RELACIÓ DE PERMISOS, LLICÈNCIES I EXCEDÈNCIES

Nota: Taules fetes originàriament a Generalitat i després difoses per diferents seccions sindicals en altres administracions. Hem aprofitat el treball anterior i, a més, hem afegit (en roig) les darreres modificacions que introdueix en la normativa laboral i de funció pública la LLei 39/99 de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral)

Nou afegit: S'ha derogat el decret 34/99 pel nou Decret 175/2006 : Indiquem en roig i negreta les noves modificacions (30/11/2006)

PERMISOS

Definicions

 LLICÈNCIES
EXCEDÈNCIES PERSONAL FUNCIONARI

EXCEDÈNCIES PERSONAL LABORAL

 

PERMISOS

Només necessiten ser comunicats a l’òrgan corresponent (Decret 175/2006. Introducció)

 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS

NAIXEMENTS, ADOPCIÓ, ACOLLIMENT

(Permís de PATERNITAT)

- Llei 30/84 (Art. 30.1).

- Decret 175/2006 (Art. 29)

- 15 dies naturals

 

- Prèvia renúncia del pare pot gaudir-lo el cònjuge o parella fet de la mare

ADOPCIÓ d'un menor a l'estranger

- Decret 175/2006 (Art. 27)

- C.I.E.V. 22-2-99

S'afegeix un permís fins a dos mesos quan siga necessari el desplaçament

- Es poden fraccionar

- Retribucions bàsiques (a la Universitat primer mes sou sencer)

EMBARÀS I PART

(tambè acolliment o adopció)

- Llei Funcionariat 1964 (Art. 71).

- Llei 30/84 (Art. 20.3).

- Llei 3/89 Maternitat (Art. 2.3)

- Estatut Treball. (Art. 37.3-4; 45.1d i 48.4).

- Llei 13/96 (Art. 89).

- Decret 175/2006 (Art. 24, 25 i 26)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.o).

- Part únic o
Acolliment temporal o permanent o adopció menor 6 anys
Acolliment major 6 anys amb minusvàlies o amb dificultats d'inserció social: 16 setmanes.

- Part o acolliment o adopció múltiple...: 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. 2 setmanes més en cas de discapacitat

- El Conv. Col·lectiu també recull acolliment o adopció per a major de 5 anys: 2 setmanes.

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després del part i disfrutades per la mare

- El pare en pot fer ús  en cas de mort de la mare o repòs absolut per prescripció facultativa.

- En el cas de que el pare i la mare treballen, aquesta podrà optar a l'inici del període de permís perque el pare tinga una part determinada e ininterrompuda del període de descans posterior al part de forma simultànea o sucesiva al de la mare

- Prèvia renúncia del pare, aquest permís podrà gaudir-lo el cònjuge o parella de fet de la mare.

- Fills prematurs o hospitalitzats el permís podrà computar a partir de l'alta hospitalària

Mare dues horès retribuïdes absència mentres dure hospitalització

LACTÀNCIA - Llei 30/84 (Art. 30.1c i e).

- Decret 175/2006 (Art. 28)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.h).

- Reducció de jornada laboral en 1 hora diària. Pot ser distribuïda en fraccions de 1/2 hora.

Ampliable proporcionalment en cas de part o adopció multiple

- El Decret diu: per fill o filla menor de 12 mesos. També adopció i acolliment. Al Conveni Col·lectiu diu que per fill o filla menor de 9 mesos.

- Indistintament el pare o la mare.

- Lactància natural o artificial.

- Acumulable a la reducció de jornada per guarda legal.

- Es pot substituit per un permís retribuït que acumule en jornades completes el temps corresponent

REDUCCIÓ JORNADA (guarda legal) - Llei 30/84 (Art. 30.1.f) en la redacció de la Llei 66/97 (Art. 50)..

- Llei 33/87 (Art. 30.6).

- Decret 175/2006 (Art. 7)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.j).

- El Decret diu: disminució de la jornada laboral, fins a la meitat

- El Conveni Col·lectiu diu: entre la meitat i un terç de la jornada laboral.

- Per a atendre menors de12 anys, familiars que necessiten una especial dedicació o disminuïts físics psíquics, sense retribucions.

- Malaltia llarga o crònica personal, prèvia certificació de la Unitat de valoració.

- Reducció proporcional del total de retribucions, excepte si no supera 1 hora diària. En cas de menors cal acreditar la necessitat d'especial dedicació.

Atendre la cura del cònjuge, parella de fet o d’un familiar de primer grau, per raó de malaltia molt greu que requerisca hospitalització en institució sanitària o domiciliària, podrà gaudir d’una reducció fins al 50% de la jornada laboral, de caràcter retribuït, durant el termini d’un mes.

Empleades víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el seu dret a l’assistència social integral, tindran dret a la reducció de la seua jornada, amb disminució proporcional de la retribució, prèvia acreditació de la situació de violència exercida sobre elles amb reducció retribucions si supera 1 hora diaria

FLEXIBILITAT JORNADA - Decret 175/2006 (Art. 15)

1 hora ascendents i descendents discapacitats

2 hores igual per adaptar-se als horaris dels centres d'atenció

Poden agarrar-se dels horaris troncals
PREPARACIÓ PART i fecundació artificial - Decret 175/2006 (Art.23)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.n).

- El temps necessari.

- Amb justificació prèvia.

- Realització d’exàmens prenatals i cursos de tècniques per a la preparació al part que hagen de realitzar-se dins de la jornada laboral, Tractaments basats en tècniques de fecundació assistida,
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA EMBARÀS - Decret 175/2006 (Art.30)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.m).

- 6 dies segons el Decret.

- 3 dies segons el Conveni Col·lectiu.

- El Conveni Col·lectiu diu que el cònjuge tindrà dret a 1 dia.

- Cal certificació mèdica.

MORT O MALALTIA GREU DE FAMILIAR - Llei 30/84 (Art. 30.1).

- Decret 175/2006 (Art.32 i 33)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.c).

- Estatut Treballadors art.37.3.b

Primer grau (parella, pares, fills -propis o polítics-):

- 4 dies naturals. 6 si és fora de la localitat de residència.

Segon grau (avis, nets, germans -propis o polítics-):

- 3 dies naturals. 5 si és fora de la localitat de residència.

Nota: s'entén per "fora de la localitat de residència" el següent:
Segons el - Decret 175/2006 : aquella que diste almenys 100 Km.
Segons el conveni Col·lectiu: aquella que diste almenys 20 Km.

- En cas defunció el permís es prendrà en deu dies naturals a partir del fet causant

4. En el cas que l’hospitalització fóra inferior als dies a què per malaltia greu es té permís i no hi haja certificat de gravetat, aquest permís es reduirà als dies que efectivament el familiar de l’afectat haja estat hospitalitzat.

5. En els supòsits de malaltia greu, hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliària de llarga duració, els dies de permís podran utilitzar-se seguits o alterns, a petició del personal.

- L'Estatut dels Treballadors amplia la redacció a "mort, accident o malaltia greus o hospitalització de familiars..."

EXÀMENS - Llei 30/84 (Art. 30.1 d).

- Decret 175/2006 (Art.34)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.d).

- El dia o dies de la celebració. - En centres oficials.

-Per a concórrer a exàmens finals i alliberadors i altres proves d'aptitud i avaluació, encara que la realització de l'exercici siga compatible amb la jornada laboral.

TRASLLAT DE DOMICILI - Llei 30/84 (Art. 30.1.b).

- Decret 175/2006 (Art.35)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.e).

- 2 dies naturals per trasllat de domicili habitual.

- 3 dies si el nou domicili està a mès de 100 km

- Aportar justificant.
DEURE INEXCUSABLE - Llei 30/84 (Art. 30.2).

- Decret 34/99 (Art. 9.1.6).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.f).

Pel temps indispensable - Qualsevol obligació de caràcter públic o personal el incompliment de la qual genere alguna responsabilitat civil, penal, administrativa, cívica.
MATRIMONI

o inscripció en registre d'unions de fet

- Llei Funcionariat 1964 (Art. 71.1)

- Decret 175/2006 (Art.21).

