Accedir a la pàgina principal de la Universitat  
Servei de contractació administrativa  
 

Licitaciones de Obras

PROCEDIMIENTS DERIVATS DE L'ACORD MARC/ PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

Observacions / Observaciones

En aquests procediments només podran participar les empreses que ja han sigut seleccionades en el procediment de "selecció d'empreses amb què se subscriuran acords marc per a l'execució d'obres de reparació, ampliació i millora en la Universitat de València (2013-OB001)" / En estos procedimientos sólo podrán participar las empresas que ya han sido seleccionadas en el procedimiento de "selección de empresas con las que se suscribirán acuerdos marco para la ejecución de obras de reparación, ampliación y mejora en la Universitat de València (2013-OB001)"

Les ofertes hauran de presentarse d'accord amb la clausula 18 del Plecs de l'Acord Marc / Las ofertas tendrán que presentarse, conforme a la cláusula 18 del Pliego del Acuerdo Marco

Informació administrativa /Información administrativa: contratacion.obras@uv.es, telefòn: 96 3983174

Documentació / Documentación

Plec de l'Acord Marc (plec de Claúsules Administratives Particulars aplicable/ pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable)

Model d'Oferta Econòmica / Modelo de Oferta Económica

Model de document de previsió de subcontractació / Modelo de documento de previsión de subcontratación

Declaració de vigència de la classificació, a presentar si s'exigix clasificació / Declaración de vigencia de la clasificación, a presentar si se exige clasificación

Document d'informació de coordinació  d'empreses externes relatiu a la prevenció de riscos laborals. / Documento de información de coordinación de empresas externas relativo a la prevención de riesgos laborales

Document d'autorització per a sol.licitud de dades relatives al compliment d'obligacions tributàries i de seguritat social / Documento de autorización para la solicitud de datos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social

Document de comunicació de dades a l'efecte de notificacions / Documento de comunicación de datos a efectos de notificaciones

 

Expedient / Expediente  2017-OB027
Substitució de la producció de climatització i del circuit hidràulic - costat del secundari- de l'edifici VI (Dr. Moliner- Arts Gràfiques) del Campus de Blasco Ibáñez  / Sustitución de la producción de climatización y del circuito hidráulico - lado del secundario- del edificio VI (Dr. Moliner- Artes Gráficas) del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

403.015,24 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

19/1/2018

24/1/2018

12 h. Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari UTE RAM LIC-TECMO 

Expedient / Expediente  2017-OB024
Demolició d'edificis annexos en l'antiga escola de Magisteri Ausias March de la Universitat de València / Demolición de edificios anexos en la antigua escuela de Magisteri Ausias March de la Universitat de València
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

459.920,20 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

 

PROJECTE

PROYECTO

 

13/11/2017

15/11/2017

13 h. Sala Juntas Nivell 1

 

PLIQUES PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari Binaria, SL

Modificació del contracte / Modificación del contrato (14/2/2019)

Expedient / Expediente  2017-OB022
Reparació de les passarel·les d'interconnexió dels blocs CD, DE i E-F del Campus de Burjassot/ reparación de las pasarelas de interconexión de los bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

85.300,14 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

 

PROJECTE

PROYECTO

 

6/11/2017

 

8/11/2017

9:30 h. Sala Juntas Nivell 1

 

PLIQUES PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari Vareser 96, SL

 

 Ampliació Termini / Ampliación plazo (26/3/2018)
Expedient / Expediente  2017-OB020
Rehabilitació de fals sostre, forjat i lucernario de la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València/ rehabilitación de falso techo, forjado y lucernario de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

363.955,54 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

23/10/2017

25/10/2017

10:30 h. Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari UTE RAM LIC-TECMO

Modificació del contracte / Modificación del contrato (3/3/2020)

 Ampliació Termini / Ampliación plazo (9/4/2020)

 Ampliació Termini / Ampliación plazo (11/5/2020)

Expedient / Expediente  2017-OB023
Adequació d'espais per a despatxos en les instal·lacions de l'antiga cafeteria de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació en Campus Blasco Ibáñez/ adecuación de espacios para despachos en las instalaciones de la antigua cafetería de la Facultad de Filosofia i Ciències de l'Educació en Campus Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

