Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

L’Àrea de Conservació de Patrimoni Cultural de la Universitat va dur a terme, l’any 2019, diverses tasques relatives a la gestió, l’estudi, la conservació, l’assessorament i la difusió de les peces que conformen el patrimoni cultural universitari. En el desenvolupament d’aquestes tasques han tingut un destacat protagonisme diferents aplicacions i ferramentes informàtiques, continuant la línia dels treballs i projectes duts a terme l’any 2018.

ACTIVITATS 2019

11.1.- Catalogació

S’ha avançat molt amb la plataforma Omeka, eina per a la gestió integral de les col·leccions patrimonials. Per això ha sigut necessari continuar amb els estudis i les catalogacions d’un gran nombre de les peces, que integren les diverses col·leccions de la Universitat de
València. Destaquen l’adaptació dels arxius als formats més apropiats, per a carregar-los en la esmentada plataforma. Tenint aquests formats estàndards internacionals a fi d’ augmentar la seua difusió i visibilitat. Així doncs, s’han dut a terme, o s’han revisat les ja existents, fitxes catalogràfiques de 1514 peces corresponents a la col·lecció de fotografia històrica. No obstant, aquesta és una feina continua que requereix d’un manteniment i actualització constant.

11.2.- Prèstecs i cessions

Respecte al préstec d’obres, atenent les sol·licituds d’altres institucions, s’ha realitzat la cessió de 27 plaques solars per a la seua exhibició en un congrés científic organitzat per l’Aula del Cel de la UV, s’han finalitzat tots els tràmits per a la cessió del retrat del rector Vicent Blasco (UV000129) i s’ha fet de correu per a l’exposició Floridablanca, La sombra del rey, a la Sala de Columnas del Palacio Almudí de Múrcia, programada del 29 de gener al 28 d’ abril de 2019. Més tard, s’ha recepcionat la devolució de la mateixa, comprovant el seu correcte estat de conservació. A més a més, s’ha atès la sol·licitud del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MUVIM), i s’han dut a terme tots els tràmits burocràtics pertinents per a realitzar el préstec, aixina com l’emmarcat de l´Orla de Medicina de la promoció
1922-1923 (UV004413), per a l’exposició Dubón, Un artista republicà, del 17 de abril al 1 de setembre de 2019. S’ha verificat el bon estat de conservació de l’obra després del seu ús expositiu i s’ha donat lliurament de l’oportuna acta de recepció.
Per últim, en alló relatiu a la cessió d’obres integrants del Patrimoni Cultural Universitari, s’ha constatat el bon estat de les imatges del fotògraf Humberto Rivas prestades a la Fundación Mapfre (UV409, UV410, UV411 i UV412), desprès del préstec realitzat a la esmentada fundació amb motiu de l’exposició Humberto Rivas, El creador de imágenes, realitzada a Madrid entre el 21 de setembre de 2018 i el 5 d’ abril de 2019 i s’han dut a terme els oportuns tràmits burocràtics.

11.3.- Publicacions

S’ha realitzat la coordinació i revisió dels llibres de La taula de la Mare de Dèu de la Sapiència de la Universitat de València (Daniel Benito Goerlich i Adrià Besó Ros, eds. 2019) i el llibre Colecciones del Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia (Anna García-Forner, eds. 2019).

11.4.- Gestió i assessorament

S’ha col·laborat amb assiduïtat amb altres facultats, departaments i serveis de la Universitat de València, ja siga per atendre consultes, com les fetes per la Facultat de Dret en relació a un fons bibliogràfic antic de 92 exemplars, per la unitat tècnica en relació a les obres del Paranimf, pel Departament de Robòtica de la Universitat de València en relació a l’elaboració d’un audiovisual de la història de l’edifici, per al qual s’han enviat 49 imatges, 40 fotografies enviades a l’Universitat Jaume I de Castelló, 508 imatges de plaques solars enviades a l ’Aula de Cel del Observatori Astronòmic de la Universitat de València, a més d’atendre les consultes d’altres departaments respecte l’ús d’imatges que formen part de les col·leccions patrimonials de la UV.
D’altra banda, degut a les obres de climatització que es realitzaran al Paranimf, s’han contractat els treballs de trasllat de la sèrie de retrats a un contenidor construït ex profeso, i encarregat per l’Àrea de Patrimoni Cultural, a fi de un correcte trasllat i emmagatzematge de les dites obres.
Així mateix, s’han adquirit diferents obres per a augmentar la col·lecció de fotografia històrica. Concretament una orla acadèmica referent a la promoció de la Facultat de Medicina de l’ any 1881-1882.
S’ha continuat amb l’elaboració i realització dels diferents tràmits administratius conduents a la obtenció de la declaració de Museu per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en relació al projecte expositiu de la Sala de Bigues.
Davant la necessitat d’establir un protocol de conservació preventiva, en els diferents espais del Centre Cultural La Nau que alberguen elements patrimonials, s’ha dut a terme un control exhaustiu dels factors ambientals i s’han redactat els oportuns informes i recomanacions d’ús dels espais patrimonials.

11.5.- Difusió

En allò relacionat amb la difusió del Patrimoni Cultural Universitari, s’ha continuat desenvolupant els perfils de l’ Àrea en diferents xarxes socials. Destacant les més de 10.000 visites que algunes de les publicacions de la pàgina ‘Patrimoni Cultural UV’ ha tingut en la xarxa social Facebook. Per a la qual, s’ha establert una estratègia de publicacions encaminada a millorar la difusió, no només del Patrimoni Cultural Universitari, sinó també de les activitats de l’ Àrea.
En relació a la plataforma digital Omeka, es va presentar la iniciativa públicament, que va tindre repercussió als mitjans de comunicació. Per últim, en relació amb aquesta tasca, nomenar que un bon exemple de la importància i bon desenvolupament d’aquest treball es el fet que diferents universitats de la Comunitat Valenciana, com la Universitat d’Alacant i la Universitat Politècnica de València, s’han interessat en el mateix.
Endemés, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni els dies 18 i 19 de octubre de 2019, es van organitzar visites guiades a La Nau, tot incloent en l’itinerari espais que habitualment no estan oberts al públic. Les dinàmiques d´aquestes visites es van desenvolupar en torn a fonts i textos antics de viatgers que van visitar l’edifici al segle XIX. Fet que permet a l’usuari conèixer no només el Patrimoni, sinó també la seua vida al llarg dels segles a través de les opinions de viatgers del passat. I ho fa a més a més, sota el paraigües d’unes jornades promogudes per la Unió Europea, que tenen lloc de llarg a llarg de tot el continent, i que contribueixen a difondre el ric Patrimoni Cultural de la Universitat de València.
Aquestes visites van tindre un èxit clar, la qual cosa va propiciar augmentar el nombre de places que inicialment estava previst. Tenint com a referent la bona acollida d’aquestes visites obertes al públic en general, amb motiu de les festes nadalenques, es van organitzar juntament amb l’Àrea de Voluntariat Cultural, visites guiades a l’edifici i obertes al públic en general. Tenint, de nou, una resposta tant satisfactòria per part dels usuaris, que es va decidir doblar el nombre de places oferides.
S’ha elaborat una guia per a facilitar la visita al Centre Cultural La Nau. En aquesta, s’expliquen els espais patrimonials més rellevants de l’edifici.