Presentació del Grup CiSEM

La investigació del grup gira al voltant de l‘estudi de l'Edat Mitjana, tant des de la perspectiva estrictament històrica, com de la cultura escrita, la història de l'art i la didàctica, que són les diferents àrees de coneixement a què pertanyen els investigadors membres. L'objectiu d'aquesta activitat investigadora, diversa i alhora unida per la seua concreció en els segles finals de l'Edat Mitjana, és el de tractar de comprendre i fer explícita la complexitat d’unes societats europees molt més dinàmiques i canviants del que habitualment es considera.

L’anàlisi es concreta en una visió concèntrica que abasta des de l’antic regne de València a la Corona d’Aragó, i d’aquesta al conjunt de la Mediterrània occidental. Partint, per tant, de la realitat local, es pretén una aproximació comparativa que permeta identificar les tendències comunes i explicar les particularitats i els seus perquès. Donada la riquesa de fonts de tot tipus que presenta el panorama dels estudis medievals al País Valencià, i la tradició de recerques que és pròpia d’aquesta Universitat des de fa algunes dècades, la investigació sobre aquest període presenta actualment una gran empenta, reconeguda tant a escala estatal com internacional. El regne medieval de València pot constituir d’aquesta manera un dels laboratoris privilegiats per a la comprensió d’un període fonamental del passat europeu, només comparable, per les possibilitats dels seus arxius, amb Catalunya o algunes regions d’Itàlia. Una abundant i rica matèria primera que permet abordar temàtiques i plantejar interrogants molt diversos dins un gran projecte d'investigació.

Donada la grandària del grup, i la presencia en ell d’especialistes de distintes àrees de coneixement, es pretén també la consolidació d’estudis pluridisciplinars que inclouen la història política, econòmica, social, la història de la cultura, la de les mentalitats, la història de l’art, l’arqueologia i l’estudi del territori, entre d’altres. Aquesta activitat investigadora es concreta en cinc línies d’investigació, recolzades per altres tants projectes finançats: