Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Serveis / Licitaciones de Servicios

Núm. Exp.

Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha limite

2017 0143 SE 064 

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Servei de disseny i implantació d'un sistema d'informació integral de dades de laboratori (LIMS) para el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València

Servicio de diseño e implantación de un sistema de información integral de datos de laboratorio (LIMS) para el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València

72.329,06 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0131 SE 060 

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Redacció del projecte i direcció de les obras de reparació de patologies existents en les faÇanes de rajola i en la fulla interior del rajola dels espais de doble altura dels Aularis Nord i Sud del Campus de Tarongers

Redacción del proyecto y dirección de las obras de reparación de patologías existentes en las fachadas de ladrillo y en la hoja interior del ladrillo de los espacios de doble altura de los Aularios Norte y sur Campus de Tarongers

63.041 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0130 SE 059

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Redacció del projecte i direcció de les obras de sustitució de les refredadores de l'Edifici de Serveis del Campus de Tarongers

Redacción del proyecto y dirección de las obras de sustitución de las enfriadoras del Edificio de Servicios del Campus de Tarongers

63.041 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2017 0125 SE 055

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Estudi del transport als campus i assistència per a la redacció del Pla de Mobilitat de la Universitat de València, així como l'elaboració d'informes bilingües (castellà i valencià)

Estudio del transporte a los campus y asistencia para la redacción del Plan de Movilidad de la Universitat de València, así como la elaboración de informes bilingües (castellano y valenciano)

66.550 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0124 SE 054

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei de suport tècnic per al desenvolupament d'activitats de divulgació científica.

Servicio de soporte técnico para el desarrollo de actividades de divulgación científica.

35,00 €/hora

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0113 SE 052

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Serveis per a la migració de la plataforma actual d'Oracle Webcenter Sites amb tots els seus continguts des de l'entorn actual a sistemes oberts amb sistema operatiu Linux sobre màquines basades en arquitectura x86-64

Servicios para la migración de la plataforma actual de Oracle Webcenter Sites con todos sus contenidos desde el entorno actual a sistemas abiertos con sistema operativo Linux sobre máquinas basadas en arquitectura x86-64

65.945 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

FINALIZADO

   

 

2017 0121 SE 053

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Assessorament sexològic, psicològic i psicoeducatiu a estudiants de la Universitat de València

Asesoramiento psicológico, sexológico y psicoeducativo a los estudiantes de la Universitat de València

29.524 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0096 SE 047 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Suport i assistència tècnica per al desenvolupament i implementació d'un pla de comunicació en l'àmbit digital del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Soporte y asistencia técnica para el desarrollo e implementación de un plan de comunicación en el ámbito digital del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

37.268 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0095 SE 046

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Redacció del projecte i direcció de les obras de rehabilitació del saló d'actes, fals sostre del vestíbul i aula F3.0 i F3.1 a la Facultat de Geografia i Història

Redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación del salón de actos, falso techo del vestíbulo y aula F3.0 y F3.1 en la Facultat de Geografia i Història

Redacció / Redacción: 27.231,66 €

Direcció / Dirección: 24.553,14 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0089 SE 045

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Manteniment, millora i ampliació dels serveis d'administració electrònica de la Universitat de València

Mantenimiento, mejora y ampliación de los servicios de administración electrónica de la Universitat de València

49.500 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0080 SE 041

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Disseny, maquetació, impressió i distribució de material de difusió de les campanyes i activitats del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

Diseño, maquetación, impresión y distribución de material de difusión de las campañas y actividades del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

25.174,05 €

(IVA inclòs/incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0084 SE 042

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Redacció del projecte bàsic de rehabilitació del Col·legi Lluís Vives.

Redacción del proyecto básico de rehabilitación del Colegio Luis Vives.

71.390 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2017 0085 SE 043 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Manteniment de les funcionalitats de la Secretaria Virtual i adaptació i automatització de processos de gestió de la Universitat de València

Mantenimiento de las funcionalidades de la Secretaría Virtual y adaptación y automatización de procesos de gestión de la Universitat de València

72.600  €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0074 SE 039

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Redacció del projecte i direcció de les obres d'adequació d'espais per reubicar la secretaria del Deganat de la Facultat de Ciències Biològiques a la primera de l'edifici de deganats del Campus de Burjassot

Redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para reubicar la secretaría del Decanato de la Facultat de Ciències Biològiques en la primera del edificio de decanatos del Campus de Burjassot

Redacció / Redacción: 29.948,41 €

Direcció / Dirección: 27.002,66 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0057 SE 032

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Servei de manteniment, reparació de hardware i assessorament informàtic del Departament de Comptabilitat de la Universitat de València

Servicio de mantenimiento, reparación de hardware y asesoramiento informático del Departament de Comptabilitat de la Universitat de València

21.780 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2017 0051 SE 029

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Manteniment de la xarxa informàtica i assessorament del personal del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València

Mantenimiento de la red informática y asesoramiento del personal del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València

29.705,02 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2017 0042 SE 023

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Millores del Datawarehouse del sistema d'Informació de Gestió Universitària

Mejoras del Datawarehouse del sistema de Información de Gestión Universitaria

72.600 €

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

  

 

[<] Tornar a Licitacions

Més informació: contratacion@uv.es                     [Última actualización: 01/10/2018]