459.506,59 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

23/10/2017

25/10/2017

10:15 h. Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari DOC, SL

Expedient / Expediente  2017-OB021
Rehabilitació del mur cortina de la fatxada de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València / rehabilitación del muro cortina de la fachada de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

398.193,07 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO)

 

 

 

QUADRE

CUADRO

 

PROJECTE

PROYECTO

 

23/10/2017

25/10/2017

10:00 h. Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari

UTE CONVENIO MARCO (BERTOLIN-GENERA)          

Resolució de contracte/ Resolución de contrato (5/12/2018)
Expedient / Expediente  2017-OB019
Construcció d'un magatzem de productes químics per a la Facultat de Ciències Químiques en el Campus de Burjassot / construcción de un almacén de productos químicos para la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

216.128,11 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

4/9/2017

6/9/2017

12:45 h. Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari UTE RAM LIC-TECMO

Resolució de contracte/ Resolución de contrato (7/5/2020)
Expedient / Expediente  2017-OB015
Reforma de la instal·lació d'il·luminació de la biblioteca de Ciències socials Gregorio Maians del Campus dels Tarongers / reforma de la instalación de iluminación de la biblioteca de Ciencias sociales Gregorio Maians del Campus de Tarongers
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

431.970,00 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

4/9/2017

6/9/2017

12:30 h. Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari Binaria, SL

Expedient / Expediente  2017-OB014
Adequació dels accessos a les torres d'il·luminació de la zona esportiva del Servici d'Educació Física i Esports dels Campus de Blasco Ibáñez i Tarongers / adecuación de los accesos a las torres de iluminación de la zona deportiva del Servicio de Educación Física y Deportes de los Campus de Blasco Ibáñez y de Tarongers
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

305.093,70 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

24/7/2017

26/7/2017

10:00 h. Sala Juntas Nivell 1

 

 

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari Diseño y Objetivos de Construcción, S.L.

Resolució de contracte/ Resolución de contrato (17/2/2020)
Expedient / Expediente  2017-OB013
Obres de rehabilitació de les façanes del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València/

obras de rehabilitación de las fachadas del Colegio Mayor Rector Peset de la Universtat de València

Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

257.461,46 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

 

PROJECTE

PROYECTO

corrección PROJECTE

 

3/7/2017

5/7/2017

13:00 h.      Sala Juntas Nivell 1

 

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari Vareser 96, SL  

 

Ampliació Termini / Ampliación plazo (19/2/2018)

Modificació del contracte / Modificación del contrato (22/2/2019)

Expedient / Expediente  2017-OB010
Obres d'intervenció estructural en l'Hivernacle de la Caseta del Romaní del Jardí Botànic / obras de intervención estructural en el Invernadero de la Caseta del Romaní del Jardín Botánico
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

167.993,67 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

5/6/2017

7/6/2017

10:00 h.     Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari Vareser 96, SL 

Expedient / Expediente  2017-OB009
Millora de l'accessibilitat a la Unitat per a la integració de Persones amb Discapacitat en la Facultat de Psicologia/ mejora de la accesibilidad de la Unitat per a la integració de Persones amb Discapacitat en la  Facultad de Psicología
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

71.942,58 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

15/5/2017

17/5/2017 10:00 h. 

Sala Juntas Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatario    Diseño y Objetivos de Construcción, S.L.

Expedient / Expediente  2017-OB007
Instal.lació de climatització del Bloc A de la Facultad de Cièncias Biològiques del Campus de Burjassot / Instalación de climatización del Bloque A de la Facultad de Ciencias Biológicas del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

170.234,50 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

corrección PROJECTE

5/5/2017

10/5/2017 10:00 h. 

Sala Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari DOC, SL  

Resolució de contracte/ Resolución de contrato (24/11/2017)
Expedient / Expediente  2017-OB006
Mejora de la accesibilidad del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de la facultad de Fisioterapia del Campus de Blasco Ibáñez/Millora de l'accessibilitat de l'Edifici de la Facultat de Ciències de ¡'Activitat Física i l'Esport i de la Facultat de Fisioteràpia del Campus Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

193.724,57 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

28/4/2017

3/5/2017 10:00 h. 

