Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Responsables del tractament de les dades personals de les persones usuàries dels serveis i activitats de la Universitat de València.

Universitat de València- Estudi General

Edifici del Rectorat

Av. de Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF: Q-4618001D

Delegat de Protecció de Dades: professor doctor Javier Plaza Penadés

a/e: lopd@uv.es

Encarregat del tractament de les dades personals de les persones usuàries dels serveis i activitats de la Universitat de València: 

Fundació General de la Universitat de València (FGUV): en virtut de ´encàrrec realitat al seu favor per la UV.

Les dades de la FGUV són les següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4

46010 València

NIF: G- 46980207

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés

a/e: fguv@uv.es

Finalitat i base legal del tractament:

Finalitat: Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posa a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requereixen. Base legal: Article 6.1.e) del RGPD: garantia de l'interès públic de control de la pandèmia i el compliment de les obligacions legals imposades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i per la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19.

Col.lectius afectats: Persones usuàries dels serveis i activitats de la UV.

Tipus de dades personals: nom, cognoms, NIF, correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades que resulten imprescindibles en relació amb la pandèmia.

Comunicació de los datos personales: Es preveuen les comunicacions de les dades personals que per obligació legal així corresponguen, com és la cessió a les autoritats sanitàries si aquestes així ho requereixen.

Conservació de dades personals: Les dades es conservaran pel temps legalment establit per a la finalitat perseguida i una  vegada  oficialment  conclosa  la pandèmia, pel temps  necessari  per a cobrir possibles responsabilitats derivades del tractament o comunicació de les dades personals.

Garantia de drets: 

Els/les usuaris/as que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l'accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si s'escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

Fundació General de la Universitat de València

c/ Amadeu de Savoia, 4 (46010) València

Assumpte: Gestió Protocol Covid i el nom de l´activitat 

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control: L'autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es