Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Condicions legals dels serveis oferits per UVocupació per als usuaris/es (estudiants/es i titulats/es)

 

1. Informació general

 

En compliment del que estableix l´article 10 de la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d´ara endavant, LSSI), s´ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web UVocupació, servei de la Universitat de València que té com a objectiu ajudar en la inserció laboral a tots/es els/les estudiants i titulats/des de la UV (d´ara en davant, la pàgina web UVocupació).

La Fundació General de la Universitat de València (d´ara endavant FGUV) és un mitjà propi personificat de la Universitat de València que té encarregada la gestió del servei UVocupació, així com els serveis oferits en la seua pàgina web.

Denominació: Fundació General de la Universitat de València.
Domicili: Carrer d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
NIF: G- 46980207
Correu electrònic: fguv@uv.es
Telèfon: 963 531 063
Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número V-79.

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) a través del servei UVocupació posa a la disposició dels/les usuaris/es una sèrie de serveis relacionats amb la intermediació, la inserció laboral, l´assessorament professional i la cerca d´ocupació, en la seua condició d´Agència de Col·locació, autoritzada pel SERVEF amb el núm. 1000000066.

2. Objecte i àmbit d´aplicació

 

Aquestes condicions legals regeixen l´accés i la utilització, per part dels/les usuaris/es, de la pàgina web de UVocupació. Per mitjà de l´acceptació d’aquestes Condicions legals, l´usuari/a manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn el que ací s’exposa.
 • Que és una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Que assumeix totes les obligacions que s’hi estableixen.

La utilització de la pàgina web UVocupació, i el registre que conté, atribueix la condició d´usuari/a de la pàgina web i implica l´acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions legals, i que estan disponibles per als/les usuaris/es en cada moment en què accedeixen a la pàgina web UVocupacio.

La FGUV, per mitjà de la pàgina web UVocupacio, es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes Condicions legals i, en general, de tots aquells elements que integren el seu disseny i configuració, mitjançant comunicació als usuaris registrats.

La FGUV podrà canviar els termes i les condicions actuals en qualsevol moment obligant-se a informar als usuaris/es sobre aquests canvis a través de l´enviament d´un correu electrònic, i a publicar  les noves Condicions legals  en aquest mateix espai.

Es considera com a llengua oficial d´aquestes Condicions legals tant la versió en castellà com en valencià.

3. Condicions de registre

 

3.1 Registre

Per a accedir a la pàgina web UVocupació no cal que l’usuari/a s’hi registre.

No obstant això, és necessari el registre previ de l´usuari/a i l’acceptació prèvia d’aquestes Condicions legals per rebre els serveis oferts per UVocupació.

L'usuari/a pot accedir a l´apartat "Accés estudiants/titulats" amb NIF  i contrasenya de la Universitat de València i si l´usuari/a no està registrat/da, cal seguir el procediment de registre establert.

Tots els/les estudiants/es i titulats/des que estan cursant o hagen cursat estudis de llicenciatura, diplomatura, grau, postgrau o doctorat en la Universitat de València posseeixen usuari i contrasenya. Aquesta identificació està disponible per als membres d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València (AlumniUV).

En el cas que un usuari/a no recorde les claus de la Universitat de València, podrà posar-se en contacte amb el Servei d´Informàtica, que gestiona els comptes de correu.

En el cas que un usuari/a no posseïsca aquestes claus, Uvocupació li oferirà l´opció de registrar-se a les seues oficines, mitjançant  la presentació d´un document d´identificació personal (DNI,NIE, passaport, permís de conduir) i una fotocòpia del títol universitari que posseïsca.

Així mateix si l´usuari/a no pot desplaçar-se a les oficines del servei UVocupació i no disposa de les claus de la Universitat de València, des de el servei UVocupació li podran donar d´alta, sempre que envie per e-mail la informació que li sol·liciten.

Les presents condicions legals estan vinculades a les condicions d´ús i contractació de la pàgina web de la FGUV, entitat que gestiona entre altres, el servei UVocupació.

El registre de l´usuari/a en UVocupació implica l´acceptació d´ambdues condicions legals.

3.2. Comunicació d´Insercions Laborals 

L´usuari/a es compromet a comunicar a UVocupació al més prompte possible, la seua inserció en el mercat laboral si ha vist l´oferta a través del servei UVocupació. Per a açò enviarà un e-mail a uvempleo@uv.es comunicant la seua inserció. Aquesta informació és necessària perquè UVocupació puga fer un efectiu seguiment i avaluació de les insercions realitzades amb motiu de la seua activitat com a Agència de Col·locació.

3.3. Exempció de responsabilitats

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) a través del servei UVocupació, com a intermediari entre els qui ofereixen i els qui cerquen ocupació, no es fa responsable de l´exactitud i veracitat de la informació continguda en les ofertes publicades en l´àrea d´ocupació.

Els tècnics de l´àrea d´ocupació del servei UVocupació no poden controlar totes les ofertes publicades, de manera que no poden assumir la responsabilitat sobre els seus continguts. Tanmateix, periòdicament es realitzen enquestes de satisfacció amb el servei als/les usuaris/es de l´àrea d´ocupació amb la finalitat d´obtenir informació per a millorar el servei.

