Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

Programa de Biologia Teòrica i Computacional

 
El consorci FRAILTECH cerca desenvolupar una tecnologia de detecció precoç de la síndrome de fragilitat basada en arrays d'ADN. Es combinaran tècniques de seqüenciació d'ADN i anàlisi metagenòmics per a crear un conjunt de dades que permeta avaluar el risc de fragilitat. A més, es validarà una calculadora de risc multiescalar que integrarà informació genètica, de microbiota i variables clíniques. El projecte també busca generar bases de dades per a la comunitat d'investigació de fragilitat.
En aquest estudi l'objectiu és el desenvolupament d'una solució ràpida i econòmica per a detectar el risc de deterioració en les extremitats inferiors en persones majors. Utilitzant tecnologies de seqüenciació d'ADN i anàlisi metagenòmic, es crearà un panell de referència que inclourà dades genètiques i microbiòtiques així com una calculadora de risc i una base de dades per a investigacions relacionades.
El projecte LIVERGUT cerca avaluar els efectes del trasplantament de microbioma fecal (FMT) en pacients amb cirrosis. Dos assajos aleatoritzats de fase III seran realitzats per a avaluar la reducció de la hipertensió portal i les complicacions de la cirrosi.
Els organismes multicel·lulars tenen una relació simbiòtica amb microbis, i aquesta associació és essencial per al seu funcionament. Els microbiomes, que són comunitats de microbis, poden classificar-se en tipus específics. Això és rellevant en l'àmbit clínic, ja que ajuda en el diagnòstic, identificació de factors de risc i predicció de l'èxit del tractament. CLOM consisteix en una base de dades de perfils de microbiomes i un classificador de perfils que empra tècniques d'agrupació no supervisades. El principal objectiu és permetre la caracterització i predicció de la microbiota i la seua relació amb malalties, així com per a l'assignació de noves mostres a tipus de comunitats microbianes associades a malalties.
El projecte se centra en l'estudi de les interaccions entre bacteriòfags i bacteris en la microbiota de la panerola Blattella germanica. Es hipotètica que els bacteriòfags afecten la diversitat bacteriana i que la resposta de l'hoste a l’estrés, com els antibiòtics o les temperatures extremes, altera aquestes interaccions i el metabolisme de l'hoste.
Canvis amb l'edat de les interaccions de la microbiota amb el seu hoste humà i determinació d'un nucli permanent de simbionts mutualistes.
 

Programa de Biologia de Sistemes d’Interaccions Moleculars i Regulació

 
L'objectiu d'aquest Projecte és el “Desenvolupament d'una estratègia dual per a la mitigació del mal associat a l'estrés, en sistemes productius de tomaca”.
L'objectiu del projecte BotVidSENSOR, és el desenvolupament d'una eina per al diagnòstic de la malaltia de la "podridura grisa", causada per B. cinerea, que permetrà el seguiment PRECOÇ EN EL PUNT DE NECESSITAT de les infeccions provocades per aquest patogen en vinya.
Tots els organismes de la Terra han desenvolupat ritmes biològics per a fer front a l'alternança de períodes de condicions ambientals favorables i desfavorables, en diverses escales temporals. La diapausa és un estat de latència estacional, comuna en insectes i altres artròpodes, que els permet superar períodes recurrents de condicions ambientals adverses.
Els canvis en les plantes induïts per l'estrés (inclosos els produïts per plagues o patògens) generalment es detecten per l'aparició de símptomes visuals, generalment una vegada que els efectes adversos en la producció del cultiu s'han tornat irreversibles.
 