- Decret 175/2006 (Art.22).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.a).

- Permís dia celebració boda o inscripció en el registre

- 15 dies naturals.

- Aquest permís pot acumular-se al període vacacional i no es gaudirà necessàriament a continuació del fet causant.

- El Decret diu que han de ser consecutius, el Conveni Col·lectiu no diu res.

- Retribució 100%.

ASSISTÈNCIA a cursos, seminaris o jornades - Decret 34/99 (Art. 2.4).

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.d).

- Computa com a temps de treball, sempre que tinguen lloc dins la jornada laboral. - Cal demanar sempre els cursets en horari laboral, si no, estàs posant temps propi per a la formació, que és obligació de l'Administració.
CONSULTES i tractaments mèdics - Decret 175/2006 (Art.31) - Pel temps indispensable. - Pròpies, per menors, ancians o discapacitats al seu càrrec.
ASSISTÈNCIA A BODES - Decret 175/2006 (Art.21). - 1 dia. Si se celebra a més de 375 Km, 2 dies naturals i consecutius. - Quan es tracte de la boda de pares, pares polítics, germans, germans polítics, fills propis i de la parella, nets i avis.
PREPARACIÓ PART i fecundació artificial - Decret 175/2006 (Art.23)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.n).

- El temps necessari.

- Amb justificació prèvia.

- Realització d’exàmens prenatals i cursos de tècniques per a la preparació al part que hagen de realitzar-se dins de la jornada laboral, Tractaments basats en tècniques de fecundació assistida,
FUNCIONS SINDICALS, de formació o representació del personal - Decret 175/2006 (Art.37)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.g).

- Segons la normativa vigent.  
       

 

DEFINICIONS

Decret 175/2006 Article 2. Definicions
Als efectes del que disposen aquest decret i les normes que el desenvolupen, s’entendrà per:
a) Parella de fet: persona que respecte del subjecte de referència manté una relació que pot acreditar a través de la inscripció en un
registre públic oficial d’unions de fet.
b) Familiar: persona que mantinga respecte del subjecte de referència qualsevol grau de parentiu, acreditat segons el que disposa
l’article 3.3.
Als efectes d’aquest decret, i les seues normes de desplegament, es considerarà familiar el cònjuge o parella de fet exclusivament en
aquells apartats que s’establisca expressament.
c) Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat: pares, fills, pares polítics i cònjuge o parella de fet de la filla o fill.
d) Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral, per consanguinitat:germans, iaios, néts; o per afinitat: germans, iaios i néts
del cònjuge o parella de fet.
e) Necessitar especial dedicació: suposa que el subjecte cal que reba tractament, atenció, cures o assistència continuada per terceres persones, a causa de problemes de salut, entesa aquesta última com a benestar físic, psíquic i social.
f) Informe de l’òrgan competent de l’administració sanitària: informe de l’inspector mèdic de zona o, si el tractament es rep a l’hospital,
l’informe facultatiu del metge responsable del pacient.
g) Convivència: relació basada en la cohabitació en el mateix domicili.
h) Tindre a càrrec seu: relació de dependència que no implica convivència.
i) Atenció directa: relació de dependència que implica convivència.
j) Malaltia greu: es considera com a tal l’hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliària o aquella en què siga
acreditada pel facultatiu responsable la seua gravetat.LLICÈNCIES

Requerixen, per al seu exercici, ser autoritzades per l’òrgan competent (Decret 175/2006. Introducció)

 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
RETRIBUÏDES ASSUMPTES PARTICULARS - Llei 30/84 (Art. 30)

- Decret 175/2006 (Art.38)

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.i).

- Fins a 6 dies a l'any. - Fins el 15 de gener de l'any següent.

- Interins i laborals temporals: 1 dia per 2 mesos complets de treball.

- El personal podrà distribuir aquests dies a la seua conveniència, prèvia comunicació a l'òrgan corresponent.

- La denegaciò serà motivada

CURSOS de perfeccionament professional - Decret 175/2006 (Art.40) - Fins a 40 hores a l'any.

- Retribuïdes quan coincidisca amb l'horari de treball, el curs es trobe homologat i el contingut estiga directament relacionat amb el lloc o la carrera professional.

- El personal amb permís de paternitat, maternitat o excedència per cura de fill podrà participar en cursos de formació

PER ESTUDIS - Decret 175/2006 (Art.41) - Fins 12 mesos (per cada 5 anys de servei actiu continuat). - Matèries directament relacionades amb la carrera professional.

- Curs homologat, previ informe favorable de l'òrgan competent.

- En acabar, caldrà presentar memòria i certificació acadèmica.

- Retribucions bàsiques.

NO RETRIBUÏDES Llicència A - Decret 175/2006 (Art.43) - Fins a 6 mesos cada 3 anys. - Se sol·licitarà amb una antelació mínima de 30 dies a la data d'inici, i es resoldrà com a mínim amb 15 dies d'antelació a aquesta data.

- L'administració mantindrà el personal amb alta especial. Tindrà la consideració de serveis efectivament prestats, a efectes d'antiguitat i consolidació de grau personal.

- Si el cònjuge o familiar fins a segon grau, per consanguinitat o afinitat, que convisquen habitualment amb el personal, pateix malaltia greu o irreversible, es podrà prorrogar fins a un any. La pròrroga no serà causa d'alta especial, sí tindrà consideració de serveis efectivament prestats.

- Conv. Col·lectiu (Art. 25.1). - Mínim 15 dies i màxim 3 mesos cada dos anys  
Llicència B 

(PER ESTUDIS)

- Decret 175/2006 (Art.45) - Fins a 3 mesos a l'any. - Per a l'assistència a cursos de perfeccionament professional, si el contingut està directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera administrativa.

- L'administració mantindrà el personal amb alta especial. Tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.

Llicència C

(MALALTIA FAMILIARS)

- Decret 175/2006 (Art.44)

- Fins a un any

En el cas que el cònjuge, parella de fet o familiar en línia directa o col·lateral fins segon grau, per consanguinitat o afinitat, que convisca amb el sol·licitant, patisca malaltia greu o irreversible que requerisca una atenció continuada

 

 EXCEDÈNCIES DEL PERSONAL FUNCIONARI
 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
VOLUNTARIA AUTOMÀTICA Art. 37.1.A del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, 

(segons la nova redacció de la Llei 10/98)

Mentres dure la situació que la motiva Quan per qualsevol títol (interinament o com a personal fix) s'accedisca a un nou lloc de treball del sector públic.
INTERÉS PARTICULAR Art. 37.1.B del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (nova redacció de la Llei 14/97) No menys de 2 anys i sense límit màxim de durada. Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol Administració durant els cinc anys immediatament anteriors. Entre dues consecutives, cal treballar de nou un mínim de cinc anys
AGRUPACIÓ FAMILIAR Art. 37.1.C del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana Mínim de dos anys i màxim de quinze. Quan el cónjuge o parella residesca en un altre municipi i tinga destinació definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.
PER CURA DE FILL O FILLA
(tambè en casos d'acolliment i per cura d'un familiar)
Art. 37.4 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

Art. 29.4 de la Llei 30/84.

Llei 4/95 que regula el permís paternal

Fins a tres anys Important: Per sentència del Trib. Constitucional
aquest tipus d'excedència pot ser aplicada al personal interí amb els mateixos drets que el personal funcionari de carrera
La modificació de la  llei 30/84  ha ampliat aquesta excedència als casos d'acolliment tant permanent com temporal i als de cura de familiar impossibilitat per raons d'edat, accident o malaltia

Es pot demanar el reingrés en qualsevol moment.

El primer any es té dret a reserva del lloc de treball. A partir del segon, només es té dret a un lloc de treball d'igual nivell en la mateixa localitat. En l'Estat, ja es té reserva durant els tres anys. El període de permanència en aquesta situació computarà a efectes de triennis, consolidació de grau i drets passius. S'assimila a l'alta per a la prestació d'atur.

