Omet navegació

2. Recerca avançada.

 


La Recerca avançada permet combinar diversos termes, units per un operador.

Escriu el un terme a la primera caixa de recerca. Pots escollir un camp concret o deixar el que apareix per defecte.

Tria l'operador booleà (AND, OR, NOT).

Escriu el terme que vulgues combinar amb el primer. Pots afegir més camps utilitzant la icona +.

Al igual que en la pantalla anterior, pots ampliar o reduir la cerca, bé que en aquest cas s'ofereixen més límits que en la Bàsica.


 

 

Recordes com funcionen els operadors booleans?

Pràctica 1.

Estic buscant documents a text complet sobre competició i entrenament en condicions de calor.

Com puc plantejar la cerca?