REF.  material sujeto a licencia 

Grau Turisme 2010-2011(Universitat de València)
 

PRÀCTICA 2

 

 • Objectiu: Estudi de relació i predicció de: població, IPV, situació del municipi, nombre de línees de banda ampla, nombre d’automòbils, % d’atur enregistrat en els municipis de la província de València tenint en compte també si es tracta d’un Municipi Turístic  o no.

 • Es disposen de dades del Anuari Econòmic d'Espanya 2010 de "la caixa", del Cens de Població i Vivenda de l’INE de l’any 2001 i d’elaboració pròpia ja formalitzades en diverses variables que es troben disponibles en un arxiu en format excel.

Veure arxiu i descarregar arxiu excel

 

 • El treball és en grup . Poden utilitzar-se els mitjans que s'estimen oportuns. Recomanats programes CaEst , Excel.

 •  El suport físic de la formalització del informe ha de ser magnètic. Entrega per mitjà d’Aula Virtual  (TASQUES). Els arxius han de ser en format word (doc/ docx)o pdf. Feu constar el nom de tots els components del grup  en l'interior del treball. REVISEU TAMBÉ L’ANEXE  de la Guia Docent disponible en Recursos d’Aula Virtual.
   

 •  Data d'entrega:  8 d’abril

ES DEMANA

 •  Construcció de la taula de contingència i mesurament i interpretació del grau d'associació entre la situació del municipi i l'Indicador de Població Vinculada agrupat en 3 grups segons el seu valor (nivell baix: fins a 150%, nivell mitjà: de 150 a 200% i nivell alt: més de 200%).

 •  Mesura i interpretació de la correlació ordinal entre Línies de banda ampla 2009 i Automòbils 2009 per als municipis turístics.

 •  Anàlisi de la relació lineal entre Línies de banda ampla 2009 i Automòbils 2009 per als municipis turístics. Estaria esta relació distorsionada per la influència d'una tercera variable? Quina? Es podria tornar a analitzar la relació entre les dos variables eliminant la influència que exercix la tercera variable? Interpreta i compara els resultats obtinguts.

 • Relació teòrica lineal entre la població i el nombre de línies de banda ampla. Predicció del nombre de línies de banda ampla per a un municipi teòric de 50000 habitants.

 • Relació teòrica lineal entre l'Indicador de Població Vinculada (no agrupat) i el percentatge de desocupació registrada. Predicció del percentatge de desocupació registrada per a un municipi amb un IPV teòric de 250%.

 

En el cas de grups de 2 membres, efectueu les anàlisis dels punts 1), 4) i 5) per a dos entorns físics: municipis turístics i municipis no turístics incloent comparacions dels resultats obtinguts. En el cas de grups de 3 membres efectueu esta anàlisi per als 3 entorns físics considerats (tota la província, municipis turístics i municipis no turístics) incloent comparacions dels resultats obtinguts.

 

 

?