Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

 

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Li informem que les dades personals que ens faciliteu, s´incorporaran als sistemes d´informació de la Fundació General de la Universitat de València, titular del CUDAP.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

NIF: G-46980207
Domicili social: c/ Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el núm. 79-V
Correu electrònic: protdadesfguv@uv.es
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

 • FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

​Finalitat 1: Asistencial: gestió del centre i el desenvolupament i seguiment del tractament d´atenció primerenca

Finalitat 2: Investigació: Una altra finalitat del CUDAP és el desenvolupament d´activitats encaminades a la recerca científica. Les dades personals de la persona usuària seran tractats per a la realització de projectes de recerca de la Universitat de València en els termes establerts en cada projecte de recerca. En tot cas, els pares/les mares/els tutors o les tutores seran informats de l´objecte del projecte de recerca.

Finalitat 3 Docent: Una altra finalitat del CUDAP és el desenvolupament d´activitats docents. Les dades personals de les persones usuàries es tractaran amb finalitats docents en cursos i/o conferències que organitze o en què participe el CUDAP.

Finalitat 4: en el actual context de pandèmia ocasiada pel COVID 19:  Protegir la salut i la vida de les persones, Frenar l'expansió de la pandèmia, Compliment d'una obligació legal (article 6.1 c) del RGPD)

 • LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Per a la finalitat 1, 2 i 3: La causa legitimadora del tractament és la relació contractual mitjançant un contracte.

Per a la finalitat 4: La causa legitimadora del tractament és el compliment d'una obligació legal (article 6.1 c) del RGPD). Aquesta obligació legal la trobem en diverses normes:

 •  Estatut dels Treballadors (article 5)

 • Llei 21/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (article 14.2 )

 • Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2

 • Directrius adoptades pel servei de PRL per habilitació legal i delegació de funcions preventives

 • Resolucions i altres directrius que establisca la Conselleria i/o Ministeri de Sanitat en matèria de control de la pandèmia.

 • GARANTIA DELS DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals, tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l´accés a les seues dades personals, i a la seua rectificació o supressió, o a la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un escrit dirigit a la Fundació General de la Universitat de València, carrer d’Amadeu de Savoia 4, 46010 València, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des d’un compte de registre que conste en la nostra base de dades.

 • COMUNICACIONS DE LES DADES PERSONALES

Per a la finalitat 1, 2 i 3: es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 1. Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives: per a la comunicació de les persones beneficiàries dels tractaments, amb la finalitat d´obtenir-ne finançament i control.
 2. Conselleria d´Educació - Servei Pedagògic Escolar (SPE), si s’escau, per a l´avaluació de l´informe psicopedagògic.
 3. Personal sanitari públic/privat per a coordinar el tractament medicoeducatiu.
 4. Col·legis, escoles infantils i gabinets privats, si s’escau, per a coordinar el tractament en aquests centres

Per a la finalitat 4 es preveuen les següents comunicacions de dades: les exigides legalment per les autoritats competents.

 • CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

El procediment de conservació de les dades dels usuaris del CUDAP des de la data de baixa en el Centre, és mantindre actius les dades personals durant 3 anys davant la possible reincorporació de l'usuari.

En els supòsits d'autorització amb finalitats d'investigació i/o docents, les dades personals es tractaran mentre estiga vigent aquesta finalitat investigadora i docent del CUDAP.

Finalitzat el termini de conservació, d'acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d'aquestes.

 • DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL 

La autoridad de control competente para la tutela de derechos en relación a los tratamientos es la Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6 (28001) Madrid y página web: www.agpd.es

 • COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les dades podran ser tractats per a realitzar enviaments o comunicacions d'informació del centre.

 • DRETS D´IMATGE
 • Finalitats assistencials

Atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge i la normativa de protecció de dades, se sol·licita el consentiment exprés als pares o representants legals per a poder prendre i utilitzar, amb caràcter exclusivament per a la prestació de serveis, les imatges en les quals els menors apareixen individualment, en grup o amb els seus pares i/o tutors.

Les imatges s'utilitzaran amb l'objectiu únic d'una anàlisi exhaustiva de l'avaluació i intervenció. Aquestes imatges/vídeos són exclusivament per a ús dels professionals del CUDAP i les famílies.

 • Finalitats d'investigació

Una altra finalitat del CUDAP és el desenvolupament d'activitats encaminades a la investigació científica. Per a això, es requereix la presa d'imatges del beneficiari en els tractaments prestats pel centre a través de fotografies i vídeos d'aquest, així com la difusió d'aquestes mitjançant treballs de recerca.

 • Finalitats docents

Una altra finalitat del CUDAP és el desenvolupament d'activitats docents. Per a això, es requereix la presa d'imatges del beneficiari en els tractaments prestats pel centre a través de fotografies i vídeos del mateix per a la seua difusió amb finalitats docents en cursos i/o conferències que organitze o participe el CUDAP.

En tot cas, el CUDAP es compromet al fet que la utilització de les imatges captades en cap cas supose un menyscapte en l'honra, reputació i interessos del menor, respectant, en tot moment, la Llei de Protecció Jurídica del Menor i altra legislació aplicable.