Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

 • Avaluar i emetre informes sol·licitats per Institucions sobre els Projectes o Treballs d’investigació què s’utilitzen agents biològics o Organismes Genèticament Modificats (OGM), substàncies químiques, radioisòtops o qualsevol altra que impliqui un risc potencial per a les persones, la comunitat o el medi ambient.
 • Assessorar i certificar les activitat d’investigació i de docència que se realitzen en la Universitat de València en el que s’utilitzen agents químics i biològics o Organismes Genèticament Modificats (OGM), garantint la seua adequació a les exigències metodològiques i jurídiques vigents.
 • Assignar el nivell de contenció en bioseguretat dels Laboratoris de docència i investigació en què es manipulen agents biològics u OGM.
 • Assessorar i participar en l’elaboració de la documentació preceptiva per a treballar amb agents biològics o amb OGM en condicions de confinament.
 • Assessorar i participar en l’elaboració de procediments i protocols de treball amb agents biològics o amb OGM.
 • Establir les condicions d’utilització de les instal·lacions (mosquiteres, autoclaus, accés…)
 • Participar en la redacció dels Manuals de bioseguretat.
 • Vetlar pel compliment de la normativa establida per al control de la bioseguretat i la protecció al medi ambient.
 • Assessorar en els projectes o treballs d’investigació que es desenrotllen en instal·lacions de la Universitat de València relacionats amb la bioseguretat i fomentar la implementació de les bones pràctiques en els Laboratoris.
 • Difondre, fomentar i conscienciar a la comunitat universitària sobre les implicacions de bioseguretat en els avanços científics i les seues aplicacions i oferir la informació precisa per a comprendre el seu abast i possibles conseqüències.
 • Comunicar a les autoritats competents l’ús de nous OGM o uns altres agents biològics, i canvis significatius en les que les condicions de manipulació, així com l’existència de situacions que redueixen la seguretat del personal exposat, com la població en cas de libració accidental fora de les condicions de confinament o que poden afectar al medi ambient.

Totes aquestes funcions són de caràcter general i es deuen adaptar al nivells de contenció biològica amb les que se treballen.