VOLUNTÀRIA INCENTIVADA Art. 37.5 del Text Refós de la Llei de la funció Pública Valenciana Durant cinc anys És per a qui es trobe en situació d'expectativa de destinació o d'excedència forçosa, com a conseqüència d'un pla d'ocupació.

Impedeix treballar en qualsevol lloc de l'Administració Pública, sota qualsevol relació contractual.

Es té dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter periòdic per any treballat, fins a un màxim de dotze.

Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o es passa a excedència voluntària per interès particular.

FORÇOSA Art. 39 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana Indefinit Correspon quan no s'obté un lloc de treball en el grup i la classe que li corresponga al produir-se una reforma de les RLTs i no es puga reassignar.

També, quan es trobe en expectativa de destinació i passe el període màxim d'un any o incomplesca les obligacions de l'article 38 LPFV. S'està obligat a:

1. Acceptar destinacions similars dins de la mateixa província.

2. Participar en els concursos, dins de província.

3. Participar en cursos de capacitació.

EXPECTATIVA DE DESTINACIÓ

(No es tracta pròpiament d'una situació d'excedència, però està molt relacionat

Art. 38 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana Màxim d'un any. Passat el termini, es passa a excedència forçosa. Es cobra: el sou base, triennis, complement de destinació i 50% del complement específic del darrer lloc. S'està obligat a: 1. Acceptar destinacions similars dins de la mateixa província.

2. Participar en els concursos, dins de província.

3. Participar en cursos de capacitació.

 


EXCEDÈNCIES DEL PERSONAL LABORAL
 
LEGISLACIÓ
DURADA
OBSERVACIONS
VOLUNTARIA AUTOMÀTICA Art. 26.A del II Conveni Col·lectiu Mentres dure la situació que la motiva Quan per qualsevol títol (interinament o com a personal fix) s'accedisca a un nou lloc de treball del sector públic.
INTERÉS PARTICULAR Art. 26.A del II Conveni Col·lectiu No menys de 2 anys i sense límit màxim de durada. Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol Administració durant els cinc anys immediatament anteriors. Entre dues consecutives, cal treballar de nou un mínim de cinc anys
AGRUPACIÓ FAMILIAR Art. 26.A del II Conveni Col·lectiu Mínim de dos anys i màxim de quinze. Quan el cónjuge o parella residesca en un altre municipi i tinga destinació definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.
PER CURA DE FILL O FILLA
(tambè en casos d'acolliment i per cura d'un familiar)
Art. 26.B del II Conveni Col·lectiu

Art. 46.3 Estatut Treballadors

Fins a tres anys La modificació de l'Estatut dels Treballadors  ha ampliat aquesta excedència als casos d'acolliment tant permanent com temporal i als de cura de familiar impossibilitat per raons d'edat, accident o malaltia

Es pot demanar el reingrés en qualsevol moment.

El primer any es té dret a reserva del lloc de treball. A partir del segon, només es té dret a un lloc de treball d'igual nivell en la mateixa localitat. En l'Estat, ja es té reserva durant els tres anys. El període de permanència en aquesta situació computarà a efectes de triennis, consolidació de grau i drets passius. S'assimila a l'alta per a la prestació d'atur.

FORÇOSA Art. 26.C del II Conveni Col·lectiu Indefinit. Mentre dure la causa que l'origina. És té dret a reserva de lloc de treball i al còmput de l'antiguitat durant la seua vigència.

Per elecció o designació per a càrrec públic que impossibilite l'assistència al treball.

També per a càrrecs sindicals, per a llocs considerats de confiança o assessorament especial (a la RLTs ha de figurar com de naturalesa eventual), per a una missió per període superior a 6 mesos en organismes internacionals (autoritzat per la Universitat) i si s'adquereix la condició de personal laboral o funcionari al servei d'organismes internacionals..


 

* A la CIEV s'ha creat una comissió per tal d'adequar els permisos, llicències i excedències del Conveni amb els del Decret 34/99.