CAMPANYA-DENUNCIA

PRIVATITZACIONS UVEG


ACCIONS PROPOSTES

CARTELL denúncia privatitzacions. Nosaltres hem col·locat ja uns quants. Ens ajudes a empapelar la Universitat?

 

MANIFEST contra les privatitzacions (assemblea auxiliars de serveis i bidells)

Signa i difon aquest manifest. Si vols participar posa't en contacte amb nosaltres per tal d'enviar-nos les fulles signades.

I tu... que ens proposes? Planteja'ns altres actuacions, informa'ns de serveis o tasques privatitzades...


DOSSIER DOCUMENTAL. Actuacions de la CGT front a les privatitzacions

 

INFORME CGT PRIVATITZACIÓ SERVEIS UNIVERSITARIS

 

CGT ha mantenido una postura clara y continuada de Denuncia de las Privatizaciones:

- en defensa de un servicio público y de calidad.

- en defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo y de la estabilidad del personal eventual que lo ocupa

Esta postura se ha manifestado fundamentalmente a través de los informes y valoraciones presentados ante los diferentes documentos de modificació de plantilla presentados por la Universitat.

Lla crítica se ha centrado especialmente en las Conserjerías (destacamos los informes que presentamos a la mesa de abril de 2006 y la de febrero de 2007

CGT ha enviado también, en algunas ocasiones, estos informes a los miembros del Consell de Govern que han de aprovar estas modificaciones de plantilla sin que hayamos recibido nunca ni tan siquiera un acuse de recibo. Sin comentarios de la importancia que parece tener la plantilla de PAS!!. En este apartado, no obstante, hay que hacer mención a la actuación y/o denuncia de estas privatizaciones en estos y otros foros por parte de otros compañeros de personal que han generado al menos una mínima respuesta por parte de la Universitat

CGT ha denunciado también la política privatizadora en otros servicios en diferentes momentos (lineas presupuestarias, pasquínes, boletines...) y que afecta a multitud de sectores y servicios. Hemos de agradecer la información que hemos recibido de los compañeros (ante el oscurantismo de la Universidad) que nos permite conocer un poco más el problema.

Esta postura es además compartida por el resto de los sindicatos de la Universitat, tal y como se desprende la firmeza de sus programas electorales

Como en otras ocasiones vuestra participación y colaboración es más que necesaria.

 


TEXTOS

MESA NEGOCIADORA

Mesa Negociadora març 2005

Preguntes adreçades al Gerent relatives a l'amortització de places de bidells

6) L'amortització de les places de bidell implica una disminució d'efectius a les unitats escaients. ¿Aquesta disminució no causa cap prejudici a aquestes i/o a les persones que hi treballen? (punt 2.6, 2.8 i 2.9)
7) Així mateix la sistemàtica amortització de les places de bidell perjudica les expectatives de consolidació de les poques persones que encara queden a la borsa de bidells ¿hi ha alguna proposta de la Universitat relativa a aquestes companys? (punt 2.6, 2.8 i 2.9)

 

Mesa Negociadora Noviembre 2005

Valoració de CGT, referida a amortitzacions de llocs de treball, del document de plantilla que es presentà a aquesta mesa negociadora

Punt 2
Amortitzacions

Pel que fa a l''amortització de llocs de treball majoritariament es corresponen a una reiterada destrucció d'ocupació (a costa bàsicament del personal laboral, bidells, telefonistes,...) front als compromisos generals d'estabilitat del personal interí i eventual
Ens agradaria saber com pensa cobrir-se el necessari treball que feien aquest companys.

