Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

CONDICIONS LEGALS DEL CURS ACADÈMIC 21-22 EN EL CLUB CORAL DE LA NAU GRAN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INFORMACIÓ GENERAL

El Club Coral de la Nau Gran de la UV, dirigit per Mònica Perales i Massana, va nàixer al gener de 2011 com un projecte formatiu musical estable gestionat en col·laboració entre el Servei d’Extensió Universitària i l’Àrea d’Activitats Musicals des de gener de 2016.

El Club Coral de la Nau Gran està obert a tots el majors de 55 anys interessats a fer música cantant. Per a formar part del club no cal tenir experiència coral ni formació musical prèvia.

La música és un fenomen que ens acompanya en la vida, està amb nosaltres des de xicotets, a l’escola, a la ràdio, a la televisió, quan ens enamorem i quan algú se’n va. A més, també hem sentit en algun moment del nostre pas per la vida la curiositat d’acostar-nos al món musical. El fet de cantar en un cor ens permetrà fer-ho sense necessitat de conèixer en profunditat el llenguatge musical. Podem compartir-ho amb altres i ens ajudarà a apreciar el treball en grup. I més important encara, mai no és tard.

El cant coral utilitza els nostres recursos expressius naturals, com la veu, el silenci, el ritme, la paraula, els moviments corporals... per crear música. El cor aporta un espai comú en què tots podem crear, jugar, expressar-nos, trobar-nos amb els nostres sons i amb els dels altres. Ningú no és més important que l’altre, i només la suma de totes les parts fa el tot.

Per cantar junts, cal crear un ambient que promoga la manifestació emocional i l’activitat lúdica, en què les percepcions, les sensacions i les vivències corporals siguen el punt de partida perquè les persones que formen part de la coral puguen trobar i veure créixer les seues habilitats amb el cos i amb els seus sons.

A més, el cant com a eina didàctica possibilita l’aprenentatge de nous coneixements tècnics i teòrics, millora la dicció, l’atenció i la memòria, possibilita la personalitat i la conducta extravertida, i la memorització de ritmes i melodies estimula la seqüència temporal i la rapidesa en les respostes.

Quant a la metodologia, l’aprenentatge s’orienta a partir de la repetició i la memòria. Es lliuren partitures i, a poc a poc, ens acostem al llenguatge musical escrit.

L’activitat del Club Coral de la Nau Gran inclou els assaigs i concerts, així com activitats extres que complementen la formació dels membres del cor, (caps de setmana de treball, viatges, etc...)  que es consideraran d’assistència necessària per tal de complir amb el projecte pedagògic musical.

 

 1. INFORMACIÓ DE TITULARS I GESTORS DEL SERVEI

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’informa que l’entitat titular del servei és la Universitat de València i que la Fundació General de la Universitat de Valencià (FGUV) realitzarà gestions economicoadministratives per al desenvolupament de l’activitat. A continuació s’amplia aquesta informació:

 • TITULAR DE L’ACTIVITAT

La UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL (d’ara endavant, la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) és la institució titular del Club Coral de la Nau Gran de la UV.

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF Q4618001D

Telèfon: 963531071

Fax: 963531077

 

 • TITULAR DE LA PÀGINA WEB I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d’ara endavant, FGUV) és la entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es,  en què s’allotja el servei de preinscripció i inscripció del Club Coral la Nau Gran i és l’ encarregada de gestionar-les a  través de l’Àrea d’Activitats Musicals

 • NIF: G-46980207
 • Domicili social: carrer Amadeu de Savoia núm. 4 (46010), València
 • Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana 79 (V)
 • Correu electrònic: fguv@uv.es

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:


Àrea d’Activitats Musicals

Fundació General de la Universitat de València (FGUV)

C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

46010 València

Tel. 96 398 31 96

Fax. 96 353 10 77

www.fundaciouv.es/aam/

correu electrònic: pam@uv.es

 

 1. DURADA DE L´ACTIVITAT

L’activitat, que està programada perquè els membres hi assistisquen durant tot el curs, dura tres trimestres.

