Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL

El Club Coral de la Nau Gran de la UV, dirigit per Mònica Perales i Massana, va nàixer al gener de 2011 com un projecte formatiu musical estable gestionat en col·laboració entre el Servei d’Extensió Universitària i l’Àrea d’Activitats Musicals des de gener de 2016.

El Club Coral de la Nau Gran està format per cantaires majors de 55 anys interessats a fer música cantant. Per a formar part del club no cal tenir experiència coral ni formació musical prèvia.

La música és un fenomen que ens acompanya en la vida, està amb nosaltres des de xicotets, a l’escola, a la ràdio, a la televisió, quan ens enamorem i quan algú se’n va. A més, també hem sentit en algun moment del nostre pas per la vida la curiositat d’acostar-nos al món musical. El fet de cantar en un cor ens permetrà fer-ho sense necessitat de conèixer en profunditat el llenguatge musical. Podem compartir-ho amb altres i ens ajudarà a apreciar el treball en grup. I més important encara, mai no és tard.

El cant coral utilitza els nostres recursos expressius naturals, com la veu, el silenci, el ritme, la paraula, els moviments corporals... per crear música. El cor aporta un espai comú en què tots podem crear, jugar, expressar-nos, trobar-nos amb els nostres sons i amb els dels altres. Ningú no és més important que l’altre, i només la suma de totes les parts fa el tot.

Per cantar junts, cal crear un ambient que promoga la manifestació emocional i l’activitat lúdica, en què les percepcions, les sensacions i les vivències corporals siguen el punt de partida perquè les persones que formen part de la coral puguen trobar i veure créixer les seues habilitats amb el cos i amb els seus sons.

A més, el cant com a eina didàctica possibilita l’aprenentatge de nous coneixements tècnics i teòrics, millora la dicció, l’atenció i la memòria, possibilita la personalitat i la conducta extravertida, i la memorització de ritmes i melodies estimula la seqüència temporal i la rapidesa en les respostes.

Quant a la metodologia, l’aprenentatge s’orienta a partir de la repetició i la memòria. Es lliuren partitures i, a poc a poc, ens acostem al llenguatge musical escrit.

L’activitat del Club Coral de la Nau Gran inclou els assaigs i concerts, així com activitats extres que complementen la formació dels membres del cor, (caps de setmana de treball, viatges, etc...)  que es consideraran d’assistència necessària per tal de complir amb el projecte pedagògic musical.

 1. INFORMACIÓ DE TITULARS I GESTORS DEL SERVEI

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’informa que l’entitat titular del servei és la Universitat de València i que la Fundació General de la Universitat de Valencià (FGUV) realitzarà gestions economicoadministratives per al desenvolupament de l’activitat. A continuació s’amplia aquesta informació:

 • TITULAR DE L’ACTIVITAT

La UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL (d’ara endavant, la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) és la institució titular del Club Coral de la Nau Gran de la UV.

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF Q4618001D

Telèfon: 963531071

Fax: 963531077

 

 • TITULAR DE LA PÀGINA WEB I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d’ara endavant, FGUV) és la entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es,  en què s’allotja el servei de preinscripció i inscripció del Club Coral la Nau Gran i és l’ encarregada de gestionar-les a  través de l’Àrea d’Activitats Musicals

 • NIF: G-46980207
 • Domicili social: carrer Amadeu de Savoia núm. 4 (46010), València
 • Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana 79 (V)
 • Correu electrònic: fguv@uv.es

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:


Àrea d’Activitats Musicals

Fundació General de la Universitat de València (FGUV)

C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

46010 València

Tel. 96 398 31 96

Fax. 96 353 10 77

www.uv.es/aam/

correu electrònic: pam@uv.es

 1. DURADA DE L´ACTIVITAT

L’activitat, que està programada perquè els membres hi assistisquen durant tot el curs, dura tres trimestres.

 1. QUOTA

La quota de matrícula per al curs 2022-2023 és de 40 € el trimestre. Es girarà un rebut a l’inici de cada trimestre (octubre-desembre 2022, gener-març i abril-juny de 2023).

 1. SERVEIS OFERTS
 • Reconeixement acadèmic per als estudiants de la Nau Gran (6 crèdits Nau Gran) per l’assistència amb regularitat a un mínim del 80% de les activitats del Club Coral de la Nau Gran del curs acadèmic 2022-2023 complet (1r, 2n i 3er trimestres).
 • Formació pedagògica i musical.

 

 1. PROGRAMACIÓ CLUB CORAL DE LA NAU GRAN 2022-2023

Les activitats del Club Coral de la Nau Gran comencen el dia 5 d’octubre de 2022 i finalitzen el 14 de juny de 2023.

El Club Coral farà un assaig setmanal, els dimecres, de 18.30 a 20.30 hores, des del 5 d´octubre de 2022 fins al 14 de juny de 2023, en el Campus de Blasco Ibáñez.

Les sessions i la distribució dels/les cantaires, s’organitzaran en funció de criteris artístics.