Entenem que estem davant una evident reorganització de determinades unitats que es gestiona de manera mitjançant actuacions puntuals per tal de no abordar els procediment previstos en la normativa (plans d'ocupació per eixemple) que obligaríem a justificacions de les necessitats organitzatives i a processos negociadors i de comunicació pública
A més, en el cas dels llocs de telefonistes pareix que l'acord signat pel comitè d'empresa amb ocasió de la reassignació d'efectius en Rectorat implicava el manteniment de llocs de treball

 

Mesa Negociadora Abril 2006

VALORACIONS PARTICULARS MODIFICACIÓ DE PLANTILLA ABRIL 2006

Punt 2 Creació, amortització i modificació de llocs de treball


Recordar, amb general, la insuficient justificació (places SIB i S.Investigació) i destacar:


Pel que fa a les amortitzacions la del lloc 51, bidell destinat a Unitat de Campus de Tarongers


Aquesta amortització unida a altres que en documents anteriors de plantilla se han produït en la mateixa unitat (concretament als aularis del campus de Tarongers) implica una reducció d'efectius que lògicament afecta negativamente al Server que es presta però pareix (no hem tingut cap comunicació) que s'han cobert amb personal de contrates


Estariem, doncs, davant de privatitzacions encobertes. Demanem que açò es faça públic i es debata i negocie la necessitat d'externalitzar aquests serveis. Des de CGT avançem la nostra oposició no tans sols per una principi genèric de defensa dels serveis públics sino tambè per raons purament organitzarives:
les funcions que es realitzen impliquen una certa qualificació que va més enllà del control d'accesos que seria la tasca assignada al personal de l'empresa. Es tracta. d'aularis dotats de material audiovisual i informàtic, es dona informacions als estudiants sobre diversos aspectos de la Universitat (no especialitzada pero què exigeix un conèixement ample de la Universitat), etc.


De fet davant aquestes noves necessitats "tecnològiques" es va dotar a aquesta unitat de dues places d'oficial d'audiovisuals (ampliació de plantilla setembre 2003). Per a la nostra sorpresa aquestes places encara no s'han cobert (2 anys i mig més tard)
Tot allò ha creat una situació de malestar: entre el personal dels aularis, davant l'increment de la incertessa pel seu futur ja que molts son interins i bidells (categoría pareix que a extinguir), malestar entre membres del PDI del campus davant la qualitat del servei i malestar, en general, en altres companys del campus davant la política de personal
Amb anterioritat les places de bidell vacants s'amortitzaven per tal de transformar-les en places d'auxiliar de serveis amb la mateixa destinació (es mantenia plantilla amb una major qualificació front a l'actual "privatització" i disminució de qualitat)


--Proposem la retirada de l'amortització d'aquesta plaça --

 

Mesa Negociadora Juny 2006

Qüestions particulars
Amortització plaça 772 auxiliar de serveis, junt a una altra amortització, com a conseqüència del procès de promoció interna ha reduït a la meitat la plantilla de l'Edifici Jerònim Muñoz amb la previsible incidència en el servei que es presta (o la previsible privatització?)

Mesa Negociadora Febrer 2007

2. Amortització llocs de treball
2.1 No pareix que siguen compatible els arguments de "resposta a les noves necessitats" i "millorar la plantilla" con la proposta de destrucció de llocs de treball.

Continuem amb la falta de una política de personal definida què es substituïda per actuacions particulars on es mescla la millora i qualificació dels llocs de treball en alguns casos amb la destrucció d'ocupació pública i privatització en altres.


Lloc nº 46 i 290 corresponen a consergeries:Aquesta amortització implica, en aquest cas, una reducció d'efectius que lògicament afecta negativamente al Servei que es presta però pareix que s'han cobert amb personal de contrates
Fent un repas històric el Rector va negar el procès privatitzador de consergeries a la seua campanya, desprès es parlà de una qüestió limitada (personal extern per a control de portes) i ara s'apunta a un futur estudi de necessitats. Però mentres que aquest estudi arribe, la pràctica de destrucció d'ocupació continua


Lloc nº 830: en aquest cas es mantè i millora la qualificació del lloc de treball dins de la mateixa unitat administrativa (EU Magisteri)
Des de CGT, apostariem més per aquesta segona postura de mantindre els llocs de treball, millorant la seua qualificació, ajustada a les noves necessitats

Les funcions que es realitzen impliquen una certa qualificació que va més enllà del control d'accesos que seria la tasca assignada al personal de l'empresa. S'ha de treballar amb material audiovisual i informàtic, es dona informacions als estudiants sobre diversos aspectos de la Universitat (no especialitzada pero què exigeix un conèixement ample de la Universitat), etc.

