Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa
Vicerectorat de Cultura

Ratio Studiorum. Una llibreria jesuïta a la Universitat de València

RATIO STUDIORUM

Una llibreria  jesuïta  a la Universitat de València

La Nau - Sala Duc de Calàbria

 Desembre del 2001 - octubre de 2002

Multimèdia

Visita visual

Examen de consciència. Exercitia spiritualia...

Biblioteca Històrica de la Universitat de València

Des de la seua fundació l’any 1540, la Companyia de Jesús va mostrar una important vocació docent que es va traduir immediatament en la fundació de centres educatius, de primer per a la formació dels seus membres, i després per a la joventut laica. El sistema docent de la Companyia, recollit minuciosament en un manual organitzatiu, la Ratio Studiorum, concedeix una gran importància al llibre, el qual ocuparà el centre de tota l’activitat pedagògica i pastoral dels jesuïtes. Per això, l’estudi dels continguts de les biblioteques jesuïtes, a partir dels inventaris realitzats amb motiu de l’expulsió esdevé un document bàsic en el moment d’acostar-nos a la història d’un orde que va influir decisivament en el pensament modern en dirigir la seua activitat cap a la predicació, la direcció espiritual, l’evangelització i, sobretot, l’educació de la joventut.

En la reglamentació Regulae praefecti bibliothecae, vigent fins a la supressió de l’orde l’any 1767, es preveien de manera detallada tots els aspectes relacionats amb l’organització de les biblioteques de la Companyia, les seccions, les obres de referència, la classificació segons l’ordre de facultats i, fins i tot, l’índex de llibres prohibits, sense oblidar alguns aspectes pràctics com ara les condicions d’adquisició, l’ordre, la neteja i el préstec de les obres. Seguint aquesta estructura per seccions que obeeixen a totes les disciplines del saber, es va organitzar al seu dia la biblioteca de la primera fundació jesuïta a Espanya, el Col·legi de Sant Pau de València, ideat en l’origen com a residència per als novicis de l’orde que es formaven a la Universitat de València. A la Universitat, precisament, van anar a parar els seus fons amb l’expulsió dels jesuïtes, i després d’una llarga pugna amb la diòcesi de València. Amb una part d’aquests fons i uns altres de procedència diversa, però que formen part també del patrimoni universitari, s’ha intentat avui reconstruir el que potser va ser al seu dia una llibreria jesuïta a la Universitat de València. 

“És un dels principals ministeris de la Companyia impartir als homes tots els ensenyaments concordes amb la nostra institució perquè així es moguen a coneixement i amor del nostre creador i redemptor”

Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu

Nàpols, 1599, Tarquinio Longo

 L’estreta vinculació de la Companyia de Jesús amb l’educació es fa palesa ja en la butla de confirmació de l’orde, expedida per Juli III el 20 de juliol de 1550, en la qual s’esmentaven els col·legis residencials per als joves novicis que anirien a les universitats pròximes a completar la seua formació. Fruit de la preocupació del fundador, Ignasi de Loiola, i dels primers jesuïtes per la renovació i instrucció dels futurs membres de l’institut, va ser la redacció de les Constitutiones Societatis Iesu (Roma, 1583), en què es preveien totes les disposicions de govern i les directrius docents de l’orde. Lletres d’humanitat, lògica, filosofia natural i moral, metafísica, teologia escolàstica, Escriptura, concilis, decrets, entre altres, van ser les primeres facultats exposades. Recollint aquest primer esperit fundacional, naix a València el Col·legi de Sant Pau, erigit l’any 1549 a instàncies del canonge de la catedral de València Joan Jeroni Domènech i adreçat a la formació sacerdotal. L’admissió progressiva d’alumnat extern, que no seguiria la carrera eclesiàstica, explica la fundació, un segle més tard, del Seminari de Nobles de Sant Ignasi, també sota la protecció de la Companyia però adreçat a la instrucció de la joventut laica, que va tenir en la Ratio Studiorum composta el 1599, durant el generalat de Claudio Acquaviva, el model pedagògic a seguir. La contribució del filòleg i historiador jesuïta Joseph de JOUVANCY (1643-1719) va ser decisiva per conèixer la història de l’orde i la dels seus establiments educatius en Historiae Societatis Iesu (Roma, 1710), encara que, sens dubte, una de les seues majors aportacions fou la Ratio discendi et docendi (París, 1725), nou mètode i guia per als estudis clàssics imposat en els col·legis jesuïtes per evitar les possibles desviacions dels models pedagògics originals.

