Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
L'ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR

5. Algunes preguntes freqüents

 

 

Quines garanties té un estudiant de poder acabar la seua carrera en el mateix pla d’estudis en el que l’ha iniciada?

 

Totes les garanties de la llei: qui comença estudis en un marc normatiu té dret a gaudir de les oportunitats necessàries per a concloure’ls dins del mateix. Però el Reial Decret 1393/2007 també li atorga l’oportunitat d’accedir a les noves ensenyances, si així ho prefereix.

 

Els alumnes que hagen començat estudis conforme a anteriors ordenacions universitàries podran accedir a les ensenyances regulades en aquest reial decret, prèvia admissió de la Universitat corresponent d'acord amb el que estableix aquest reial decret i en la normativa de la pròpia universitat (disposició addicional segona, RD 1393).

 

Als estudiants que en la data d’entrada en vigor d'aquest reial decret, hagueren iniciat estudis universitaris oficials conforme a anteriors ordenacions, els s’aplicaran les disposicions reguladores per les que hagueren iniciat els seus estudis, sense perjuí del que estableix la Disposició Addicional Segona d'aquest reial decret, fins al 30 de setembre del 2015, que quedaran definitivament extingides (disposició transitòria segona, RD 1393).

 

 

© 2008, Universitat de València