Torn obert de paraules

Entre altres qüestions varem plantejar la següent referida a privatitzacions al servei de biblioteques

- Des de fa anys la Universitat esta destinant una partida econòmica per tal d'incloure tots els seus fons bibliogràfics al catàleg
automatitzat. Des de l'any 1999 aquesta tasca s'ha estat fent una part per mig de una licitació i una altra amb personal de la borsa de
treball (contracte de obra) amb la intenció de compaginar ambdues sistemes i valorar la idoneitat d'un i altre.
En març de 2006 va finalitzar el darrer contracte de obra i enguany ha finalitzat el periode de la darrera licitació.
¿Quina es la intenció de la Universitat de cara a la finalització d'aquesta tasca de reconversió? Des de la part sindical plantejariem
que es continue amb la contractació de personal (de la borsa de treball i/o ofertat com a "millora" als companys que ara ocuparan les
places de C.

CONSELL DE GOVERN

Maig 2006

CONSELL GOVERN 3 DE MAIG DE 2006 (acta)

Punt 20. Informe sobre modificació pressupostària i de RLT de PAS 1/2006.

La vicerectora d'Organització dels Serveis i PAS presenta l'assumpte i fa referència a la documentació que hi ha a la web de la Secretaria General i la que s'ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió. Informa que en Mesa Negociadora aquesta proposta va ser rebutjada pels sindicats d'UGT i CGT i CCOO s'hi va abstenir.

S'obre un torn d'intervencions.
M.Luisa Manzano agraeix a l'equip rectoral l'esforç que està fent per que fa al PAS. Indica que li semblen correctes els requísits dels idiomes, però la convocatòria és general i pregunta quins seran els criteris per a cobrir aquestes places i si hi haurà complement específic. Demana que aquest requísit es faça extensiu a altres col·lectius.
La vicerectora d'Organització dels Serveis i PAS indica que aquestes places ja es troben ocupades per persones que ja tenen els requísits. No s'ha decidit què és farà quan es perfilen noves places.

Ernest Cano (Degà Facultat Socials) demana aclariment sobre l'amortització d'una plaça de bidell en el Campus de Tarongers i que el motiu siga "per necessitats del servei" mentre que s'ha contractat personal d'una empresa externa amb funcions de bidell. Li sembla contradictori i considera que si la política és convertir places en contractes externs mereix una discussió.

La vicerectora d'Organització dels Sereis i PAS informa que les places de bidells passaran a auxiliars de serveis, per l'acord de condicions de treball.

El gerent indica que la intenció és promocionar la plantilla i l'amortització de les places de bidells és per augmentar la qualificació de la plantilla i minimitzar les variacions de personal.

M. Luisa Manzano indica que desconeix que s'haja contractat una empresa privada i pregunta quina serà la relació entre el personal de la Universitat i el de l'empresa.

El gerent contesta que hi ha altres col·lectius d'empreses externes (Cafeteria, Reprografia, Neteja). En aquest cas, es pretèn que facen el control d'accés. Les condicions d'integració del personal aniran a la Mesa Negociadora.

La vicerectora d'Organització dels Serveis i PAS indica que és important adonar-se que no hi ha difeerència en el treball que fan bidells i auxiliars de serveis, i és per això que es vol integrar-los en un mateix grup.

El president de la Junta de PDI manifesta la seua preocupació per aquest assumpte. Aquests canvis suposen canvis organitzatius i de plantilla que no són acordats en la Mesa Negociadora. Indica que aquestes persones, de vegades, fan funcions d'auxiliars de serveis en lloc de controlar els accessos.

La vicerectora d'Organització dels Serveis i PAS pren nota d'aquestes inquietuds

.

CONSELL GOVERN 3 DE MAIG DE 2006 (informe representants PAS) (resum Lluisa Manzano)
CONFLICTO

Por no saber la plaza de bedel que se amortizaba en la RLT, no intervine en este aspecto, pero el Decano de CC.SS. sacó el tema, comentó que no entendía como se había amortizado una plaza de bedel en el Aulario Norte (donde ellos dan clase) para contratar personal de vigilancia privada que no conoce ni tiene por qué conocer nuestro sistema de trabajo ni nuestras necesidades, con los consiguientes problemas que han surgido dentro de la propia Conserjería, que eso había que hablarlo y negociarlo como mínimo.