Sala Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatari Vareser 96, SL 

Ampliació Termini / Ampliación plazo (29/12/2017)
Ampliació Termini / Ampliación plazo (7/3/2018)
Expedient / Expediente  2017-OB002
Adequació de passarel·les de servici a normativa vigent en matèria de seguretat en el Pavelló Poliesportiu del Campus de Blasco Ibáñez / adecuación de pasarelas de servicio a normativa vigente en materia de seguridad en el Pabellón Polideportivo del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

116.194,62 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

27/2/2017

1/3/2017 14:00 h.  Sala Juntas  Nivell 1

3/3/2017 9:30 h. Servei Contractació Adva.

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Adjudicatari/adjudicatario

UTE Ram Lic-Tecmo

Ampliació Termini / Ampliación plazo (3/10/2017)
Expedient / Expediente  2016-OB034
Ampliació d'electrificació en l'Aulari Sud del Campus de Tarongers / ampliación de electrificación en el Aulario Sur del Campus de Tarongers
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

635.848,47 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

28/11/2016

30/11/2016 12:30 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 resolución  

Expedient / Expediente  2016-OB035
Reparació de façanes de la Clínica Odontològica de la Universitat de València/ reparación de fachadas de la Clínica Odontológica de la Universitat de València
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

443.465,05 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

 

PROJECTE

PROYECTO

 

14/11/2016

16/11/2016 12:45 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 resolución   

 

Modificació del contracte / Modificación del contrato (21/12/2018)

Resolució de contracte/ Resolución de contrato (12/4/2019)

Expedient / Expediente  2016-OB033
Reforma de la climatització de l'animalari a la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot/ reforma de la climatización del Animalario de la Facultad de Farmacia del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

432.177,90 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

14/11/2016

16/11/2016 13:00 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS   

Renúncia a la celebració del contracte/ Renuncia a la celebración del contrato (29/9/2017)

Expedient / Expediente  2016-OB030
Adaptació parcial del pati de l'edifici de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Facultat de Fisioterapia per a lloc d'esplai d'alumnes/ adaptación parcial del patio del edificio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Facultad de Fisioterápia para lugar de esparcimiento de alumnos
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

221.961,37 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

31/10/2016

2/11/2016 13:30 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 resolución 

Resolució de contracte/ Resolución de contrato (4/2/2020)
Expedient / Expediente  2016-OB028
Reparació de façanes de la Clínica Odontològica de la Universitat de València/ reparación de fachadas de la Clínica Odontológica de la Universitat de València
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

431.456,62 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

21/10 SE DESISTE DE ESTE PROCEDIMIENTO

       
Expedient / Expediente  2016-OB026
Impermeabilització  i millora d'acéss a cobertes del Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot/ impermeabilización y mejora de acceso a cubiertas del Aulario Interfacultativo del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

716.513,73 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

14/10/2016

19/10/2016 10:00 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 resolución 

Expedient / Expediente  2016-OB024

Adequació d'espais per a cuina en plata baixa del semisoterrani de l'edifici d'Instituts d'Investigació del Parc Científic / adecuación de espacios para cocina en plata baja del semisótano del edificio de Institutos de Investigación del Parque Científico

Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

98.879,64 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

27/07/2016

28/07/2016 12:30 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 resolución

Expedient / Expediente  2016-OB023

Instal·lació de baranes i passarel·les en les Facultats de Dret i Economia i els Aularis Nord i Sud del Campus dels Tarongers / instalación de barandillas y pasarelas en las Facultades de Derecho y Economía y los Aularios Norte y Sur del Campus dels Tarongers

Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

 

596.880,39 €

592.174,27 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO)

QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

27/07/2016

28/07/2016 12:15 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

CORRECCIÓ D'ERRORS  /  CORRECCIÓN DE ERRORES

Expedient / Expediente  2016-OB022
Instal·lació de proteccions en les cobertes de l'edifici de Rectorat / instalación de protecciones en las cubiertas del edificio de Rectorado
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

425.106,73 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

27/07/2016

28/07/2016 12:00 h. 

Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución 

Resolució de contracte/ Resolución de contrato (18/5/2020)
Expedient / Expediente  2016-OB021
Instal·lació de baranes en el Servici d'Educació Física i els edificis de la zona Serpis del Campus dels Tarongers / instalación de barandillas en el Servicio de Educación Física y los edificios de la zona Serpis del Campus dels Tarongers
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

286.511,39 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

18/07/2016

20/07/2016 12:30 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2016-OB020
Climatització del depòsit de l'Arxiu Històric a la Facultat de Filosofia i Ciencies de l'Educació del Campus de Blasco Ibañez   /  climatización del Depósito del Archivo Histórico de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

180.487,56 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

18/07/2016

20/07/2016 12:15 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución 

 Ampliació Termini / Ampliación plazo (30/12/2016)
Expedient / Expediente  2016-OB018
Reforma de los laboratorios de Bioseguridad en plantas 5a - 6a del bloque B de la Facultad de Biológicas del Campus de Burjassot  /  reforma de los laboratorios de Bioseguridad en plantas 5ª - 6ª del bloque B de la Facultad de Biológicas del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

322.257,18 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

18/07/2016

20/07/2016 12:00 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2016-OB017
Instal·lació de baranes en cobertes i sobrecoberta dels blocs A, B, D, E, F i G del Campus de Burjassot / instalación de barandillas en cubiertas y sobrecubiertas de los bloques A, B, D, E, F y G del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

657.775,15 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECT

ESTUDI    SEGURITAT I SALUT

4/07/2016

06/07/2016 10:30 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 resolución

 Ampliació Termini / Ampliación plazo (29/12/2016)
Expedient / Expediente  2016-OB016
Instal·lació de proteccions col·lectives i millora d'accés a les cobertes de la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians/ instalación de protecciones colectivas y mejora de acceso a las cubiertas de la Biblioteca de Ciencias Sociales Gregori Maians
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

338.376,50 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

27/06/2016

29/06/2016 10:45 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 resolución

Expedient / Expediente  2016-OB015
Instal·lació de protecions en cobertes de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València/ instalación de protecciones en las cubiertas de la Facultad de Psicología de la Universitat de Valencia
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

89.454,51 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

13/06/2016

15/06/2016 13:45 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2016-OB013
Instal·lació de protecions en cobertes de l'Edifici del Palau Cervero de la Universitat de València/instalación de protecciones en las cubiertas del Edificio del Palacio Cerveró de la Universitat de Valencia
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

61.744,75 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

13/06/2016

15/06/2016 13:30 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2016-OB012
Instal·lació de protecions en cobertes de la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València/ instalación de protecciones en las cubiertas de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universitat de Valencia
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

78.125,09€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

6/06/2016

8/06/2016 13:30 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución   

Expedient / Expediente  2016-OB011
Instal·lació de protecions en les cobertes de la Biblioteca de Humanitats Joan Reglà de la Universitat de València/instalación de protecciones en las cubiertas de la Biblioteca de Humanidades Joan Reglà de la Universitat de València
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

92.510,83€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

6/06/2016

8/06/2016 13:15 h. 

Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2016-OB006
Instal·lació de protecions en cobertes del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València / instalación de protecciones en las cubiertas del Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de Valencia
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

77.740,67€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

15/04/2016

20/04/2016 13:00 h.

 Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución  

Expedient / Expediente  2016-OB007
Instal·lació de un sistema de refrigeració per a equips de laboratori de radiofreqüencia de l'IFIMED de la Universitat de València/ instalación de un sistema de refrigeración para equipos de laboratorio de radiofrecuencia del IFIMED de la Universitat de Valencia
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

275.312,20€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

22/03/2016

23/03/2016 9:30 h.

 Sala de Juntas  Nivell I

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución 

Expedient / Expediente  2016-OB003
Instal·lació de protecions en cobertes de la Facultat de Geografia e Història de la Universitat de València/ instalación de protecciones en cubiertas de la Facultat de Geografia e Història de la Universitat de València
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

374.529,51€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

19/02/2016

24/02/2016 12:00 h.

 Sala de Juntas  Nivell II

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución 

Expedient / Expediente  2016-OB001
Substitució del circuit hidràulic de la climatització del Centre d'Investigació Jeroni Muñoz del Campus de Burjassot/ sustitución del circuito hidráulico de la climatización del Centro de Investigación Jeroni Muñoz del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

659.950,43€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

10/02/2016 15/02/2016

12:00 h.   Sala de Juntas  Nivell II

  PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Ampliació Termini / Ampliación plazo (26/02/2017)

Modificació del contracte / Modificación del contrato (25/07/2017)