 

 1. QUOTA

La quota de matrícula per al curs 2021-2022 és de 40 € el trimestre. Es girarà un rebut a l’inici de cada trimestre (octubre-desembre 2021, gener-març i abril-juny de 2022).

 

 1. SERVEIS OFERTS
 • Reconeixement acadèmic per als estudiants de la Nau Gran (6 crèdits Nau Gran) per l’assistència amb regularitat a un mínim del 80% de les activitats del Club Coral de la Nau Gran del curs acadèmic 2021-2022 complet (1r,  2n i 3er trimestres).
 • Formació pedagògica i musical.

 

 1. PROGRAMACIÓ CLUB CORAL DE LA NAU GRAN 2021-2022

Les activitats del Club Coral de la Nau Gran comencen el dia 6 d’octubre de 2021 i finalitzen el 15 de juny de 2022.

El Club Coral fa un assaig setmanal, els dimecres, de 18.30 a 20.30 hores, des del 6 d´octubre de 2021 fins al 15 de juny de 2022, a l’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de València.

Les sessions i la distribució dels/les cantaires, s’organitzaran en funció de criteris artístics, i d’aforament màxim de la sala per a cant, durant la pandèmia de la COVID-19.

 

AVÍS IMPORTANT:

En cas que la pandèmia de la COVID-19 impedisca les sessions presencials del Club Coral de la Nau Gran, la formació continuarà amb caràcter virtual, fins que la situació ho permeta. En eixe cas, el Club Coral realitzarà sessions formatives on line per l’Aula Virtual Google Classroom en el mateix horari que les presencials (dimecres de 18.30 a 20.30 hores).

 

CONDICIONS I EINES INFORMÀTIQUES PER A REALITZAR LES ACTIVITATS ON LINE EN CAS DE NECESSITAT

Per a la realització de les activitats on line del Club Coral de la Nau Gran, es podran utilitzar les eines de Google Suite com són Aula virtual (Classroom), Hangouts, Google Drive i Google Forms.

Els usuaris i usuàries  necessiten un compte de Gmail per tal de poder accedir a questes eines.

L’Àrea d’Activitas Musicals facilitarà als/les cantaires un codi per a poder accedir a l’aula virtual de Google Classrom.

 

 1. RENOVACIÓ DE LA PLAÇA DE MEMBRES ACTIUS I ACTIVES

Per a la renovació de la plaça dels membres actius i actives del Club Coral de la Nau Gran, únicament serà necessari emplenar el formulari del següent link:

https://forms.gle/QPYSz8Mt9QQYGYwF8

Per a emplenar aquest formulari es necessita un compte de Gmail, si no es disposa de compte de Gmail es pot crear un en el següent link:  https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount

 o enviar un mail a pam@uv.es  amb la documentació que cal aportar xifrada. Per a xifrar la documentació es pot consultar el següent link, on hi ha alguns exemples: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/encriptar-archivos-7zip-winrar/

En cas de canvi de la domiciliació bancària respecte al curs anterior, caldrà adjuntar el document SEPA que es troba a l’apartat Dades de/la titular del compte bancari, emplenat i signat.

Una vegada rebut aquest formulari, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs.

En cas que es produïsca la devolució del rebut trimestral, s’haurà de fer una transferència bancària per l’import d’aquest (40 euros). Si no es procedeix a la transferència en un termini de màxim 7 dies després de la notificació, es perdrà la plaça.

D’altra banda, els o les membres que no hagen complit els requisits d’assistència no tindran dret a la convalidació dels crèdits establerts en el punt 4.