Respuesta del Gerente:
No hay que dramatizar estas cosas, porqué en su día se privatizó la limpieza y las cafeterías y no ha pasado nada. Que los Bedeles iban a desaparecer en un máximo de dos meses, aunque puede retrasarse para negociar como promocionar a las personas concretas para no perjudicar a ningún trabajador en concreto, esta negociación probablemente sea para Mayo/Junio. A los interinos se les transformará la plaza con el mismo puesto de trabajo y funciones a desempeñar como Auxiliares de Servicios. En total son 98 personas de las cuales, aproximadamente la ½ son fijos y el resto son interinos. Después se pasará al Consejo de Gobierno para su ratificación.
Sólo se externalizarían las funciones de acceso a centro y control de llaves del edificio, de momento se va a contratar a este personal hasta que se regularice el colectivo de Bedeles en general(o eso creí entender, pero entonces incrementaríamos el gasto en personal de forma absurda al poner una persona exclusivamente para un trabajo que hacemos entre todos los compañeros de cada Conserjería, y supuestamente no hay presupuesto para homologación, ni reclasificaciones y mejora de puesto de los que ya trabajamos en la casa ¿Me equivoco? ¡Reflexión!)


M.Luisa
Recordé al Sr. Rector (que se lo veía venir) que en plena campaña electoral, ya le interrogué al respecto y me contestó que eso era un bulo y que no se contrataría personal de seguridad para las conserjerías.
Comenté que el trabajo a desarrollar en las Conserjerías era muy específico y que el apoyo a la docencia era uno de los más importantes entre ellos (instalación de portátiles, conexión, revisión, pequeños problemas con videos, DVD's, ordenadores, etc…), además de información general, exposición de actas, apertura y cierre del edificio y custodia de llaves ¿Todo eso se va a privatizar con el tiempo? (Por qué se presupone esto un primer paso)
Además en una Conserjería, que yo sepa, nunca un Bedel ha dicho, yo no puedo atenderle porqué esas no son mis funciones. Prácticamente todos, hacemos de todo, sin importarnos la clasificación profesional que tenemos (a pesar de lo que se pueda pensar a veces por comentarios malintencionados), creo que eso es calidad de servicio universitario también.


Respuesta de la Vice-Rectora:
Precisamente por eso queremos reconvertir las plazas de bedeles, para que a igual trabajo, igual salario. Y sólo se privatizaría el control de accesos, en todo caso. (Más de lo mismo).


Amat Sánchez:
También intervino Amat diciendo que si había empezado estando preocupado por lo que oía, ahora estaba asustado, que no podía creer que se comparase al personal de las Conserjerías con el de cafetería o limpieza, que la preparación o cualificación que deben de tener los primeros, es mucho más concreta en el plano universitario, los otros oficios se aprenden en cualquier sitio, pero este no.
Que la modificación de puestos de trabajo es una causa no un efecto como debería de haber sido, que si se producen problemas de funcionamiento o laborales, con el personal de la casa, puede mediar una negociación, de este modo, el personal que se contrata, queda absolutamente desprotegido, ridículamente pagado y explotado.
Que es impensable que estas decisiones se tomen de modo unilateral o que en todo caso, ni tan siquiera deberían plantearse.


CONSELL GOVERN 6 de març-2007
El president de la Junta de PAS planteja l'assumpte de la privatització de serveis. S'ha negat repetidament, però ¿com es pot entendre la
publicació en el DOGV de l'adjudicació de serveis de control d'accés?.

 

CONSELL GOVERN 26 ABRIL 2007

El president de la Junta de PAS demana informació sobre la privatització d'alguns serveis, com ara, les consergeries d'alguns centres.

