University of Valencia logo Logo Innocampus Logo del portal

Premi InnoCampus Explora a la multidisciplinarietat en el TFG

NOVETATS

14/10/2021: Llista Provisional d'Admesos i No Admesos del Premi InnoCampus Explora a la Multidisciplinarietat en el TFG

A partir de la data de publicació (14/10/2021) les candidatures no admeses tenen 10 dies hàbils des de la publicació d'aquesta llista perquè s'esmene la falta o s'aporte la documentació preceptiva. En cas de no esmenar les omissions o errors en la sol·licitud i en la presentació de documentació en el termini establit, s'entendrà que els interessats desisteixen de la seua sol·licitud.

Una vegada finalitzat el termini d'esmena es publicarà la llista definitiva d'admesos.

 

CONVOCATORIA

El grup Innocampus Explora, xarxa col·laborativa d’activitats multidisciplinars del Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València convoca el Premi INNOCAMPUS EXPLORA a la multidisciplinarietat en el Treball Final de Grau. 

Descarrega't les Bases i Annex I.

Innocampus Explora Burjassot-Paterna és un projecte-plataforma d’unió i coordinació entre els Centres del Campus de Ciències de la Universitat de València que té com a objectiu la creació de grups multidisciplinars d’estudiants i professors del Campus de Burjassot-Paterna per a proposar i recolzar iniciatives de divulgació científica i col·laboració entre els diferents centres i promocionar un apropament multidisciplinar a la ciència i a la tecnologia.

El premi Innocampus Explora a la multidisciplinarietat en el Treball Final de Grau té com a objectiu principal reconèixer i difondre els resultats dels treballs final de grau que tinguen un caràcter multidisciplinar. Este premi està financiat en la seua totalitat pel projecte d’innovació docent Innocampus Explora.

Bases reguladores de la convocatòria del Premi INNOCAMPUS EXPLORA a la multidisciplinarietat en el Treball Final de Grau.  

1. Objecte de la convocatòria

Aquestes bases regulen la convocatòria i participació en el Premi Innocampus Explora a la multidisciplinarietat en el Treball Final de Grau que Innocampus Explora (“Innocampus”) organitza amb l’objectiu de premiar els Treballs Final de Grau (“TFGs”) que destaquen per la seua qualitat atés el seu caràcter multidisciplinar. S’entendrà que un TFG és multidisciplinar quan el treball combine diferents branques o disciplines del saber científic.

2. Destinataris

Podran optar al premi totes les persones que siguen o hagen sigut estudiants del Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València, en qualsevol dels graus ofertats, i que hagen presentat un TFG en les convocatòries 18/19, 19/20 i 20/21. No podran optar al premi aquells estudiants que hagen estat guardonats amb el premi en edicions anteriors.

3. Requisits

3.1. Ser o haver sigut estudiant en qualsevol dels graus dels Centres del Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València.

3.2 Haver presentat un TFG en qualsevol dels graus dels Centres del Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València en les convocatòries 18/19, 19/20 o 20/21. No s’admetran Treballs Final de Màster ni Tesis Doctorals.

3.3 Haver obtingut una qualificació igual o superior a 8 en el TFG.

3.4 No haver estat guardonat en edicions anteriors d’aquest premi. 

4. Premis

S’atorgaran 5 premis en funció de la puntuació obtinguda en la valoració del treball. 

 • Primer premi - un val de 300 euros en la Tenda de la Universitat. 
 • Segon premi - un val de 200 euros en la Tenda de la Universitat. 
 • Tres tercers premis - un val de 100 euros en la Tenda de la Universitat. 

Tots els guardonats rebran un certificat acreditatiu.

5. Compatibilitat

Estos premis són compatibles amb qualsevol premi a TFGs de natura similar.

6. Presentació de candidatures i terminis

6.1 Les candidatures seran presentades pels autors del TFG a través del següent formulari o codi QR.

Formulari

Per a poder formalitzar l’enviament caldrà tindre activat el compte TEAMS vinculat a la Universitat de València. Per a més informació podeu consultar la següent ajuda.

6.2 El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia següent a la data de publicació de la present convocatòria i acaba el 30 de setembre de 2021.

6.3 Es publicarà una llista provisional d’admesos una vegada finalitzat el termini de presentació.

6.4 En els casos d’omissió o error en la presentació de la sol·licitud o en la documentació requerida es donarà un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional d’admesos per a que s’esmene la falta o s’aporte la documentació preceptiva. En cas que no s’esmenen les omissions o les errades en la sol·licitud en el termini establert, s’entendrà que l’interessat desisteix en la seua sol·licitud.

6.5 Una vegada finalitzat el termini d’esmenes es publicarà la llista definitiva d’admesos. 

7. Documentació

Per a participar en el concurs caldrà enviar mitjançant el formulari adés esmentat la següent documentació 

 • Annex I degudament complimentat. El resum del TFG deurà contindre una explicació concisa i clara sobre l’estudi o projecte realitzat i les conclusions obtingudes. Es deurà incloure una justificació de la multidisciplinarietat del TFG. 
 • Fotocòpia en PDF del DNI escanejat. 
 • Justificant oficial de la defensa del TFG en una titulació oficial impartida en el Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València. Seran vàlids expedients acadèmics, certificats emesos per la secretaria del centre o certificat emés pel tutor o tutora indicant-hi la qualificació obtinguda i la data de defensa del TFG.   
 • Còpia íntegra del TFG en format PDF. 

8. Comissió de valoració i criteris

La comissió de valoració del premi estarà composada per l’equip docent que configura el projecte Innocampus Explora.  

Les sol·licituds presentades s’avaluaran atenent als següents criteris: 

 • (50%) Projecció multidisciplinar de la proposta, basada en l’informe personalitzat presentat en l’Annex I.
 • (30%) Originalitat de la proposta i conclusions del treball.
 • (10%) Contribució a la innovació educativa .
 • (10%) Qualificació obtinguda.

9. Publicació i difusió

Innocampus Explora es reserva el dret a poder difundir el contingut, el nom de les persones guardonades i els títols dels treballs premiats. La resolució serà publicada en la pàgina web d’Innocampus Explora, així com en les xarxes socials del projecte.  

L’entrega de premis es realitzarà durant l’activitat programada per Innocampus Explora en el primer quadrimestre del curs 21/22, a finals de novembre. S’informarà prèviament als guanyadors del premi per a que confirmen la seua assistència. 

10. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal

 1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment d’allò disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, informem que les dades ací recollides s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb l’objectiu de gestionar i tramitar les sol·licituds amb conformitat amb allò establert en la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals. 
 2. El responsable del tractament de les dades relacionades amb la gestió dels premis és el grup d’innovació docent InnoCampus Explora.
 3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense consentiment de l’afectat:
  1. Publicació de la llista d’admesos i la resolució de concessió en la pàgina web del projecte InnoCampus Explora https://www.uv.es/innocampus  Adicionalment, a efectes informatius, podrà enllaçar-se la resolució en pàgines webs allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.
  2. Publicació dels guardonats, importe i objecte del premi en la pàgina web d’InnoCampus Explora i en les xarxes socials del projecte.  
 4. Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran cancel·lades d’acord als següents criteris: 
  1. Pel que fa als aspirants que no siguen seleccionats, les dades es conservaran durant el períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concorrents.
  2. Pel que fa als aspirants seleccionats, les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió dels premis, s’incorporaran en el seu cas a l’expedient del estudiant i es conservaran amb l’objectiu d’acreditació i certificació de la concessió de premis i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.  
 5. Drets: les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seues dades. Les persones interessades podran exercir aquests drets mitjançant un correu electrònic dirigit a innocampus@uv.es emés des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa, dirigit al grup d’innovació docent InnoCampus Explora de la Universitat de València. 
 6. Polítiques de privacitat de la Universitat de València: es poden consultar les  polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6.