Meditació sobre l’infern. Exercitia spiritualia...

Biblioteca Històrica de la Universitat de València

Bellarmino, Roberto. De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum. Colònia, 1626. 

Biblioteca de la Universitat de València

THEOLOGIA

La controvèrsia

La secció dedicada al saber teològic contenia els textos bàsics per a la sòlida formació dels futurs jesuïtes: manuals de teologia dogmàtica i escolàstica, llibres doctrinals, argumentacions, summes de teòlegs cèlebres, no necessàriament de l’orde, revisions, compendis, enquiridions i adaptacions d’obres teològiques, encara que també hi eren freqüents les desviacions del dogma oficial, excursus, l’apologia adversa, adversus, les controvèrsies i dissertacions com a mètode per habituar els seus alumnes a les rèpliques i disputes d’escola. Les obres del teòleg jesuïta Francisco SUÁREZ (1548-1617), com ara Operis de religione... (Lió, 1630), són freqüents en les llibreries de l’orde. Creador del moviment espiritual, religiós, canònic i filosòfic conegut com suarisme, és considerat el màxim representant de la teologia escolàstica que va nàixer després del Concili de Trento, i la seua voluminosa producció escrita recorrerà també altres seccions de les biblioteques de l’orde. La temàtica dels seus llibres és variada i va des de comentaris a l’obra de Tomàs d’Aquino fins als intents per conciliar filosofia i cristianisme, disputes entre catòlics i anglicans o diverses qüestions sobre les relacions entre Església i Estat. 

L’obra Tractatus de duo essentia et atributis, et visione Dei, cum proaemialibus (Lió, 1664), del teòleg valencià Maties BORRULL (1615-1689), lector de Teologia Escolàstica i rector del Col·legi de Sant Pau, qualificador del Sant Ofici, o confessor dels comtes de Paredes, virreis de València, és un clar exemple dels intents dels teòlegs de la Companyia durant el segle xvii per realitzar sistematitzacions i manuals adaptats per facilitar als novicis l’acostament a la disciplina teològica. 

DE RE MORALI

La consciència

Les obres al voltant de la doctrina moral jesuïta, els promptuaris, exemples, instruccions i preceptes necessaris per a la pràctica recta de la vida cristiana, tant en l’àmbit eclesiàstic com en el civil, des de la perspectiva de la Companyia de Jesús, es recullen en aquesta secció de la llibreria. També els textos relacionats amb els casos de consciència, la moral casuística, el probabilisme, les obres que plasmaven les disputes doctrinals entre moralistes rígids i laxistes, polèmiques que enfrontaven els regulars amb els membrs d’altres ordes religiosos. Moralistes jesuïtes cèlebres van ser, per exemple, el teòleg i filòsof sevillà Juan de CÁRDENAS (1612-1684), de la Crisis theologica bipartita: sive disputationes selectae ex morali theologica (Venècia, 1700) del qual, apareguda per primera vegada a Lió l’any 1680, se’n van fer nombroses edicions, o Juan TORRES († 1599), autor de Philosophia moral de Príncipes, para su buena crianza y gobierno, y para personas de todos estados (Barcelona, 1598), la seua obra més coneguda, impresa a Burgos, el 1596, en la primera edició.  