Expedient / Expediente  2016-OB002
Adequació d'espais per a reubicar la secretaria del Deganat de la Facultat de Matemàtiques en la planta baixa del bloc G del Campus de Burjassot/ adecuación de espacios para reubicar la secretaría del Decanato de la Facultad de Matemáticas en la planta baja del bloque G del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

153.088,79€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

5/02/2016 10/02/2016

10:00 h.   Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS      RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB028
Instal·lació de protecions en cobertes de la Facultat de Filosofia i Ciencies de l'Educació del Campus de Blasco I/ instalación de protecciones en cubiertas de la Facultat de Filosofia y Ciencies de la Educación del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

494.644,52€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

11/01/2016 14/01/2016

13:15 h.   Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES      PLICAS     RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB027
Restauració d'escala del pati interior de la Facultat de Psicologia/ restauración de la escalera del patio interior de la Facultad de Psicología
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

130.275,58€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

11/01/2016 14/01/2016

13:00 h.   Sala de Juntas Nivell 1

PLIQUES PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB025
Adequació d'espais per a cuina en planta baixa del semisoterrani de l'Edifici d'Instituts d'Investigació del Parc Científic/ adecuación de espacios para cocina en planta baja del semisótano del Edificio de Institutos de Investigación del Parque Científico
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

70.452,07€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

9/12/2015 14/12/2015

12:15 h.  

PLIQUES PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución 

Resolució del contracte/ Resolución del contrato (12/04/2016)
Expedient / Expediente  2015-OB024
Obres per a l'esmena d'incidències en matèria de prevenció d'incendis en l'Edifici Rectorat de la Universitat de València / obras para la subsanación de incidencias en materia de prevención de incendios en el Edificio Rectorado de la Universitat de Valencia
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

62.034,58(IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

9/12/2015 14/12/2015

12:00 h. 

 Sala de Juntas  Nivell 1

PLIQUES PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución  

Expedient / Expediente  2015-OB021
Reforma de los laboratorios de Bioseguridad en plantas 5ª - 6ª del bloqueo B de la Facultad de Biológicas del Campus de Burjassot/ reforma de los laboratorios de Bioseguridad en plantas 5a - 6a del bloque B de la Facultad de Biológicas del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

216.174,00 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

26/11/2015 2/12/2015

10:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES PLICAS    
Expedient / Expediente  2015-OB022
Reparació i substitució de fals sostre en el vestíbul de la Facultat de Psicologia del Campus de Blasco Ibáñez/ reparación y sustitución de falso techo en el vestíbulo de la Facultad de Psicología del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

194.140,98 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

20/11/2015 25/11/2015

14:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución 

Expedient / Expediente  2015-OB019
Instal·lació de proteccions col·lectives definitives en les cobertes de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València/ instalación de protecciones colectivas definitivas en las cubiertas de la Facultad  de Medicina y Odontología de la Universitat de València.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

374.529,51 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

5/11/2015 11/11/2015

12:30 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB004
Instal·lació de proteccions col·lectives definitives en les cobertes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació/ instalación de protecciones colectivas definitivas en las cubiertas de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

266.116,36€ (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

5/11/2015 11/11/2015

12:45 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

  PLIQUES     PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB016
Climatización de aulas del sótano y modificación de la acometida eléctrica del Aulario III del Campus de Blasco Ibáñez/ climatització d'aules del soterrani i modificació de la connexió elèctrica de l'Aulari III del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

703.608,66 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

16/10/2015 21/10/2015

13:30 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

    PLIQUES     PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB015
Climatización de las aulas F3.4, F3.5, despacho multiusos del testero derecho y los laboratorios de Arte y Geomorfología de la Facultad de Geografía e Historia/ climatització de les aules F3.4, F3.5, despatx multiusos de la testera dreta i els laboratoris d'Art i Geomorfologia de la Facultat de Geografia i Història
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

617.146,56 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

16/10/2015 21/10/2015

13:15 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

    PLIQUES     PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 

resolución 

Expedient / Expediente  2015-OB014
Mejora de la accesibilidad y de la impermeabilización de la rampa de acceso al edifico FCAFE y Facultad de Fisioterépia del Campus de Blasco Ibáñez/ millora de l'accessibilitat i de la impermeabilització de la rampa d'accés a l'edifique FCAFE i Facultat de Fisioteràpia del Campus de Blasco Ibáñez
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

