Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

El Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) és un centre singular de la Universitat de València constituït per acord entre aquesta Universitat i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana signat el 28 de març de 2006.
El principal objectiu del Centre és que els xiquets i les xiquetes que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los reben, seguint un model que considere els aspectes biopsicosociales, tot allò que des del vessant preventiu i assistencial puga potenciar la seua capacitat de desenvolupament i de benestar, possibilitant de la forma més completa la seua integració en el mitjà familiar, escolar i social, així com la seua autonomia personal. Totes les accions i intervencions que es duen a terme en atenció primerenca han de considerar no sols al menor, sinó també a la família i al seu entorn.

ACTIVITATS 2019

9.1- Activitats. Moviments

Durant l’any 2019, s’ha mantingut la prestació de tots els serveis d’Atenció Primerenca en el CUDAP, treballant a través del Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001:2015) i seguint, a més, amb el protocol d’actuació de Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i les instruccions de l’acció concertada.
A data 31 de desembre de 2019 han sigut atesos 179 xiquets/es i les seues famílies amb una o dues sessions setmanals d’intervenció directa, a més de les sessions específiques que rep la família, les reunions de coordinació amb altres professionals i els diferents tallers de famílies que realitzem. Els motius més comuns contemplats per els/as pediatres en la sol·licitud de derivació al centre durant aquest any han sigut el retard psicomotor i el risc biològic.
Una de les instruccions de l’acció concertada és valorar el servei que oferim. En aquest sentit, s’administra l’enquesta de satisfacció de l’usuari/a (famílies ateses) que té com a objectiu avaluar el grau de satisfacció durant la seua estada en el centre.
En aquest exercici també es va plantejar la necessitat de crear noves maneres d’avaluar, tant el treball intern com el d’agents externs que interaccionen amb nosaltres, per la qual cosa s’han elaborat tres nous qüestionaris a aquest efecte:

 • Qüestionari d’avaluació de proveïdors
 • Qüestionari d’avaluació d’alumnat de pràctiques
 • Qüestionari d’avaluació interna

Així mateix, seguint les normes establides en el Concert i dins d’una dinàmica de comunicació i participació de les persones usuàries en el funcionament del centre, l’Òrgan de Participació s’ha reunit en dues ocasions:

 • 14.01.2019. El consell de Centre.
 • 26.02.2019. L’Assemblea d’usuaris/es

9.2- Atenció directa

L’atenció directa es descompon en diferents programes:

 1. Acolliment: A cada família se’l designa un tutor (el coordinador o la pedagoga), que és la persona encarregada de rebre-la i realitzar aquesta primera entrevista dins del procés d’acolliment. A partir d’aquest moment és la persona que dirigirà tot el procés i acompanyarà a la família durant el temps que romanga en el nostre servei.
 2. Avaluació i diagnòstic: El procés de valoració suposa un estudi global i en profunditat del desenvolupament del xiquet o la xiqueta i la família. Implica l’observació del/la menor, l’administració de diferents tests, escales i proves diagnòstiques, l’elaboració d’un Programa Individual de Treball (PIT) on s’expliquen i decideixen els objectius a treballar i una coordinació de tots els professionals implicats en aquest procés. Es finalitza amb l’entrevista de devolució on s’explica a la família els resultats de les valoracions realitzades, es consensua el PIT, s’entrega l’informe de valoració i es planifiquen les sessions d’intervenció.
 3. Atenció terapèutica al xiquet o la xiqueta: Una acció terapèutica consisteix en una sessió de 60 minuts en la qual el/la terapeuta realitza les activitats programades amb el/la menor en presència del pare i/o la mare. Al seu torn, es divideix en les següents àrees:
 • Fisioteràpia: Sustentat per dos professionals amb titulació específica en Fisioteràpia i Atenció Primerenca.
 • Logopèdia: Està suportat per una única professional amb titulació específica de logopeda.
 • Estimulació sensorial i cognitiva: Engloba totes aquelles activitats que es dirigeixen a millorar el funcionament cognitiu en general (memòria, atenció, ubicació espaciotemporal, simbolització, relació causa-efecte, etcètera). En l’actualitat, aquest programa es duu a terme per tres professionals amb formació base de Magisteri (Educació Especial, i Audició i Llenguatge) i Logopèdia.
 • Atenció terapèutica: Les sessions en el centre són individuals excepte un parell de sessions de grup que es desenvolupen els dimarts a la vesprada i tenen una duració de 60 minuts. En elles es treballen aspectes que, en sessions individuals, no poden ser tractats. Està dirigida a xiquets i xiquetes amb dificultats en la comunicació i el llenguatge. El grup es compon de cinc xiquets i xiquetes i està dirigit per les tècniques.
 • Orientació a la família: Es desglossa en accions d’acolliment (les realitzades en el moment d’entrada del xiquet o la xiqueta en el CUDAP); accions puntuals (cada vegada que les famílies les requereixen i poden tindre diferents objectius: disminuir l’ansietat, planificació, la modificació o adaptació de l’entorn, millorar les competències dels pares i les mares en el tractament del xiquet o la xiqueta); i escola de pares i mares (són reunions formals amb pares i/o mares de xiquets i xiquetes que presenten una mateixa problemàtica i que persegueixen optimitzar esforços i aprofitar l’experiència i la interacció que es produeix entre iguals).