CONDICIONS I EINES INFORMÀTIQUES PER A REALITZAR ACTIVITATS ON LINE EN CAS DE NECESSITAT

Per a la realització d’activitats on line del Club Coral de la Nau Gran, es podran utilitzar les eines de Google Suite com són Aula virtual (Classroom), Hangouts, Google Drive i Google Forms.

Els usuaris i usuàries  necessiten un compte de Gmail per tal de poder accedir a questes eines.

L’Àrea d’Activitas Musicals facilitarà als/les cantaires un codi per a poder accedir a l’aula virtual de Google Classroom.

 

 1. PROCÉS DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA DE MEMBRES ACTIUS I ACTIVES

Per a la renovació de la plaça dels membres actius i actives del Club Coral de la Nau Gran, únicament serà necessari emplenar el formulari del següent link:

https://forms.gle/49oBNa28feeHZquq9

Per a emplenar aquest formulari es necessita un compte de Gmail, si no es disposa de compte de Gmail es pot crear un en el següent link:  https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount

 o enviar un mail a pam@uv.es  amb la documentació que cal aportar xifrada. Per a xifrar la documentació es pot consultar el següent link, on hi ha alguns exemples: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/encriptar-archivos-7zip-winrar/

En cas de canvi de la domiciliació bancària respecte al curs anterior, caldrà adjuntar el document SEPA que es troba a l’apartat Dades de la/del titular del compte bancari, emplenat i signat.

Una vegada rebut aquest formulari, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs.

En cas que es produïsca la devolució del rebut trimestral, s’haurà de fer una transferència bancària per l’import d’aquest (40 euros). Si no es procedeix a la transferència en un termini de màxim 7 dies després de la notificació, es perdrà la plaça.

D’altra banda, els o les membres que no hagen complit els requisits d’assistència no tindran dret a la convalidació dels crèdits establerts en el punt 4.

 

 1. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

S'haurà de complir amb les mesures en matèria de salut pública vigents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació ocasionada per la COVID19, així com les instruccions que establisca la Universitat de València.

 

 1. DESESTIMENT

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i llevat de les excepcions legalment establertes, la persona usuària té dret a desistir de la inscripció en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense cap penalització des de l’endemà de la confirmació de la inscripció.

Per a exercir el dret de desistiment, la persona interessada ha de notificar la seua decisió de desistir de la seua inscripció a través d’una declaració davant la Fundació General de la Universitat de València, per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es. També pot utilitzar el formulari en línia de desistiment, accedint a l’enllaç següent:

https://forms.gle/aYt6FKF8cAGnFT2N9

 

 1. PROCÉS DE BAIXA

Qualsevol usuari o usuària participant de les activitats organitzades per l'Àrea d'Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat de València es compromet en tot cas a respectar les normes establides per l'organització, així com les normes bàsiques de convivència, ètica, respecte i educació. En cas de no observança de l'anterior, l'organització es reserva el dret de suspendre de forma immediata la participació de l'usuari o usuària participant en l'activitat que corresponga. Aquesta mesura implicarà la pèrdua de les quantitats abonades per l'usuari o usuària participant en concepte d'inscripció/matrícula en els serveis que procedisca.

Així mateix, l'organització  es reserva el dret de suspendre la participació de l'usuari/participant en l'activitat que corresponga per altres causes necessàries, que en tot cas seran raonades i comunicades per escrit a l'usuari/participant amb una antelació mínima de 15 dies sense perjudici del dret de l'usuari o usuària participant de formular les al·legacions que considere oportunes en el termini de 5 dies des que reba la comunicació .

 1. DRETS D’IMATGE

Durant les activitats del Club Coral de la Nau Gran de la UV es fan fotografies i/o enregistraments de la imatge dels membres inscrits o les membres inscrites, per això, en cas de consentir expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV pot sense límit geogràfic i per temps il·limitat, fer ús, difusió i explotació de les imatges dels o de les cantaires que siguen fotografiats i enregistrats en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i/o multimèdia, incloent la publicació en els espais web o xarxes socials de la Universitat i/o de la FGUV, amb la finalitat de difondre i documentar les activitats del Club Coral de la Nau Gran.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Javier Plaza Penadés (lopd@uv.es)

ENCARREGAT

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FINALITAT

Finalitat 1. Gestió tècnica i producció del Club Coral la Nau Gran de la Universitat de València

Finalitat 2: Captació d´imatges per a difondre els esdeveniments del Club Coral

LEGITIMACIÓ

Finalitat 1. Execució d´un contracte

Finalitat 2: Consentiment de les persones interessades.

DESTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 • A la directora del Club Coral de la Nau Gran de la UV, Mònica Perales i Massana.
 • A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
 • A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.
 • Les establides per obligació legal

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

Es preveu  la transferència internacional a WhatsApp Inc. per al Servicio de WhatsApp business en Activitats Musicals disponible per als membres de les agrupacions i Google Workspace.

DRETS

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València Assumpte: Club Coral la Nau Gran

POLÍTICA AMPLIADA

Per a més informació sobre la política de privadesa del Club Coral la Nau Gran podeu accedir al següent enllaç