143.054,43 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

16/10/2015 21/10/2015

13:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

    PLIQUES     PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

resolución 

Expedient / Expediente  2015-OB010
Instalación de barandillas, mejora de accesos a cubierta y refuerzo de barandillas de protección de las Facultades de Sociales y Magisterio, Biblioteca de Educación, Aula de Expresión Corporal, Cafetería y Aulario Oeste del Campus de TarongersI/ instal·lació de baranes, millora d'accessos a coberta i reforç de baranes de protecció de les Facultats de Socials i Magisteri, Biblioteca d'Educació, Aula d'Expressió Corporal, Cafeteria i Aulari Oest del Campus de Tarongers
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

567.832,08 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

16/7/2015 22/7/2015

10:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES     PLICAS        RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB008
Impermeabilización de la cubierta e instalación de barandillas de protección en la Biblioteca de Ciencias del Campus de Burjassot/ impermeabilització de la coberta i instal·lació de baranes de protecció en la Biblioteca de Ciències del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

697.735,31 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

9/7/2015 15/7/2015

10:15 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES     PLICAS       RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB007
Adecuación de espacios para Salón de Grados en la planta baja del Bloque C de la Facultad de Física del Campus de Burjassot/ adequació d'espais per a Saló de Graus en la planta baixa del Bloc C de la Facultat de Física del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

225.551,28 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

9/7/2015 15/7/2015

10:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS       RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB006
Adequació de les passarel.les superiors del Pavelló Poliesportiu del Campus de Blasco Ibáñez a la normativa vigent en materia de seguritat. Fase I / adecuación de las pasarelas superiores del Pabellón Polideportivo del Campus de Blasco Ibáñez a la normativa vigente en materia de seguridad. Fase l
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

200.190,85 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

21/5/2015 27/5/2015

10:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS      RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 

resolución

Expedient / Expediente  2015-OB002
Adequació de la planta tercera de l'Edifici 1 de Servicis Científico-Tecnológicos del Parc Científic de Paterna/ adecuación de la planta tercera del Edificio 1 de Servicios Científico-Tecnológicos del Parque Científico de Paterna.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

604.745,11 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

2/3/2015 4/3/2015

13:15 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS     RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN  
Expedient / Expediente  2015-OB001
Instal·lació de baranes de protecció en l'Edifici d'Investigació Jeroni Muñoz del Campus de Burjassot/ instalación de barandillas de protección en el Edificio de Investigación Jeroni Muñoz del Campus de Burjassot.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

355.337,78 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

2/3/2015 4/3/2015

13:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN  
Expedient / Expediente  2014-OB018
Obres de construcció de cambres de conservació de depòsits de la Biblioteca Històrica, en l'edifici de la Nau/ obras de construcción de cámaras de conservación de depósitos de la Biblioteca Histórica, en el edificio de la Nau.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

228.258,67 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

23/12/2014 30/12/2014

13:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS    RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 
Expedient / Expediente  2014-OB019
Reparació de fatxades i estructura exterior en l'edifici Annex Departamental del Campus de Blasco Ibáñez/reparación de fachadas y estructura exterior en el  edificio Anexo Departamental del Campus de Blasco Ibáñez.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

310.141,74 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

10/12/2014 12/12/2014

14:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 
Expedient / Expediente  2014-OB017
Reforma de laboratoris del Departament de Genètica en planta 6a del bloc B de la Facultat de Biològiques del Campus de Burjassot/ reforma de laboratorios del Departamento de Genética en planta 6º del bloque B de la Facultad de Biológicas del Campus de Burjassot.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

540.899,77 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

3/12/2014 5/12/2014

 14:00 h. Sala 5 A   Nivell 5

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN
Expedient / Expediente  2014-OB015
Instal·lació de climatització de les aules F.1, F1.2A, F1.2B, F1.3 i F1.4 de la testera dreta de la Facultat de Geografia i Història del Campus de Blasco Ibáñez /instalación de climatización de las aulas F.1, F1.2A, F1.2B, F1.3 y F1.4 del testero derecho de la Facultad de Geografía e Historia del Campus de Blasco Ibáñez.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

421.162,41 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

28/11/2014 3/12/2014

 11:00 h. Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN   
Expedient / Expediente  2014-OB013
Adequació de l'edifici de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la normativa de protecció contra incendis CPI-96/ adecuación del edificio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a la normativa de protección contra incendios CPI-96
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

118.756,13 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

26/11/2014 28/11/2014

14:00 h.Correcció 1/12/2014 a las 12:00 h. 