El gerent manifesta que la resposta la fa a títol personal i que les seues opinions poden no estar compartides pels diferents òrgans de govern de la Universitat individuals o col·legiats. Manifesta que el Consell de Govern no és un òrgan adequat per encetar un debat al voltant de la diferenciació tècnica entre "privatització" i "externalització", però que en tot cas i per tal de donar resposta a la pregunta, operacions similars de "privatització o externalització de serveis", s'han dut a terme al llarg de molts anys en la Universitat i posa com exemple, els serveis de neteja, vigilància, reprografies, cafeteries, serveis professionals d'arquitectura,
enginyeries, consultories, i moltes altres serveis professionals no directament relacionats amb la funció docent, però sempre s'han respectat els llocs de treball i s'ha afavorit la promoció, cosa que es pot comprovar en els comptes anuals que hem aprovat, ja que es veu l'augment de PDI i PAS que ha hagut. A més a més, cal tenir en compte l'obertura dels centres els dissabtes i les biblioteques de 24 hores.

Maria Luisa Manzano intervé pel que fa a les consergeries, indica que aquest personal fa de tot i per això ha de ser personal capacitat. A més, canvia continuament, perquè la relació contractual amb la Universitat no és fixa. Reivindica l'homologació de la plantilla amb la resta d'universitats públiques i pregunta pels complements de productivitat.

Miquel Coll demana a la vicerectora d'Organització dels Serveis i PAS que informe sobre les repercussions de l'aprovació de l'Estatut de la funció pública sobre la plantilla de PAS.

La vicerectora d'Organització dels Serveis i PAS contesta a M. Luisa Manzano que s'està treballant en el tema de l'homologació. Pel que fa a les consergeries, assenyala que al Campus de Tarongers la problemàtica és més complicada i s'està treballant per buscar solucions. Els bidells s'hauran de reconvertir en auxiliars de serveis. Indica que es reconeixerà el període d'interinitat i, a partir del 13 de maig, es cobrarà aviat. La llei permet fer contractacions d'altres tipus. Finalment, contesta a Miquel Coll que hi ha una nova reformulació dels dies per assumptes propis i vacances i molt prompte se n'informarà al personal per correu electrònic.

 

BUTLLETINS

 

LÍNEES PRESSUPOSTÀRIES

 

PASQUINS

 

PROGRAMES ELECTORALS SINDICATS

CCOO

• Privatitzacions i externalització.

Rebuig total i rotund a la privatització de serveis propis que actualment presta la Universitat de València. Proposta de negociació d'un acord marc sobre l'abast de l’externalització de serveis en la Universitat de València.Participació sindical en la mesa de contractació, així com en el control i seguiment de la prestació d'aquests serveis, especialment en les condicions laborals del personal que realment presta el servei.

 

UGT

Defensa dels llocs de treball amb inclusió en les RPT'S
Denuncia de l'ús fraudulent dels contractes d'obres, becaris, privatització de serveis, etc. de labors pròpies del PAS
FETE-UGT demandarà a la Universitat que els contractes d'obres i servicis, així com les figures de Becaris d'Investigació, Formació o Col·laboració, que estiguen realitzant funciones que li corresponen al personal de plantilla han de ser inclosos en les RPT'S del PAS de la UVEG.
FETE-UGT esta en contra de l'externalització dels serveis (no privatitzacions), ja que va en detriment de la creació de llocs de treball.


Fundacions
FETE-UGT està en contra que les Fundacions s'utilitzen com una forma d'escapar al control
de Claustres o Consells de Govern, també ens oposem que aquestes s'utilitzen per a externalitzar
serveis i reduir la plantilla de la Universitat.
Demandamos la incorporació del seu personal en la plantilla de la Universitat.


CGT

QUÈ HA PASSAT EN ELS ÚLTIMS QUATRE ANYS?

...........................................

I què podem dir de les privatitzacions? Cada vegada és més normal veure a personal d'empreses externes en llocs anteriorment ocupats per personal funcionari o laboral. A més a més, cada vegada més estenentse a més sectors. I tot a un preu irrisori. Absolutament vergonyós.

STEPV-iv
Fre al procés de privatitzacions

13. L'externalització, la privatització i la subcontratació afecten directament els nostres llocs de treball. No al transvasament de fons públics a mans privades

14. Ni contractes ni fundacions. Plantilla pública amb diners públics