TF.: (96 39) 83041 cgt@uv.es

 

Adm. general Biblioteques Norm. Linguística Informació(DISE) Planificació Formació prof. Investigació Informàtica Manteniment Sanitària Laboratoris Esportiva Jardineria Cultural Publicacions

MANUAL DE FUNCIONS PER AL P.A.S.(funcionari o funcionaritzable)

Funcions aprovades a la Mesa Negociadora (13-6-97)

Les funcions del personal laboral ja han sigut aprovades per la comissió corresponent sego

ns s'estableix al II Conveni.: Funcions del personal laboral (informació procedent de l'UGT)

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Gerent/a

Vicegerent/a

Director/a oficina nou campus

Cap de servei

Cap gabinet rectorat

Cap oficina control intern

Cap de l'assesoria jurídica

Assessor jurídic

Cap de secció

Administrador/a

Cap de negociat

Administratiu/va

Secretari/a de alt càrrec

Auxiliar administratiu/va

ÀREA BIBLIOGRÀFICA

Director/a tècnic/a del S.I.B.

Director/a biblioteca

Director/a Biblioteca General i Històrica

Responsable d'Unitat d'Informació Bibliogràfica

Responsable del àrea d'informatització

Resp. àrea prèstec interb. i consultes bibliogràf.

Responsable àrea publicacions seriades

Coordinador/a d'Unitat d'Informació Bibliogràfica

Director/a Arxiu Universitari

Ajudant biblioteca

ÀREA DE NORMALITZACIÒ LINGÜÍSTICA

Coordinador/a Àrea Assessor/a lingüistic/a (traductor/a-corrector/a) Tècnic/a Mitjà/na Promoció Lingüística

ÀREA D'INFORMACIÓ

Director/a DISE Periodista Tècnic/a Mitjà/na Informació

Tècnic/a Especialista Informació

ÀREA DE PLANIFICACIÓ

Tècnic/a superior de planificació

Tècnic d'avaluació i analisi organitzacional

ÀREA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Cap de formació del professorat de primària

Cap de formació del professorat de secundària

Cap de formació d'orientació preuniversitària

ÀREA D'INVESTIGACIÓ

Director/a de l'OTRI

Tècnic/a superior de gestió de l'investigació

Tècnic/a superior OTRI

ÀREA INFORMÀTICA

Director/a Servei d'Informàtica

Subdirector/a Servei d'Informàtica

Analista de sistemes

Analista programador/a

Cap d'explotació

Operador/a en cap

Operador/a informàtic/a

ÀREA TÈCNICA I DE MANTENIMENT

Director/a Unitat Tècnica

Subdirector/a Unitat Tècnica

Arquitecte/a tècnic (aparellador/a)

Enginyer/a tècnic/a electricista

Delineant

ÀREA SANITÀRIA

Diplomat/da universitari infermeria (DUI)

Tècnic/a especialista pròtesi

Tècnic/a especialista radiologia

Oficial de clínica odontològica

ÀREA DE LABORATORIS

Veterinari/a

Tècnic/a superior de laboratori

Tècnic/a mitjà/na de laboratori

Tècnic/a especialista de laboratori

Oficial de laboratori

ÀREA DEPORTIVA

Director/a tècnic del Servei d'Educació Física

Tècnic/a superior d'educació física

Tècnic/a mitjà/na d'educació física

Tècnic/a especialista d'educació física

ÀREA JARDINERIA

Botànic/a

ÀREA CULTURAL I DE PATRIMONI

Director/a orquesta universitària

Gestor/a cultural

Dinamitzador cultural

Tècnic/a Mitjà/na Conservació Patrimoni

ÀREA DE PUBLICACIONS

Editor/a

Tècnic/a mitjà/na de marketing

** Torna pàgina principal CGT **