University of Valencia logo Logo del portal

  • Memòria d'Activitats 2018

1. Deure d’informació

 

El responsable del tractament de les dades tractades en l´aplicació de cursos FGUV és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en els cursos de la FGUV: gestió econòmica-administrativa, emissió de certificats.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec que li va fer la UV per a la gestió de cursos de diferents serveis i programes.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es 

2. Aplicació informàtica de cursos

 

La inscripció de l´usuari en l´aplicació de cursos de la FGUV li permet disposar d´un àrea privada en la qual podrà consultar i editar les seues dades personals mitjançant l´accés amb nom d´usuari i contrasenya.

3. Garantia dels drets dels interessats

 

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València
Professor Doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es
Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València

4. Destinataris de les dades

 

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

  • A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  • Als professors dels cursos

5. Conservació de les dades

 

Les dades personals facilitades es conservaran durant un període d´1 any.

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

6. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

 

L´autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l´Agència Espanyola de Protecció de Dades Calle Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.agdp.es

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy