Home
El teu Salari

CÀLCUL DE RETRIBUCIONS 2020
ANUAL
MENSUAL
GRUP

       
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

       
COMPLEMENT ESPECÍFIC
 
PAGA DE SETEMBRE *

     
ANTIGUITAT (nombre de triennis)
A1
       

A2

  B
   

C1C2E


CARRERA PROFESSIONAL (selecciona el grau)
A1
       

A2


C1C2E
TOTALS:


* Per a calcular l'import de la Paga de Setembre selecciona el teu Complement de Destinació

El total anual dels complements de Destinació i l'Específic inclouen l'import de les 14 mensualitats.
La Carrera Professional es percep en 12 mensualitats