Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
L'ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR

3. La Universitat de València i l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior

 

1. El compromís de la UV amb l’Espai Europeu d’Educació Superior

 

La Universitat de València s'ha compromés a participar en la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior de molt distintes formes (impuls de projectes d’innovació educativa basats en l’ECTS, sessions d'informació, creació de programes de Convergència en els centres). Però sobretot, tal compromís ha quedat plasmat en els Estatuts aprovats en la sessió del Claustre de 21 d’octubre del 2003. I així consta en el preàmbul dels mateixos i en diversos articles. Per això, quan en l’actualitat parlem d'una política d’integració de la UV en l'Espai Europeu d'Educació Superior, ho fem atenint-nos al mandat del Claustre plasmat en els Estatuts.

 

Preàmbul

“Aquests Estatuts han de constituir una eina que ens permeta consolidar una Universitat de qualitat, immersa en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior com una institució sòlida i de prestigi. Per tal d’assolir aquest objectiu, resulta essencial aprofundir en la millora de l’ensenyament, de la recerca i dels serveis, com també en la formació dels professionals, en la inserció en la societat, en el desenvolupament i la promoció de la cultura, en l’esperit crític i en la defensa dels drets del nostre poble, tant en el pla individual com en el col·lectiu”.

 

Article 122

“1. La Universitat de València ha d’adoptar les mesures necessàries per a la integració dels ensenyaments que imparteix en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.”

 

Així doncs, la UV s'ha compromés:

- tant a la seua integració en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

- com a fer-ho des de la perspectiva que li és pròpia.

 

 

2. Perspectiva de la UV sobre l’EEES

 

En els Estatuts s’estableix la visió que la comunitat universitària, en el seu document constituent, té de la Universitat. I per tant, són ells els que determinen també qui som en l'EEES: som un servei públic, una universitat universalista i crítica.

 

D'acord amb l’article 3, la UV és i s’entén a si mateixa com un servei públic, la qual cosa significa que s’oposa a qualsevol visió instrumental, mercantilista i privatitzadora del saber.

 

Som també una universitat universalista, que tracta de comprendre els distints camps del saber d'acord amb la seua tradició històrica i amb l’objectiu d’oferir les màximes oportunitats a la societat valenciana en l’accés al coneixement. En aquest sentit, el nostre compromís no se circumscriu a facilitar l’accés a les titulacions, sinó sobretot a fomentar la democratització del saber.

 

La Universitat de València facilita, estimula i acull les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement. En el compliment de totes aquestes funcions, la Universitat de València tindrà present l’harmonia dels sabers, originats en el desenvolupament del pensament humà i destinats al perfeccionament de les persones i de llur convivència en una societat plural i democràtica”.

 

Som una universitat crítica, volem ser un espai de reflexió i de debat, de qüestionament de prejudicis i dogmes, perquè la UV se sent compromesa amb la seua societat immediata i amb una sèrie de valors que s’han expressat en l’article 4 dels estatuts.

 

La Universitat de València està al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, del progrés del coneixement, de la pau, de la igualtat entre les dones i els homes i de la defensa ecològica del medi ambient. Les activitats universitàries no han de ser mediatitzades per cap mena de poder social, polític, econòmic o religiós” (art.4).

 

I en aquest horitzó és en el que tenim el compromís de participar activament i críticament en l'EEES. No creiem que aquest puga ser concebut adequadament com un espècie de motlle que s’imposa a la Universitat, sinó com un procés d’harmonització dels ensenyaments universitaris construïts més des de baix que des de dalt.

 

 

3. La implantació de titulacions oficials adaptades a l’EEES

 

3.1. Els màsters

La Universitat de València imparteix en aquest moment 63 màsters oficials, que es regeixen per la legislació reguladora en esta matèria.

Ens trobem en la tercera edició d'aquesta oferta de títols oficials de màster, que gaudeix d'una àmplia acceptació (2.000 matriculats en el curs 2008-2009).

 

3.2.Els graus

 

El Consell de Govern de 19 de desembre del 2007 va aprovar la normativa pròpia reguladora del procediment per al disseny de les noves titulacions adaptades a l'EEES [1].

Des de llavors, 54 comissions han treballat en l'elaboració de les propostes que han de sotmetre’s a exposició pública de tota la comunitat universitària i que posteriorment hauran de ser remeses a l’aprovació del Consell de Govern per a la seua aprovació.

En aquest moment, es troben en fase d’exposició pública diverses propostes de plans d’estudis i qualsevol membre de la comunitat universitària pot accedir a la documentació i presentar millores o esmenes als mateixos.

 

3.3. La participació en el procés de disseny de les noves titulacions

 

En tots aquests processos han participat nombroses persones de la comunitat universitària definint propostes i presentant iniciatives, que d'acord amb els procediments establits en els Estatuts han hagut de ser aprovades en els Consells de Departament, en els òrgans corresponents dels Instituts d'Investigació i en les Juntes de Centre respectives. En tots aquests òrgans gaudeixen de representació tant els professors com els estudiants i el PAS. Estem parlant de

- 92 departaments,

- 18 instituts

- 18 Juntes de Centres

 

Per tant, de la implicació d'un nombre amplíssim de persones, del PDI, del PAS i dels estudiants, que han tingut l’oportunitat d’opinar i decidir sobre totes les propostes presentades.

 

En el cas dels Màsters Oficials (els títols que s'estan impartint ja, més les noves propostes i els títols aprovats però encara no implantats, que sumen en total 107) s’han constituït, a més, les Comissions de Títol, en les que sempre tenen participació els estudiants: estem parlant d'unes 856 persones aproximadament.

 

Quant al procediment seguit per a elaborar les propostes de títols de Grau que estan desenvolupant el seu treball en aquest moment, la Universitat de València compta amb 54 Comissions (CEPE), formades per una mitja de 9  persones cada una, que sumen més de 450 persones.

 

Però a més, la normativa aplicable per al desenvolupament del procediment ha deixat clar que qualsevol persona o grup de la comunitat universitària que vullga expressar la seua opinió o manifestar la seua visió sobre qualsevol títol puga gaudir d’audiència o puga manifestar la seua visió en el si de la comissió.

 

Les propostes han de ser aprovades per les Juntes de Centre, han de ser informades per la Junta Consultiva, i han de ser exposades durant un mes perquè qualsevol persona puga expressar la seua visió i realitzar al·legacions si ho estima oportú, abans que el Pla d'Estudis siga aprovat pel Consell de Govern.

 

Es pot concloure dient:

-        que en tot el procés ha existit una implicació molt activa i intensa d'un nombre molt important de persones de la comunitat acadèmica

-        que les dites persones no actuen a títol personal sinó amb el mandat del Consell de Govern, per tant tenen legitimitat plena i representació de la comunitat universitària

-        que, no obstant, hi ha garanties i salvaguardes perquè qualsevol  persona que vullga manifestar la seua opinió respecte d’això compte amb mecanismes per a fer-ho.[1] Pot consultar-se en la següent adreça:  http://sestud.uv.es/scripts/ope/v_libre.asp?niv=176&cont=Normativa%20UV. 

 

  


 

© 2008, Universitat de València