les biblioteques

247

Sistemes de gestió de bases de dades i softwares documentals: diferències i utilització

344

Sistemes de recuperació d'informació i processament del llenguatge natural

506

Sistemes documentals de nova generació: la integració d'informació multimèdia i la seva gestió a Internet

478

Sistemes experts i documentació

486

Situació actual de les biblioteques públiques

650

Situació actual del llibre infantil català

890

La situació bibliotecària a Catalunya

396

Sobre biblioteques i biblioteconomia

616

Sobre conceptes i estratègies per a l'anàlisi de requeriments i d'informació

442

Sobre la literatura grisa: una literatura en expansió

223

Sobre manuscrits i biblioteques

191

La societat de la informació en 34 punts i una esperança

543

La societat de la informació: del fordisme al gatesisme

602

Studia bibliographica

1094

Subministrament de documents des d'una biblioteca especialitzada

260

Els suports d'informació dels arxius i centres de documentació

233

T

 

La tecnologia de la informació com a àrea disciplinar en el disseny del currículum de formació de professionals i d'usuaris, de la documentació i de la informació (microforma)

110

Les tecnologies de la informació: necessitats professionals

114

Telefacsímil: una experiència a la biblioteca de física i química de la Universitat de Barcelona

585

Temes de biblioteconomia

604

Tendències actuals en l'ensenyament de la catalogació i la classificació i proposta per a l'ensenyament d'aquestes matèries a l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer

71

Teoria de sistemes, teoria de recuperació d'informació i documentació periodística (microforma)

448

Tesaurus català de religió

166

Un thesaurus aplicat a un mitjà de comunicació àudio-visual. Experiencia a TV3

168

Thesaurus català d'educació

177

El thesaurus català d'educació

162

Thesaurus d'història de Catalunya: creació i anàlisi d'un llenguatge documental aplicat a la història

159

Thesaurus de la Universitat de Barcelona: BUB 1992

154

Thesaurus de termes estadístics

178

Tinta digital?

534

Titània: una base de dades de literatura infantil en el marc de les ciències de l'educació

579

El tractament de la documentació en serveis socials: indexació i classificació

174

El tractament de la informació

492

Tractament dels documents àudio-visuals en biblioteques i centres de documentació

219

El tractament dels documents electrònics en una institució pública, una proposta per la Universitat de Lleida

224

El tractament dels documents fotogràfics dins del sistema de gestió dels documents administratius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

126

Tractar la informació: dels dits a les computadores

501

Les traduccions catalanes de les ISBD: valoració i línies de treball

123

Transchool-tercer món: una base de dades documental i un fòrum telemàtic permanent sobre el tercer món per als nois i noies del nostre país

1102

Treball de la comissió d'ètica de l'AAC per a l'elaboració d'un codi deontològic

107

Trenta anys de la memòria sonora del nostre país estan arxivats a la Biblioteca de Ciències de la Comunicació

679

U

 

La UAB acull els arxivers de les universitats espanyoles en unes jornades de treball

43

Unde veniunt ac quo vadunt archiva

781

Urbanisme, arquitectura i construcció a Catalunya: guia d'arxius i de fons documentals

870

L'ús d'Internet en les tasques dels serveis tècnics (part I)

552

L'ús de la informació digital en ciències socials

283

Ús i usuaris de la informació electrònica a Catalunya: una aproximació a l'estat de la qüestió

309

Els usatges de la Biblioteca Apostòlica Vaticana: un manuscrit il·luminat trescentista relacionat amb la Catedral de Barcelona

911

L'usuari de l'arxiu: l'exemple de l'Arxiu Històric de Tarragona (1990-1994)

305

Un útil instrument de treball: l'arxiu de textos catalans antics

1109

Utilització d'Internet a un centre de documentació d'agricultura, biotecnologia i biodiversitat

275

V

 

El valor d'ús dels arxius: la gestió documental com a instrument que garanteix la conservació del patrimoni documental

821

El videodisc, un altre disc òptic

546

Videoteques: standars de preservació, tractament i difusió dels fons videogràfics

198

Videotex a Espanya, un futur indefinit

592

Videotex i biblioteques

521

El videotext: una informàtica alternativa

545

Una visita a la Biblioteca Nacional de Luxemburg

623

Vocabulari de la gestió documental

512

W

 

El WEB com a mitjà d'estructuració i distribució d'informació bibliotecària

293

El WEB

580

Les Webs de les biblioteques de Catalunya: estructura interna i enllaços

430

X

 

La xarxa catalana de Biblioteques Populars: del orígens a la desfeta del 1939

954

La xarxa de biblioteques del CSIC: 10 anys informatitzant

360

La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l'Instituto Cervantes

626

Xarxa de Biblioteques Populars: anuari 1981-1991

407

Xarxa de Biblioteques públiques municipals de Gandia

648

La xarxa de biblioteques Soler i Palet

384

La xarxa Earn, eina complementària per a documentalistes

541

La xarxa Internet. Aplicacions en biblioteques i centres de documentació

590, 591

Xarxes digitals i serveis integrats: el camí cap a les autopistes de la informació

593