Programa de Biologia de Sistemes de Patògens

 
El reforç de la vigilància genòmica del SARS-CoV-2 ha sigut recolzat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a incrementar la capacitat de detectar noves amenaces i aconseguir accions de salut pública de qualitat, oportunes i adequades.
En els programes de vigilància ambiental per a previndre la legionel·losi és comuna trobar, en les instal·lacions d'aigua, la presència de diversos ceps de Legionella spp. diferents, encara que només algunes d'elles tenen la capacitat de provocar malaltia mentre unes altres, només són presents en el medi ambient.
La resistència als antimicrobians (RA) representa una de les principals amenaces per a la salut pública a nivell mundial.
El medi ambient és un factor clau en el resultat de les interaccions entre el virus i l’hoste, que pot acabar modificant el resultat de la infecció i la gravetat. En efecte, s’ha demostrat en diferents organismes que la microgravetat afecta a la seua immunitat.
La tuberculosi és, després de la COVID-19, la malaltia infecciosa que més persones mata en el món, i encara que es coneix des de fa milers d'anys, encara desconeixem alguns aspectes clau de la infecció.
Els objectius d'aquesta plataforma seran la identificació de mutacions associades a canvis epidemiològics/clínics de SARS-CoV-2 amb especial atenció a la fallada vacunal.
L'emergència de bacteris multiresistents a antibiòtics és un dels principals problemes de salut pública. L'Organització Mundial de la Salut ha elaborat una llista de bacteris patògens multiresistents, entre les es troben patògens nosocomials de prioritat crítica que poden provocar infeccions greus i sovint letals, com és el cas de Klebsiella pneumoniae.
La investigació del nostre grup se centra en microorganismes d'interés en salut humana, amb la finalitat de proposar a l'administració sanitària pautes d'actuació en relació a determinats patògens, malalties relacionades amb l'alteració de les microbiotas i brots epidèmics.
 

Programa de Biologia Evolutiva de Sistemes Simbionts

 
El consorci FRAILTECH cerca desenvolupar una tecnologia de detecció precoç de la síndrome de fragilitat basada en arrays d'ADN. Es combinaran tècniques de seqüenciació d'ADN i anàlisi metagenòmics per a crear un conjunt de dades que permeta avaluar el risc de fragilitat. A més, es validarà una calculadora de risc multiescalar que integrarà informació genètica, de microbiota i variables clíniques. El projecte també busca generar bases de dades per a la comunitat d'investigació de fragilitat.
En aquest estudi l'objectiu és el desenvolupament d'una solució ràpida i econòmica per a detectar el risc de deterioració en les extremitats inferiors en persones majors. Utilitzant tecnologies de seqüenciació d'ADN i anàlisi metagenòmic, es crearà un panell de referència que inclourà dades genètiques i microbiòtiques així com una calculadora de risc i una base de dades per a investigacions relacionades.
El Carcinoma Escatós de Cap i Coll (HNSCC) és un càncer amb alta incidència i mortalitat. Els principals factors de risc són el consum de tabac, alcohol i la infecció pel virus del papil·loma humà. El tractament conservador contra aquesta malaltia busca controlar la malaltia sense cirurgia, però la resposta varia segons els pacients. La predicció del perfil del pacient i el tumor enfront de la quimiorradioterapia seria valuosa per a triar el millor enfocament diagnòstic i terapèutic, evitant tractaments inefectius i agressius.
El projecte LIVERGUT cerca avaluar els efectes del trasplantament de microbioma fecal (FMT) en pacients amb cirrosis. Dos assajos aleatoritzats de fase III seran realitzats per a avaluar la reducció de la hipertensió portal i les complicacions de la cirrosi.
Els organismes multicel·lulars tenen una relació simbiòtica amb microbis, i aquesta associació és essencial per al seu funcionament. Els microbiomes, que són comunitats de microbis, poden classificar-se en tipus específics. Això és rellevant en l'àmbit clínic, ja que ajuda en el diagnòstic, identificació de factors de risc i predicció de l'èxit del tractament. CLOM consisteix en una base de dades de perfils de microbiomes i un classificador de perfils que empra tècniques d'agrupació no supervisades. El principal objectiu és permetre la caracterització i predicció de la microbiota i la seua relació amb malalties, així com per a l'assignació de noves mostres a tipus de comunitats microbianes associades a malalties.
Utilitzant com a model la panderola Blattella germanica i el seu doble sistema simbiont, aprofundirem en el coneixement dels mecanismes de comunicació entre el participants (insecte, endosimbiont i microbiota intestinal), prestant especial atenció al paper exercit pels pèptids antimicrobians (AMPs), i els RNA no codificants d’insecte (miRNA) i simbionts (sRNA), ja siga localment o en altres teixits diana, utilitzant vesícules extracel·lulars (EV) per desplaçar-se. Així mateix, aprofundirem en la utilitat de l'endosimbiont Wolbachia com a estratègia de biocontrol d'insectes plaga (mosquits i panderoles). Finalment, aprofundirem en l'ús de l'endosimbiont Bartonella per al disseny d'un xassís en biologia sintètica amb futures aplicacions biomèdiques.
El projecte se centra en l'estudi de les interaccions entre bacteriòfags i bacteris en la microbiota de la panerola Blattella germanica. Es hipotètica que els bacteriòfags afecten la diversitat bacteriana i que la resposta de l'hoste a l’estrés, com els antibiòtics o les temperatures extremes, altera aquestes interaccions i el metabolisme de l'hoste.
Hi ha molt d'interés a utilitzar els bacteriòfags per a tractar les malalties causades per la bacteris amb resistències a múltiples antibiòtics. En el projecte CDEIGENT/2021/008 investigarem les seues capacitats de modificar la composició bacteriana en l'intestí humà afectat per la infecció per Clostridioides difficile mitjançant la genòmica de cèl·lules individuals microbianes.
L'objectiu principal de Action és integrar a científics i a innovadors treballant en múltiples disciplines i models biològics per a avançar la comprensió mecànica en l'àmbit innovador ARN i crear i comunicar un programa d'investigació per a detectar ARN d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible en matèria de malalties infeccioses i control de plagues.
Canvis amb l'edat de les interaccions de la microbiota amb el seu hoste humà i determinació d'un nucli permanent de simbionts mutualistes.
El projecte MicroHNSCC té com a objectiu identificar un patró específic de microbiota amb capacitat pronòstica i avaluar si eixe patró modula la resposta a tractament quimioradioteràpic de tumors avançats de cap i coll a través de la seua interacció amb el metabolisme tumoral.
La investigació del nostre grup se centra en microorganismes d'interés en salut humana, amb la finalitat de proposar a l'administració sanitària pautes d'actuació en relació a determinats patògens, malalties relacionades amb l'alteració de les microbiotas i brots epidèmics.
 

Programa de Biologia de Sistemes Aplicada i Biologia Sintètica

 
Un projecte finançat per la UE que fomenta i facilita l'excel·lència a la comunicació científica, el compromís públic i les pràctiques de cocreació.
S'estima que les resistències antimicrobianes causaran més morts que el càncer en 2050. Es tracta d'un greu problema de salut global que requereix noves estratègies que permeten produir de manera sistemàtica molècules antimicrobianes contra qualsevol bacteri.
Uns certs bacteris poden dividir l'aigua en hidrogen i oxigen usant llum. Seguint l'exemple de la naturalesa, el projecte PhotoSynH2, finançat amb fons europeus, té com a objectiu desenvolupar bacteris modificats genèticament (cianobacteris) capaços de convertir l'energia solar en hidrogen.
La digestió anaeròbica (DA) de matèria orgànica és una tecnologia robusta per a la síntesi de biogàs a partir de diferents tipus de residus (fangs de depuració procedents del tractament d’aigües, purins d’animals, residus biològics, etc.). L’objectiu principal de la DA és la producció de metà, una font d’energia renovable que es pot utilitzar per generar electricitat, calor o com a combustible de vehicles.
Aquest projecte contribuirà a la identificació del mecanisme molecular d'acció de microorganismes probiòtics, basat en la identificació de les vies de síntesi de determinants moleculars de la seua acció. Es proposa un doble enfocament: computacional i experimental. Així, s'elaborarà una sèrie de models metabòlics a escala genòmica (GEM) a partir de les seqüències anotades de genomes de bifidobacteris.
 

Unitat d'Innovació (Sinnbiosis)

 
Aplicació d'enfocaments globals i multidisciplinaris de la Biologia de Sistemes per a la generació de solucions biotecnològiques innovadores a reptes socials i empresarials.