Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

UVdiscapacitat és un servei de la Universitat de València (UV) que naix amb la finalitat de vetlar pel principi d´igualtat d´oportunitats i la no discriminació.

Poden fer ús d’aquest servei, per una banda el col·lectiu d’estudiants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NEAE) derivades d’una condició de discapacitat, que disposen del certificat de discapacitat i/o documentació acreditativa de presentar dites necessitats, i d’altra banda els membres del Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d’Administració i Serveis (PAS) que estiguen en contacte amb l’esmentat col·lectiu d’estudiants.

UVdiscapacitat, amb el programa Atenció al PDI i PAS, ofereix serveis específics al PDI i PAS amb necessitats especials que es deriven de la condició de discapacitat.

Els serveis que ofereix s´agrupen en programes: