Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
L'ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR

5. Algunes preguntes freqüents

 

És veritat que, a efectes pràctics (oposicions, mercat laboral), un grau no serà prou i serà necessari un postgrau?

 

El grau és un títol suficient per a accedir a l’exercici d’aquelles professions que requereixen titulació universitària. Un dels principis bàsics que defineix la nova estructuració dels estudis superiors postula que el títol de grau ha de proporcionar una qualificació adequada per a inserir-se en el mercat laboral europeu. Per això es posa tant èmfasi en la importància de l'empleabilitat del currículum acadèmic.

 

La possessió d'un grau en química, en biologia, en farmàcia, en infermeria, en educació infantil, etc. permetrà exercir l’exercici professional igual que ho permet ara la possessió d'una llicenciatura o una diplomatura.

 

Només en el cas de determinades professions regulades serà necessari estar en possessió d'un postgrau específic.

 

La nova organització de les ensenyances incrementarà l'empleabilitat dels titulats alhora que compleix amb l’objectiu de garantir la seua compatibilitat amb les normes reguladores de la carrera professional dels empleats públics (Preàmbul Reial Decret 1393).

 

Les ensenyances de Grau tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general, en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional (art. 9.1, RD 1393)

 

Les ensenyances de Màster tenen com a finalitat l’adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores (art 10.1, RD 1393).

 


 

© 2008, Universitat de València