3.4. Política de recepció d'ofertas

Les ofertes que els/les usuaris/es del serveis de UVocupació reben estaran dins de les següents categories:

1. Ofertes d'ocupació qualificades

Són aquelles relacionades directa o indirectament amb les titulacions acadèmiques (en curs o ja finalitzades).

Dins d'aquesta categoria, les ofertes poden ser:

 • Ofertes d'ús d'investigació, relacionades amb la investigació, la innovació i el desenvolupament.
 • Ofertes d'ocupació públiques, que són ofertes d'ocupació per a treballar en les diferents administracions públiques.
 • Ofertes d'ocupació privades, que són ofertes d'ocupació per a treballar en empreses i entitats privades.

2. Beques, Formació i Voluntariat.

En aquesta categoria s'inclouen tot tipus de beques, informació de cursos, tallers i jornades relacionats amb l'ocupació i el mercat de treball sempre que siguen esdeveniments gratuïts i oportunitats de Voluntariat.

3. Ofertes d'Autoocupació.

Les ofertes en el Panell d'Ofertes d'Ocupació de l'àrea d'ocupació/Borsa de Treball que requerisquen donar-se d'alta en el règim d'autònoms així com els projectes actius de la plataforma de Micromecenatge Uniempren que es troben en les categories de socis, col·laboradors. Més informació

4. Ofertes d'ocupació no qualificades

Són ofertes que poden resultar interessants per a compaginar-les amb els estudis o altres activitats. Són aquelles per a les quals no es requereix estar en possessió d´una titulació universitària.

5. Requisits de la informació publicada

La Informació que es vulga publicar en UVocupació haurà de reunir una sèrie de requisits de qualitat. No s´activaran i per tant no es rebran ofertes o informació que:

 • Requeriscan qualsevol tipus d´inversió per part del candidat, a excepció de les ofertes d´autoocupació i els projectes de la plataforma de Crowdfunding Uniempren que es troben en les categories de socis, col·laboradors  i voluntariati de les ofertes d´autoocupació que sí que s´activaran i publicaran.
 • Procedisquen d´empreses de tipus piramidal.
 • Tinguen a veure amb la indústria de l´entreteniment per a adults.
 • No establisquen de manera clara quin és el treball a exercir.
 • Requeriscan un posterior contacte per part dels candidats per a recaptar més informació, mitjançant telèfons de tarificació addicional (803, 806 i 807) o serveis de SMS Premium.
 • Sigan discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • No guarden cap relació amb les titulacions acadèmiques (exemple: peó, mosso de magatzem, personal de neteja).

4. Condicions en relació amb el vídeo CV

 

UVocupació posa a la disposició de l´usuari/a la possibilitat d´incloure, en les dades curriculars un vídeo relacionat amb la cerca d´ocupació (vídeo CV).

Per a utilitzar aquest servei l´usuari/a acceptarà les condiciones generals i especials que s´exposen a continuació:

4.1. Restriccions quant a la forma i el contingut del vídeo CV

Per a l´acceptació del vídeo CV en el currículum personal de l´usuari/a, aquest/a ha de complir amb els següents requisits:

 • La durada del vídeo CV no ha de ser superior a tres minuts.
 • La capacitat del vídeo CV no ha d´excedir dels 50 megaoctets.
 • El format del vídeo CV ha de tenir una resolució de 320 x 240 píxels.

Queda prohibit incorporar al vídeo CV:

 • La imatge de terceres persones.
 • Continguts que puguen vulnerar drets de tercers.
 • Continguts que no tinguen relació amb la inserció laboral i l’assessorament laboral.

UVocupació es reserva el dret a no donar d´alta un vídeo CV o donar-lo de baixa per no complir les clàusules establertes en aquestes condicions

4.2. Dret a la pròpia imatge

L'usuari/a, titular del dret a la pròpia imatge del contingut del vídeo CV, en el moment d’inscriure’s en una oferta determinada, cedeix el dret d´ús i difusió de les imatges incloses en el vídeo CV amb la finalitat de cerca d´ocupació.

A partir d’aquesta inscripció, i per a l´adequada gestió de l´oferta, el vídeo CV pot ser vist per l´empresa usuària de UVocupació que haja publicat una oferta. El vídeo CV no pot ser vist per cap altre tercer sense el consentiment previ de l´usuari/a.

El consentiment pot ser revocat per l´usuari/a en qualsevol moment, bé retirant la inscripció en l´oferta, bé retirant el vídeo CV del currículum.

4.3. Protecció de dades de caràcter personal en el Vídeo CV

La imatge i la veu, com a part del contingut del vídeo CV, són considerats dades de caràcter personal, a les quals serà aplicable la normativa de protecció de dades.

Les dades incloses en el vídeo CV seran incorporades als sistemes d´informació de la Universitat de València amb la finalitat única i exclusiva de prestar els serveis d´inserció professional i assessorament laboral, i la tramitació de currículums i ofertes d´ocupació.

El vídeo CV únicament serà comunicat a tercers en el cas que aquests (entitats que ofereixen ocupació) hagen tramitat alguna oferta de treball a través del servei UVocupació i l´usuari/a s´hi haja inscrit. Fora d´aquests supòsits les dades no seran comunicades.

El tractament dels vídeo CV garantirà el compliment de les obligacions impostes pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica /2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Per a més informació, consulte la política de privadesa del servei UVocupació.