Logo de la Universitat de València Logo CSIF. Secció Sindical Logo del portal

Enquadrament del personal d’administració i serveis funcionari interí i laboral temporal en el sistema de carrera professional horitzontal

  • 22 de març de 2019
Image de la noticia

Per resolució de data 22 de març de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, s'inicia el procediment d’enquadrament del personal d’administració i serveis funcionari interí i laboral temporal en el sistema de carrera professional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Resolució de 22 de marc; de 2019, del Rectorat de la Universitat de Valencia, per la qual s'inicia el procediment d'enquadrament del personal d'administració i serveis funcionari interí i laboral temporal en el sistema de carrera professional horitzontal, establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell. 

l. Després d'uns primers anys d'implementació de totes les normatives referents a la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera, diferents sentencies del Tribunal Superior de Justícia han vingut a incloure en l'ambit d'aplicació subjectiu d'aquesta modalitat de carrera administrativa al personal d'administració y serveis de caracter temporal de la Universitat de Valencia.

11. Així, tal com estableix l'Exposició de Motius del Decret 211/2018, per a donar compliment a l'execució d'aquestes sentencies es va fer necessari modificar el Decret 186/2014 per a habilitar en ell la possibilitat de que el personal funcionari interí i laboral temporal, quan haja superat els cinc anys d'antiguitat puga, complint els requisits que s'estableixen per al personal funcionari de carrera, sol·licitar i veure reconegut el seu dret a percebre un complement de carrera, retrotraient els efectes d'aqueixa possibilitat al moment en que la mateixa es va materialitzar per al referit personal funcionari de carrera, amb els consegüents efectes economics.

111. S'ha optat per derogar !'anterior decret 186/2014, del Consell, modificat pel decret 93/2017. En substitució de les mateixes s'ha publicat el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

Addicionalment, de la mateixa manera que va ocórrer per a la implantació inicial de la carrera professional horitzontal, hem necessitat de l'autorització de la mateixa Generalitat Valenciana a través de la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 2019, modificada pel Decret 

IV. L'esmentat decret per tant recull les prev1s1ons per al calcul del complement retributiu de carrera professional horitzontal tant per a funcionaris interins i personal laboral temporal, com per a personal funcionari de carrera i laboral fix. Així, a més d'incloure les previsions que seran aplicables d'ara endavant, es preveuen diferents disposicions transitories que permetran adaptar, quan així siga necessari, els enquadraments deis funcionaris de carrera i personal laboral fix, comptabilitzant els temps de servei actiu en llocs de treball de caracter temporal.

Davant la magnitud de la tasca a emprendre, s'ha optat des de la Universitat de Valencia per escometre-la en diferents fases. D'aqueixa manera, es procedeix mitjanc;ant aquesta resolució a habilitar al personal d'administració i serveis funcionari interí i laboral temporal per al seu enquadrament inicial, deixant