SACRA PAGINA

La Paraula

Aquesta secció contenia les diferents edicions de la Bíblia admeses oficialment, estudis exegètics dels textos sagrats, comentaris bíblics de l’Antic i el Nou Testament, sants pares, literatura conciliar, expositors; en definitiva, tota la producció que servia de base per a l’estudi de la teologia positiva, basada en la patrística i en les fonts canòniques, i imprescindible també per dotar de solidesa doctrinària els futurs predicadors de l’orde. Entre els escripturistes jesuïtes presents a la llibreria de Sant Pau es troben l’humanista jesuïta, director espiritual i biògraf de santa Teresa Francisco RIBERA (1537-1591), autor de l’obra In librum duodecim Prophetarum comentarii... (Colònia, 1599), o l’exegeta belga, professor de Sagrada Escriptura a Lovaina i Roma Cornelius à LAPIDE (1567-1637), artífex de Commentaria in Acta Apostolorum, Epistolas canonicas... (Anvers, 1672) comentarista de quasi tots els llibres del cànon catòlic amb nombroses edicions. 

ORATORIA SACRA

La predicació i l’oració

La important labor missionera que va exercir la Companyia de Jesús des de la seua fundació va trobar en la predicació el mitjà essencial d’instrucció religiosa del poble, el mitjà d’apostolat aconsellat per Trento i l’única manera de fer accessible la Sagrada Escriptura. Per això, la secció dedicada a aquesta destresa esdevindrà una de les millor dotades a les llibreries de l’orde. Els exemples i manuals pràctics per al coneixement i l’exercici de l’oratòria sagrada, la pedagogia de la trona, sermons pastorals, doctrinals, apologètics, els catecismes per a l’ensenyament de la doctrina i l’evangelització s’afegeixen ací a les prèdiques espirituals d’ascètica i mística, d’oració, meditació i perfecció religiosa, presidits per les innumerables edicions i comentaris dels Exercicis espirituals del fundador de la Companyia. Els Exercitia spiritualia S. P. Ignatii Loiolae (Anvers, 1676), d’Ignasi de LOIOLA, van exercir una influència extraordinària en l’espiritualitat i l’ascètica cristianes. La solidesa de la seua estructura basada en una sèrie de regles i consells de gran valor psicològic i, alhora, l’experiència humana, l’afany de perfecció individual o l’oració metòdica van convertir l’obra en element essencial de les missions apostòliques jesuïtes. També l’experiència missionera i catequètica del predicador jesuïta Pedro Antonio CALATAYUD, propagador a Espanya de la devoció al Cor de Jesús, el va portar a publicar Opúsculos y doctrinas prácticas... (Logronyo, 1754), punt de partida de la reforma d’aquesta disciplina en l’orde jesuïta iniciada en el segle xviii i reflex de la pèrdua d’influència dels regulars en els moments previs a l’expulsió. 

 LITURGIA

Les cerimònies

Aquesta secció estava constituïda per tots els textos oficials i compendis per a les cerimònies eclesiàstiques i ritus sagrats de l’Església, des de les celebracions eucarístiques fins a l’administració dels sagraments, les benediccions i tots aquells rituals emanats del Concili de Trento en què calia instruir els novicis.

Hi trobem preferentment llibres litúrgics, això és, missals, pontificals, rituals, breviaris, oficis, llibres de cants, de cor, salms, etc.

El perfeccionamient de la litúrgia romana durant el papat d’Innocenci VIII es va imprimir amb el títol Ritum ecclessiaticorum sive Sacrarum ceremoiarum SS. Romanae Ecclesiae... (Venècia, 1516). Per la seua part, Pius V va imposar l’obligatori Missale Romanum: ex Decreto Sacrosanti Concilii Tridentini restitutum... (Venècia, 1648), com a mitjà d’uniformar la litúrgia.

Ozanam, Dictionaire Mathématique ou Idée générale des mathématiques.

