Per a sol·licitar reserva d’un espai docent o Sala de Graus gestionat per FCAFE, és necessarí cumplimentar el Formulari de Reserva d’Espais FCAFE. Amb posterioritat ens posarem en contacte, per mitjà de l’adreça electrònica, amb el responsable de la reserva per a concretar la seua petició i/o comunicar la deciçió.

Dades personals per a respondre a la seua sol·licitud

Cognoms i Nom:*

Centre/Departament/Servei:

Telèfon:

L'adreça electrònica*:
Descripció de l'activitat a realitzar*:

Sol·licita la reserva de*:

Dades (indiqueu clarament el mes i dies de l'activitat):

Horari: (indiqueu concretament les hores de reserva):

a
a
a
Observacions:
Vinculació amb l'Universitat:

Alumne

P.A.S.

Professor

Altres

Les dades personals subministrades seran tractades per la Universitat per a la gestió del  Registre d'entrada i d'eixida de documents. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrán exercir-s'hi davant qualsevol Oficina de Registre de la Universitat. (art. 5 L.O. 15/1999)

*Camp obligatori

AVIS: La presentació d'aquesta sol·licitud no dona dret a la cessió de l'espai sol·licitat.
L'ús d'aquestos espais per a cursos, seminaris i afins, encara que siga confirmada la seua reserva, queda supeditada a la necessitat que tinga el centre per a la celebració d'actes oficials, tals como defensa de tesis doctorals, lectures de treballs d'investigació, reunions de Consell de Departament, Juntes de Centre, etc..., la qual cosa serà comunicada oportunament.
La sol·licitud haurà de fer-se amb almenys una setmana d'antelació a la realització de l'acte.