Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Les empreses competitives de la Comunitat Valenciana parteixen de bons nivells de solvència per a assumir major endeutament davant el Covid-19

  • 3 de març de 2021
Image de la noticia

 

Les empreses altament competitives de la Comunitat Valenciana compten amb uns nivells de solvència per a afrontar el seu deute a curt i llarg termini per damunt de la mitjana de les empreses altament competitives del conjunt del país, tal com apareix reflectit en l' últim informe de l'Observatori sobre Gobern, Estratègia i Competitivitat de les Empreses (GECE) en col·laboració de la Càtedra d'Empresa Familiar, impulsat per Bankia i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie). 

En concret, la seua solvència a curt termini (que mesura la seua capacitat per a pagar els deutes a curt termini amb actiu circulant) se situa 5,7 punts percentuals per damunt de la ràtio medie d'aquestes empreses a nivell nacional. En aquest aspecte, només La Rioja, Navarra i Andalusia obtenen millors ràtios. La Comunitat Valenciana també ocupa el quart lloc en la ràtio solvència a llarg termini (proporció de fons propis respecte a aliens), i la seua ràtio és un 22% més alta que la mitjana de les empreses d'alta competitivitat a Espanya.

 

“És important disposar d'un bon conjunt d'empreses altament competitives, ja que són les que tiraran del carro de la recuperació. Queda encara molt camí per recórrer per a situar a l'estructura empresarial valenciana entre les millors a nivell nacional”

Alejandro Escribá

Aquest punt de partida quant a nivells de solvència més favorables proporciona a les empreses altament competitives una major folgança per a suportar les tensions de liquiditat per a afrontar la crisi econòmica causada pel Covid-19. La seua bona competitivitat relativa respecte a la mitjana les dota també de més opcions per a suportar possibles caigudes de la demanda.

Solvencia a corto y largo plazo de las empresas altamente competitivas y total de empresas, 2018.
CCAA con mayor porcentaje de empresas competitivas y Comunitat Valenciana
Fuente: Observatorio GECE

 

Major aportació a l'ocupació

Les empreses més competitives de cada regió són les més preparades per a espentar l'economia cap a la recuperació, ja que són el principal motor de la generació d'ocupació i valor afegit. La Comunitat Valenciana es troba lleugerament ressagada respecte a la mitjana nacional quant al percentatge d'empreses que es consideren altament competitives (un 1,7% per davall de la mitjana nacional).

No obstant això, la seua aportació a l'ocupació i al valor afegit de la comunitat autònoma és superior a la contribució de les empreses d'alta competitivitat a nivell estatal. L'ocupació generada en empreses altament competitives és més de 8 punts percentuals superior a la Comunitat Valenciana que la mitjana nacional, i el pes en la generació de riquesa se situa 3,5 punts percentuals sobre la mitjana del país.

Diferencia de peso de las empresas altamente competitivas con la media de España, 2018 (puntos porcentuales, media de España =25)
Fuente: Observatorio GECE

 

Evolución del porcentaje de valor añadido y empleo generado por las empresas altamente competitivas de la Comunitat Valenciana, 2014-2018
Fuente: Observatorio GECE

 

La importància d'aquest tipus d'empreses és crucial en moments com els actuals, ja que són empreses competitives i amb una excel·lent fortalesa financera que les situa en una bona posició per a afrontar les dificultats imposades per una situació com l'actual.

Productivitat i salaris

La comparació amb les empreses altament competitives d'altres comunitats autònomes mostra que les empreses de la Comunitat Valenciana d'alta competitivitat destaquen en solvència respecte a les seues homòlogues nacionals, però estan per davall de la mitjana en altres aspectes.

Són notablement menys grans que les de regions com Madrid o País Basc, i el pes de les indústries d'alta tecnologia en aquest grup d'empreses és molt més alt en altres comunitats autònomes. El valor afegit generat per empreses altament competitives de sectors tecnològics és quasi tres vegades major a Madrid, i 2,6 vegades més alt a Catalunya, en comparació amb la Comunitat Valenciana.

L'estudi també destaca la productivitat de l'ocupació en les empreses altament competitives de Madrid i País Basc, que són capaces de generar un valor afegit per empleat que duplica la productivitat per empleat de les empreses més competitives de la Comunitat Valenciana.

L'Observatori GECE revisa, a més, la capacitat d'aquestes empreses altament competitives per a traslladar aquesta productivitat a unes millors condicions laborals i generar una major capacitat d'atracció del capital humà.

El salari mitjà que reben els empleats en empreses altament competitives se situa entorn dels 3.800 euros anuals per damunt de la mitjana d'empreses. No obstant això, novament existeixen importants diferències entre regions. Mentre que a Navarra i País Basc els salaris mitjans d'aquestes companyies s'eleven fins als 49.900 i 48.200 euros de mitjana, respectivament; en la Comunitat València els salaris mitjans en les empreses de major competitivitat se situen entorn dels 34.000.

Productividad y salario medio de las empresas altamente competitivas y total de empresas, 2018.
CCAA con mayor porcentaje de empresas competitivas y Comunitat Valenciana
Fuente: Observatorio GECE

 

Alejandro Escribá, investigador de l'Ivie i responsable d'aquest observatori, destaca que “la Comunitat Valenciana compta amb un notable grup d'empreses altament competitives, una mica menys quantiós del desitjable, però que són molt bons referents de benchmark per a la resta de les empreses que desitgen millorar el seu nivell de competitivitat.”

“En un context com l'actual, amb programes i finançament per a la renovació econòmica, no podem perdre l'oportunitat d'evolucionar cap a models més tecnològics i de coneixement, aprofitar la digitalització, i apostar pel creixement empresarial”, apunta l'investigador de l'Ivie responsable de l'Observatori GECE.

*NOTA: La solvència a curt termini es calcula mitjançant la ràtio: (actiu circulant menys passiu líquid/actiu total). La solvència a llarg termini es calcula mitjançant la ràtio: fons propis/fons aliens. La productivitat de l'ocupació es defineix com a Valor Afegit/Ocupació.Pot consultar les notícies publicades per:

IVIE: El fuerte peso del comercio y la baja intensidad tecnológica de la industria limitan la respuesta de la economía valenciana ante el COVID