Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

Àrea de prevenció de riscos laborals

L'Àrea de Prevenció compta amb les quatre unitats especificades en el reglament de l'àrea de prevenció:

 • Salut laboral.
 • Seguretat en el treball.
 • Higiene industrial.
 • Ergonomia i psicosociologia aplicada.

Totes les unitats es coordinaran per:

 • Avaluar i controlar els factors que puguen constituir un risc per a la salut i la seguretat
 • Promocionar la prevenció: formació, informació i assessorament a la comunitat universitària en matèria de prevenció.

Activitats de les especialitats de Prevenció

a) Medicina del treball

 • Campanyes de promoció de la salut
 • Exàmens de salut
 • Activitats assistencials a través dels gabinets de salut
 • Atenció d’accidents de treball
 • Dotació de farmacioles

b) Seguretat en el treball

 • Plans d’emergència dels edificis de la Universitat de València.
 • Incendis i extinció d’incendis.
 • Senyalització dels edificis.
 • Seguretat als laboratoris i instal·lacions.
 • Riscs relacionats amb l’electricitat.
 • Mesures de protecció i de prevenció.
 • Investigació d’accidents i proposta de mesures correctores.

c) Higiene industrial

 • Control de tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització.
 • Avaluació de l’exposició d’agents químics. Toxicologia laboral.
 • Contaminació acústica i vibracions.
 • Radiacions ionitzants i no ionitzants.
 • Ventilació adequada a les instal·lacions.
 • Agents biològics: malalties professionals produïdes per agents vius.

d) Ergonomia i psicologia aplicada

 • Condicions ambientals de treball:  soroll, il·luminació, comfort tèrmic, pol·lució, etc.
 • Concepció i disseny dels llocs de treball:  equipament i mobiliari, espai, postures, etc.
 • Càrregues físiques i mentals de treball:  entorn social i factors personals.