University of Valencia logo Logo General Foundation Logo del portal

Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

El Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) és un centre singular de la Universitat de València constituït per acord entre aquesta Universitat i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana el 28 de març de 2006.

El principal objectiu del Centre és que els xiquets i les xiquetes que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los reben, seguint un model que considere els aspectes biopsicosocials, tot allò que des del vessant preventiu i assistencial puga potenciar la seua capacitat de desenvolupament i de benestar, possibilitant de la manera més completa la seua integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seua autonomia personal. Totes les accions i intervencions que es duen a terme en atenció primerenca han de considerar no sols el menor, sinó també la família i el seu entorn.

Activitats

 

Moviments

Durant l´any 2015 s´ha mantingut la prestació de tots els serveis d´Atenció Primerenca al CUDAP. S´ha actualitzat i millorat el Sistema de Gestió (SISGAT) amb noves funcionalitats que ajuden en la gestió de totes les intervencions i accions que es desenvolupen al Centre.

Així mateix, s´ha continuat treballant a través del Sistema de Gestió de Qualitat (ISO 9001-2008), el principal objectiu del qual és incrementar la satisfacció de les famílies ateses a través de processos de millora contínua.

Amb data 31 de desembre de 2015, havien estat atesos 128 xiquets i les seues famílies, la mitjana de sessions d´intervenció directa amb els xiquets i les xiquetes ha estat de dos per setmana, a banda de les sessions específiques que rep la família. La llista d´espera ha oscil·lat al voltant de les 20 famílies durant tot l´any. 

Les dificultats més nombroses per les que els xiquets acudeixen al Centre són les de retard psicomotor i problemes en l´adquisició del llenguatge; i el motiu de baixa més habitual és el compliment dels quatre anys.

Atenció directa

L´atenció directa es descompon en diferents programes:

 1. Acollida: A cada família se li designa un tutor (el coordinador o el psicopedagog), que és la persona encarregada de rebre-la i realitzar aquesta primera entrevista dins del procés d ́acollida, i a partir d ́aquest moment és qui dirigirà tot el procés i acompanyarà la família en tot moment.
 2. Avaluació i diagnòstic: El procés de valoració suposa un estudi global i en profunditat del desenvolupament del xiquet o la xiqueta i la família. Implica l´observació del menor, l ́administració de diferents tests, escales i proves diagnòstiques, l ́elaboració d ́un Programa Individual de Treball (PIT) on s´expliquen els objectius a treballar i una coordinació de tots els professionals implicats en aquest procés. El procés finalitza amb l ́entrevista de devolució amb la família per a explicar-li les valoracions realitzades i els resultats, consensuar el PIT, lliurar-li l´informe de valoració i planificar les sessions d´intervenció.
 3. Atenció terapèutica al xiquet o la xiqueta: Una acció terapèutica és una sessió de 45 minuts en què el terapeuta realitza les activitats programades amb el menor en presència o no del pare i/o la mare, segons els casos. Al seu torn es divideix en les següents àrees: 
  1. Fisioteràpia: Sustentat per dos professionals amb titulació específica en Fisioteràpia i Atenció Primerenca.
  2. Logopèdia: Està suportat per un únic professional amb titulació específica de logopeda.
  3. Estimulació sensorial i cognitiva: Engloba totes aquelles activitats que es dirigeixen a millorar el funcionament cognitiu en general (memòria, atenció, ubicació espaitemporal, simbolització, relació causa-efecte, etcètera). En l´actualitat, aquest programa es du a terme per tres professionals amb formació base de Magisteri (Educació Especial, i Audició i Llenguatge) i Logopèdia. 
  4. Atenció terapèutica: Les sessions de grup es desenvolupen els dimarts i els dijous a la vesprada i tenen una duració d ́una hora i quinze minuts. En elles es treballen aspectes que en sessions individuals no poden ser tractats. Està dirigida a xiquets i xiquetes amb dificultats en la comunicació i el llenguatge. El grup es compon de cinc xiquets i xiquetes, i està dirigit per terapeutes.
  5. Orientació a la família: Es desglossa en accions d ́acollida (les realitzades en el moment d ́entrada del xiquet o la xiqueta en el CUDAP); accions puntuals (cada vegada que les famílies les requereixen i poden tindre diferents objectius: disminuir l´ansietat, planificació, la modificació o adaptació de l´entorn, millorar les competències dels pares i les mares en el tractament del xiquet o la xiqueta); i escola de pares i mares (són reunions formals amb pares i/o mares de xiquets i xiquetes que presenten una mateixa problemàtica i que persegueixen optimitzar esforços i aprofitar l ́experiència i interacció que es produeix entre iguals).