 

 1. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE.PROTOCOL COVID19. NORMES OBLIGATÒRIES   PER A LES ACTIVITATS PRESENCIALS DEL CLUB CORAL DE LA NAU GRAN
 • Totes les inscripcions es faran on-line
 • L'assistència a l’activitat del Club Coral de la Nau Gran  és voluntària i en cas de pertànyer a un grup de risc vulnerable a la COVID19 s'assumiran els possibles riscos derivats de l'activitat.
 • S’informa a l’assistent a l’activitat  que les seues dades personals se recolliran per si cal utilitzar la informació per a un control epidemiològic i les dades del/la participant seran degudament tractades  en matèria de protecció de dades.
 • L’organització es reserva el dret a la modificació d’aquest protocol en funció de l’evolució epidemiològica de cada moment.

 

1. NORMES HIGIÈNICOSANITARIS

1. No podran realitzar l’activitat:

 • Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre, tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres)
 • Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el període d’aïllament
 • Les persones que es troben en període d’aïllament domiciliari per haver tingut contacte estret amb alguna persona  diagnosticada de COVID19 en els últims 14 dies.

2. ACCÉS I ESTADA AL CENTRE

1.  L’ús de mascareta FFP2 és obligatòria durant tot el temps de l’assaig o actuació de l’activitat de cant coral. La directora ha de mantindre una distància de 3 m. de distància de seguretat davant els participants i portarà mascareta FFP2 i pantalla facial. A l’accés i estada al centre es podrà utilitzar mascareta preferiblement quirúrgica  homologada,  d`ús obligatori. No es permet l’ús de mascaretes amb vàlvula exhalatòria.

2. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les instal·lacions, així com mantindre una bona higiene respiratòria.

3. S’ha de mantindre en tot moment la distància de seguretat en l’activitat del cant coral que serà  de 2 m entre cadascú dels intèrprets. Es recomana que la directora/or mantinga  una distància de 3 m. de distància de seguretat davant els/les participants. L’accés al centre  es farà de manera ordenada sempre mantenint  una distància de seguretat de 1,5 m. Igualment, el trànsit pels corredors i accessos s’ha de fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-se ni formar aglomeracions i mantenint sempre la distància de seguretat establida.

4. Si n’hi han músics acompanyants (pianistes, etc...), mantindran les mateixes condicions respecte a distància de seguretat, ús de mascareta obligatòria, etc. que la resta, i preferiblement, en un lloc més allunyant del grup coral.

5. Si es realitzara descans es garantirà la distància social i la resta de normes generals de l’edifici,  de no romandre als corredors ni a la resta dels espais de l’edifici.

6.Cadascú i cadascuna dels/les participants  ocuparan sempre un  mateix lloc que se’ls assignarà el primer dia   a l’espai on es realitze l’activitat.

7.Així mateix, es seguiran en tot moment les indicacions i les normes pròpies establides al centre on es realitze l’activitat respectant-se l’aforament màxim permès.

8. No es permet menjar ni beure a les instal·lacions on es realitze l’activitat del cant coral.
9.Per als assaigs, es recomana la formació de grups reduïts depenent també de les condicions de l’espai on es realitze l’activitat. Si es necessari, es realitzaran per torns o es distribuiran als participants en diferents horaris i/o dies.

3. DISTRIBUCIONS ESPACIALS A L’ACTIVITAT CORAL. EXEMPLES

 

 

 

 


 

4. HIGIENE , DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

 La realització de l’activitat del Club Coral de la Nau Gran, es farà amb el màxim de ventilació natural i mecànica. Les finestres i portes romandran obertes durant la realització de l’activitat el màxim de temps possible.

No es compartiran materials. Les partitures, instruments, faristols, etc... seran d’ús individual i prèviament hauran estat higienitzats convenientment. Es recomana la protecció de les partitures en plàstics per a facilitar la seua desinfecció.

Els espais on es realitze l’activitat hauran estat netejats i desinfectats prèviament, especialment mobiliari, cadires, etc...

5. COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES DE COVID19

Si al llarg del desenvolupament de l’activitat, qualsevol assistent a l’activitat  tinguera símptomes compatibles amb la COVID19, acudiria al responsable que estiga al càrrec de l’activitat, i seguirà les seues instruccions, abandonant el centre el més aviat possible.

6. POSITIU EN COVID19

Si qualsevol participant a l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret d’un cas confirmat en COVID19 després de la realització de l’activitat, haurà d’informar  a la persona responsable de l’activitat .

Més informació en :

http://www.uv.es/infoactiv/activitats/normativaperapublicval.pdf

https://www.uv.es/infoactiv/activitats/placontingenciacovid19.pdf

 

8. DESESTIMENT

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i llevat de les excepcions legalment establertes, la persona usuària té dret a desistir de la inscripció en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense cap penalització des de l’endemà de la confirmació de la inscripció.

Per a exercir el dret de desistiment, la persona interessada ha de notificar la seua decisió de desistir de la seua inscripció a través d’una declaració davant la Fundació General de la Universitat de València, per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es. També pot utilitzar el formulari en línia de desistiment, accedint a l’enllaç següent:

https://forms.gle/aYt6FKF8cAGnFT2N9

 

9. PROCÉS DE BAIXA

Qualsevol usuari o usuària participant de les activitats organitzades per l'Àrea d'Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat de València es compromet en tot cas a respectar les normes establides per l'organització, així com les normes bàsiques de convivència, ètica, respecte i educació. En cas de no observança de l'anterior, l'organització es reserva el dret de suspendre de forma immediata la participació de l'usuari o usuària participant en l'activitat que corresponga. Aquesta mesura implicarà la pèrdua de les quantitats abonades per l'usuari o usuària participant en concepte d'inscripció/matrícula en els serveis que procedisca.

Així mateix, l'organització  es reserva el dret de suspendre la participació de l'usuari/participant en l'activitat que corresponga per altres causes necessàries, que en tot cas seran raonades i comunicades per escrit a l'usuari/participant amb una antelació mínima de 15 dies sense perjudici del dret de l'usuari o usuària participant de formular les al·legacions que considere oportunes en el termini de 5 dies des que reba la comunicació .

10. DRETS D’IMATGE

Durant les activitats del Club Coral de la Nau Gran de la UV es fan fotografies i/o enregistraments de la imatge dels membres inscrits o les membres inscrites, per això, en cas de consentir expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV pot sense límit geogràfic i per temps il·limitat, fer ús, difusió i explotació de les imatges dels o de les cantaires que siguen fotografiats i enregistrats en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i/o multimèdia, incloent la publicació en els espais web o xarxes socials de la Universitat i/o de la FGUV, amb la finalitat de difondre i documentar les activitats del Club Coral de la Nau Gran.

 

11. PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Javier Plaza Penadés (lopd@uv.es)

ENCARREGAT

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FINALITAT

Finalitat 1. Gestió tècnica i producció del Club Coral la Nau Gran de la Universitat de València

Finalitat 2:  Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posarà a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requeriren. Base legal: article 6.1.e) del RGPD: garantia de l’interès públic de control de la pandèmia i el compliment de les obligacions legals imposades

Finalitat 3: Finalitat 2: Captació d´imatges per a difondre els esdeveniments del Club Coral

LEGITIMACIÓ

Finalitat 1. Execució d´un contracte

Finalitat 2:  Base legal: article 6.1.e) del RGPD: garantia de l’interès públic de control de la pandèmia i el compliment de les obligacions legals imposades

Finalitat 3: Consentiment de les persones interessades.

DESTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 • A la directora del Club Coral de la Nau Gran de la UV, Mònica Perales i Massana.
 • A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
 • A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.
 • Les establides per obligació legal

DRETS

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València Assumpte: Club Coral la Nau Gran

POLÍTICA AMPLIADA

Per a més informació sobre la política de privadesa del Club Coral la Nau Gran podeu accedir al següent enllaç