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS    RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN  
Expedient / Expediente  2014-OB012
Restauració de l'antiga biblioteca de la Facultat de Dret en l'Edifici de la Nau per a traslladar la Tenda de la Universitat i adaptació d'espais per a reubicació de la seguretat de l'edifici.
Restauración de la antigua biblioteca de la Facultad de Derecho en el Edificio de la Nau para trasladar la Tenda de la Universitat y adaptación de espacios para reubicación de la seguridad del edificio.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

167.839,74 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

Correcció al quadre / Corrección al cuadro

PROJECTE

PROYECTO

 

3/11/2014

5/11/2014

10:45 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN 
Expedient / Expediente  2014-OB009
Instal·lació de baranes en cobertes dels Instituts de Ciència Molecular ICMOL, Ciències dels Materials ICMUV i Física Corpuscular IFIC/ instalación de barandillas en cubiertas de los Institutos de Ciencia Molecular ICMOL, Ciencias de los Materiales ICMUV y Física Corpuscular IFIC.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

135.286,59 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

10/10/2014 15/10/2014

10:45 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN
Expedient / Expediente  2014-OB010
Instal·lació de climatització de les aules F0.1, F0.2, F3.2 i F3.3 de la testera dreta de la Facultat de Geografia i Història/ instalación de climatización de las aulas F0.1, F0.2, F3.2 y F3.3 del testero derecho de la Facultad de Geografía e Historia.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

490.149,97 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

10/10/2014 15/10/2014

10:30 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN
Expedient / Expediente  2014-OB008
Remodelació de l'entrada al Pavelló Poliesportiu i tanca d'accés a pistes en el Camp d'Esports de Blasco Ibáñez / remodelación de la entrada al pabellón polideportivo y vallado de acceso a pistas en el Campo de Deportes de Blasco Ibáñez.
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

118.592,18 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO)

QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

23/7/2014 25/7/2014

12:00 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS   RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 

Expedient / Expediente  2014-OB007
Millora de l'accesibilitat  a l'Edifici Rectorat per mitjà de rampa exterior a la plaça interior
Mejora de la accesibilidad al Edificio Rectorado mediante rampa exterior sita en la plaza interior
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

134.071,84 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

14/7/2014 16/7/2014

10:15 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS  RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 

Expedient / Expediente  2014- OB006
Obres per a la substitució de fusteria en despatxos decanato en planta baixa de la Facultat de Psicologia / obras para la sustitución de carpintería en despachos decanato en planta baja de la Facultad de Psicología
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

112.305,41 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

 

14/7/2014 16/7/2014

10:00 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 

Expedient / Expediente  2014-OB002
Obres d'ampliació de la planta baixa de la Biblioteca de Ciències del Campus de Burjassot
Obras de ampliación de la planta baja de la Biblioteca de Ciencias del Campus de Burjassot
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

402.436,88 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO) QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

BC3

24/6/2014 25/6/2014

13:00 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS

RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 

 

Expedient / Expediente  2013- OB016
Obres de manteniment i conservació de façanes de la Facultat d'Economia / obras de mantenimiento y conservación de fachadas de la Facultad de Economía
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

391. 763,37

 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO)
QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

BC3

24/6/2014 25/6/2014

13:00 h.

Sala de  Juntas  Nivell 1

PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 

 

 Ampliació Termini / Ampliación plazo (25/01/2017)
Expedient / Expediente  2013- OB015
Obres de manteniment i conservació de façanes de la Facultat de Dret / obras de mantenimiento y conservación de fachadas de la Facultad de Derecho
Pressupost

Presupuesto

Quadre de Característiques

Cuadro de Características

Projecte

Proyecto

Data Límit presentació d'ofertes/ Fecha límite presentación de ofertas

Obertura d'Ofertes

Apertura de ofertas

Resultat Pliques

Resultado Plicas

Resolució

Resolución

391. 763,37

 € (IVA INCLÓS/ INCLUIDO)
QUADRE

CUADRO

PROJECTE

PROYECTO

BC3

    PLIQUES   PLICAS RESOLUCIÓ  RESOLUCIÓN

 

 

 Ampliació Termini / Ampliación plazo (21/02/2017)