Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Nota d'investigació 01/2017: Tenen les empreses familiars un problema de competitivitat?

  • Autors: Escribá Esteve, Alejandro
  • (2017).
  • Tipus de publicació: Informes
  • URL Publicacio: Nota d'investigació 01/2017: Tenen les empreses familiars un problema de competitivitat?
  • Tenen les empreses familiars un problema de competitivitat?. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.1, enero 2017

  • Resum:

    En la nota d'investigació #1 d'esta nova col•lecció es mostren resultats d'un anàlisis comparatiu de la competitivitat de les empreses familiars enfront de les no familiars. Els resultats de les nostres investigacions mostren que les empreses familiars patixen, com a mitjana, d'un dèficit de competitivitat enfront de les empreses no familiars. Esta falta de competitivitat s'observa sobretot en la menor presència d'empreses familiars en els grups d'empreses amb major nivell competitiu. No obstant això, este problema de menor competitivitat no es produïx en el cas de les empreses familiars que han aconseguit una major dimensió. De fet, les empreses familiars grans són tan competitives o més que les seues homòlogues no familiars. Esta evidència suggerix que el creixement empresarial constituïx un element facilitador per a evitar o minimitzar molts dels problemes que solen anar associats a la vinculació família-empresa, sense perdre necessàriament els aspectes positius associats al caràcter familiar de la propietat i la direcció.