General FoundationMusical Activities DepartmentUniversity of Valencia Logo del portal

Curso de repertorio y técnica de interpretación al piano III

  • October 4th, 2014
Piano

4 crèdits de lliure opció

- Professorat: Antonio Galera López

- Dates: del 4 d’octubre 2014 al  30 de gener 2015

- Durada: 40 hores

Els alumnes es dividiran en dos grups amb l’horari lectiu següent:

     ·  Grup de matí: de 10 a 15 h

     ·  Grup de vesprada: de 16 a 21 h

 Sessions

            Dissabte 4 d’octubre

            Dissabte 18 d’octubre

            Dissabte 15 de novembre

            Dissabte 22 de novembre

            Dissabte 13 de desembre

            Dissabte 20 de desembre

            Dissabte 10 de gener

            Dissabte 24 de gener

- Lloc: Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau, c/ de la Universitat, 2, València.

- Audició de final de curs amb la participació de tots els alumnes: divendres 30 de gener, a les 19 h, a la Sala Charles Darwin del campus de Burjassot.

- Nombre d’alumnes

     ·  Alumnes actius: mínim 8 / màxim 12

     ·  Alumnes oients: màxim 20

- Requisits

80% d’assistència

Requisits formatius:

Alumnes actius: últims cursos d’ensenyaments professionals, grau superior, postgraduats o titulació equivalent. De manera excepcional, s’hi poden acceptar alumnes que no compleixen aquestes característiques, després d’una prova d’audició per part del professor.

Alumnes oients: grau elemental, pianistes amateurs.

 

Programa del curs

 

Objectius

Els alumnes han de fer una audició el dia 4 d’octubre. En aquesta es consensuarà el repertori per treballar amb el professor i els objectius individuals de cada participant actiu per al curs, encaminats fonamentalment a la defensa satisfactòria del repertori triat.

Es desenvoluparà un pla de treball amb els mètodes d’estudi adequats per a cada alumne. Els alumnes treballaran el repertori propi, però també coneixeran el repertori dels companys. Es potenciarà de forma col·lectiva l’escolta del repertori, amb l’objectiu de desenvolupar la cultura musical i general dels alumnes. Es fomentarà la participació activa de tots els alumnes per resoldre les dificultats individuals de les seues interpretacions. Es buscarà sempre el treball en grup com a eina indispensable per a la resolució dels problemes individuals que afronta el jove intèrpret.

La preparació per a una presentació pública és l’objectiu principal dels alumnes del curs, que faran un concert públic el dia 30 de gener.

 

Continguts

-       Anàlisi pianística del repertori presentat pels alumnes del curs.

-       Cultura musical: anàlisi del gran repertori per a piano sol, orquestra i música de cambra. Marc cultural general, integració amb la resta de les arts del repertori musical occidental.

-       La fidelitat a la partitura: edició, estil, signes musicals, pedalització.

-       Desenvolupament d’una tècnica conscient. La digitació.

-       Desenvolupament d’un mètode d’estudi productiu. La memorització.

-       L’ actuació en públic.

 

Metodologia

Els alumnes han de presentar una proposta de programa adequada al seu nivell pianístic que ha d’incloure obres d’almenys dos estils diferents i un estudi. Aquest programa s’ha de consensuar amb el professor del curs després de l’audició inicial del dia 4 d’octubre. Per a l’audició inicial, els alumnes han d’interpretar una obra d’estil lliure. Les classes són públiques i s’hi fomenta en tot moment la participació activa de la resta dels alumnes.

El curs d’Interpretació Pianística presenta una dualitat característica d’aquest tipus de cursos: cal combinar el treball individual de l’alumne amb l’escolta activa en grup, fonamental per al seu desenvolupament. El professor té en compte en tot moment aquesta dualitat per desenvolupar un discurs formatiu interessant per a tots els alumnes del curs, actius i oients.

La flexibilitat, tant en les classes com en els consells pianístics, és una condició necessària per al bon aprofitament dels cursos per part dels alumnes. En una mateixa classe es troben alumnes de nivells diversos i amb objectius professionals i formatius diferents. El professor busca sempre aquesta flexibilitat, de manera que els consells individuals siguen intel·ligibles i aprofitables per a tots els alumnes. També es busca treballar la solidaritat entre els alumnes i el estudi en grup, formant xarxes de treball entre ells que els afavorisquen el desenvolupament artístic.

 

Distribució de les sessions

Els alumnes han de passar un mínim de 45 minuts de classe al piano per sessió, en cadascuna de les vuit sessions. Es treballa el repertori de forma progressiva, ajudant a la seua lectura i interpretació correcta al llarg dels quatre mesos de durada del curs. El dia 30 de gener, els alumnes fan un concert públic en què han d’aplicar tots els coneixements assolits al llarg del curs.

 

Preus de matriculació

Alumnes actius

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu

d’Amics i Antics Alumnes de la UVEG ____________________ 370,00 €

Públic en general _____________________________________  460,00 €

Alumnes oients

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu

d’Amics i Antics Alumnes de la UVEG _____________________ 60,00 €

Públic en general _______________________________________ 72,00 €