Amsterdam, 1691. Biblioteca Històrica de la Universitat de València

PHILOSOPHIA ET ARTES

La raó

L’estudi de la filosofia als col·legis de la Companyia preparava els alumnes per superar el grau de mestre en Arts, coronació dels estudis secundaris. Les obres i els autors que contenia aquesta secció versaven sobre aquesta disciplina. Els temes més freqüents eren de filosofia moral, lògica, ètica, dialèctica, metafísica i fins i tot pedagogia. En aquesta última s’acullen els actes públics, certàmens, conclusions, disputes i argumentacions realitzades pels alumnes jesuïtes per a la consecució dels graus, però també amb la doble funció de servir de propaganda dels seus centres i d’estímul a l’emulació entre estudiants. La primacia d’Aristòtil en la filosofia jesuïta s’evidencia pels nombrosos comentaris i compendis de la seua obra realitzats per autors de l’orde. És el cas de Francisco SUÁREZ (Metaphysicam disputationum: in quibus et universa naturalis theologia ordinate traditur et quaestiones ad omnes duodecim Aristotelis Libros pertinentes... (Colònia, 1698). Ja avançat el segle xviii, el jesuïta mallorquí Bartomeu POU, professor d’Humanitats a la Universitat de Cervera i de Filosofia a Calataiud, realitzarà la primera història de la filosofia publicada a Espanya, Theses Bilbilizarae: Institutionum historiae philosophicae lib. 12... (Bilbao, 1763), fruit de la seua inquietud per la filosofia moderna i la història crítica de la filosofia.   

AUCTORES CLASSICI

L’antiguitat

Els autors clàssics, imprescindibles per escometre els estudis de gramàtica, retòrica, humanitats, eloqüència, erudició, o el domini del llatí i del grec, constituïen el nucli fonamental d’aquesta secció. Els manuals per al coneixement dels elements bàsics de la sintaxi de les llengües clàssiques, els florilegis, sylvae o selecta d’autors de l’antiguitat, carmina, lèxics, adagis, diccionaris, vocabularis i parnassos eren fonamentals per a la realització de les praelationes o comentaris de text, les redaccions i els exercicis pràctics de composició poètica per part dels alumnes d’escoles jesuïtes i bàsics en la preparació intel·lectual d’accés a estudis superiors. Les obres de Marc Tul·li CICERÓ, In epistolas M. Tulli Ciceronis... (Venècia, 1562) servien per instruir els joves en les formes més elementals de l’expressió llatina, mentre que una selecció de Marc Valeri MARCIAL, Epigrammatum libri XIV... (París, 1601), autor considerat polèmic i que es presentava als alumnes expurgat, per raons de moralitat, s’utilitzava en les etapes de perfeccionament de la gramàtica i instruïa l’alumne de retòrica en l’art de la crítica i la sàtira.   

HISTORIOGRAPHIA

La història, els viatges, la geografia...

El coneixement i l’ensenyament de la història, així com la labor missionera i evangelitzadora de la Companyia de Jesús, es reflecteixen fidelment en els continguts d’aquesta secció. Des de manuals d’història sagrada i profana, narracions de viatges, mapes, obres cartogràfiques, cròniques amb descripcions minucioses, fins a hagiografies de jesuïtes cèlebres, memorials, flos sanctorum, cartes annua i catàlegs de professions. Els pedagogs de la Companyia van començar prompte a elaborar els propis textos per a l’aprenentatge d’aquestes disciplines. El Compendio de la historia de España, del pare Jean-Baptiste DUCHESNE (Madrid, 1764), traduïda pel P. Isla, va ser durant molts anys manual de referència per a l’estudi de la història d’Espanya. La geografia, ciència auxiliar de la història als col·legis jesuïtes, esdevé en el segle xviii una matèria enciclopèdica i descriptiva. L’obra del missioner jesuïta valencià Josep GUMILLA El Orinoco ilustrado. Historia natural, civil, y geográfica de este gran río, y de sus caudalosas vertientes (Madrid, 1745) en va ser un clar exemple. Redactada gràcies a l’interès de la duquessa de Gandia per conèixer totes les notícies de la regió de l’Orinoco, constitueix l’estudi més complet de la història natural de la terra evangelitzada.    

SCIENTIA RERUM

Els grans descobriments

La vinculació de les institucions docents jesuïtes a la investigació i el progrés de les disciplines científiques, i a la formació de figures en el camp de la ciència moderna, expliquen les importants dotacions bibliogràfiques de què disposaven les seues llibreries. Eren freqüents en aquesta secció els manuals de medicina i cirurgia i, fins i tot, veterinària, astronomia, cosmologia, química, física, alquímia, botànica o zoologia, tot i que la constant en els programes de ciències de l’orde fou la importància que van reservar a les matemàtiques sobre les altres matèries de ciència. Les ciències especulatives, l’interès per les xifres, els angles, les línies o el moviment dels astres, la geometria i l’astronomia van ocupar un lloc preferent en els currículums, però tal com es descrivia en les Constitucions, amb un clar objectiu, “...les arts o ciències naturals disposen els enginys per a la teologia, i serveixen per a la perfecta cognició i ús d’aquesta, i també per si ajuden per als fins mateixos [...] en tot buscant sincerament l’honra i la glòria de Déu nostre Senyor”. La traducció d’Euclides del científic jesuïta Christoph CLAVIUS, Euclides elementorum (Roma, 1589), esdevingué el manual imprescindible als col·legis de la Companyia durant el segle xvii. Els continguts científics jesuïtes estaven dominats pels treballs d’Athanasius KIRCHER, i un exemple de la seua activitat en aquest camp va ser l’Iter extaticum coeleste: quo mundi opificium, idest, coelestis expansi... (Herbipoli [Würzburg], 1671).

Meditació dels pecats. Exercitia spiritualia...

Biblioteca Històrica de la Universitat de València

LLIBRES PROHIBITS

Va ser comú a totes les biblioteques d’institucions acadèmiques de l’Europa moderna, des de l’aparició dels primers índexs de llibres prohibits en el segle xvi, l’existència de locals separats en què s’albergaven les obres dels autors que constituïen una amenaça, no sols per a l’ortodòxia catòlica, sinó també per al poder polític constituït. També a les llibreries de la Companyia de Jesús es produïa aquesta circumstància. Les llicències per a la lectura d’aquestes obres es concedien generalment a eclesiàstics i comunitats religioses amb un objectiu definit: “...permetre a les persones doctes i pietoses la lectura d’alguns llibres perillosos per a la fe cristiana, a fi que puguen refutar-los...”.

La situació a l’armari de llibres prohibits era purament preventiva i conjuntural, segons el moment i el col·legi de què es tractava. L’expurgatori intern de la Companyia dividia els autors en “Prohibits”, “Vitands” i “Conflictius”.

La prevenció cap a l’obra de Joan Lluís VIVES De Civitate Dei (comentaris al llibre de sant Agustí) per part de l’orde es relacionava amb les opinions sobre l’excessiu tradicionalisme i abandó cultural d’alguns eclesiàstics realitzades per l’humanista. En tota l’obra del teòleg francès Jacques Bénigne BOSSUET (1627-1704) Histoire des variations des églises protestantes (París, 1760) s’evidenciava la ideologia gal·licana, episcopalista i jansenista, i això va ser determinant per a la consideració d’autor perillós del bisbe de Meaux. En el títol de l’erudit alemany Johann Burkhard MENCKE (1674-1732) De charlataneria eruditorum declamationes (Amsterdam, 1747) es detallaven amb admiració nombroses obres prohibides en els índexs vigents del segle xviii. La presència de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers/ par une Societé de gens de lettres; mis en ordre et publié par M. Diderot ... par M. D'Alembert ...; Tome Premier (París, 1751), símbol del racionalisme deista del segle il·lustrat, quedava justificada ja que “...no pot donar-se llicència perquè l’Enciclopèdia circule lliurement, encara que sí perquè es tinga en llibreria secreta on es puga menysprear allò abominable i xuclar-ne la vasta erudició en totes les matèries...”, com declarava el censor fra Joseph Alonso de Pineda. 

La crítica paròdica dels sermons barrocs realitzada pel jesuïta José Francisco de ISLA (1703-1781) en Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes (Madrid, 1758) va ser prohibida el 1760. La seua sàtira de la predicació del xvii no fou ben acollida entre els qui desitjaven una profunda reforma d’aquesta disciplina.

 

Més informació: cultura@uv.es